mapa stránek || vyhledávání

Meditace (3. část) – Meditace je jen nástroj

aneb důkazy každý získá sám!

svata-knihaKdybych prostudoval všechna minulá i současná náboženství a filosofie světa, mohl bych zjistit, že se v nich nejvíce mluví a píše o poznání Boha a o spáse. Mohl bych dále i podrobně zjišťovat, jak se k těmto dvěma velkým cílům dostat. Častá odpověď by se ve většině případů našla v doporučení: „Věř Knize (a že jich je?), popř. věř svému knězi.“ Při ještě podrobnějším zkoumání se objeví tři nezbytné činnosti, které jsou již člověku v dnešní době pochopitelnější:

 1. Nutnost sebe-realizace či sebe-poznání.
 2. Poznání Boha či nabytí nějakého vědění o Bohu.
 3. Vstup do nebeského království nejlépe ještě v tomto anebo v příštím životě.

Vrátím se několik roků zpět, kdy jsem měl sám ještě pochopitelně značně omezený pohled. Tehdy jsem u mnoha i velkých náboženství zjistil, že jejich svaté knihy či jejich představitelé chlácholí své vyznavače s nejasným příslibem, že k naplnění cíle dojde poslušný věřící až po smrti. Věřte, konejte tak a tak a odměna vás čeká na věčnosti. A vyvstala mi vždy otázka: dává snad kněz či kniha nějakou pevnou záruku pro splnění tohoto příslibu? Takto jsem se ptal často. Tento kněz, který si nechá líbat ruku, s pokorou příjme od svých oveček výslužku ze zabíjačky či láhev domácí slivovice a nechá se od farníků oslovovat „otče“? Prožil snad již svoji vlastní zkušenost se splněním tohoto příslibu? A tak se zcela automaticky nabídla otázka, zda by nebylo mnohem lepší, kdyby existoval někdo, kdo nabídne a poté i splní, že tyto tři body lze uskutečnit TADY a TEĎ, než dávat nejasný příslib naplnění až po smrti? Uvážit a vyhodnotit si tuto myšlenku může každý sám.

Před několika lety mne osud spojil s poznáním Učitele, Mistra, s člověkem, který je spojen s Duchem svatým a který přišel z Vůle Otce pro označené duše. Každý pravý Mistr naučí své žáky krokům, které je vedou spolehlivě do jejich nitra. Bylo tak tomu v minulosti a je tomu tak i dnes. Mistrova tělesná schránka, jako u všech Synů, vtěleného Slova, je pomíjivá, ale jemu je dáno znát Pravdu Ducha svatého. Je tím, kdo na usilující žáky pak čeká uvnitř, a to je rozhodující, že je naučí vstoupit do jejich vlastního nitra a v tomto procesu je přímo sám vede. I Ježíš se nechal poznat svým učedníkům ve své vznešené kráse a dokonalosti. Dokonalý Mistr zcela zdarma nabízí duchovní vědu, kterou učí jak se dostat přes vlastní nitro na pravou Cestu.

Každý, i ten, kdo se ještě novým křtem či zasvěcením nezrodil, si může učinit pokus i sám, a to přímo, má-li někdo to označení rád, vědeckou metodou. Žijící Mistr svému žáku předá vysvětlení, jako již součást učení v tom, proč přijmout „nějakou“ počáteční pracovní hypotézu pro toto vnitřní studium a až poté i jak začít přímý praktický výzkum duchovní činnosti. Cílem je poznání sebe sama a osvobození, což je ten hlavní úkol, proč se tu duše rodí, v nejvyšším aspektu zrození se ve Stvoření, do těla jediné bytosti, člověka, která může tuto Cestu návratu absolvovat. Není to však vůbec jednoduché. Může někdo se stoprocentní jistotou říci, že lze získat duchovní svobodu či sílu poznání a štěstí jinak a dokázat to? Nabídne někdo, že to jde díky logice, apriornímu usuzování, metafyzice, čtením knih nebo nasloucháním přednášek? Pár úvodních slov ukončím opakujícím se sdělením – duchovní člověk na své Cestě praxe potřebuje přímé vědomé zkušenosti a pro jejich získání tu je meditace.

Drobná vsuvka z dávné historie jako předznamenání pro další informace. Jde o záznam popisu duchovního cvičení jistého mnicha, žijícího v 11. století v klášteře na hoře Athos:

„Zavři se sám ve své cele, zavři okno i dveře, posaď se do ticha místnosti; pozvedni svou mysl od věcí pomíjivých a marných; opři bradu o prsa, obrať zrak i mysl ke středu břicha do oblasti pupku a hledej místo srdce – sídlo duše. Zpočátku bude vše temné a nepohodlné, když však vydržíš sedět noc a den, pocítíš nevyjádřitelnou radost. Duše objeví místo srdce, které obklopuje mystické éterické světlo.“

Na meditaci je nutné se náležitě připravit. Použiji jedno jednoduché přirovnání. Chceme-li navštívit například cizí zemi, budeme potřebovat možná vízum, sdělit v žádosti účel cesty a dále hledat nejen dopravní spojení, ubytování, měnit si peníze, ale i naplánovat podrobně trasu, mít slovník pro základní domluvu či nejlépe, mít průvodce znalého této země, který zná zákony a zvyky v této zemi.

meditaceMeditace přivádí zájemce do zcela odlišné existence v neznámých úrovních a tak je i dalším důležitým krokem správné rozlišení. Jinak řečeno, adept tohoto duchovního cvičení přijme svým intelektem význam a smysl celého záměru pro realizaci této praxe. Především tedy náš intelekt a mysl musí být přesvědčena o správnosti zvolené cesty. Ego musí být obětováno. Když tomu tak není, nikdy nezačneme. To vše je totiž pro začátek rozhodující; nikdo by si neměl lhát do vlastní kapsy, že to chce, že je připraven, ale pak při prvním námaze a nepohodlí v pokusu zklidnit mysl pozná, že to vlastně nechtěl a že je to nad síly již jen jeho vlastní vůle?! Výmluv je pak mnoho. Neméně důležitým krokem je i ovládnutý proces myšlení, kdy je nezbytně nutné se odpoutat od světa, od toho, co svět každou chvíli přes naši „pozemskou myslí“ nabízí a čemu většina lidí i ráda podléhá.

V Novém zákoně říká apoštol Pavel v 1. Listu Korintským – kapitola 16 – 13; a myslím si, že to plně vystihuje předchozí popis:

„Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní.“

Pro úplnost je dobré stručně vysvětlit smysl a význam slova mystika. Mezi meditaci jako nástrojem a jejím výsledkem na jedné straně a mystikou, jako je mystický transport na druhé straně, lze dát rovnítko. V tom či onom není třeba hledat žádný vzájemný rozpor. Pří meditaci dochází adept této cesty k nadsmyslové zkušenosti. Přesně tou je i mystické poznání dosažené v subtilních podmínkách duchovního transportu a extáze, v její až čiré záři éterického stavu duše. Je to soustředění lidského vědomí v centru absolutní pravdy, zaostření lidského ducha do zdroje Božské inspirace. Je to pravá náboženská praxe, při níž se adept odpoutává od poznání fyzického těla a světla smysly; tyto musí být pro nitro zcela z činnosti vyřazeny jako nepotřebné. Při meditaci, při realizaci transcendentního transportu se používají jiné smysly, které náležejí duši – vyššímu vědomí v nás. Ty až v nitru teprve čekají na otevření.

A na závěr několik praktických postřehů i z vlastní praxe:

 1. Kdy meditovat? – nejlépe v pravidelném čase, tzn. zvážit své časové možnosti a brát ohled na své denní povinnosti. Učinit ze zvyku pravidlo a dění, na které se těším. Nejlepší čas jsou brzké ranní hodiny, kdy nechodí návštěvy a nezvoní telefony. Brzké stávání znamená však také vyloučení předchozího ponocování. Meditaci lze rozdělit i na více časových úseků. Pokud to okolnosti vyžadují, musí okolí (členové rodiny) být poučeni, že meditace nesmí být rušena, tj. jako když otec, dědeček či máma si jde zdřímnout a poprosí rodinu pro tento čas o vnější klid.
 2. Délka trvání meditace? – kladu si tuto otázku i v souvislosti s jiným známým přikázáním – tzv. „desátkem“. Chci věnovat Bohu desetinu svého času, ne desetinu za svého výdělku, to by bylo příliš jednoduché. Je to mnoho a kde ho vzít? Lze zkrátit spánek z osmi na sedm hodin? Lze vynechat sledování zpráv v TV mezi 19. a 20. hodinou? A to je další ušetřená hodina. Co zbytečných činností často člověk vykonává během dne. Desetina času pro Boha činí pouhých 144 minut za den. Svůj primární cíl mám stále před sebou. A bez snahy, trpělivosti a lásky spojené s důvěrou se k tomuto času nedostanu. Učiňme si z tohoto času prioritu pro každý den.
 3. Prostředí pro meditaci? – klidné, bez rušivých zvuků, tma je mnohem lepší než světlo. Pocit pohody umocňuje správná teplota v pokoji; každý může mít tento nárok v různém rozmezí. Příliš teplo, potíme se. Chladno, ruší nás zima. I v přírodě lze meditovat. Vybrat si tam místo, kde na nás nebude vidět a prohlédnout si ho kvůli možnému rušení meditace hmyzem, například bezpečná vzdálenost od mraveniště. (Drobná perlička – v lese si sedám na místo, kde je pouze jehličí; pozdravím stromy kolem sebe a poděkuji jim za jejich bytí – v létě jsem takto meditoval, když tu najednou jsem měl neodolatelné nutkání otevřít oči. K mému úžasu, asi tři metry přede mnou stála srnka; prohlížela si mne a pak tiše, jak přišla, tak i odešla.)
 4. Je něco, co si pro meditaci uvědomit? – nic! To je nejlepší. Mám-li jasno v prvních třech bodech, nechám mysl zklidnit, nechám starosti všedního dne za sebou, nechám někde před sebou starosti pro zítřek, protože nemedituji, abych řešil například zítřejší návštěvy, nákupy či jiné světské věci. Smysly při meditaci nepotřebujeme a vědomí má být z mimotělního prostoru, ze světa kolem nás nejprve zkoncentrováno, tzn. staženo a potom vyzdviženo. Ano, jde zpočátku o KONCENTRACI.
 5. Další podmínky pro úspěšnou koncentraci v meditaci? – jsou! Je lepší meditovat na lačný žaludek. Přecpaný žaludek není dobrý ani pro sportovce, ani pro přemýšlejícího vědce; dochází k odčerpání energie na trávení a trávící pochody mohou působit vyloženě rušivě (říhání, pálení žáhy, plynatost…). Také těžká strava nepřinese pohodu pro meditaci. Již vůbec neuvažovat před meditací o látkách, které mění naše vědomí – alkohol či drogy. Někdo řekne – tichá, klidná hudba? Proč ale utrácet energii a vnímat sluchem pozemskou hudbu, která navíc může v některé části, akordem či melodií i meditaci přerušit a spustit „odstavený“ myslící proces třeba ke vzpomínce. Ideální je opravdové ticho. Je to dnes velmi vzácné „zboží“. Někdy slyším tlukot srdce – je dobré si ho nevšímat. Dýchat tak tiše, že ani nádech a výdech neruší vnitřní klid. Určitě je lepší k tomu i vyvětraná místnost. Špatný vzduch přináší otupělost a třeba i usínání.
 6. Na co se soustředit při meditaci? – soustředění? Není to již vynaložené úsilí? V meditaci sedím vždy bez úsilí. Soustředění, ovšem bez jakéhokoliv napětí, tu je, a to do bodu třetího oka, šesté čakry, která je samotnou vstupní bránou do nitra, u které prosíme a na kterou tlučeme. Nesmí se však přitom namáhat oční svaly. Oči máme nejen zavřené, ale pod víčky není třeba šilhat ani do středu mezi obočím. Zavřu oči a jsem přesně tam, kde mám být. V praxi se mi osvědčilo, že věnují prvních pár minut celému tělu. Od prstů na noze až po vrcholek hlavy, projdu si končetiny a pocity v nich. Projdu si kůži těla a pocity na ní a také krevní oběh. Projdu si i vnitřní orgány, kdy si představím jejich uložení a práci, kterou bez mé vůle vykonávají. Poslední důležitý pocit je představa své polohy v prostoru – sedím, nehýbám se – jsem živoucí sochou. Tato „příprava“, již jako součást meditace, mi zabírá asi tak deset až patnáct minut.
 7. Je dobré si něco představovat, třeba krásný výhled do přírody, hladinu jezera, na co myslet? – ne! Představy jsou již zase jen práce mysli. Nemyslet na nic! Mohu z vlastní zkušenosti říct, že i taková romantická představa může vyvolat navazující myšlenkový proces a najednou zjistíte, že klidná hladina jezera se změnila na představu slunce, modré oblohy s bílými mráčky a mysl se pouští do úvahy o zítřejším počasí a vy najednou nevíte, kde máte deštník… a myšlenky jedou! Jde přece o totální, ale nenásilné zklidnění mysli, která tím, že nevytváří žádné myšlenky a představy, je tím, kdo slouží záměru úspěšné meditace. Klidná mysl je zde dobrým sluhou. Jakmile v meditaci pracuje, je pro mne špatným pánem!
 8. Je důležitá pozice těla? – je, ale záleží na zvyku, na tom, v čem, v jaké pozici se cítíme dobře. Lze meditoval na pohodlné židli i v křesle. Lze meditovat vsedě na polštáři z pohankových slupek (můj případ), kdy lze z něho vytvarovat klín, který jemně nachýlí pánev dopředu a také kyčle jsou pak výš než kolena zkřížených nohou. Není třeba se pokoušet o tzv. lotosový sed. Kdo jej má však zvládnutý tak, že v něm vydrží sedět hodinu, dvě, proč ne. Zkřížené nohy mají svůj účel, ale to bych zabíhal do podrobností. Důležitá je rovná páteř. A její nenásilné držení v této pozici. Samozřejmě, že to vyžaduje zpevněné svalstvo podél páteřního korzetu. A nakonec, pozice vleže je jednodušší, ale POZOR. Tělo je zvyklé zpravidla ve vodorovné pozici usínat; ten zvyk máme již třeba padesát roků?!
 9. Je spánek nepřítelem meditace? – je i není. Při meditaci je důležité udržet pozornost v tom tzv. třetím oku, v šesté čakře, naše jednobodové zaměření. Pokud ji tam udržíme, neusínáme. Jakmile však klesne pozornost do páté čakry, spánek přichází. Někdo může znát takový ten zvláštně slastný pocit v rozhraní mezi spánkem a bděním, kdy odchází jako první vědomí těla. Ta hranice je velmi jemná, ale jako veškerý trénink či učení nás dovádí k určité dokonalosti, tak i s tímto „balancováním“ nebudeme umět pracovat ihned. Spánek není meditace, to je třeba si uvědomit. Lhal bych, kdybych tvrdil, že jsem nikdy při ní neusnul. „Vzbudí-li se člověk z meditace,“ tak nechť se za to na sebe nikdy nezlobí. To zklidnění v prvních deseti minutách, i když sedíme, pak přinese velmi ozdravný spánek. Není to účel meditace, ale když tato situace nastane, můžeme se pak jít opláchnout, třeba trochu napít, své tělo protáhnout a opět pokračovat. Ten druhý pokus bývá pak mnohem kvalitnější.
 10. Je meditace cíl? – není! Meditace je nástroj, je to prostředek, který byl člověku dán pro jeho duchovní Cestu. Nikdy ne cíl. Pro úspěch meditace má obrovskou roli Milost Boha, který o nás neustále ví. Je přece úžasné a nadějné, že já, a vlastně každý jeden z nás, jsem v Něm, jeho součástí, duší, v Jeho Stvoření a On je touto svojí božskou jiskrou, duší, a věčným vyzařování Ducha svatého v mém nitru. Bez Jeho Milosti se ale nikam nedostanu. A tak, i když to není přímo tématem pro samotnou meditaci, je dobré, když znovu zdůrazním principy, poučení či přikázání pro naše morální a etické chování. Nemorální a neetické chování nás nikdy na Cestu meditace nepřivede. Bude stále v zajetí vášní mysli; na to je třeba pamatovat.

Doporučuji zájemcům na úvod zkusit „pouhopouhou“ relaxaci, v níž nenásilně stahujeme své smysly dovnitř. Když se toto povede, pak již mohou přijít další kroky v koncentraci a poté v meditaci. Každá cesta začíná prvním krokem, když ten neučiníme, stojíme na místě. A to není cílem vývoje v našem rozhodnutí jít po Cestě.

„v meditačním pohroužení setrvávající,
stále s vytrvalým úsilím,
tito mudrci dosáhnou odpoutání,
nepřekonatelného vyproštění z jha“
/Dhammapada/

Opakuji upozornění ještě jednou, meditace je nástroj. A tak jako nový den začíná vždy znovu, sedněte si do své pozice znovu a zase, bez netrpělivého očekávání; jako by to bylo poprvé – buďte teď a tady, krásnou sochou svého těla, které jednou přestanete vnímat a dostanete se do svého nitra. Do úrovně, kde zní tvořivý proud jako hudba sfér, kde září věčné světlo.

Jednomu ze svých duchovních dětí řekl sv. František Saleský: „Měj trpělivost se všemi, ale především se sebou. Myslím tím, aby sis nedal vzít chuť svými chybami, nýbrž vzchop se vždycky s novou odvahou. Mám radost, že každý den začínáš znovu; vždyť není lepší cesty, jak dospěti k duchovnímu životu, než vždy znovu začínati a nikdy si nemysleti, že jsme už vykonali dost. Jak můžeme trpělivě snášet chyby svých bližních, když nejsme trpěliví vůči vlastním? Kdo se vlastní chybou dá vyvést z míry, nedokáže se zlepšiti. Každé zlepšení, které je užitečné, pochází z klidné a mírné mysli. Věčná filosofie – A.Huxley

Mnoho úspěchů (… je možné ještě i pokračování na téma, co nás čeká v nitru?)
 

Václav Žáček /Venda/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 6
Tisk Tisk

163 komentářů

   1. Ačkoliv mám k tomuto tématu co říci,nejsem autorem tohoto příspěvku.

   2. Ani já nejsem autorkou toho komentáře, již nikdy ten nick nepoužívám.

  1. Bible21.pdf, str. 1505, Titovi .“Jeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl: „Kréťané
   jsou věční lháři, zlé bestie, líné pupky!“
   Takže jde o Kréťany, ne kretény.

 1. Vendo, dotaz :

  Dobre, povedzme, že medituješ, ale napíš nám úprimne. Dosiahol si meditáciou UŽ niečo konkrétné?

  Napr. si sa spojil s nejakým Bohom, hovoril si s ním, alebo je to len ,,zabitý čas? Ja keby som aj ,,chcel“, neviem udržať mysel na uzde.

  Lieta si od ,,vagín“ cudzích exotických panien , cez technické vynálezy doposial neobjavené až po symbiotické klonovanie Pygmejov s lemurmi.

  A Ty Vendo to dokážeš? Ak ano, tak ma proste doháňaš k šialenstvu, PREČO Ty ano a JA nie…

  Ak mi potvrdíš , že ANO, svoj virtuálny širák hádžem do dialavy, tam do konečného Vesmíru, pretože pojem nekonečný neviem ANI LEN pochopiť, nie si ho ešte predstaviť……

  Dostávaš z Nebies nejaké ponaučenia, dáva Ti Niekto z onoho sveta ,,vízie“ do budúcnosti? Prečo nám zatajuješ TO , čo Ti bohovia povedali a čo nás čaká?

  Stačí napísať, že napr. dňa 23. októbra 2016 sa stane TOTO a TOTO. A si ,,hrdinom dňa“. Nechcem byť prízemným, ale šokoval by si nielen svoju rodinu, obec, ale dokonca CELÝ svet …

  Vendo, a prečo to vlastne robíš? Tú meditáciu? A prečo si nedáš napr. intenzívnu prechádzku po viniacich , poliach a lúčinách. Aj pri prechádzke sa vraj dá meditovať, upevníš si svoje zdravie, prevetráš pľúcne ,,vaky“, zregeneruješ si pečienku, uvolníš zastavené ,,vetry“, prevetráš si hlavu a vleješ do ,,modzgu“ nový vietor a nemusíš pritom len ,,lehniť“ v obývačke…

  Tú internzívnu prechádzku ,cca 2 hodiny denne, samozrejme okrem SABATU , Ti naozaj doporučujem…

  A prečo nie aj v SOBOTU, však vieš Desatoro a smrtelný hriech…

 2. ad: !…To označení hňup je ještě pro Vás příliš něžné….“
  áááách, jak něžnej impuls.

  Kdysi po meditacích mi také jeden meditující dal najevo, jak jsem odporná.
  Ááááách, jak něžnej impuls.

  Málem mne to připravilo o rozum, než mi docvaklo, že i zlo meditujících se potřebuje projevit.

  Jak něžnej impuls.

 3. ad: Venda pro Honzu 19.1.2016 (14:45)

  ad: Já ji také za její tři příspěvky pochválil a poděkoval ji.

  To je v daném kontextu celkem nedůležitý a vedlejší. Možná Vám to jen v tom „meditačním blouznění“, rauši a opojení sebou samým uniklo, ale * vám celke jasně sděluje, že LŽETE!

  ______________________________________________________________________

  ad.Před několika lety mne osud spojil s poznáním Učitele, Mistra, s člověkem, který je spojen s Duchem svatým a který přišel z Vůle Otce pro označené duše.

  To je LEŽ,protože ve spojení s Duchem Svatým je každá bytost(jinak to ani nelze).Rozdíl je v tom,že mnohé si tohoto spojení vědomy nejsou,
  a to ani tehdy,když mají velké vědomosti.Je to zjevné.Lze to „vidět“.

  ad.Každý pravý Mistr naučí své žáky krokům, které je vedou spolehlivě do jejich nitra. Bylo tak tomu v minulosti a je tomu tak i dnes.

  Žádný každý!Existuje jen Jeden jediný Mistr!A Ten nemá FYZICKOU PODOBU jako ty,ale může se stát kýmkoliv chce.Má vliv na všechny a na všechno.
  ESUS(čti JESUS) je znám i jako Merkurius,Šiva,ale také TARANIS,OTEC,PÁN ČASU,ZODIAK,ODIN,AMON,SHU,…
  Má miliardy očí,miliardy rukou,připravených zatnout sekyru do kořene stromů.:)

  ad.Mistrova tělesná schránka, jako u všech Synů, vtěleného Slova, je pomíjivá, ale jemu je dáno znát Pravdu Ducha svatého.

  To je LEŽ,neboť znát Pravdu,tedy Ducha Svatého,Velku Matku,Stvořitelku je dáno
  každému.Tělesná schránka je pomíjivá u každé bytosti,
  konec konců,je to již jen herecký kostým tak,jako tato realita (která již byla) je „rodičovskou minulostí“.

  ______________________________

  Ananiáš tedy šel do určeného domu. Vešel dovnitř, vložil na něj ruce a řekl: „Bratře Saule, Pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, po níž jsi šel, mě poslal, abys prohlédl a byl naplněn Duchem svatým.“ Saul náhle prohlédl, jako by mu z očí spadly šupiny. Potom vstal a dal se pokřtít. Přijal pokrm a posilnil se.(Skutky 9;17-19)

  Prohlédl jste taky? Nebo máte snad ještě nějaké otázky, Vendo?

  1. Honzo, Vy nevíte co je lež.

   A Hvězdička mi nic nesděluje. Ona ze svého pohledu uvedla své poznatky i k mým desíti bodům z mé praxe, které jsem v závěru všech tří článků k meditaci nabídl. A to je určitý přínos a hledající člověk si může srovnat, vybrat a mít to jako rozšiřující zdroj informací. Když se Vám nelíbil impuls.

   1. ???… Obávám se, že nejste tak docela při smyslech… Sorry, ale s nepřítomným nediskutuji…

 4. ad: Mimo jiné, že duše ( souhrn morálních, empatických atd. vlastností člověka živého) nepřežije tělo. Čili nesmrtelná duše neexistuje.

  Pardale, rozumím. Přesto přese všechno, asi bych byl s tou existencí/neexistencí, tak trochu v rozpacích a pochybnostech . Třeba už jenom proto, že lidská zkušenost s existencí jako takovou, je ze samé podstaty a do značné míry „omezená“. Protože je v konečném důsledku, zase a jenom lidská. Jinými slovy a lapidárně řečeno: „co (já?, my?) vlastně víme“? Existence, je co do obsahu, jeden z „nejtěžších“ pojmů jaký vůbec znám.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Existence

 5. Honzo, píšeš:

  …Existence, je co do obsahu, jeden z „nejtěžších“ pojmů jaký vůbec znám.

  Musím Ti oponovať, lebo existenciou sa myslí len byť fyzicky prítomní, pojedať všetko čo je dané, popíjať všetko čo je podávané , súložiť , čo je posúložitelné, mnoho ,,srať“ a vela močiť , pravidelne a dlho spať a nezaťažovať sa niečim takým , ako je Práca a Duševná činnosť má byť len v nevyhnutnej miere, aby nedošlo ,,k prehriatiu modzgových buniek“ a tým k ich samopoškodzovaniu…

  Je to vlastne ako povedal ten psychopat František: Aj vrabce sú božími stvoreniami a nič nerobia, len tak celý de poskakajú, vela žerú, vela chlaščú adožívajú sa mnoho rokov.

  Nevedia čo je práca, čo je stres. Atakto by mali ,,živoriť“ všatky božie stvorenia.

  Tak nám PánBožko pomáhaj…

 6. Od Pardala : 20.1.2016 (11:39)…..a zakládám nové vlákno.

  Pardale, proč se mne stále vyptáváte na karmu, když na ni nevěříte? Pochopil jste prosím, co je tou stěnou, za kterou již nemohu s Vámi jít do diskuze? Ale nezoufejte – máte wikipedii.

  A k tomu vědeckému pojednání, které jste mi předestřel. Stále ještě nevíte, o co jde. Z důvodu „staré“ známosti naposledy zdůrazním. Skutečně se jedná o něco velmi zásadního. Ale když to současná věda ještě neví, tak to nevíte ani Vy. Jak již vícekrát napsal náš kolega Honza, to dá rozum, že?

  Ale přiznávám Vám, že jste se snažil. To Vám nemohu upřít.

  Ad/….a opět předesílám, ta Vaše čeština.

  „Pokud umíte odpovědět na otázku jak a kde se otiskují myšlenky a našem astronomickém vesmíru, tak si to rád přečtu.“ ????????

  Zkuste nejprve doplnit správnou předložku 6.pádu; buď v našem; nebo při našem; nebo o našem; nebo po našem; nebo na našem.

  Ale že jste to Vy, exaktní a erudovaný člověk , něco Vám naznačím. Náš astronomický vesmír a naše Země, na které žijeme a kde vytváříme karmu, jsou ve stejné úrovni Stvoření. ( to velké S proto, že tím rozlišuji stvoření a Stvoření ) A to je pro pochopení karmy docela zásadní. Ovšem, dál již nepůjdu. Vy na karmu nevěříte.

  Píšete…..“tak si to rád přečtu“. Nepřečtete. Budete si muset přečíst rád něco jiného. Doporučuji Vám třeba román Güntera Grasse „Plechový bubínek“, nejlépe v překladu Vladimíra Kafky. Tento román vlastním z 1.vydání z roku 1969 – to ještě i vědci uznávali český jazyk. A ten je tam, věřte mi, perfektní.

  Opravdu Vám přeji pěkný den.
  Václav Žáček

  1. To je panečku otpovjěď…:-))))))) A včil mudrujte, Pardale…:-))))))

  2. Vendo, opravuji překlep v otázce :
   „Pokud umíte odpovědět na otázku jak a kde se otiskují myšlenky v našem astronomickém vesmíru, tak si to rád přečtu.“
   Napřed Vám nebylo jasné, o jaký vesmír se jedná, teď je chyba v překlepu a nakonec se se mnou o tom nebudete bavit, když na karmu nevěřím.
   Jak to ti kazatelé dělali, když jim nikdo nevěřil nebo ani lidé nevěděli, že mají v něco věřit? Vykládali své myšlenky dál na srozumitelných příkladech. Myslel jsem, že chcete ukázat cestu jak karmu pochopit. Když není myšlenka, není co vykládat, zbyla jen vzteklinka.
   Pojem Stvoření je podle jazyka českého- indického možná dobře. Pro psaní velkých písmen jsou pravidla, která v ezoterice neplatí. Mně to nevadí ani pojmodojmy typu jemnohmota. Co by takovou bábovičku z jemnohmoty asi řekl ten Váš vzor vědecké češtiny v románu Güntere Grasse?

 7. Pardale, vrátím se do dopoledne dne 18.1.2016 – (11:35)

  Dal jste sem tři varianty, ale hned u té první předeslal, že karma neexistuje a že v to věříte.

  a) do dalšího života s nepřenese z duše nic, takže karma neexistuje. Tomu věřím já. Není to daleko od toho, že duše neexistuje.
  – – – – – – – – – – – – –

  Ten vesmír jsem chtěl pochopitelně upřesnit – jakou jeho úroveň jste měl na mysli. Teď vlastně vím, možná jen tuším, že svým založením jiný vesmír, než je ten vědě známý, astronomický, asi nemůžete znát.

  Tu předložku také – je rozdíl být v, při, u, ……. .

  A nakonec jsem Vám sdělil předem něco zásadního k Vaší, nyní již precizní otázce, a to, že : „Náš astronomický vesmír a naše Země, na které žijeme a kde vytváříme karmu, jsou ve stejné úrovni Stvoření. ( to velké S proto, že tím rozlišuji stvoření a Stvoření ) A to je pro pochopení karmy docela zásadní.

  Ale protože v karmu nevěříte, tak nemůžete pochopit, v čem spočívá to označení „zásadní“.

  Nejsem žádný kazatel. Tak ty Vaše úvahy o kazatelích nebudu nijak rozšiřovat.

  Napsal jste mi : „Myslel jsem, že chcete ukázat cestu jak karmu pochopit.“ – hmm, možná bych se snažil něco trpělivě ukazovat, ale když od 18.ledna již vím, že na karmu nevěříte a že popíráte i existenci duše, nemohu již s tím ztrácet čas. To si raději sednu na hodinu do meditace.

  A na závěr – v mém doporučení k přečtení si románu G.Grasse jsem nepsal nic o vědecké češtině. Máte bujnou fantazii. Ale to se u vědecky zaměřených lidí dá i předpokládat.

  Tak se mějte hezky.
  Václav Žáček

  1. Vendo, jasně, když budu chtít zdůraznit, že je něco důležitého a velkého, třeba velký H***, napíšu v česko-indičtině velké H ( např. velký Hadr, kde se budou ukládat myšlenky ze sluneční soustavy). Když to bude úložiště myšlenek z celého vesmíru, tak to bude Velký Hadr.
   Prostě když někdo stvoří pojmy, se kterými si neví rady a které potřebují měsíční vysvětlování, tak dá velké písmeno, nebo ten pseudopojem dá do uvozovek. Je to jeho pracovní pojem, kdyby se někdo ohradil, tak to bylo v uvozovkách a špatně tomu rozuměl. Pak se ještě naznačí, že je takový ezonegramot, že nemá cenu mu nic vysvětlovat a nemůžete ani pochopit, v čem spočívá to označení „zásadní“. Případně se poukáže na nějakou šuplíkovou literaturu, která s karmou nemá nic společného a její hlavní vlastnost je ta, že není po ruce.

   1. ad. třeba velký H***, napíšu v česko-indičtině velké H ( např. velký Hadr, kde se budou ukládat myšlenky ze sluneční soustav…
    ————————————-
    Toto je Otcova práce v přímém přenosu.:)) =>

    Písmeno „H „-> alfa omega Poznání zde.Před 12 000 lety si toho lidé byli ještě vědomi.Věděli,co přichází,a tak ukryli důležité informace do symbolů.

    Göbekli Tepe,Théta i THÉTA,Teta(prostřední dcera Praotce Čecha,Tetín,Tau,
    https://prochazkaondrej.files.wordpress.com/2012/01/puma_punku_stone_fittings.jpg

    GÍTA-Kapitola šestá/verš 13-14:
    Ať drží své tělo,hlavu a krk vzpřímeně a nehybně upře pohled na špičku nosu.
    S myslí ovládnutou a nerušenou,zbavený strachu a setrvávající ve slibu celibátu ať takto upře svoje myšlenky na Mne ve svém srdci a učiní Mne konečným životním cílem.

    Špatně přeložené verše.Nicméně písmeno H je ukryto ve slově „nasiká“,což
    je v překladu „tyč na H“,jež se týká tvaru nosní přepážky,nikoliv nosu,jak
    tvrdí zaručení guruové.

    V BhagavadGítě se píše i doslovně o Duchu Svatém,o Velké Matce.Jen Ji pojmenovali Nejvyšší,NadDuše.Gíta pojednává o BITVĚ,která je jinými slovy
    popsána i v Janovu Zjevení nebo v severském mytologickém příběhu Ragnarök
    o poslední bivě dobra a zla,konci světa,atd.
    Důležitá informace,že se jedná o VNITŘNÍ BOJ člověka,se k lidem nedostala.
    Tento vnitřní boj nemusí člověk vždy ustát,jde mu opravdu o život,což ukazuje
    dnes a denně životní praxe.
    Nemluvě o prodejnosti,na které ztroskotá kdekdo.

    Janovo Zjevení:
    16
    A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,
    17
    aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.

    Kdo nezažije,nepochopí.

    *Tyč na H:
    http://previewcf.turbosquid.com/Preview/2014/05/25__00_39_09/war_tridentt0.jpg940683f9-1c79-4479-8656-6cf1a462d8dcLarger.jpg

    http://img06.deviantart.net/146f/i/2015/111/b/5/tryzub_2_by_xxfreexxlancerxx-d6eusbo.jpg

    https://c4.staticflickr.com/4/3156/2696461039_65fb74e986_z.jpg

    https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/8e/40/f3/8e40f31f3f501bc5f1353951ead1dafb.jpg

    https://whitewraithe.files.wordpress.com/2010/02/caduceus.jpg

    http://files.leonardo-davinci.webnode.cz/system_preview_detail_200000045-aca28ad9cb-public/2366.jpg

    mene,mene tekel…

    JHVH,VHJH,HHVJ,…

    PS:Králičí nory jsou nevyzpytatelné,ale je dobré se vědět vrátit vždy
    domů,do svého středu,do Lásky bezpodmínečné.Někdy příště přijde ono slané
    „AHA“ na svět a jde se na jiné aha.

    1. Nádech, výdech,…. „DNA“, život přichází, tělem prochází, „upraven“ člověkem vychází,…

    2. To je dobrý, fakt !!! palec vzhůru.

     Václav Žáček

  2. Vendo, slovo stvoření je v Bible21.pdf asi 40x a vždy s malým s. Velké Stvoření nikde. Uvozovky u slov, která mají znamenat tu něco, jinde zas něco jiného, nejsou nikde. Bibli překládali do češtiny lidé hluboce humanitně vzdělaní, znalí cizích jazyků i jazyka českého.
   Vaše trvalé problémy, že věda nezná všechno ( třeba o záření v kosmu a je tu možnost jemnohmoty atd.) jsou v pořádku, věda nikdy netvrdila, že ví všechno.
   Bible, Bhagavadgíta aj. vykládají pojmy (zvláště morální) na základě názorných příkladů.
   Dám příklad, samozřejmě ho můžete jako obvykle odpálit, že na to nebudete reagovat nebo jestli jsem to psal střízlivý.
   Pod stromem vlašského ořechu leží ořech, který najde dítě. Babička by mu řekla, že je to vlašský ořech. Táta by vytáhl z kapsy nůž a rozloupl ho s tím, že je to vlašský ořech dobrý k jídlu. Máma by ořech schovala a řekla, že ho zasadí a bude z něj velký strom-vlašský ořech. Vědec by ho prozkoumal, určil s pravděpodobností např. 99,999%, že je to ořech z letošní sklizně a ze stromu, pod kterým ležel. Zjistil by, že obsahuje malinké množství mykotoxinů ( plísní) a těžkých kovů, ale vyhovuje potravinářským normám, obsah mykotoxinů je 85 % normy a toxického olova 72 % normy.
   Ezoterik se cítí vědou podveden, věda neví všechno. Je třeba tu hnědou kouli o průměru 3 cm ležící pod ořešákem ezotericky zkoumat ze všech možných hledisek, které věda zanedbala, nic nelze vyloučit. Mohl by to být meteorit Marsu se zárodky kosmického života, zkamenělý bobek vyhynulého dinosaura, přerostlá molekula fullerenu ( modifikace uhlíku tvaru fotbalového míče), kvantovou teleportací přenesená minikamera mimozemšťanů z Plejád. Ničím nepodložených možností je nekonečně mnoho, takže jich většinu neznáme, ale vyloučit je nelze.

   1. Vrtá Vám, Pardale, hlavou pojem veskrze zajímavý. Stvoření.

    O Jiřině od sousedů / 19tiletá slečna / mohu říci, že ona je opravdu hezké stvoření. A je to správně i napsané. Přiznávám moji chybu, že v některém případě napíši Stvoření. Ale vím proč ji záměrně v psaném textu dělám. Když bych měl nějakou přednášku, tak i toto Stvoření uvedu posluchačům, že má velké počáteční písmeno S a vysvětlím i proč. Vám to vysvětlovat nechci, protože bych musel uvést cestu duše přes jednotlivé regiony tohoto hierarchického Stvoření a Vy na duši nevěříte. Ale samozřejmě, že od učitelky jazyka českého bych byl ale poučen, že stvoření se píše s malým s.

    Ezoterik se necítí vědou podveden. Proč by měl, nevím. A chápe přírodu a hnědou kuličku pod stromem, vlašským ořešákem, určuje zpravidla jako plod – ořech. Obzvláště i proto, že jich tam leží třeba na padesát. Ale, a to máte pravdu, protože ten strom roste, spolu s dalšími, v koutku velké pastviny pro koně, mohl by i připustit, že se jedná o menší lejno koně. Nemusí to brát hned do ruky, jen zrakem by poznal, že ta hnědá koule o průměru tři centimetry, s charakteristickým povrchem, je ořech.

    A teď vážně. Píšete meteorit Marsu? Mars vysílá do vesmíru nějaké své meteority? Naše planeta také? Nějaký kus šutru z naší Země překoná bez raketových motorů její gravitaci a stane se meteoritem? Pravda, na Marsu je mnohem menší přitažlivost a tak by mohla nějaká obrovská větrná bouře vymrštit tento malý, kulatý meteorit do vesmírného prostoru a ten pak spadnout pod ořešák, aniž by vznikl nějaký kráter !?!. Na wikipedii píší, že úniková rychlost z Marsu je cca 5,03 km/s. ???? Pokud jste tedy nemyslel, že pod nějaký ořešák nějaký člověk donese kus horniny z Marsu, kulatého tvaru, podobající se ořechu. Že je tak lidé mají, tyto kousky hornin z Marsu, běžně doma, že?

    Vidíte, co vynechání předložky zapřičiní?

    Pardale, doporučuji, nechme toho. Alespoň já se za to přimlouvám. Já se s Vámi nijak „špičkovat“ nechci. K ničemu to nevede. Opravdu ale nevím, když na něco ke mně zareagujete a já bych měl použít ve vysvětlení duši, karmu, i tu reinkarnaci, jestli to má nějaký smysl. Z mého pohledu, nemá.

    Já naopak rád četl Vaše diskuze s panem Muladim. Jednou jste mu napsal :

    2) Konstanta alfa jemné struktury
    [url]https://cs.wikipedia.org/wiki/Konstanta_jemn%C3%A9_struktury[/url]
    obsahuje rovněž náboj ( v coulombech) na druhou děleno permitivitou epsilon.
    Takže úplně jednoduše a jasně : ve výrazu náboj na druhou děleno epsilon se jakýkoli fyzikální rozměr náboje vykrátí, takže i ten, který jste si vymyslel, že Q údajně má rozměr [kg/s] , Vy uvádíte Q^2 (= kg^2/s^2).

    No není to úžasné? Pouze, když si chci otevřít ten odkaz, tak je neplatný. Ale jinak jsem tomu věřil a říkal jsem si; ha, věda zná nějaké jemné struktury.

    Pěkný den
    Václav Žáček

    1. Venda / Pardal.

     Pánové, je přímo fascinující podívanou, pozorovat Vaše „zakletí v jazyce a řeči“..:-)

     „Ne člověk, jazyk mluví,“ řekl Martin Heidegger, velký filosof minulého století. A velký znalec češtiny, překladatel a spisovatel Pavel Eisner napsal: nikdo „neovládá jazyk, jazyk vládne nám“. A někdy se nám i vysmívá a podráží nám nohy. Každý se v nedohledném oceánu jazyka vydává na svou plavbu, více či méně obyčejnou, jedinečnou, dobrodružnou, odvážnou, zbabělou.(Václav Bělohradský)

     Dokud Vám tento fenomén a úzus nedockvakne, v životě se nevymotáte ze svých nelogických kotrmelců.

     Vždyť to, co může být o Bohu poznáno, je jim zjevné, Bůh jim to přece zjevil.
     Jeho neviditelné znaky, totiž ta jeho věčná moc a božství, jsou přece od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.
     Protože když poznali Boha, neoslavovali ho jako Boha, ani nebyli vděční, ale ve svých myšlenkách propadli marnosti a jejich nerozumné srdce bylo zatemněno.
     Prohlašují se za moudré, ale stali se blázny.
     (Římanům 1; 19-22)

    2. Děkuji za poučení a mnohé citace.
     Václav Žáček

    3. Vendo, na vynechané předložky a písmena se vykašlete, mám u notebooku stůl vysoko a dost často nedoklepnu písmena.
     Vendo, je to v pohodě i s odkazem jemné struktury, nesmíte zkrátka tam dát [url] ..[/url], což v diskuzích umožňuje klikat na odkaz, ale není to jinak součást adresy..
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Konstanta_jemn%C3%A9_struktury
     Snadno se shodneme, že konstanta jemné struktury je konstanta. To, že je vytvořena z mnoha jiných konstant včetně Planckovy konstanty vztahující se ke kvantové fyzice asi způsobilo, že byla pojmenována jako konstanta jemné struktury. O nějaké jemnohmotě to určitě není.Jsou pokusy o teorii supersymetrie skloubení kvantové mechaniky a obecné teorie gravitace.
     Věda není uzavřený souhrn vědomostí, stále se vyvíjí, třeba v naší galaxii jsou dvě supermasivní černé díry. Ve sluneční soustavě asi průměrně 600 astronomických jednotek od Slunce je patrně Devátá planeta 10x hmotnější než Země, která obíhá za 10 000 až 20 000 let. Nikdo ji neviděl, vypočítaná je z odchylek planetek.

     Nerozumím jedné věci, proč ezoterici a duchovnovědci, třeba pan Muladi, občas i Vy, napadáte přírodovědce a astronomy, že něco neví nebo interpretují zjednodušeně. Se svými chabými znalostmi rozporují práci vědců, kteří jsou špičkou ve svém oboru.
     Když bude mít úkol řídit Boeing 747 nebo vykopat a zneškodnit protitankovou minu, tak to rád přenecháte odborníkům. Kvantové fyzice, astronomii, teorii relativity, geneticky modifikovaným plodinám a globálnímu oteplování – tomu rozumí každý a hned ví, kde udělali vědci chybu.
     K meteoritům z Marsu, existují byly nalezeny na Zemi.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_meteorit%C5%AF_z_Marsu

     Chápu, že dokázat existenci nesmrtelné duše nebo přenos karmy na další generaci je nemožné. Ani Kristus se moc nešíří, jaké to bylo po smrti. Vstal z mrtvých, aby spasil lidstvo.
     Přírodovědci mají jasno, po smrti nastává rozklad organizmu včetně mozkové činnosti. Zmrazení ( spermií třeba) je jen pozastavení tohoto rozkladu. Otisk myšlenek nebo duše poletující kdesi mimo prostor a čas ve vesmíru je ve sporu s přírodními zákony, kterým podléhá i člověk.
     Náboženství je otázka víry, důkazy a dalekosáhlé rozbory pro víru nejsou třeba, spíš jsou kontraproduktviní( třeba rozbor prvotního hříchu se zakázanou diskuzí zde). Víru člověk potřebuje, posiluje ho.
     Neříkám, že zvířata mají duši, ale soubor morálních vlastností mají. Mám v e-mailu amatérské fotky mobilem, fenka po jednom vynesla z hořícího domu svých 6 štěňat a naskládala je do bezpečí otevřeného hasicího vozu před domem, sama popálená. I zvířata prokazují schopnost se učit, komunikovat mezi sebou, používat jednoduché nástroje.Schopnosti a vlastnosti člověka jsou v některých oblastech vysoko nad nimi, ale vycházejí ze stejného základu.
     Diskuzí zde se nese místy pocit nadřazenosti těch, kdo se duchovními záležitostmi zabývají. Ale připadá mi to jako od Svěráka :
     Tomu ty, Koljo, nemůžeš rozumět, protože tomu nerozumím ani já.
     Tohle shazování lidí s jinými názory na duchovno ( jak vy píšete že mám zeď, přes kterou nepřejdu) je obecně špatné. Takže ten slibovaný posun mysli studiem a duchovními cvičeními na vyšší úroveň by to chtělo ukázat i v diskuzi. Otisk duše člověka tu je, přímo na internetu.

    4. Ano a díky za reakci. Je smířlivější, než ty naše předchozí, a to je dobře.

     Jen chci říct, že Vy zeď nemáte. To já ji mám! Napsal jsem Vám : „Pochopil jste prosím, co je tou stěnou, za kterou již nemohu s Vámi jít do diskuze?“

     Jinak se Vaše povzdechnutí ohledně toho, že zdejší komunita nereagovala na Vaši nabídku, když jste sem dal odkaz na kvalitní článek pana prof.Hořejšího, výrazně změnila. Technicky to bude trošku problém, ale dovolím si dát příspěvek paní Hvězdičky pod Vás poslední článek. Zrovna tak i reakci Gilgamešovi Nohy.

     A tak vidíte, jak přání fungují. Někdy si něco přejeme a ne a ne se to splnit. A najednou, když to možná nejméně čekáme, je to zrealizované.

     Doufám, že se na mne za to nezlobíte. Paní Hvězdičku jsem si tady dovolil s tímto „úletem“ přes administrátora smazat.

     Pěkný den a věřte mi, že po splnění nějakých mých úkolů se k Vašemu milému článku z 11:43 ještě vrátím.

     Václav Žáček

 8. EDITOVÁNO ADMINISTRÁTOREM

  Diskutující pod nickem Hvězdička poslala do diskuze k „Meditaci – 3.část“ diskuzní příspěvek, který se týkal naprosto jiného článku z  webových stránek OSEL.CZ a tak si autor článku Václav Žáček nepřeje, aby byl v diskuzi pod jeho výchozím článkem. Domnívá se, že je to i neetické vůči autorovi panu profesorovi Hořejšímu.

  1. Paní Hvězdičko,

   velmi si vážím Vašeho rozhledu a jisté dávky nadšení, které tu projevujete. Ale doporučuji Vám, abyste tento svůj diskuzní příspěvek „umístila“ pod článek pana prof.Hořejšího. Stačí se jen na stránkách „Osel.cz“ zaregistrovat a můžete diskutovat dle Vaší libosti. Ta diskuze pod jeho článkem byla pestrá a možná si Vašeho diskuzního příspěvku někdo i povšimne, poslední příspěvek tam byl vložen 1.12.2015, což není tak dlouho.

   Možná chcete vzbudit zájem o diskuzi v panu Pardalovi nad článkem pana profesora. Možná to i uvítá, protože si tu nedávno stěžoval, jak zdejší komunita na jeho odkaz na prof.Hořejšího nereaguje. A Vy jste nyní, možná k jeho radosti, pravým opakem a člověkem, který má co k tématu p.Hořejšího řici.

   Pak je tu ještě druhá varianta, a ta je určitě schůdnější. Vřele Vám doporučuji, abyste přešla s tímto Vaším příspěvkem pod nějaký článek pana Pardala a tam s ním diskutovala. Jeho poslední je tento: http://hledani.gnosis.cz/globalni-oteplovani-az-na-veky-a-nekdy-jinak/

   Že jde o jiné téma mu asi nebude vadit.

   Protože jste člověk znalý a uznalý, připomenu Vám ještě, že reagovat na článek profesora Hořejšího, který je zveřejněn na jiném webu tady, pod mým amatérským objasňováním „meditace“, je nevhodné. Jednak by musel ten, kdo chce s Vámi diskutovat, neustále „odbíhat“ na stránky OSEL.CZ. Pokud tím diskutujícícm bude ale jen pan Pardal, tak si s tím možná poradíte a článek prof.Hořejšího si pod Pardalův článek pro přehlednost překopírujete.

   Jinými slovy, nepřeji si, abyste mi sem přinášela diskuzi z jiného tématu a mátla tak jiné čtenáře a diskutující.

   Děkuji za pochopení.
   Václav Žáček

   1. ad.Jinými slovy, nepřeji si, abyste mi sem přinášela diskuzi z jiného tématu a mátla tak jiné čtenáře a diskutující.
    ————————————————-
    Venda pro Milana i p.Mareše
    20.1.2016 (9:15)

    …že by EGO?

    ————————————————-

    Odpovědět
    Venda pro p.Mareše
    21.1.2016 (8:31)

    Pane Mareši, není Vám trapné to, že pod tímto článkem pana Kašpárka musí psát pan Petr Jordan, chce-li něco vyjádřit k Vašemu článku „Jak žít s Bohem v současnosti? (1. část)“?

    Není od Vás neslušné, že Vy se pod článkem pana Kašpárka vyjadřujete a objasňujete svá zdůvodnění, zásady, své nářky, které se netýkají jeho článku „Probuzení“? A ještě píšete /drze/ jinému diskutujícímu otázku – „Co řeknete těm všem, kteří na tomto webu chtějí nalézt to, co představuje, tedy gnosis (řecky poznání)?“

    Být panem Kašpárkem, tak Vám slušně napíši – pane Mareši, buďte tak laskav a běžte si své věci řešit pod svůj článek. Takto se jeho kvalitní článek a možná diskuze k němu ztratí v řešení Vašich egoistických přístupů.

    Že se nestydíte.

    Být provozovatelem těchto stránek, panem Kuklišem, tak Vám napíšu, jako první krok. Buď tu diskuzi pod Vaším článkem otevřete a nebo Vám doporučuji, abyste o svých problémech nediskutoval jinde.

    Píšete :
    „Lidé volají po vědění, po srozumitelných informacích, po tom, aby mohli nalézt cestu z marasmu této poskvrněné společnosti.“

    Vy si myslíte, že tímto svým přístupem jim pomáháte nalézt cestu? Podle mne ne, jste na omylu. Zřejmě i proto je návštěvnost Vašich stránek tak mizivá.

    Václav Žáček
    ————————————————-

    PS:Že absolutně nechápeš souvislosti,je víc než zjevné,ale říká se tomu
    „odměna“ v přímém přenosu->karma.Je zjevné,že sám sebe ještě vůbec neznáš,že sám sebe absolutně NEVIDÍŠ,jen leštíš svůj pohár.Patří ti tu snad něco?
    Na co si to tu hraješ?

    1. Hvězdičko, mohla jste jít zcela klidně se svým názorem pod příspěvek pana Kašpárka a jeho článek, kde jsem dnes ráno vskutku reagoval. Proč to zase přinášíte nepatřičně sem a celé to navíc kopírujete? Vždyť diskuze pod článkem Probuzení je otevřená?

     Váš diskuzní příspěvek k článku pana profesora Hořejšího jsem nechal smazat – jednoznačně sem nepatřil. Budu rád, když se zařídíte podle mého doporučení. Určitě jste nechtěla dát najevo jen své přerostlé ego, ale se zdejšími kolegy si o tématu profesora Hořejšího „zadiskutovat“.

     A jak se jinak máte, co manžel, již má práci a zdraví se zlepšilo? Nemusíte běhat po úřadech, kde sedí ti nepříjemní úředníci? je to dnes hrůza. Ještě že má člověk možnost / ne všichni / „někam utéci“.

     Doporučuji z celého srdce, sedněte si do meditace, počkejte, až nikdo nebude doma, je to lepší a zkuste zklidnit svoji mysl, stáhnout pozornost dovnitř, vyřadit smysly určené pro tento svět a zkusit jít ke své samé podstatě.

     Pěkný den.
     Václav Žáček

    2. Pro Václava Žáčka:
     Tak nyní ty zbytnělé SUPEREGO,vymažeš /alias Venda/ ze závorek.
     Seš tu jediným,kdo zde,na těchto stránkách dělá bordel svou
     ješitností a hraním si na božího syna.
     Nesneseš ani kousek kritiky,ale to není všechno.Psychopaticky manipuluješ diskuzi pod různými nicky.Na každého nového přispěvatele,ale i na ty starší jako pan Staněk,neustále vytahuješ svou vlastní špínu tvé zkažené mysli.

     Seš psychopat,který je schopen absolutně všeho.Ale s tím se zde zajisté nechlubíš.Svou karmu sis uvařil sám.
     Tvoje odměna:NEVIDÍŠ,SEŠ HLUCHEJ!

    3. Hvězdičce na její příspěvek z 13:23.

     Tak jste si, Hvězdičko vylila svůj kyblík špíny ? Ulevilo se Vám? Jestli ano, to je dobře. Někdy je to potřeba.

     A nyní mé objasnění. Přenesl jsem ty dva příspěvky, Váš a Gilgamešovi Nohy k článku prof.Hořejšího pod článek autora pana Pardala, který si opravdu přál, aby se „rozjela“ diskuze k příspěvku tohoto významného vědce.

     A to, že jsem napsal za Hvězdička /alias V.Žáček/ ??? Vy opravdu nechápete, proč jsem to tam dal ?? Já Vám tím přece neberu Vaše autorství. Chtěl jsem jen, aby všichni věděli, že jsem Váš příspěvek – reakci na prof.Hořejšího nechal z diskuze vymazat – to vysvětluje i pan Kukliš a dále to, že o své vůli jsem to přenesl jinam. A to je to alias. Chápete? Pan Pardal si opravdu stěžoval, že se diskuze nerozběhla, tak jsem mu ji předal a může se to naplno rozběhnout. Gilgamešova Noha to již pochopila. Přece nebudu uvádět do jména jen „Hvězdičku“, když jste ten příspěvek pod článek pana Pardala nedala Vy, to dá přece rozum. Zrovna tak u pana G.N.. Ale autorství je Vaše, to zdůrazňuji a věřím, že se k němu i nadále hlásíte. Opravdu bych nemohl podvádět a napsat do jména jen Vás, Hvězdičko, jako že jste tam dala ten Vás příspěvek sama.

     Chápete.

     Pomáhám zdejší diskuzi a vlastně i Vám, kde můžete svým rozhledem na příspěvek pana prof.Hořejšího dominovat. A ty řeči o hraní si na božího syna, jak píšete, to snad nemyslíte vážně. Jsem opravu nula i nic, jak říká Honza, hovno v trávě.

     Můžete mi prosím sdělit, kde a kdy jsem nesnesl kousek kritiky ? Díky.

     ještě dlužím jedno vysvětlení panu Pardalovi, ale možná ho ani nebudu chtít.

     A naposledy. paní Hvězdičko, opravdu nepovažuji za fér, aby pod mým příspěvkem k meditaci jste přinášela diskuzi na zcela jiné téma pana prof.Hořejšího a ještě ho na těchto stránkách možná i odsuzovala. On by totiž neměl možnost se nijak bránit.

     A tak se upamatujte. A já Vám Váš výlev odpouštím.

     Pěkný den.
     Václav Žáček

     P.S. – jestliže budete chtít nadále pod mým článkem k meditaci psát své výlevy k článku prof. Hořejšího, tak již na ně nebudu reagovat. Ten článek je teď jinde.

 9. Vendo, rešpektujem, že sa TU má diskutovať k ,,nahodenej“ téme, ale nedá mi nezareaogovaž na myšlienku od Hvězdičky, keď píše:

  …Pokud si není vědom,že v Bibli jsou použity šifry a jazyk srdce,kterému rozuměl ještě jako dítě.

  Nie som si vedopmý, že v Biblii sú použité šifry a jazyk srdca, pretože Biblia bola zapisovaná postupne desatkami, možno stovkami ludí, počas možno niekolkých storočí, možná až tisícročí.

  V prvopočiatkoch musela byť hlavne ,,zrozumitelná“ a nebola určená pre nejaký tajný spolok. Bola písaná ,,vždy“ v intenciach ,,vtedajšieho kňazstva, teda bola prísne strážená a každé slovo podliehalo cenzúre….

  Preto žiadne šifry,ktoré by bežný Protožid si nevedel vysvetliť a pôsobilo by to aj pre nich mätúco . Ani žiadna reč ,,biologoickej pumpy“, taká reč totiž neexistuje.

  Všetko to, čo je v Biblii písané, bolo jednoduché, ale všetky témy týkajúce sa vraj vedeckých pojednaní, typu Slnko je stredom Vesmíru, oddelovanie Svetla od Tmy , Potopa Sveta,utlapkanie človeka z hliny, bez jej dodatočného ,,vypalovania“
  a pod, boli a sú hlúposti, ktoré v dnešnej dobe sú viac na plač, ako na smiech..

  Bol to nevydarený pokus honelníkov a pastierov kôz a oviec si vysvetlovať videné a zažité. Toto je samozrejme pokrok voči iným pastierom a honelníkom,z toho obdobia , ktorí si tieto ,,Detily“ ani nevšimli a nenašli ani len odvahu to videné a zažité, nejako komentovať….

  1. Pane, nic nerespektujete. Ale nic s tím nenadělám.
   Václav Žáček

 10. ad: Jsem opravu nula i nic, jak říká Honza, hovno v trávě.

  Nic takového jako „hovno v trávě“ jsem neřekl. Ale chápu, že stejně tak jako žabomyší války, jiný perimetr, než žáby v trávě, jste nepřekročil. Věřte nebo nevěřte, ale mezi hovnem v trávě a hovnem ve vesmíru, je propastný rozdíl. A to už raději ani nekomentuju to vaše „opravdu“. Protože o pravdě opravdu nevíte vůbec nic. Zdůrazňovat, že falešné představy se nepočítaj, snad ani netřeba.

  Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom, co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj. (Čínské přísloví)

 11. A zasejc je v této diskusní áleji přehršle zvratků, panečku…co blbnete, lidičkové, já myslel, že se snažíte hledat Světlo, a ne se navzájem fackovat o to, kdo je největší Mistr??? :-)

 12. Zdeňku,

  to čo si myslýš a napísal si: …..A zasejc je v této diskusní áleji přehršle zvratků, panečku…co blbnete, lidičkové, já myslel, že se snažíte hledat Světlo, a ne se navzájem fackovat o to, kdo je největší Mistr??? ..

  Je len povrchný pohľad ,,náhodného okoloidúceho“. Skutočnosť je ,,onaká“, teda že každý má iný duševný potencial a tým pádom aj iný duševný ,,ejakjulát“…

  Podla niektorých sme Tu na Zemeplacke len vďaka tomu, že Netvor z hlbín vesmíru našiel kvalitnú a vhodnú hlinu na naše uhnietenie. Ešte že ten jeho Dych života bol taký ,,rôznorodý“ a života schopný…

  Ale ,,Bibliotéka“ sa nezmieňuje, či každému ,,mrňasovi“, ktorý sa narodí vdychuje ten Dych života a tam je problém. Od Adama sa na tento úkol už úplne ,,Vysral“ a tak to ide s ľudstvom už zotrvačnosťou dolu vodou. Vieš, to je tá zapeklitá ,,gravidita“, alebo gravitácia, už si nepamätám…

  V skratke ide o premenu energie z jedného stavu do druhého…

 13. Vážená(ý) Gilgamešova noho,

  děkuji za odezvu k mé otázce vůči zde diskutujím, kterou jsem do „áleje“ umístil po delším přemýšlení…a rád Ti sdělím, co mě k tomu přivedlo…

  Především mi klidně věř, že nejsem zdaleka „náhodný kolemjdoucí“. Na gnosis9 chodím pravidelně více než deset let a svého času jsem tady několikrát přispěl i vlastními články.
  V současnosti však necítím potřebu „nabízet“ svá poznání z mé životní cesty, obrazně řečeno, přiklonil jsem se k názoru – …, mlčeti zlato…

  Přesto se zájmem pročítám zdejší příspěvky včetně diskusních. No a právě u některých z nich jen zírám, jak jednak zcela odbíhají od tématu a druhak, což je horší, na sebe jednotlivci útočí, řešíce spíše své osobní spory…

  Tak z toho je mi malinko smutno, ale na druhou stranu uznávám, že nikdo nejsme dokonalý. Proto nemám certifikát k tomu, abych posuzoval a kritizoval druhé lidičky. Spíše si připomenu: „Zdendo, každý jsme holt nějaký, taky jsi za mladějc nebyl svatý Vševěd a ve stovkách svých minulých inkarnací jsi hrál role od žebráka až po krále, tedy aj dobroš, ale aj vrah, zloděj či unterwassermann…“.

  Proto souhlasím, jak píšeš, že je to o tom rozdílném duchovním potenciálu!!! A stejně tak, že člověčenstvo svépomocně plave z kopce dolů a možná je už blízko k pořádnému vodopádu…
  Jsem však přesvědčený, že „Netvor z hlubin vesmíru“ v tomto případě nekoná, pouze sedí se založenými rukami a buď nevěřícně nebo s úsměvem kouká, jaké zde jeho děti vyvádějí hovadiny a pitomosti…

 14. Zdeňku, píšeš:

  …že „Netvor z hlubin vesmíru“ v tomto případě nekoná, pouze sedí se založenými rukami a buď nevěřícně nebo s úsměvem kouká, jaké zde jeho děti vyvádějí hovadiny a pitomosti….

  Podla mňa je však pravda to, že ON je úplne šťastný a nadšený, lebo ludstvo sa naozaj podalo na neho, teda na ,,Netvora z hlbín vesmíru“, lebo ON bol ten prvý, ktorý kantril už svojich Protožidov a Nežidov po tisíckach, akoby vedel, že sa znovu ,,okotia“ a zaplnia vzniklé medzery…

  Ale aj tak volám Alelujá. Síce neviem prečo, ale TO slovo je také pekné, že sa ho neviem nabažiť… Alelujá , alelu…

  1. G – noho,

   Tvé radostné volání – Alelujááá, mě potěšilo, protože přesto, že Ti „Netvor“ ještě stále hýbá žlučovodem, v podstatě HO oslavuješ!!!

   Ale i tak jsem jukl na význam onoho slova a pouze v této situaci si zahraji na některé zdejší „kopírovače“ všemožného:
   Aleluja , Hallelujah, Haleluja – chvalte Hospodina, hebrejské zvolání, radostný církevní chvalozpěv, kniž. radostný zpěv vůbec, jásání…

   No řekni, není to zajímavé, že se pozpěvování popsaného typu nemůžeš nabažit???
   A opět mi věř, že nechci vyvracet Tvé osobní přesvědčení, názor a cítění, viz také:
   … lebo ON bol ten prvý, ktorý kantril už svojich Protožidov a Nežidov po tisíckach, akoby vedel, že sa znovu ,,okotia“ a zaplnia vzniklé medzery…

   … já jsem však kompatibilní s filosofií, že prakticky ihned, když jsme coby padlé duše z 5D byli umístěni „na návštěvu“ do projekce 3D planety Země a začali se inkarnovat a rodit v hmotných tělech, nastartoval se pořádný průšvih…
   Tím myslím okamžik, kdy se začala závitovat náplň dutiny lebeční a vytvořila první rozumová myšlenka. Nevsázím se, ale u některých jedinců popsaný proces proběhl rychleji se základním impulsem – být lepší a něco více, ba mít i více, než ti ostatní kolem…

   Hmmm, no a tak se začalo mydlit hlava nehlava, Židé, Nežidé, od pradávna…duše se v opakovaných inkarnacích učily tomu, co zapomněly a předpokládám, že Tvůj „Netvor“ byl již od počátku a je dodnes pouhopouhým pozorovatelem…

   1. ad: G – noho, Tvé radostné volání – Alelujááá, mě potěšilo, protože přesto, že Ti „Netvor“ ještě stále hýbá žlučovodem, v podstatě HO oslavuješ!!!

    Přesně tak!..:-)) Aneb odříkaného chleba největší krajíc. Jenže to on ještě neví. Neví, že neví, a neví o tom…:-)) To jsou ty paradoxy, alelujááá…:-)))

    http://blisty.cz/art/28446.html

 15. Pro meditaci:

  „Zrcadlo,zrcadlo,řekni mi,kdo je na světě nejkrásnější?“
  „No to máš tak Václave,jsi krásný,tvůj pohár je nablýskaný a děláš takovou
  záslužnou práci,přímo estebáckou,ale tam uvnitř tebe,v hlubokém tmavém lese,
  žije-nežije mnohem krásnější bytost.Jmenuje se Nadduše,Láska bezpodmínečná
  a ta ti kazí tvé prvenství.Musíš se jí zbavit,aby lesk tvého poháru byl na světě
  nejkrásnější“,odpovědělo zrcadlo.
  „A co mám dělat,abych byl na světě ze všech nejkrásněší?“
  „To je přece jednoduché.Naplníš jablko tím,co obsahuje tvá mysl a necháš ho sníst Lásce,
  Soucitu.Ona usne věčným spánkem a ty se staneš tím nejkrásnějším.“
  „A co obsahuje moje mysl,že má takovou moc zabíjet?“
  „Chudobu srdce“,odpovědělo zrcadlo.
  „Co je to ta chudoba srdce?“,zeptal se Václav.
  „Chudoba srdce je zlo,které dělá zlo a umí opravdu ubližovat.Ale to není všechno.
  Největším jedem je tvoje sebelítost,tvoje nenávist,přetvářka,zášť.A ještě účinnějším jedem než nenávist,je tvá závist.Sebelítost má obrovsku moc zničit kdekoho a kdeco.Má to ale jeden háček.“
  „Jaký háček?“,zeptal se roztoužený Václav.
  „Lásku bezpodmínečnou,Pravdu,můžeš uspat,ale nemůžeš ji nikdy zabít,protože
  Ona zabít nelze.Vždy odejde k Velké Matce.Když ji uspíš,zapomeneš kým jseš a když si budeš chtít někdy vzpomenout na to,kým jsi vpravdě,budeš se muset poklonit Velké Matce,protože jen ona má tu moc,tvou spící lásku ze spánku probudit.Jen ona ti pak pomůže navrátit paměť.“
  „Ech co,na co mi je paměť,hlavně,že se budu lesknout a budu mít tu obrovskou moc
  zabíjet ji i v jiných.Nebudu pak nikým ohrožen ve svém prvenství a budu nejkrásnějším“,viděl se Václav na svém skvostném trůnu.“Dík za tak skvělou radu.“
  A tak Václav podal Lásce otrávené jablko a jeho Láska usla spánkem věčným.
  Sedm tpaslíků(čaker),u kterých našla Láska útočiště,když ji Václav vyhnal ze svéhohradu,ji uložilo do jeskyně uprostřed tmavého lesa a jeskyni zavalilo obrovským kamenem.
  Václavův pohár se tak stal nejkrásnějším na světě,dával z něj napít,komu chtěl.
  Jen na to,že je obsah otráven,na to zapomněl.Láska každého,kdo se z jeho poháru napil,usla a v jeskyni skončila.
  „Hm,na to jsem zapomnělo.Povědět mu,že až se bude chtít poznat sám sebe vpravdě
  a stát se pánem nade vším,co jest,bude muset nejdříve nalézt jeskyně,odvalit ty kameny a pomocí své Lásky probudit všechny,jimž napít z toho poháru dal.Nu což,povím mu to,až se přijde zase zeptat,kdo je na světě nejkrásnější“,řeklo si zrcadlo.
  Jenže Václav nepřišel,neboť byl přesvědčen,že není na světěkrásnějšího,
  lesklejšího,dokonalejšího.Jeho vnitřní svět hnil a s ním hnilo celé království.
  Netušil,že Ten,kdo stvořil jeho lesklé šaty,stvořil i jejich obsah,ba i to zrcadlo.

  Až jednou,ze samé bídy a bolesti,v jedné jeskyni,….
  ——————————————-
  cit.:
  „Komu se podobají tvoji učedníci? On řekl: Podobají se malým dětem, které se usadily na poli, které jim nepatří. Když přijdou majitelé pole a řeknou: „Vraťte nám naše pole“, děti jsou před nimi nahé, aby jim ho nechaly a jejich pole jim daly. Proto vám říkám: KDYŽ PÁN DOMU VÍ,KDY PŘIJDE ZLODĚJ,BUDE BDÍT DOKUD ZLODĚJ NEPŘIJDE A NENECHÁ HO VNIKNOUT DO SVÉHO KRÁLOVSTVÍ,ABY MU NEVZAL JEHO VĚCI.BUĎTE NA POZORU PŘED SVĚTEM.OPÁSEJTE SVÁ BEDRA VELIKOU SILOU,ABY LUPIČI NENALEZLI CESTU A NEMOHLI SE K VÁM DOSTAT.NEBOŤ TO POTŘEBNÉ,K ČEMU SE UPÍNÁTE,SE STANE. Kéž je ve vašem středu chápající člověk. Jakmile dozrál plod, přišel rychle se srpem v ruce, a požal jej. Kdo má uši k slyšení, slyš!“

  „Nikdo nemůže vniknout do domu silného a násilím ho vzít, aniž by mu svázal ruce. Pak ale jeho dům obrátí.“

  “ Jestliže povstalo tělo kvůli duchu, je to zázrak, pokud ale duch vznikl kvůli tělu, je to zázrak nad zázraky. Já se ale podivuji, jak se toto veliké bohatství mohlo usadit v takové chudobě.“

  „Proč omýváte vnější stranu poháru? Nechápete, že ten, kdo stvořil vnitřek, je ten, kdo stvořil také vnější stranu?“->omývání vede k rozdělení,chudobě srdce.Kdo je rozdělen,je naplněn tmou.
  ——————————————-
  pokrač.:
  Až jednou,ze samé bídy a bolesti,v jedné jeskyni,….jedna Láska si přála zemřít navěky a vzít se sebou všechno to zlo světa,aby se nemusela dívat na to,jak její děti trpí jen proto,že kdysi jeden Princ zatoužil po svém lesklém poháru.Ten Princ,jenž Zlem se stal a ve světě hniloby bloudil věky sám, však uslyšel
  její přání a balvan jeskyně,kde byla uložena ke spánku,sám odvalil.Uslyšel totiž
  Hudbu srdcí,na kterou již v mysli zapomněl,no v jeho prázdném nitru se vše zachvěloa Hudba paměť oživila.
  ——————————————-
  „To, co máte v sobě, vás zachrání, když to vytvoříte sami ze sebe. Jestliže to v sobě nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí.“

 16. Hvězdička,

  pekne su to napísal, ale je to moc ,,intelektuálné“ a my vzrastom nižším, to nemôžeme pochopiť. Daj nám ,,nápovedu“, takú skratku o čom to bolo a bude to O.K.

  Ty si to napísal ,lebo si pochopil a my si to prečítame a možno potom pochopíme…

  Ako hovorievali družstevníci: Lovu zdar!!!

 17. Lidičky,

  naozaj mi vrtalo v hlave, prečo ma „LOGOSY ,,alelujá“ tak fascinujú.

  A pravdepodobne som na to prišiel, keď som počas cca 0,72 sekundy , stratil kontakt s reálnym svetom plným Nadprirodzených nebytostí , počul som zretetelne
  ,,alelujá“, ale..

  Skladba plynula z rádia a bola podfarbená aj nevtieravou hudbou a bola to skladba, čo spieva Václav N….

  Sadlo mi to vtedy, ako riť na šerbel…

  Ale pozor, nejedná sa o nejaké ,,osvietenie“, lebo som pri tom nepadol na hlavu, a ,,modzog “ nedostal TEN povestný úder, ktorý je sprevádzaný pri ,,osvietení“…

  Bolo to krátkodobé ,,osvetlenie“,a pri tomto ,,akte“ nedochádza ku kvalitatívnej zmene ,,indivídua“…

  Takže zostávame naďalej v pôvodnom garde, čiže tak nám PánBožko pomáhaj…

  1. Gilgoško,

   náhody neexistují, vše je tak, jak má být…třičtvrtěvteřinový zážitek Tě pouze ujistil o tom, že je ještě něco „jiného“…

   Ale Tvá cesta je taková, jaká prostě je…na tom není vůbec nic špatného, Tvá duše se prostřednictvím svého nosiče, tedy Gilgamešovy nohy, tady učí, poznává a získává zkušenosti…

   To byl byl pěkný binec, kdyby jsi náhle uhnul, z „Netvora“ udělal obratem Spasitele apod. Jen pěkně pokračuj, já osobně rád čtu Tvé úvahy a zamyšlení…

   A jak sám píšeš – Pán Bůh nám pomáhej…

   1. Zdenek
    Ad: já osobně rád čtu Tvé úvahy a zamyšlení…
    Taky si rád počtu. Gilnožka je naprosto jiný šálek kávy ( lepší, vítaný) :)
    Možná, kdyby se i ostatní nesoustředily pouze na formu psaného, ale na kvalitu, nemusela se tu odehrávat přestřelka o to, v které části vesmíru se nachází skladiště karmy. :)))))
    Gilgamešova noha je z mého pohledu projevem toho, jak klamné je zdání.

    1. ad: Možná, kdyby se i ostatní nesoustředily pouze na formu psaného, ale na kvalitu, nemusela se tu odehrávat přestřelka o to, v které části vesmíru se nachází skladiště karmy. :)))))

     WOW!…:-))))))))))))) Geniální, to nemá chybu!…:-)))))))))

    2. Zdravím Leo!

     Děkuji za Tvá výstižná slova a podepisuji se pod ně! Apropó, proč hledat skladiště karmy ve vesmíru, když je tady na Zemi a zainteresovanými skladníky jsme my všichni…kdybychom nebyli, tak zde ani nejsme na proškolení v hmotných tělech…:-)))

    3. Zdenek
     Ad: když je tady na Zemi a zainteresovanými skladníky jsme my všichni
     No jo. Kdyby ale všichni viděli ty (slovy Gilgamešovy nohy) tobolky, plné mazlavé a smradlavé tekutiny a věděli, že oni jsou správci, nemohlo by vycházet tolik brožurek, se zaručenými pravdami a guruové a jejich organizace by přišli na buben. Unesli by lidé život bez zisku???
     A to je důvod, proč MUSÍ být někde ve vesmíru.
     Nejlépe u středu galaxie. :))))))))

  2. No ještě abyste byl na plno osvícen a spadl na hlavu,….co byste dělal dál, kdybyste již byl osvícen a hotov, teda v jiném gardu. :-)Musel byste začít jinak a znova, tak jak se dle toho gardu osvíceného sluší a patří ….

 18. ad: osobně rád čtu Tvé úvahy a zamyšlení…

  No dělejte jak myslíte, Zdenku..:-) Pravda, náhody neexistují, cesty Boží jsou nevyzpytatelné, ale svévolník zůstává za všech okolností svévolníkem. A ti, jak známo, svou odměnu už mají. Tak nevím…

  1. Honzo,

   proč bych si nepřečetl i odlišné názory zde diskutujích? Konkrétně G – N je vskutku onen hledající, přestože si např. (ne)existenci Boha zdůvodňuje vlastní verzí…avšak pokud by si jí byl zcela jistý, vůbec by na Gnosis9 polemizovat nechodil, nestálo by mu to za to…

   A jak uvádíte, odměna pro svévolníky je vskutku zajištěna, tedy podle mého vidění jde o poučení se…no a Gilgi ho pro svůj růst a pochopení prostě potřebuje…tak si myslím…

   Nu, jak občas říkám – kdo chce kam, ať tam i jde….:-)

   1. Ale ano, Zdenku. Proti gustu žádný dišputát, a jak říkáte: kdo chce kam, ať tam i jde….:-) Koneckonců a co si budem povídat, není-li Bůh, vše je přece dovoleno, že… Možná najdeme shodu v tom, že jedna věc jsou „odlišné názory“ a jiná věc je idiocie se za „odlišné názory“ jen vydávající. A i kdybychom tu shodu společně nenašli, nevadí, na prosté pravdě, že to a to a se má tak a tak, se tím rozhodně nic nemění. Mezi náma, před „odlišnými názory“, navzdory všemu a všem, dávám přednost pravdě, nebo-li: to a to a se má tak a tak.

    1. Honzo,

     mám za to, že idiot by zdaleka nevlastnil slovní zásobu, navíc s určitou logikou sestavovanou do souvětí tak, jak to zvládá bez problému Gilgamešova noha…mnooo, v této souvislosti podotýkám, aby bylo zabráněno případnému nedorozumění, že nejsem GN podplacen, ba nijakým způsobem zkorumpován…:-)

     ALE – všiml jsem si jisté věci, kdy již před časem, díky jsoucím příspěvkům, mě napadlo – zda právě Vy a Gilgi nejste něco jako duchovní dvojčata, třeba i z minulých životů, přestože v tomto stojíte proti sobě?…
     Oba totiž působíte v diskusích rebelsky, používáte selskou i intelekt rétoriku, slovo HOVNO skloňujete ve všech pádech a používáte ve všech možných významech, nic si nenecháte líbit a celkem ostře, ale i vtipně konfrontujete „pravdy“ ostatních s „pravdami“ svými…

     Což obecně považuji za určitý přínos v rámci oživení diskusí…

     Teď však se chci zeptat, ohledně té poslední věty – jakou „pravdu“ máte na mysli???

    2. Zdenku, ptáte se dobře – „jakou „pravdu“ máte na mysli???“ To je zásadní otázka. Ale současně mám pocit, že se „vlamujete“ do otevřených dveří.

     Vždyť Honza napsal jednoznačně – „dávám přednost pravdě, nebo-li:
     to a to se má tak a tak.“

    3. ad: Teď však se chci zeptat, ohledně té poslední věty – jakou „pravdu“ máte na mysli???

     Nerozumím takové otázce. Nic takového jako pravda v uvozovkách neexistuje. Jak říkám: to a to a se má tak a tak. Pravda = shoda slov se skutečností. Tečka.

     Svět je všechno to, co se má tak a tak. Svět je také souhrn faktů, ne věcí. Skutečností, faktem je existence stavů věcí). (Ludwig Wittgenstein)

     Zdenku, máte-li fakta, nepotřebujete názor – názor potřebujete, nemáte-li fakta. A to je celá „“věda““..:-)

    4. Ad/
     „Jak říkám: to a to a se má tak a tak. Pravda = shoda slov se skutečností. Tečka.“

     Honzo, nedávno jste do zdejší diskuze napsal ke skutečnosti že je to iluze, mája…. . ?? Co je to tedy podle Vás skutečnost ?
     Kam jen oko dohlédne, všude jen samá imitace a iluze, to je také Vaše myšlenka.

     Ptám se proto, že k tématu meditace je dobré /pro někoho/ i toto znát.

    5. Tak ještě jednou to částečně zopakuji :

     Napsal jste Honzo – dáváte přednost pravdě nebo-li, jak říkáte, to a to a se má tak a tak. Pravda = shoda slov se skutečností. Tečka.“

     Honzo, nedávno jste napsal zdejšímu diskutujícímu : “ zkuste pochopit, že neexistuje jednoduchý pojem, stejně jako neexistuje nic takového jako „souhrn“. Ve skutečnosti to jsou všechno jen rétorické figury, iluze a nic víc. A pozor – shoda slov se skutečností = pravda.

     A ještě jste do zdejší diskuze napsal ke skutečnosti že je to iluze, mája…. . ?? Co je to tedy podle Vás skutečnost ? Když v té skutečnosti jsou to všechno jen rétorické figury, snad jako shoda slov….. ?

 19. Honzo, píšeš Zdenkovi,:

  …Mezi náma, před „odlišnými názory“, navzdory všemu a všem, dávám přednost pravdě, nebo-li: to a to a se má tak a tak…

  Tvoje slová ma hlboko ranili, lebo píšeš ako keby so bol kamarát od Hospodina. Klameš, až sa to z hory ozýva. Si neobrezaný, čiže nemáš s NÍM žiadnu právoplatnú Zmluvu, teda na Teba ,,serie“.

  Uvedom si to, kým je čas….

  Pozor,sebaobriezka je neplatný akt, lebo nebudú pri ňom vyslovené ,,zaklínadlá“.

  Škoda by ŤA bolo, lebo by si si mohol ,,sabauškodiť“…Na druhej strane, by si HO však mohol ,,na druhom“ svete za určitých vopred stanovených podmienok, ktoré by si musel splniť , aj postretnúť…

  Podmienky sú: ………….

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference