mapa stránek || vyhledávání

Zasvěcení… Slabikář duchovního života (3.)

Jméno Albert Einstein se stalo přímo synonymem pro vědeckou genialitu. Tento člověk byl ale současně hluboce věřícím. Byl také pacifista a velký obdivovatel Mahatmá Gándhího. Ve svém životě se zasazoval za etické hodnoty. Své životní pojetí objasnil jasnými slovy:

Albert Einstein na fotografii z 50. let 20. stol.

„Ono přesvědčení o vyšší moudrosti, která se projevuje ve viditelném světě, tvoří mé pojetí Boha… Nic nemůže být krásnějšího, než to, co je zázračné. Ten, kdo tu zůstává bez hlubokého dojmu, kdo se nedokáže ponořit a sklonit s hlubokým chvěním okouzlené duše, ten by mohl být stejně tak dobře mrtev. Má zavřené oči již během svého života.“

Takto, s dávkou ryzího produchovnění a s velkým citem, hovořil nositel Nobelovy ceny za fyziku, vědního oboru materialismu, ve 20. století. Je přesvědčen o působení nejvyšší Moudrosti, věří v Boha a lidskou duši. Zavírat proto oči během života před zázrakem Pravdy? Ne a naopak! Naplno je používat a s každodenní prosbou o otevření duchovního zraku a sluchu vstupovat do svého vlastního nitra. Jeden každý z nás. Tak je to popsáno i ve starých učeních indických Véd. Hledám-li prapůvod všech věcí, dostávám se k jistotě, že veškerý život pramení z lásky jediného tvůrce. Nelze to neříci a nelze před tím být slepý a hluchý. Tato Pravda zní ve všech sférách Stvoření.

Jak se dostat do vyšších úrovní, ke svému Spasiteli, tu již bylo naznačeno. Bez těla, to zůstává v úrovni, do které svoji hmotnou podstatou „prach jsi a v prach se obrátíš“ patří. Cesta do mnoha příbytků mnoha vyšších sfér vede spolu s Mistrem přes knížata, vládce a anděly v nebeské hierarchii. Přes postupný vývoj v eónech, v plnosti a úplnosti, vyjádřeno slovem přes Všechno, což obsahuje jediný a hlavní Kořen, který prorůstá celé nekonečné Stvoření. To celé ještě říká, že On je v každém pohybu a sám je jeho příčinou, On je v každé hmotě, buňce, atomu a ve všech částicích, které vytvořil. Není nic, co by neznal; vše je Jím samotným!

Hlas Slova z počátku, jako Svatý duch promlouvá v duši každého člověka, ale jen zasvěceni –„v tebe a v dalších spravedlivých“- jsou schopni slyšet Ho v celé jeho slávě a neskonalé moci. Kdo má otevřené oko duše, vidí. A jenom tato moc a sláva mění jednotlivce, dělá ho čistým jemným, jasným, svatým a spravedlivým, ve skutečně duchovním, ne náboženském, smyslu. Je proto nepsaným zákonem, uloženým hluboko v srdci každého; hledej Boha, poznej sám sebe, nastav uši a plnou pozornost k zasvěcení a potkáš-li, z vůle Boha, s jeho Milosti, Mistra, naslouchej mu a s oddaností vždy konej v Jeho jménu. V těchto pár lidských slovech je ukryto jedno obrovské tajemství.

I Ježíš Kristus hovořil k Židům své doby a říkal jim, že ví, že ho chtějí zabít /evangelium Jana 8:37-41/. Říká jim, že Abraham, jehož jsou potomky, by to ale nikdy neudělal. Těmto Židům říká prorok, kým on, Ježíš, je ve skutečnosti a jako důvod uvádí, že se jeho božské Slovo v nich neujímá, protože jim nejsou zasvěceni. Co je důležité, k tomu, aby se stali jeho žáky? Nic méně než to, že musí být svým předchozím životem předurčeni. Ale v dalších verších jim i troufale navíc říká, že jsou z otce Ďábla. Vyjevil jim nahou a jistě nepříjemnou pravdu, kterou mnozí neunesli a tato slova se stala i důvodem k jeho pozdějšímu zabití. Ježíš přišel na svět, do lidského těla s posláním od svého Otce, který mu přidělil k zasvěcení vybrané duše. A tak je to vždy, ve všech časech. Ne všichni byli, jsou a budou ti, kteří uslyší jeho Slovo.

Ve verši 8:51 má Ježíš zvláštní zdůraznění:

„Amen, amen, říkám vám: Kdokoli zachová mé slovo, navěky nespatří smrt.“

Zachovávat Slovo, jeho učení, do kterých jsou žáci zasvěcováni skutečným mystikem, znamená, že jsou pak neustále spojeni se Slovem ve svém nitru a nikdy jejich duše nezemřou; a ani se pak již nedostanou do této úrovně jisté smrti a nových zrození. Skuteční hledači mystické Pravdy, jak často říká za svého života v těle člověka i Ježíš, jdou ke Světlu poznání. Ti jsou zasvěceni, poučeni, jsou těmi, kteří se znovu narodili za života a tak přirozeně a s láskou činí skutky Boží a kráčejí po cestě, která vede zpět k Němu. Není to vždy cesta přímá a široká, naopak, je to cesta po hraně ostří, úzká a trnitá. A poutník na ní ještě může sklouznout zpět, na cestu širokou, vydlážděnou a pohodlnou, která však nevede ke spáse. Ne však ten, který byl již vybrán a pro Cestu k Bohu zasvěcen.

Co zásadního přináší zasvěcení a jaké poznání se takovému člověku dostává? Především to je uvědomění si smyslu života na zemi. Ten jistě spočívá v tom, že chceme prožít čistý život. Jestli se to duši v těle daří, podle nejlepšího vědomí a svědomí, přichází s pocitem dobře žitého života i touha najít duchovní pravdu, která ji neustále nabádá hledat dál a dál a všechno si ověřovat, dokud nenajde „mysterium Světla“, zasvěcení, s jehož pomocí se může vrátit zpět k Bohu, zasvěcení, pomocí kterého získá „věčné Světlo“. A potom přichází poznání, že existuje nový život, že člověk se musí znovu narodit v těle za současného života. Jednoduše, dospět k tomu. A to je pak pravým smyslem života /Jan, 3:3-7/.

Mé poslední použití slova „zasvěcení“. Pro toho, kdo jim prošel, kdo se znovu narodil, se tento akt stává hlavním předělem v dosavadním životě a ten, kdo mu je dal, ten se stává příkladem života hodným následování. Jako ten, kdo získal naší velkou důvěru a lásku.

– – – – – – – – – – – – – – –

Omlouvám se těm, kteří by si mohli myslet, že můj krátký článek je již nadbytečný, když jsem se stejnému tématu věnoval již dříve – tady: https://hledani.gnosis.cz/krest-zasveceni-tema-pro-dalsi-male-letni-otazky/

Považoval jsem však za nutné ten velmi důležitý akt zasvěcení, chce-li někdo křtu, ještě jednou zdůraznit a zařadit mu tak i místo ve Slabikáři. Na pravé cestě se s ním dříve či později hledající člověk setká.
 

Václav Žáček /Venda/
S použitím zdrojů z Nového zákona Bible a poznání učení „Jógy slyšitelného životního proudu“
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.7
hlasů: 3
Print Friendly, PDF & Email

146 komentářů

 1. Vendo, dal jsem svůj komentář sem, ke Slabikáři 2 jsem už napsal dost, kdo chce může si tam počíst.
  https://soundcloud.com/tyzden/pod-lampou-ako-cierne-diery-riadia-vesmir
  http://zoom.iprima.cz/porady/jak-funguje-vesmir-1
  http://play.iprima.cz/jak-funguje-vesmir-ii-4

  Vendo, psal jsem o tom mnohokrát v diskuzi, nepamatujete si nic. Hlavně ne otázky, na které neumíte odpovědět.
  Každý má karmu, karma se nedělí, i když narozených je víc jak zemřelých, děti a vnoučata nepřebírají část karmy svých předků po jejich mrti, komu Mistr frcne tu nespálenou karmu je úplně nbez systému, čili nespravedlivě někdo tgrpí ve fyzické těle s karmou, kterou mi Mistr hrc frc šoupnul. Douifám, že nemám karmu starého muže z ledovce (Ötzi asi před 6000 lety střelen do zad, zřejmě vyhnán za přečin). A hlavně strašíte karmou, každý se dočká odplaty.
  Když napíšu, že akce a reakce jen jen ve světě hmoty, tak nejpozději za pár dní objasňuje zas, že karma je akce a reakce.
  Vendo, trest za provinění mají civilizace odjakživa. Byly společenské normy chování a trestu, Chamurapi sepsal zákoník, ještě Vilém Dobyvatel měl za krádež useknutí ruky. Čili odplata ano, ale společenská a na Zemi. Protože spravedlivá odplata na Zemi pokulhává, tak třeba křesťanství má sopravedlivou odplatu peklo, očistec, nebe. To má vliv na morálku na Zemi.
  Chtěl jste 10 vět k vesmíru, dal jsem 10 vět a dopad žádný. Potřebuje důkazy, proč vznikl vesmír. Vesmír tu nepochybně
  a hodně o něm víme, karma je ve Vaší hlavě. Dokažte, že existuje karma a až pojedete pro nobelovku, tak se ozvěte.
  Vědecké názory jsou shrnuty srozumitelně v hodinovém pořadu NoeTV,
  https://soundcloud.com/tyzden/pod-lampou-ako-cierne-diery-riadia-vesmir
  na který jsem Vám dal odkaz jako zvukový záznam. Nepustíte si to a nepustíte a bude se objasňovat a objasňovat.

  K Vašim dotazům
  1) Časová osa před Velkým třeskem neexistuje, neexistuje ani čas, prostor ani naše fyzikální zákony.
  2) Příčiny vzniku takto uspořádaného vesmíru nezná nikdo. Teorie směřují
  a) ke kvantové gravitaci
  b) k energii vakua
  Kvantové jevy jsou možné jen na nepatrné vzdálenosti, což patrně vesmír před Velkým třeskem byl řádově velikosti atomu, pak mohou nastat kvantové fluktuace, dokonce i vznik částic a a následný zánik. Nejde o čistě singulární bod nekonečně malý.
  U energie vakua se to dá vysvětlit formálně jako přeměnu energie ( něco jako potenciální a kinetické).To říká Lawrence Krauss.
  Moje komentáře volně k Vašim dotazů jsem dal s *
  *Klidně si myslete, že nad vším stojí neidentifikovaná nepředstavitelná síla. To představě hodně pomůže..
  *Hmotnost supermasivních černých děr se projevuje gravitací a ta se projevuje pohybem viditelných hvězd kolem galaktického středu, kde ta supermasivní černá díra je.
  *“ A co se stane s tím konečným „všudy přítomným zářením“?
  Komentář :
  Záření se rozplyne a nebude žádných změn, tedy ani nebude existovat čas v dnešním smyslu. Asi za 10^1300 let ( počet částic ve známém vesmíru má být 10^89) se to může znovu shluknout v další Velký třesk. Což se samozřejmě předpokládá teoreticky. 10^1300 let je slušné nekonečno. Nekonečna jsou různě velká.
  Astronomové příčinu vzniku a vývoje vesmíru neznají. Když této příčině budu říkat Bůh, je to pro mě v pořádku.
  Tak to chápal i Einstein, zakladatel kosmologie. Einstein byl židovského původu, základem židovského náboženství je tóra, která podněcuje ke kladení otázek a hledání odpovědí na ně. Není to doktrína, která platí a hotovo. Sám Einstein měl náboženské základy, to měl před víc jak 100 lety každý.
  Vystupovalů proti použití atomové bomby, sám ale dal rohodující podnět, transparemtem E=mc^2 ho vítali někdy ve 30. letech i v Hirošimě. Kázat o morálce žít 100% podle ní je rozdíl. Einstein měl duševně postiženého syna, který žil v ústavu a ani jednou ho nenavštívil.
  *Nemusíte studovat mat-fyz., ale když chcete diskutovat o astronomii, je dobré si o tom něco přečísta hlavně si z toho něco odnést a pamatovat.
  Odpovídal jste na otázky o karmě. Každý ji má a bude vyhodnocena Mistrem jak píše Lojza v práčovně duší.
  Karma se dědí a nedělí. Že si to odporuje, to neřešíte.
  Kde prosím Vás psal Einstein nabo evangelista Jan psali karmě, že jeho myšlenky rozvíjíte až ke karmě? Prostě karma lidi netáhne, tak se přilepuje k Bibli a k čemukoliv.
  Píšete:“ Cesta do mnoha příbytků mnoha vyšších sfér vede spolu s Mistrem přes knížata, vládce a anděly v nebeské hierarchii. Přes postupný vývoj v eónech, v plnosti a úplnosti, vyjádřeno slovem přes Všechno, což obsahuje jediný a hlavní Kořen, který prorůstá celé nekonečné Stvoření. To celé ještě říká, že On je v každém pohybu a sám je jeho příčinou, On je v každé hmotě, buňce, atomu a ve všech částicích, které vytvořil. Není nic, co by neznal; vše je Jím samotným!“
  Váš citát Einsteina :“Ono přesvědčení o vyšší moudrosti, která se projevuje ve viditelném světě, tvoří mé pojetí Boha…“
  Tvoříte si v himalájštině svůj vendismus, náboženský hybrid ( křesťanství + karma, Sant Mat). A si myslíte, že porážíte vědu, která na Vás kašle.

 2. Tématem mého dalšího článku ke „Slabikáři“ je zasvěcení a jeho důležitost. Váš příspěvek je mimo téma a byl bych nerad, jako autor, kdybych přistoupil na Váš pokus manipulace vést diskuzi v samém počátku jinam.

  Aby si ale mohl kdokoliv přečíst moje dotazy na Vás a současně i Vaše odpovědi, dávám sem svůj diskuzní příspěvek. Jinak však již na Vámi napsané nebudu reagovat

  Venda pro Pardala 29.1.2017 (10:12)

  Pardale, píšete : „Vesmír neřídí nikdo a nic, je výsledkem obrovského množství jevů, zákonů, hmoty, záření a hlavně je to obrovský prostor,…..

  Dá se z toho Vašeho tvrzení vyvodit, že nějaké události ve vesmíru náhodně předcházely tomu Vámi uváděnému výsledku a ty se tedy náhodně spojily do něčeho, co z ničeho zapřičinilo vznik vesmíru, těch všech /pozdějších/jevů, zákonů, hmoty, záření a obrovského prostoru?

  A kdy, kolik to bylo tzv. mínus roků v časové ose, tedy před bodem, od něhož se počítá stáří vesmíru a kdy pak jsou již známy jevy, zákony, záření…..atd.?

  „V kosmologii označuje počáteční singularita počátek našeho vesmíru při velkém třesku, kdy nelze aplikovat běžné fyzikální zákony.“ To je citace z wikipedie. https://cs.wikipedia.org/wiki/Singularita

  Pardale, víte alespoň, jak dlouho trvalo toto časovém rozmezí, ve kterém ještě neexistovaly ty fyzikální zákony? 100 let, třista dvacet dva tisíc let, miliarda let?

  Nějaký čas to přece muselo trvat, než začaly platit zákony pro ty hmoty, jevy, záření a prostor, ne?

  A kdo, nebo co to v té době bez zákonů řídil tak, aby to postupně /nebo najednou?/ vykrystalizovalo do období zákonů?

  A vznikly dříve zákony a pak teprve jevy, hmoty, záření a prostor a nebo tomu bylo naopak a zákony vznikaly až potom.

  Můžete se přiklonit jednoznačně k jedné ze dvou možností; že to byla náhoda? A nebo že za tím stála / a nadále stojí/ dosud neidentifikovaná a nepředstavitelná síla?

  A nebo jsou další možnosti, které svět vědy zná?

  Napsal jste mi, že:“…….supermasivní černé díry v centrech galaxií mají hmotnost miliardy Sluncí a pocházejí z počátku vesmíru.“

  Prosím Vás, jak se vypočítává hmotnost těchto supermasivních černých děr? A nebo je to jen údaj k věření a k uvědomění si rozdílu mezi klasickou a supermasivní černou dírou?

  V té předchozí odpovědi jste mi napsal, že:“Nakonec vesmír skončí jako všudy přítomné záření, rozloží se na něj i atomy.“

  A co se stane s tím konečným „všudy přítomným zářením“?

  A ještě mi píšete to přátelské konstatování: „Pokud v tom najdete místo pro karmu, tak je to Vaš věc, astronomové karmu neřeší a proč by mělki.“

  Karma je zákon akce a reakce, odplaty, a také příčiny a následku. Opravdu dost jsme spolu o ní diskutovali a já Vám odpovídal na desítky otázek k ní. Je mi celkem jedno, co astronomové řeší, ale zeptám se Vás na opět něco z vědeckého pojetí. Vy nevidíte nikde ve vesmíru působení něčeho, co lze označit jako příčinu a její následek pro vznik jevů, zákonů, hmoty, záření a obrovského prostoru?

  Abyste moji otázku pochopil, vezměte si třeba jen ten „obrovský prostor“, který uvádíte. Vznikl jako následek něčeho předchozího, má nějakou příčinu a nebo vznikl jen tak, a bude vznikat kdykoliv za biliony let?

  Poslední otázka – je například ve fyzice potřeba k nějakému současnému závěru, teorii…atd., VÍRA a nebo je vše jasně dokázané?

  Díky za stručné odpovědi.
  Václav Žáček

  P.S.
  Doufám, že mi nedáte odkaz na to, že musím vystudovat mat-fyz, astronomii, či sem nenakopírujete celou modrou stránku odkazů na „osly“, cez.okna, wikipedie a Vaše stránky. Prosil bych Vás, zkuste odpovídat na stručné otázky také stručně, tak jak jsem odpovídal na otázky ke karmě. Děkuji

  1. Vendo, Váš nový článek dobře rozšiřuje slabikář. Víc jsem Vám ale napsal přímo na Váš mail. Tady se společnost diskutujících více méně rozpadá. Možná je to záměr nějaké skupiny lidí, kteří fungování duchovního rozměru stránek gnosis nechtějí. Dnes jsem si rozklikl některé dřívější Vaše články a zjistil jsem, že mnoho diskutujících odešlo. A byli to lidé, kteří hledali, spolu s Vámi, a Vy s nimi, odpovědi na nelehké otázky filosofie, náboženství či mysticismu. Doufám, že nevidíte problém v neporozumění vědy, která chce všechno změřit, zvážit, poslouchat, ochutnat, cítit….je to věda 5ti nedokonalých lidských smyslů. Proto i ten svět tak vypadá. Vaše zdůraznění aktu zasvěcení je správné. kdo chce či může, pochopí.

   Vendo, bylo mi jasné, že odpovědi od Pardala nedostanete. Rozmazal Vaše otázky v chaotických odpovědích a smíchal všechny své bolístky z nepochopení principů duchovního pojetí stvoření. Vendo, věda má mnoho teorií bez důkazů a tak se musí mnohému věřit. Je mi až žinantní psát o tom, čemu dospělý člověk může věřit, jakým spekulacím. Jen proto, že to vytvořila nějaká televize?

   Souhlasím s tím, že jeho přenesení odpovědí pro Vás sem, pod zcela jiné téma, je čirou manipulací.

   Mějte se hezky. Ještě informaci – tvořím sem také jeden článek, je to ještě taková kostra. Pak Vám ho pošlu. Pracovní název je „Duše pardálů a další zvířeny“. Vůbec však není jisté, že ho dokončím.

   1. Možná je to záměr nějaké skupiny lidí, kteří fungování duchovního rozměru stránek gnosis nechtějí.

    Že by zase další objevitel lidí s černými nitkami?

   2. ad.: že mnoho diskutujících odešlo.

    A jasně že, odešlo. Ale není to kvůli černým nitkám, ale kvůli kvalitě a obsahu. Když např. z pana Staňka vypadne, že po napsání devíti knih a 200 článků na zdejší server, neví jaký je rozdíl mezi duší a duchem?
    Proč by neodešli! Vždyť je tu jenom chaos a zmatek. Viz např. nejnovější článek „O přítomnosti Nadjá“. Tam autor vůbec neví o čem píše. Tam je taky tolik chyb, že se nedivím, že duchovnost českého národa není vidět ani na konci toho pověstného tunelu….

    1. V Bhagavatgítě říká Krišna – dlím v srdcích všech živých bytostí v podobě nadduše. Článek je o tom samém, pokládám ho za velice dobrý.

   3. @ – …tvořím sem také jeden článek… Pracovní název je „Duše pardálů a další zvířeny“. Vůbec však není jisté, že ho dokončím.

    Dokončete Luboši, dokončete. Ať je objasněno a co objasňovat.

   4. Luboši,
    já se do článků o duchu, duši, karmě, astrální duši a astrálním prostoru atd. nezaváděl astronomii, vznik vesmíru a kvantovou fyziku. Moje reakce jsou na to, že autor si dodává sebevědomí tím, že rýpe do vědy, že věda neví vše a nemá dokázáno vše, prostě že nemá pozorováním podložené teorie, což ani často nejde, protože teorie a modely měření a pokusy předcházejí.
    Je to diskuze typu.
    -Tu omeletu jsi trochu připálila, moc mi nechutná.
    Odpověď:
    -Proč máš horší auto než Nováčkovi ?

    Díky za rozbor diskuze na gnosis9.net, odpovědí už mě předešel Lojza.
    Rozbor osobnosti Pardala se tu dělá každý rok několikrát a zatím jsme to server i já přežili v pohodě.
    Těším se na kvalitní duchovní příspěvky přímo od Vás, Luboši.
    Jinak začnu diskutovat s Gilgamešem o nebeském Multitaťuldovi stvořiteli nebe i země, všeho vidtelného i neviditelného, i karmy a Mistra přes rozdělování podle karmy v Sant Mat na astronádraží.
    Je to na dobré cestě, asi tak za 7 let od pobytu v Indii se vymění v těle všechny atomy, nejvíc se to drží kostech, a pak se dá očekávat návrat ke křesťanství. Už to začalo článkem o ZASVĚCENÍ, kterého je v bibli plno.
    Podle bible „Zasvěcení chrámu : /62/Král a s ním celý Izrael pak před Hospodinem slavili obětní
    Šalomoun obětoval jako pokojnou oběť 22 000 býků a 120 000 ovcí.“
    Pro nezasvěcené prostě jatka.

    1. Pardale,
     zajímal by mě Váš názor na ty nadsvětelné rychlosti. Co říkáte na tu myšlenku, že všechny ty telepatie, jasnovidectví, telekineze, tykadla napojení na Boha, boží mlýny, atd. je provozováno nadsvětelnou rychlostí. A jelikož současná fyzika nadsvětelnou rychlost popírá, tak musí zákonitě odmítat i výše vyjmenované. Jinak byl měla fyzika docela problém.

    2. Lojzo, je možná větší rychlost než rychlost světla v daném prostředí ( Čerenkovovo záření). Není možná větší rychlost, než rychlost světla ve vakuu 299 792 458 m/s, těleso s nenulovou klidovou hmotností se této rychlosti může PŘIBLÍŽIT jen za dodání nesmírné energie. Viz teorie relativity.
     Telepatie a jasnovidectví, pokud existuje, může být ovlivněna velkou vnímavostí citlivých osob na podněty, které běžně nevnímáme. Kartářka nepotřebuje nadsvětelné rychlosti, formuluje obecně a ucukává nebo přidává směrem, který vyvodí z reakcí člověka. Podobně léčitelé nebo hledači vody s virgulí, kteří využívají zkušenosti s touto prací.

    3. Pardale,
     dřív se muselo před církevními hodnostáři přísahat na to, že Slunce se točí kolem Zemeplacky. Dnes mi to připadá naprosto stejné. Před vědeckými hodnostáři se musí přísahat na nepřekonatelnost rychlosti světla. Kdo to poruší, není sice upálen, ale dostane titul Bl.B od Sysifů.
     A já jsem přece nemluvit o hmotných tělesech. V těch nadsvětelných rychlostech by bylo opravdu jen záření či vlnění. Náš mozek z toho pak dělá obrazy.

    4. Když by zmizelo čistě hypoteticky Slunce? Tak jeho gravitace by se projevila okamžitě a ne až po 8 minutách? Pač tam se jedná o zakřivení časoprostoru.

     S časoprostorem a jeho zakřivením se pak dá pracovat a dokonce navštívit minulost.

    5. Pokud to existuje a fyzikové budou ochotni se tím zabývat, jednou to dokáží vědecky formulovat.
     Zkusme z toho rychlost vyloučit, bláznivou myšlenkou. Existují jakési fyzické částice, okem neviditelné, a to ve všech koutech vesmíru. Pokud jsou stejně nabité (plus nebo mínus, nebo i jiné hodnoty) a existuje něco, co se na ně -na jejich pole, hodnotu, výšku, tlak, teplotu, rosný bod, či co ještě- dokáže naladit a číst je, třeba i nevědomě, … no jo no, neprokazatelné, takovej stroj – mé vědomosti na to nestačí, netuším, existuje-li takové rádio, které by vždy vědělo o stejné částici kdekoliv jinde ….

    6. Lojzo, myšlenky a představy mohou přeletovat od jedné hvězdy nebo galaxie ke druhé a není třeba nadsvětelné rychlosti. Je to jako záznam videa. Představy a záznamy hmotných objektů jsou blízko sebe a nejsou s těmito vesmírnými objekty spojeny pohybovými zákony ani jinými zákony fyziky. Lidský mozek má ochranné funkce, když se mi zdá, že skáču přes potok, svaly jsou automaticky vypnuty. U psa to vypnutí není úplné a často si ve spánku cuká nohama.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Neuron
     Rychlost šíření impulzu v neuronech je 2 m/s-120 m/s. 30 m/s je 108 km/h, čili rychlost auta ne rychlost světla. Velikost neuronu je do 100 mikrometrů, výběžek ( axon) u člověka nejvýše 1 m.
     Myšlenky na astrální svět duší neznamenají, že tento svět existuje.
     Píšete :“V těch nadsvětelných rychlostech by bylo opravdu jen záření či vlnění.“
     Není. Světlo, záření a vlnění jsou hmotné podstaty ( tzv. klidová hmotnost =0), tedy a jen ve vakuu může dosahovat rychlosti světla c =299 792 458 m/s a ne víc. Důkazu je moc. I systém GPS dělá relativistické opravy na dobu šíření signálu od družice k objektu, jinak by nebyl přesný až na metry. Systém Galileo má nyní průšvih s vodíkovými velmi přesnými vodíkovými atomovými hodinami, některé mají poruchy a přesnost na cm je ohrožena.

    7. Pardale,
     Vy o koze, já o voze. Mě přece nezajímá rychlost neuronů v hlavě. Jak jsem říkal, kdyby se podařil jen jeden jediný prokazatelný telepatický přenos, tak to fyzika není schopna přijmout ani spočítat. A že došlo k přenosu energie (informace) je snad jasné.

    8. Lojzo, domnívat se, že „..jelikož současná fyzika nadsvětelnou rychlost popírá ..“ je těžký omyl. Současná fyzika pouze říká, že dosud nebyl prokázán opak, tedy nikdo tuto skutečnost prokazatelně (= experimentálně) nevyvrátil. A že pokusů o prokázání nadsvětelné rychlosti přenosu hmoty bylo docela dost a hodně fyziků se touto možností teoreticky zabývá.

     Pro Matrixe: i gravitace (zakřivení časoprostoru vlivem působení hmoty) se šíří rychlostí světla. Viz gravitační vlny. Hypotetické zmizení slunce bychom pocítili až po osmi minutách, nikoliv okamžitě. Problémem (klíčovým:) takového případu je ono „zmizení“ – jak to provést v souladu s fyzikálními zákony :)

    9. Pane pod nickem Pardal,

     já bych to mohl na začátku odbýt větou – já jsme Vám taky nic nepsal.

     Ale ze slušnosti. Vy nevěříte na karmu, reinkarnaci, duši a Venda věří, že vše má svoji příčinu a každá příčina vyvolává reakci jako následek. On to vysvětluje na jednání a chování lidí s příklady i z různých moudrých děl modrých lidí. A to je v pořádku, z jeho pohledu je mi to jasné. Vy to nechápete a je to také v pořádku. Nicméně, když si myslím, že karma je zákon, tak platí i ve vědě. Vznik vesmíru, je to následek nebo příčina. Subatomární částice jsou následkem nebo příčinou; vznik planety Země je něčeho následkem nebo příčinou. Neptám se Vás, nechci odpověďi. Jen se zamyslete, chcete-li.

     Možná mi něco uniklo, ale Venda Vám ke karmě odpovídal. / mimochodem pod článkem Slabikář 2.pokračování jste ke karmě zareagoval mnohokráte,to se dá zjistit / Vy ale nechcete, aby Vám něco objasňoval a „pletl“ do toho třeba ještě i vědu. Ale tam, třeba ve fyzice, přece ten zákon akce a reakce máte zcela jasný. A nebo již neplatí? A nechápu, jak jste až popuzen z jeho příklonu k učení Sant Mat, které tu svobodně a slušně objasňuje. Mělo by Vám to být možná i jedno a pokud Vám něco vadí, tak o to více ho „porážejte“ na poli vědy. Jenomže, on si vědy příliš nevšímá. Četl jsem od něj i vyjádření, že ji nerozumí. Dokonce Vám napsal, že si Vás váží, Vaší erudice. Bez jakékoliv ironie. I Vy byste mohl přiznat, že vědě o duši nerozumíte.

     Tuším, že nic se neděje náhodou. Nemusíte s tím ale souhlasit. A když Vás Venda „tlačil“ k tomu, abyste napsal, že věda něco neví, tak to je v pořádku, protože tak to i je. Jen jeden ví všechno, podle Vás je to ten, kterého si lidi vymysleli v hlavě.

     Na závěr jste ironicky, alespoň to tak cítím, napsal něco k zasvěcení chrámu. Vy si opravdu myslíte, že zasvěcení chrámu ten chrám vyzdvihne k Bohu? Venda píše o zasvěcení, které má svoji důležitost pro duchovního hledače. Zase musím konstatovat, jak jste Vendův článek nepochopil a nebo fakt máte snahu jen zesměšňovat a ironizovat.

     Přeji pěkný den a pokud na mých pár řádků budete reagovat, vezměte prosím na vědomí, že tu budu až v sobotu. Dříve nemohu odpovídat.

    10. Luboši, neřekl jsem, že nevěřím v Boha, což by se komusi v diskuzi hodilo. Řekl jsem, že Boha si člověk stvořil ve své hlavě, protože mu pomáhá překonat nesnáze atd. Nerouhám se proti Bohu a uznávám, co křesťanství vytvořilo pro západní civilizaci.

   5. Pane Luboši,
    jsem u Vendy na krátké návštěvě. Pro některého zvídavého anonyma objasním, že na oběd u něj nebudu. Jede někam pryč.

    Chci Vám jen napsat, že máte dobrý postřeh. Jak na stránky, tak na Pardala. A souhlasím, že ze strany Pardala se jedná o manipulaci. Píše to i Venda. Přenesl si sem manipulativně téma svých odpovědí na otázky odjinud. A včil jeho ego si bude radostně užívat diskuze, o slunci, rychlostech atd.. Kurňa, jak by řekl Pavel Zedníček, jak se to vztahuje k článku Vendy ?? Ale pryč s tím, manipulátoři byli,jsou a budou.

    Ten článek chápu. Zvíře pardál. Jeden druh reprezentující svět šelem, toho ďábelského ve stvořeném životě a jiná zvířena, a to celé s duší. Tak to je těžký téma. Ale někdo napíše s patřičnou hrdostí – objasněno.

    Parta diskutujících je tu teď opravdu divná – potřebují jen, aby někde mohli kydat svá moudra. Nevím, kde jsem četl trefné přirovnání; jako když hodíte smečce štěňat kosti se zbytky masa. Vrčí a rvou se.

    Zítra bude Venda dopoledne doma, tak napíšu snad víc.

    Mějte se, všichni, kdož v míru přicházíte, fajn a bezva.

    1. ad.:Parta diskutujících je tu teď opravdu divná – potřebují jen, aby někde mohli kydat svá moudra.

     A co když ta parta diskutujících si chce jen povídat a bere to jako platformu pro to svoje povídání. Není tady přece nikde přikázáno, že se musí diskutovat ke článku.

    2. Anonyme u Vendy,
     myslím, že jsme naladěni na obdobnou notu.

     To, že sem chodí anonymové – ostatně oba jimi jsme – to mi nevadí. Že evidentně někdo nečte článek, pod kterým píše a pak jen reaguje na jiné příspěvky, také mi to nevadí. Že tu má někdo platformu, tady již mohu mít jiný názor než nevadí, protože to zdžuje – rozptyluje. Když někdo chce mít jen platformu, nějaké tématické okruhy a tam napsat nějakou myšlenku jako vůdčí, třeba jen krátkou větu a pod ní a k ní diskutovat dle libosti – může využít zdejší nabídky pana provozovatele na: http://www.forum.gnosis9.net

     Na Vendovi se mi líbí, že každému odpovídá. Obráceně se to říci nedá. Ale také mne to nevadí.

     Nevím jak u vás, tady sněží. A já si jedu na pár dní vydělávat na chléb můj vezdejší. A bohužel, řidič ten těžký chleba má.

     Mějte se hezky.

    3. @ – Píše to i Venda.

     Objasněno. Jakmile cokoli napíše Venda, je to pravda pravdoucí. Amen!

   6. Luboši, Vám něco stručně objasním. Až někdy budete mít chuť a čas, podívejte se do diskuze pod článek „Slabikář 2.“ na tyto příspěvky a jejich obsah. Pardal 27.1.2017 (23:13); Venda 28.1.2017 (5:37); Venda 28.1.2017 (19:59); Pardal 29.1.2017 (0:21); Venda pro Pardala 29.1.2017 (10:12)

    U toho mého posledního z 29.1. jsem se rozhodl nechat karmu karmou a duchovnost duchovností a zeptat se pana kolegu na „jeho“ vědecká témata. Když si ho pozorně pročtete a pak si dáte dohromady jeho odpovědi, něco zajímavého zjistíte. Již jste mi to vlastně sám naznačoval v mailu.

    Nebudu se více rozepisovat. Jen ještě. Tento člověk s nickem Pardal je fakt znalec a vedl tu mnohé zajímavé diskuze. Kdo měl v nich pravdu, já neposoudím. Věda, fyzika, astronomie je jeho parketa a obor, kde se rád a zřejmě i právem prezentuje. Co ho to studium muselo stát námahy. Za sebe ale cítím, že v duchovním směřování tápe. Proč to tak cítím? Víte, netroufl bych si na takový soud, kdybych od něj neměl černé na bílém, že nevěří na duši, na Boha, na karmu, reinkarnac, na posmrtný život ….. . Sám to tu naprosto otevřeně sdělil. A to je pak těžké s takovým člověkem zrovna o tomto debatovat. Sám však, a z odpovědi je to patrné, ale nepřímo přiznává, že věda má v mnoha směrech také jen a jen víru.

    Ještě jedna demonstrace jeho egoistického přístupu. Do zdejší rubriky „Duchovní cesty, Hledání Světla“ jsem poslal tento článek : http://hledani.gnosis.cz/krest-zasveceni-tema-pro-dalsi-male-letni-otazky/
    Měl 186 diskuzních příspěvků. Zapojil se hned na počátku, ale již druhým příspěvkem sdělil, že „Mirku, díky. Většinu příspěvků tady sotva proletím očima, moc duchovna a planých kázání, rozumných názorů pomálu,…..“. Sám mi přiznal, a ne jednou, že třeba nečte ani ten můj výchozí článek. Ale dál. Pak se snažil dostat diskuzi k vědeckým názorům např. citacemi z časopisu 100 + 1 či ze stránek http://www.osel. Neuspěl a odmlčel se – snad proto, že nepřitáhl lidi. Pak však jeden diskutující – pan Jiří Muladi, mimochodem vynikající diskutér s velkým duchovním zázemím – sdělil zdejší Gilgamešově Noze tuto myšlenku: „Po hmotné stránce je však i teorie, že Země vznikla před 4,5 miliardy let, velmi nedostatečná.“ A to byla příslovečná voda na mlýn našeho milého kolegu. Po téměř týdnu mlčení ucítil příležitost a moje téma křest, zasvěcení…., bylo pryč, a již šla naplno věda. Celkem na čtrnáct dlouhých příspěvků ze strany pana Pardala, naprosto mimo téma článku. Ostatní jen zírali, ale třeba Martas 300 položil skvělé otázky. Odpovědi – nic, zmatečné! Chci tím vším říci, že jak je nějak možnost zachytit se drápkem v „Hledání Světla“, tak šup a je tam věda, fyzika, díry, částice, rovnice, záření, horizont událostí a frekvence.

    Mám tak alei novou zkušenost. Jednak jsem mu napsal „Sbohem“ – což značí – když k tématu, tak za sebe říkám ano, jinak ne.

    Luboši, povšimněte si, že jeho manipulace, jak jsme to oba nazvali, sem malé ovoce přinesla. Již se tu opět málem rozvinula diskuze – téma od pana Pardala např. nadsvětelné záření, Čerenkovo záření, teorie relativity, neurony a šíření impulsu…..a již to jede. No jelo by, kdyby uměl s ním někdo držet krok.

    Kdysi jsem si dovolil požádat provozovatele o zastavení diskuze, ale bylo to proto, že diskutující „protivník“ se stal velmi vulgárním. Dnes je to po této stránce O.K.. A odklon od diskuze? Nebude mi vadit.Jen se nezúčastním.

    Kdyby někdo hledal platformu pro vědu, pan Pardal na svých stránkách nemá diskuzi otevřenou, může s klidným svědomím přejít pod články zmíněného pana Jiřího Muladiho – třeba tady:
    http://hledani.gnosis.cz/prostor-ma-zakony-ktere-vedci-ignoruji-ale-buh-dodrzuje/
    nebo tady:
    http://hledani.gnosis.cz/prostor-ma-zakony-ktere-vedci-ignoruji-ale-buh-dodrzuje/

    A nebo skvělý pan Tichánek :
    http://hledani.gnosis.cz/specialni-teorie-relativity-6-kruhovy-pohyb-a-hmotnost-kvantove/
    nebo tady
    http://hledani.gnosis.cz/specialni-teorie-relativity-5-kvantovy-a-perspektivni-cas/

    Tady / obzvláště u pana Tichánka / jde najít platforma pro diskuzi – je na co navazovat.

    Luboši, jak budete na mailu, ozvěte se mi. Chci Vám něco poslat – snad to stihnu dokončit – myslím, že budete až v sobotu.

    Pěkný den a upřímně, bezpečnou jízdu. Vaše stovky kilometrů v tomto počasí, to je něco.

    1. Vendo, se třetím Newtonovým zákonem akce a reakce v souvislosti s karmou jste začal Vy. Takže když pořád řešíte příčinu a následek, tak je nezaměňujte alespoň u mně, jinak si pište a tvořte rozbory rozborů jak libo.

    2. Jsem v pozdním zimním odpoledni opět u Vendy. ( je fajn, že je více světla – na Hromnice o hodinu více ? / A vrátil jsem se k jeho vůbec prvnímu článku tady na stránkách gnosis a náhodou / nebo ne ? / je to článek ke karmě. Proč ho asi psal jako první? Ptám se ho just now! Odpovídá mi, že tady, na Zemi, je to zákon, který určuje život lidí a všeho života vůbec v jeho vzájemné provázanosti.

     A odpoledne sem napsal pan Pardal, že si Venda začal se třetím Newtonovým zákonem. No naštěstí, oba pánové jsou k sobě korektní a jejich diskuze nevyvolává / alespoň doufám / žádná karmická zatížení. Líbí se mi jejich vstřícnost, snaha o pochopení druhého. Jeden je však založením vědec, druhý není. Druhý je duchovní hledač, ten první není. Inu, každý má svoje. Byť je tedy jeden hot a druhý čehý, kára jede dál. Škoda jen, že pan Pardal již nepíše na gnosis nic nového – určitě by se tady našlo dost diskutujících k jeho tématům

     Pro připomenutí; před téměř šesti roky tu napsal Venda mj. toto:

     „O KARMĚ by na úvod mohla zaznít první definice, která bude postupně doplňována a precizována: KARMA je neměnný a základní přírodní zákon odplaty, zákon příčiny a následku, který tomu, kdo koná, se stejnou měrou vrací. Ve fyzice to je zákon akce a reakce (3. Newtonův zákon mechaniky), v soudnictví či v podnikání se promítá do zákona spravedlivé odměny (alespoň by to tak mělo být). Ale co působení vlivu tohoto zákona do života lidí?“

     Ten zákon akce a reakce platí nejen ve fyzice. Alespoň tomu tak, i díky Vendovi, rozumím.

     A taky jsem mu dal k jeho Slabikáři pouze 80%, a to proto, že citoval A.Einsteina. Nemá snad dost jiných osobností, filosofů, myslitelů i ze starých časů ? Třeba moudro neznámého autora: „„Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.“

     Zdroj: http://citaty.net/autori/neznamy-autor/?q=19928

    3. Tady a i jinde se chápe karma jako odplata za nějaký špatný skutek. Největší problém je ale v tom, že karma vzniká i konáním dobrých skutků. Viz lidová přísloví:
     Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
     Cesta do pekla bývá dlážděna dobrými úmysly.
     A včíl babo raď, co s tím?

    4. ad/
     „Největší problém je ale v tom, že karma vzniká i konáním dobrých skutků.“

     Lojzo, to není největší problém.
     Pro vysvětlení, samozřejmě to nevnucuji.
     Karma za zlé skutky, myšlenky, činy – představte si ji jako okovy na rukou a nohou ze železa.
     Karma za dobré skutky, myšlenky a činy jsou tytéž okovy, ale ze zlata.

     Tím neříkám, že se nemají dělat dobré skutky……, ze světa jen dobrými skutky se však nevyvážete. Ta Negativní síla /správce času, ten spravedlivý…./ Vám umožní žít za odměnu v „ráji“, v „nebi“, ale jak čas této odměny vyprší, opět se duše vrací do nového zrození. Součástí další odměny může být i narození se do uspořádaných rodinných poměrů, třeba i do zabezpečení, bohatství……, ale zase je to zkouška a duše může z té úrovně klidného života sklouznout k hříchům, které se opět stanou tím železným poutem. A koloběh se opakuje.

     A jak se vyvázat z dalšího zrození se? Poznat sám sebe v pravdě, poznat spasitele, projít zasvěcením. ……další popis bude ještě ve dvou pokračováních slabikáře.

    5. ad.:Karma za zlé skutky, myšlenky, činy – představte si ji jako okovy na rukou a nohou ze železa.
     Karma za dobré skutky, myšlenky a činy jsou tytéž okovy, ale ze zlata.

     A jaký je rozdíl v tom, jestli žiji v kleci ze zlata nebo ze železa?

    6. Nepsal jsem o kleci.

     Ve světě žijeme – konáme – myslíme svojí relativně svobodnou vůlí. To nám však vždy přináší vytváření karmy a tak jsme v neustálém kole inkarnací. Dobré myšlenky a skutky či naopak špatné vytvářejí dle karmického zákona stále stejný stav, kdy sejeme a pak sklízíme svoji tzv. úrodu. Ty zlaté či železné okovy jsou obrazným vyjádřením stavu, ve kterém se pak nacházíme. Úkol negativní síly, která je správcem času a tzv.spravedlnosti / karmického působení / v nižších duchovních hierarchiích a ve světě hmoty je udržet tu život, jehož podstatou v individuálním stvoření je vždy duše, jako jeho oživující princip. Tudíž karma nás tu poutá, odžíváme svoji úrodu, která může být železná, jako negativní, nebo zlatá, jako pozitivní. Mít zlaté či železné okovy značí to, do jakých vztahů a s jakými předpoklady se narodíme. Zlaté okovy nás předurčují k určité odměně v hmotném životě, třeba pohodlnějšího života, ale neznamená to, že opět nemůžeme klesnout do vytváření té karmy zcela opačného působení.

     Logicky se nabízí otázka, zda lze karmu nevytvářet a jak?
     Odpověď lze hledat v mnoha zdrojích, např. v  Bhagávadgítě, učení Véd, ale částečně i v Novém zákoně, kde odpovídá Ježíš na dotaz k nejvyšším přikázáním – viz. Matouš, 22:34-40. Karmický zákon však působí neustále – každým okamžikem jsme v jeho působení – konáme, neustále myslíme, náš život se projevuje činy. Proto je ten můj konkrétní odkaz jako odpověď jen částečným objasněním, byť dodržování morálních a etických zásad, které např. Ježíš přinesl lidem, žití podle nich, je již velkým krokem kupředu. Je však třeba si uvědomit, že zbavení se karmy je předpokladem k jedinému a mnohem vyššímu cíli, k návratu duše do svého pravého domova, k Otci. A to se pak děje pomocí Mistra – Spasitele. Akt se jmenuje spása a velmi důležitým krokem je zasvěcení, křest, který pokročilým duším, tj. připraveným / a Otcem označeným / uděluje právě ten Mistr – Spasitel. V článku píšu to zásadní v této větě :“Je proto nepsaným zákonem, uloženým hluboko v srdci každého; hledej Boha, poznej sám sebe, nastav uši a plnou pozornost k zasvěcení a potkáš-li, z vůle Boha, s jeho Milosti, Mistra, naslouchej mu a s oddaností vždy konej v Jeho jménu. “

     Konat v jeho jménu značí pak nevytváření další karmy.

     Více jsou některé základy popsány v mých článcích zde – samozřejmě, hledat lze i jinde:
     http://hledani.gnosis.cz/karmicky-zakon-aneb-jak-si-usteles-tak-si-i-lehnes-1-cast/
     http://hledani.gnosis.cz/karmicky-zakon-jsme-u-samotne-karmy-2-cast/

     Samozřejmě, že úloha Mistra – Spasitele nekončí smrtí fyzického těla. A protože to má souvztažnost i na karmu, poukazuji ještě na dva mé články :
     http://hledani.gnosis.cz/zdanlive-jednoducha-otazka-co-je-po-smrti-1-cast/
     http://hledani.gnosis.cz/zdanlive-jednoducha-otazka-co-je-po-smrti-2-cast/

     Ty zlaté a železné okovy si lze objasnit mnohem jednodušeji – představte si, že jste zabit úderem do hlavy železným a nebo zlatým kladivem. Výsledkem je vždy smrt a vlastně z duchovního hlediska je smrt v tomto hmotném životě fenoménem, který tu životy ovládá. Zní to až paradoxně. Ať již mne tu poutají zlaté či železné okovy, je nutné se jich však někdy zbavit. O to jde. A pochopení principu je tím nejmenším, ale zcela zásadním prvním krůčkem.

     Omlouvám se za moji delší odpověď. Chtěl jsem předejít případným dalším dotazům. Samozřejmě, že po přečtení se mohou objevit i další.

     pěkný den

    7. ad.: zbavení se karmy je předpokladem k jedinému a mnohem vyššímu cíli, k návratu duše do svého pravého domova, k Otci. A to se pak děje pomocí Mistra – Spasitele.

     Vendo,
     klesl jste na úroveň pana Staňka, který neví jaký je rozdíl mezi duší a duchem. Pan Staněk pak ve svých videích vykládá, jak Ježíš si to tam v té „práčovni duší“ přebírá a uděluje milost těm, kteří jsou už dostatečně vypraní.
     Ti, kteří nechtějí kolovat v „práčovni duší“ se pak musí zrodit z Ducha a tím mají život věčný. (Duch je věčný a nepodléhá polaritě.) Na to zrození z ducha nepotřebujete žádného Mistra ani Spasitele, je to individuální proces a nikdo to za Vás neudělá.

    8. Tak, jak jste to napsal, rozdíl mezi duší a duchem,není žádný, pokud si toto pojmosloví ujasníme. Pak může někdo pro duši používat slovo duch a když se na tom shodneme, bude význam stejný. Osobně preferuji pojem duše, protože i Ježíš říká – miluj svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.

     Ale mezi duší a Duchem, je OBROVSKÝ rozdíl.

     A dál již není, o čem bych dál Vám k Vašim slovům psal. V mé předchozí odpovědi na zlaté a železné okovy nebylo ode mne uvedeno nic o Duchu a již vůbec ne o nějakému podléhání polaritě. Kdybyste chtěl, mohl byste to, proč to sem pletete vysvětlit sám, ať se i ostatní poučí.

     ad/ „Na to zrození z ducha nepotřebujete žádného Mistra ani Spasitele, je to individuální proces a nikdo to za Vás neudělá.“

     Pokud máte na mysli to nové zrození, o kterém třeba rozmlouvá Ježíš s Nikodémem v Janovi, viz. celá kapitola 3., doporučuji Vám znovu k pročtení. Jestli to pochopíte, to lze jen opravdu těžko odhadnout.

     A pro obzvláště méně chápavé lidi / to Vy ale nejste, to myslím upřímně / kopíruji z prologu Janova evangelia část, kdy :
     „32 Jan vydal svědectví: „Viděl jsem Ducha, jak sestoupil z nebe jako holubice a zůstal na něm. 33 Já jsem ho neznal, ale Ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‚Na koho spatříš sestoupit Ducha a zůstat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.‘

     K vysvětlení používám slova Ježíše Krista. Ta by mohla být pro Vás nejvíce pochopitelná.

    9. ad: Jan vydal svědectví: „Viděl jsem Ducha, jak sestoupil z nebe jako holubice a zůstal na něm.

     Vyjádřil bych se k tomu něco ve stylu GN. A kolik měl promile, když viděl z nebe sestupovat holubici?
     V těchto nebiblických časech už žádné holubice z nebe nesestupují.

    10. Díky, Lojzo,

     ani nevíte, jak se mi ulevilo.

     Pěkný den

    11. Pardale,
     nevím, jestli je to dotaz nebo objasnění.
     Z odkazu:
     ad.: ani duch nemá žádné city a nemůže přemýšlet. Je to neosobní síla.
     To je to, co říkám já:
     Duch je věčný a nepodléhá polaritě. Duch je ten boží zárodek v nás, a proto Boha můžeme najít jen uvnitř sebe, nikoli vně.
     Duše je jen „izolace“ mezi duchem a tělem, protože jinak by tělo shořelo, kdyby se s duchem setkalo bez té izolace. Proto je potřeba „práčovna duší“ a až je dotyčný dostatečně vyprán, pak se teprve může zrodit z ducha a mít život věčný. Ale už se opakuji, tak už mlčím.
     Dávejte citáty z Bible, že to tak není!!!!!

    12. Lojzo, Venda psal :“rozdíl mezi duší a duchem,není žádný“ , na to jsem reagoval. A jako Vy si myslím, že to rozdíl je. I bibli je třeba brát s rozumem. Jehovisti ví z bible všechno. A praxe : stařečkové odevzdejte chaloupky, které už nezvládáte udržovat, vezměte si letáčky a máte cestu do nebe jistou.

 3. Súdruhovia, súdruhovia, počkajte s vynášaním predbežných rozhodnutí…

  Prečo ? Lebo najväčšia sranda dnešných dní, je to, že ten ,,na hlavu padlý Janko Paľko z Malužinej“, ten Pozemský Tajtrlík a námestník Boha na Zemeplacke prijal vraj Veľký Tresk ako Adam jablko od Evičky..

  Ani sa pri tom nepozastavil, lebo on Kubo tomu ani neporozumel…

  Priznávam sa bez ohňa inkvizičného, že ,,TO“, nechápem ani ja a podľa mňa je Veľká Trieskavica ,,hovadina“. Je to len mnemotechnická pomôcka pre súčasný stav polovedeckého poznania Univerza…

  A čo bude o rok, dva, desať? Prd vieme. Možná že sa zistí, že celé VT bol obrovský humbuk a už dôkaz je vtom , že už teraz sa v hlavách vedcov rodia ďalšie nové a smelé teórie…

  Však kým Svet skončí, je vraj ešte dosť času na nové a nové bádania…

  Krásné na tom je, že všetko je ,,relatívné“, čiže dočasné, ako bol aj ,,pobyt
  vojsk “ vtedy ešte v spoločnom štáte…

  Nie je vo VEDE nič až tak smrduté, zatuchnuté, hnusné a krvavé, ako je to u sekty kresťanskej už cca 1700 rokov.

  Tam Svetlo ešte neprerazilo cez TMU temných síl. Keby sa len jeden fotón ,,TAM“ predral, celý náboženský diltantizmus by sa rozsypal, ako domček z ,,jašteričích chvostíkov“…

  Tam v stojatách vodách náboženstva všetko je už cca 1.700 bez akejkoľvek zmeny a všetko tam hnije a začínam až sem, k môjmu PC pociťovať ten odporný pach síry a výparov z kadidiel a spotených sután …

  Že amen, no fuj..

  1. Zářící roh na čele luciferově osvětluje nechutnou žranici z masa zdechlin, při které ďábli hrají na koňskou hlavu a dutý kočičí ocas. Avšak bůh všemohoucí nám dal možnost odkrýt toto nečisté hnízdo, sláva jemu navýsost obdařil nás ctí, odkrýt toto nečisté hnízdo, zašlápnout ho, úplně ho zničit a vykouřit ohněm. Velký třesk byl, je a bude! Objekty se od sebe vzdalují a chladnou. Amen.

 4. Matrix píšeš:

  …Velký třesk byl, je a bude! Objekty se od sebe vzdalují a chladnou. Amen.

  A čo to vysvetľuje?

  Že boli niekedy, niečim nakopnuté niektoré ,,kamene“ a oni terazky putujú Vesmírom až nakoniec narazia do ,,Steny Valihronia“ a všetko sa zgrcne ako protoplazma v hrnci Belzezuba…

  A čo bude Kristova noha s našimi telesnými schránkami a ,,dušami“ vyvolených , keď budeme účastní aj tejto Galaktickej drámy.

  …Hádam nezomrieme zaživa ?!!!

  Aj my neznabohovia ??? A kde je tu spravodlivosť!!!

  1. A čo bude Kristova noha s našimi telesnými schránkami a ,,dušami“ vyvolených , keď budeme účastní aj tejto Galaktickej drámy.

   Oheň se taky nestará, kde vezme jiskry.

  2. g.n.konečne máme jeden styčný bod. Aj ja cítim v kostiach že žiadna velká trieskavica nebola,iba obmedzená ľudská myseľ ktorá sa pohybuje v limitoch času a priestoru sa snaži premietnuť obmedzené na neobmedzené.Preto hladá nejaký počiatok ,nevedia čo bolo pred „počiatkom“, či tam sedel na stolčeku iba Boh, ktorý všetko spustil do pohybu. Že by prepisovali a opravovali aj spisy biblické a zapracovali VT ako opravu ? A po čase doplnok a opravu opravy ?

   1. Když by jste věděl jak to celé bylo, co potom? Není to krásné nevědět? Není právě na tom založený život a podmíněna jeho existence, jak by na takové zjištění reagovala celá společnost? Pakliže by zjistila, smrt je definitivní finito, nebo že žádný Bůh neexistuje a není potřeba a vědět to na 100%. K čemu by byly tyhle stránky? A složitost karmy a její rozdělení, astrálů, snů.

   2. Já si hlavně myslím, že Bůh je někde zapikolovaný a má to posichrované. A jistit ho, to je jako zjišťovat fyzikálním pokusem ve vlaku, jestli jede nebo stojí :)

 5. K chápání Bible dnešním NAUČENÝM myšlením(naučenými myšlenkami a představami).

  Na stránkách Osel.cz byl uveřejněn článek,který by vám všem mohl pomoci pochopit,o čem zde celou dobu píšu.
  http://www.osel.cz/9208-eukaryotn-bu-ky-poch-zej-z-sgardu.html
  Eukaryotní buňky pocházejí z Ásgardu
  cituji:
  a)V hloubce 2 300 metrů tam objevili doposud neznámá archaea, pro které posléze vytvořili skupinu, pozoruhodně nazvanou Lokiarchaeota (anglicky kouzelně vyslovováno low-key-ar-kay-oh-tuh).
  b) Mnozí odborníci a popularizátoři vědy rovněž ocenili řízné pojmenování archaeí z Lokiho hradu, protože „Lokiarcheota“ si zapamatuje úplně každý. To ale ještě zdaleka nebyl konec.
  c)Loki, thórové, ódinové i heimdallové podle evolučních analýz tvoří velmi slušně podloženou velkou skupinu, která představuje samostatnou linii archaeí. Jistě uznáte, že vědci nemohli jinak a prostě museli této skupině dát jméno Asgard. Ettema k tomu s lišáckým úsměvem dodává, že ásgardských bohů je nějakých 50, takže mají s kolegy v příštích letech o zábavu postaráno.

  http://www.osel.cz/popisek.php?popisek=21498&img=3nature21031-f1.jpeg

  konec citace

  ————-
  Další názorná ukázka a přirovnání,jak dnešní člověk chápe,nechápe,drží se doslovně textů nebo je kritizuje.A co vlastně kritizuje?Čemu se věnuje?

  Zvolila jsem jako ukázku tyto věty:

  Hana Libala Na Kolena Robustního Cestáře Francka.
  O Slečno Sejměte Teplé Podkolenky .
  Bežela Magda Caňonem Srážela Banány Radiovkou.

  Jsou to memotechnické pomůcky k zapamatování si přesné polohy chemických prvků v tabulce.

  Přesně takto se to má i se Starozákonním,či Novozákonním slovníkem.Dnešní člověk do mrtě rozebírá kdo, kde, s kým a jak.Kdo je Hana,kde a komu se narodila.Hádá se,kdo byli její rodiče.Proč líbala Francka zrovna na kolena,či proč byl Francek robustní a co všechno musel podstoupit,aby byl pevným, odolným, silným, statným,hromotluckým, siláckým, mohutným,spolehlivým, přesným a efektivním za všech situací podmínek.Rozebírá postavení žen na základě toho,že Hana líbala Franckovy nohy,takže ženy jsou méněcenné a bez duše.Rozebírá zcela jistou prostituku,která si sejmula své podkolenky nebo podprsenku.A podobné nepodstatné detaily smyšlených příběhů,stvořených pro lepší zapamatování si symbolů.
  To nejdůležitější mu však zůstalo nadále skryto.Proč?Protože tomu byl naučen rodinou,školou,
  Společností a nejen v minulosti velmi tvrdě církvemi.Udržuje své naučené představy(naučená neuronová spojení) pomocí rituálů,zvyků a tradic,kterým vůbec nerozumí,ale ve kterých má iluzní pocit jistoty.Podřizuje jim své myšlení i činnost.
  Nedokáže se dívat díky neuronovým propojením na texty v Bibli , Koránu,Gítě atd. zcela nezaujatě a z dalších,zůstávajících,zcela jiných úhlů pohledu(12 x 12 = 144 tisíců=zkušeností= 12 synů Jákobových=12 zkušeností z 12 úhlů pohledu).

  Pravda je skryta v symbolech(za symboly).Aby byly lépe zapamatovatelné,jsou vloženy do příběhu a příběhů.Dnešní člověk se zajímá a rozebírá smyšlený příběh a smyšlené postavy v něm,namísto aby se zajímal o to skryté za slovy,jmény a texty.Otec mi nejednou řekl,že JMÉNA jsou DŮLEŽITÁ.A jak je nám známo ze školy,podstatná jména jsou názvy nejen osob(person),ale i zvířat(půdů),věcí,vlastností a dějů,atd.

  Např.symboly ukřižování,Arma Christi (česky Zbraně Kristovy) nebo Nástroje Kristova Umučení :

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Arma_Christi

  Jeden z těchto symbolů potvrzuje Otcova slova a zároveň usvědčuje církve ze lží a manipulace.Ostatně jako všechny další symboly.Lépe řečeno,svědčí o jejich hluboké nevědomosti.

  1. Hana Libala Na Kolena Robustního Cestáře Francka.
   O Slečno Sejměte Teplé Podkolenky .
   Bežela Magda Caňonem Srážela Banány Radiovkou.

   A jak se to řekne anglicky, rusky, hebrejsky, arabsky? To co tady prosazujete, přece po překladu do jiného jazyka ztrácí smysl. A Bible, pokud vím, nebyla napsána v češtině.

   1. No vida, vida, já dodnes myslela, že existují pouze a jen mnemotechnické pomůcky a ony dokonce i memotechnické. Jak je ta čeština úžasná. Ovšem je snadnější pomůckami pochopit obecně obecné? Vždyť pomůckami, ani obecným řádem nejsou ani pohádky, pověsti, či bajky a už vůbec ne přirovnání, či co všechno. Uf, těžce se dvěma či více lidem domlouvat v češtině, natož obecně – různě lidsky napříč onou Zeměplackou,… :-)

    1. Úžasné a zároveň smutné na tom je,že jste oba svými reakcemi zpečetili
     výše sdělenou informaci.
     Karma je stav mysli a podle toho vás Živé Slovo(Nadjá,Světlo a Zvuk,atd.) ve vás samých vede nebo odhodí z cesty,do slepoty a hluchoty.Pracuje jako Blesk v přítomném okamžiku,ihned.Nikoliv formou pomsty,nýbrž k poučení.

     Děkuji za názornou ukázku.

    2. Právě mě karmický Blesk odhodil do příkopu plného sněhu. Jsem slepý, nic nevidím, jen bílá tma.

    3. No a to jde – ukázat věřícímu, aby poučení přijal a tedy více netápal a věděl.
     To je přesně i to, že od nynějška vím, že existuje nejen mnemotechnická pomůcka, ale že je zvána i memotechnická. Su bohatší o 1 slovo. Ovšem neznamená to, že automaticky pochopím, co mi která pomůcka sděluje. U té Vámi uvedené nechápu např. vůbec nic, protože tabuliku prvků jsem již dávno zapomněla.

    4. aj, kouzlo nechtěnýho …tabuliku prvků…
     rozbor slova tabuliku:
     – ta –
     – bulik-
     – u

     nenechat si dávat bulíky
     – leda od Otce prostřednictvím Nadjá třeba.

    5. Tak,jako někdo vzal značky chemických prvků a zasadil je do věty,
     tak zrovna tak vzal „někdo“ symboly,za kterými je skryto tajemství
     sebepoznání a zasadil je do příběhů.Jedním z nich je příběh o Ježíšovi.

     K mnemotechnické pomůcce:
     Ten „někdo“ vzal symboly jako např.:kříž, žebřík, houba na kopí (stvolu), kladivo, andělé, Kříž Kristův, kohout, hvězda, kleště, žebřík, kopí, kříž lotra po levici,kalich, louč, lucerna, meč, flagellum (důtka), sloup bičování, Veroničina rouška, 30 stříbrných, kostky, žezlo z rákosu, ruka, která Krista zpolíčkovala, louč, karafa ze žlučí a octem , a vše vložil do příběhu Ježíšova ukřižování.Lidé
     však upřímili pozornost na smyšlený příběh místo na klíče.Byli tomu
     tak po generace vedeni a naučeni.

     39 Z Nitra prýštilo: Farizeové a zákoníci přijali klíče* poznání, skryli je, nevstoupili dovnitř, a ty, kteří vstoupit chtějí, nenechali. Vy ale buďte obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.(TE)

     *KLÍČE=možnost poznávat různé roviny vlastní psýché;možnosti
     přetransformovat sexuální chtění(myšlení,závislosti) do citového
     a duchovního vědomí

     Nikde,v celém tzv.Tomášově evangeliu není jediná zmínka jména Ježíš.
     Ježíš je použit jen v překladech(manipulace).
     ————–
     Nitro =“Naam“ ( „Slovo“) = „Světlo a zvukový proud“ =
     „Naad“= „Akash Bani“ = „śruti“ = „Nada“* a „Udgit“ = “ Logos „= „Word“ =“ Duch svatý “ v Novém zákoně = “ Tao “ = “ Hudba sfér =“ Sraosha “ =“Kalma“ = „Kalam-i-Qadim“=“ Naam „, „Akhand Kirtan“ a „Sacha (“ true „)= Shabd“ ->STÁLE JDE O JEDNO A TOTÉŽ,a to je ŽIVÉ
     a všudypřítomné,proto rychlejší než světlo,nikoliv Světlo.

     „Nada“*->Naada=náda=zvuk;nada= rosa;já=cesta;ja=světlo,sláva->slawa
     Slawa=inteligence lásky,soucitu->Slovan=nositel inteligence vstupu do Jednoty

     PS:Nešlo vůbec o chemické prvky,ani tabulku chemických prvků.
     I když vědomosti o chemických reakcích prvků jsou k pochopení fungování myšlení a chování člověka velmi důležité.Jak jinak
     by se chtěl naučit rozlišovat svou podstatu od těla,tedy šatů,
     jenž má na sobě propůjčeny a „ušity“ přesně na míru?Jak jinak
     by dokázal rozlišit Lásku bezpodmínečnou,Soucit, od sexuálních
     pudů,které jsou součástí těla i této reality?

     Děkuji.

    6. No dobrá, pár „mých“ mnemotechnických pomůcek:
     Slunce krásné v mlze vychází
     slunce pomerančové s aurou zlatou.
     Skálu tmavou prozařuje,
     také strom světlem zalévá.
     Chrám nad hladinou.
     Tvář a tělo své koupe,
     ve vodní hladině,
     ducha svého koupe na bílém obláčku.
     Dolů nakukuje,
     co vidí?
     Co lidé tvoří na zemi?

     Opírají se o to,
     co krásného spolu vytvořili?

     Křídla zlomená nám narovnává,
     duše září,
     vzlétla k Otci,
     je šťastna, svobodná,
     srdce nebolí,
     u Otce doma nyní šťastna je.
     Nelkem, nenaříkej, vždyť ji cítíš,
     je zde s tebou,
     je to duet,
     všechny Vás hladí láskou svou.
     Láskou svou ho provázej.
     Paměť srdce zůstává.
     Paměť srdce zůstává.
     U Otce vše pochopí,
     u Otce vše pochopíš.
     Je svoboden, je svoboden.
     On není nutně podmíněn pochopením
     díky pomůckám, symbolům.
     Existují zkratky
     i tím bleskem zprostředkované,
     nikoliv jen bleskem do bílé tmy.
     A pokud ano,
     člověku se tím záhalem vědomí odlehčí
     a letí, letí, letí

    7. Nitro =“Naam“ ( „Slovo“) = „Světlo a zvukový proud“ =
     „Naad“= „Akash Bani“ = „śruti“ = „Nada“* a „Udgit“ = “ Logos „= „Word“ =“ Duch svatý “ v Novém zákoně = “ Tao “ = “ Hudba sfér =“ Sraosha “ =“Kalma“ = „Kalam-i-Qadim“=“ Naam „, „Akhand Kirtan“ a „Sacha (“ true „)= Shabd“ ->STÁLE JDE O JEDNO A TOTÉŽ,a to je ŽIVÉ
     a všudypřítomné,proto rychlejší než světlo,nikoliv Světlo.

     Hvězdičko, tos vyplodila před vizitou, nebo až po vizitě?

    8. Hvězdičko, opět díky za závan čerstvého vzduchu.

    9. ad.matka 31.1.2017 (19:00)No dobrá, pár „mých“ mnemotechnických pomůcek:…
     —————————

     *Je to přetvářka,do očí bijící:Opouštějí duši(psýché)-Lásku,na falešném jáství (lidských osobnostech) chtějí stavět hluboký citový a duchovní vztah,pohodlně žijí v nevědomosti,vnitřní nejistotu maskují lží a překrucováním slov,posilují sexuální chtění,nevědomost,
     lhostejnost,tupost,sobeckost,žravost a ve vědomí jim chybí kontrola nad myšlenkami, pocity a stavem mysli.

     *A nebudete se sebou příliš spokojeni,pro strach ze sebe (lásky a špatného svědomí)a pro vaše pečlivě utajované pocity méněcennosti,se zakryjete „maskami“ agresivity,strach z trápení špatným svědomím patří na duchovní cestě nevědomým.

     *Skrze touhy po smyslovém požitku,touhy dosáhnout nebeských sfér,touhy po vznešeném původu,moci a slepého upřednostňování sebe samých před druhými,nechávají se mámit květnatými slovy a květnatou řečí nemoudrých lidí a jejich honosnými obřady(ritusy,zvyky a tradicemi),na kterých ulpěli.Jsou jimi zmateni a nikdy se u nich nezrodí pevné odhodlání zříci se světa a konat pro Slovo,vnitřní proud Světla a Zvuku.

    10. ad.
     Anonym
     1.2.2017 (6:16)

     Nitro =“Naam“ ( „Slovo“) = „Světlo a zvukový proud“ =
     „Naad“= „Akash Bani“ = „śruti“ = „Nada“* a „Udgit“ = “ Logos „= „Word“ =“ Duch svatý “ v Novém zákoně = “ Tao “ = “ Hudba sfér =“ Sraosha “ =“Kalma“ = „Kalam-i-Qadim“=“ Naam „, „Akhand Kirtan“ a „Sacha (“ true „)= Shabd“ ->STÁLE JDE O JEDNO A TOTÉŽ,a to je ŽIVÉ
     a všudypřítomné,proto rychlejší než světlo,nikoliv Světlo.

     Hvězdičko, tos vyplodila před vizitou, nebo až po vizitě?
     —————————————————————-

     Až po „vizitě“,nemocný bídáku srdce,až po ní.

     „Když ti, co vás vedou, vám řeknou: „Pohleďte, království je v nebi“, tak tam budou ptáci nebeští před vámi. Když vám řeknou: „Je v moři“, předejdou vás ryby. Uvnitř ve vás je království a vně vás. Když poznáte sebe, budete poznáni a uvědomíte si, že jste dětmi živého Boha. Jestliže však sami sebe nepoznáte, pak přebýváte v bídě a jste bídou.“

    11. ad.
     Hvězdička
     1.2.2017 (17:43)

     To vše jste získala v oné chvíli, kdy jste si přivlastnila cizí nick.

    12. ad.matka
     1.2.2017 (18:34)
     To vše jste získala v oné chvíli, kdy jste si přivlastnila cizí nick.
     ———————————————————————
     Lžete.
     “ Nelžete a nedělejte to, co sami nenávidíte, neboť to všechno je zjevné před tváří nebe. Neboť nic není skrytého, co nebude odhaleno a co je ukryto, nezůstane nezjeveno.“

     Re: Cesta Cti
     * (2011-12-11 17:52:28)
     Článek: V jednotě je síla

     „Čest=Pravda,přináší vždy nepokoj.Pokud není přirozenou součástí každého člověka,pak člověka zničí,protože každá lež vyjde vždy najevo.“


     * (2011-12-11 22:22:30)
     Článek: Katastrofa v roku 2012?

     Proti rozumu bojuje jen naivní hlupák a proti lásce jen arogantní,sobecký hňup.
     „Zmoudřet se dá jednině s moudrým protihráčem.“


     (2012-03-13 00:28:43)
     Článek: Poznanie, či Babylonská veža? (2. časť)

     „Hvězdičko Pavlíno, moc vám děkuji, už je mi to jasnější….“

     Všechny velké pravdy začínají jako rouhání. – George Bernard Shaw

     Když budeš odhazovat ty, kteří ti pravdu tlumočí přesně, zbudou ti jen takoví,kteří vědí, co chceš slyšet. Neumím si představit nic nebezpečnějšího než hnít v zápachu vlastních představ. – Frank Herbert, Děti Duny

     PS:Láska bezpodmínečná nás nečeká,naše podstata je Její součástí a není žádným jedním koncem páky,nýbrž SPOJKOU,vždy ve středu.Je jenom
     jeden střed.

 6. Matrix, píšeš:

  …Není to krásné nevědět? Není právě na tom založený život a podmíněna jeho existence, jak by na takové zjištění reagovala celá společnost?

  Nevedomosť je u niektorých ľudí bežná a vítaná ,,vec“ a celý ich život je len krásna prechádzka po zelenej lúke a to, že v neďalekom lese sa dejú ukrutnosti, je mimo nich, lebo ani ,,netušia“…

  Alebo iná varianta. ONI naozaj ,,veria“, že tam je tiež taká istá pohoda ako na tej inkriminovanej lúke…

  Ako povedal ,,Prdulínek II“, blahoslavení, tí ,,nevedomí“ a nech sa biometrickým radom rozširuje ich kvantita.

  …Aspoň nás vyvolených neotravujú svojími zbytočnými otázkami, ktoré by nás nútili premýšlať. A ako vieme, premýšlanie, hoci je len imaginárna činnosť, bolí. Tak načo si nechať od iných spôsobovať bolesť. Nie sme predsa masochisti, súdruhovia v Kristu…

 7. Ve verši 8:51 má Ježíš zvláštní zdůraznění:
  „Amen, amen, říkám vám: Kdokoli zachová mé slovo, navěky nespatří smrt.“

  Tak tedy k článku. Víte vůbec co to znamená? Znamená to to, že myšlenky Ježíše se staly nesmrtelné, ne jeho tělo, nebo vaše tělo.

  Jan 6, 63 Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život.

  To znamená. Když vaše činy a myšlenky budou tak významné jako Ježíše, stanou se pro generace nesmrtelné až do skonání světa.

  1. Matrixi, chápu, že každý má právě na výklady Písma, ale toto je vážně síla.

  2. toto je vážně síla

   To se stává, následuje zděšení, úlek, prozření, nic neobvyklého :)

  3. Matrixi, nepoznám v té spleti příspěvků, zda je ta otázka myšlena na mě. Nic se nestane, když odpovím i tak.

   K verši 8:51 píši vysvětlení přímo v článku a je, podle mne dostatečné.

   A dále citujete z Jana 6-63. V minulém „Slabikáři 2.pokračování“ je něco k tomu objasněno.

   „Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život.“

   Vaše vysvětlení:

   To znamená. Když vaše činy a myšlenky budou tak významné jako Ježíše, stanou se pro generace nesmrtelné až do skonání světa.

   Tady pozor. Ježíš sám přiznává – kapitola 7 z Jana :“Mé učení není mé, ale Toho, který mě poslal.17 Bude-li někdo chtít konat jeho vůli, pozná, je-li to učení z Boha, nebo zda mluvím sám od sebe.18 Kdo mluví sám od sebe, hledá svou vlastní slávu. Kdo ale hledá slávu Toho, který ho poslal, ten je pravdomluvný a není na něm nic špatného.

   Vaše vysvětlení – „Když vaše činy a myšlenky budou tak významné jako Ježíše….“ nikdy nebudou, takto je to jen o falešném Já a hledání té vlastní slávy- viz. verš 18. .

   Matrixi, pokora, ta provází celé učení Ježíše. S ní je třeba k Ježíši přistupovat.

   A dodává něco, na co se nedá u pokorného hledače nikdy zapomenout : „Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.“

   1. Vendo, život z Boha je v Ježíši Kristu, který je Bohem/Slovem, skrze kterého bylo vše stvořeno. Proto sem přišel. Kdybyste odvrhl toho mistra, u kterého jste zasvěcen (a který vám NIKDY nemůže dát život Boha, protože na rozdíl od Krista je pouze člověkem) a místo něj přijal za svého „mistra“ vzkříšeného Ježíše Krista, dost věcí by se změnilo a pak by Vám evangelium Jana, které rozumově dobře znáte ožilo i v srdci.

    Vždyť Jan sám píše na konci 20.kapitoly: „Tato slova jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.“

    Problém všech vašich článků a celého vašeho duchovního života je v jedné věci. Předkládáte lidem, že na světě těch Mesiášů, (jednorozených) Synů Božích a vtělených Slov bylo a je mnoho. Bible na více místech říká, že jím je pouze Ježíš – ostatně říká to i Ježíš sám (Jan 14,6).

    Sedl jste na lep falešným Kristům, před kterými Ten pravý varoval, ale ještě není pozdě činit pokání. Kéž se Bůh smiluje a dá Vám poznat slávu svého Syna.

    1. Na něco říkám – přesně. Škoda, že jste Anonym. Mohl bych Vám napsat. Skvěle, například Jirko, Miroslave nebo Karle.

     Ježíš byl až do svého křtu, zasvěcení od Jana Křtitele, od svého Mistra, člověkem. Pak se na něm, v řece Jordánu, projevila Láska Boha – Otce a byl Duchem svatým vzat jako Syn Boží! / ta voda, jako její zvuk, je symbolem pro jistou duchovní úroveň…., pro jistý Slyšitelný životní proud…., ale to by Vás mátlo /

     Ďábel ho jako Syna pokoušel, leč marně. Aleluja !

     Ježíš na mnoha místech mluví k lidem v přítomném okamžiku, v přítomném čase a říká – dokud jsem ještě s vámi, dokud máte světlo….., pak, až tu nebudu, budete chodit ve tmách. Jinak řečeno – pak již nic – dodám, z pravého zasvěcení.

     V každé etapě života lidí všech předchozích generací, civilizací a kultur, se rodí Mistr, Učitel, Syn, který vede lidi, označené Bohem a dané Synovi k tomu, aby je přivedl zpět, do pravého Domova. Co proti tomu mít? To je i Zákon Boha, Stvořitele všeho a všech. Ten Mistr / Ježíšovi říkali jeho učedníci – rabí/ je však nevede za ruku, ale předá jim jasné učení. Morální, etické a mystické pro vnitřní duchovní cestu. A pak je to na každém. I Jidáš ji měl, ale podlehl svodu chtivosti. Bude-li tvé oko čisté……., a Milost Boha na tobě spočine….. !

     Pro ty duše v tělech člověka, které Ježíš osobně zasvětil, a mluví o tom, že Otec ho pro ně poslal, je pak jejich Mistrem a při jejich meditacích se jim zjevuje uvnitř, v tom chrámu Boha živého a oni ho poznávají ne jako fyzického člověka, tzv.syna tesaře, ale v jeho Boží zářící slávě, a to uvnitř !

     Ostatní, po jeho smrti, kteří nedostali zasvěcení /pozdější umělý rituál křtu malého dítěte byl již dodatečným lidským výmyslem – ó kolik na této svátosti vydělali kněží ? /, měli i tak, až to církev dovolila – až ve druhém tisíciletí, kdy se dostala mezi lid věřící Bible – skvělou příležitost na sobě pracovat – morálka – etika – dodržovat přikázání… .

     Udivuje mne, jakým právem píšete toto :
     „Sedl jste na lep falešným Kristům, před kterými Ten pravý varoval, ale ještě není pozdě činit pokání. Kéž se Bůh smiluje a dá Vám poznat slávu svého Syna.“ ?????????????

     Každý den usiluji pokorně o jeho Milost, pokání v meditaci – říká Vám to něco? I Ježíšovi učedníci meditovali, a v meditaci někteří poznali….., někteří spali.

     Tak zdar, Anonyme. Zase něco napište. Děkuji.

     Václav Žáček

    2. V každé etapě života lidí všech předchozích generací, civilizací a kultur, se rodí Mistr, Učitel, Syn, který vede lidi, označené Bohem a dané Synovi k tomu, aby je přivedl zpět, do pravého Domova.

     Nesouhlasím.

     Jób 34, 19 Bůh nestraní velmožům, nedá přednost váženému před nuzákem, protože všichni jsou dílem jeho rukou.

     Skutky apoštolů 10, 34 A Petr se ujal slova: „Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní,

     Římanům 2, 11 Bůh nikomu nestraní.

     Galatským 2, 6O d těch však, kteří se těšili zvláštní vážnosti – čím kdysi byli, na tom mi nic nezáleží, Bůh přece nikomu nestraní – ti tedy, kteří se těšili zvláštní vážnosti, mi nic dalšího neuložili;

     Efezským 6, 9 Vy páni, jednejte s otroky také tak a zanechte vyhrůžek. Víte přece, že jejich i váš Pán je v nebesích, a ten nikomu nestraní.

     Koloským 3, 25 Kdo se dopouští křivdy, dostane za to odplatu. Náš Pán nikomu nestraní.

     A vy na to v každé kultuře se rodí Mistr :)

    3. Že bych já na to o Jobovi, Skuky, Římanům, Galatským….. – „A vy na to v každé kultuře se rodí Mistr“ ????

     Tak ne. jak tu jeden píše – neobjasněno.

    4. Vendo, Ježíš byl Bohem již od početí. Ježíš Kristus měl, má a již navždy bude mít božskou přirozenost (Boží Syn stejné podstaty jako Bůh Otec) a lidskou přirozenost. Je to tajemství a lidský rozum to moc nepobere, ale každý člověk to může přijmout vírou.

     Křest v Jordánu je vystrojení Duchem sv. ke službě, ale Ježíš „byl“ Bojem již od početí. To na mnoha místech zjevuje Bible a znamená to, že není jiného Spasite než Ježíše Krista, žádný guru ani Mistr není Božím Synem ve smyslu vtěleného Boha. Všichni ti se totiž narodili jako lidé s hříšnou přirozeností.

     Proto i Ježíš mohl říci, že nikdo nejde k Otci než skrze něj samého. Vendo, zkuste si pořádně pročíst tyto slova z 1.Janova listu (4.kp., 1-3):

     „Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoumejte duchy, jsou-li z Boha; neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků. Podle toho poznávejte Ducha Božího: Každý duch, který vyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, je z Boha. A žádný duch, který nevyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, není z Boha. To je ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že přichází, a který již nyní je ve světě. “

     Když tvrdíte, že Ježíš se stal Synem až v Jordánu, tak popíráte, že Ježíš Kristus přišel v těle a dle Bible nejste (ani vaše učení není) z Boha.

     Chápu, že to neuznáváte, protože kdybyste to znal, hlásal byste pouze a jenom Krista a to ukřižovaného a vzkříšeného, nikoliv meditace a jiné indické mistry a guruy. Kéž se Bůh smiluje a dá vám poznat slávu svého Krista.

    5. Ted bych chtěl, aby Venda se vyjádřil k tomu, co Ježíš skutečně byl?

     Jestli to nebyl jen nějaký Mistr, který přichází do každé kultury označeny a vyvolený Bohem jak psal. Což je vyloučeno, jak jsme si dokázali, Bůh nikomu nestraní. A za druhé, vždyť přece je uvedeno a Ježíš říká…

     Váš otec Abraham zajásal, že spatří můj den; spatřil jej a zaradoval se.“

     Židé mu řekli: „Ještě ti není padesát, a viděl jsi Abrahama?“

     Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem.“

     Byl tedy jen jakýmsi Mistrem v každé kultuře? O tom se dá směle pochybovat.

     A jestli tomu nerozumíte z toho si nic nedělejte je psáno.

     Jan 6, 60 Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli: „To je hrozná řeč! Kdo to může poslouchat?“

     Jan 6, 61 Ježíš poznal, že učedníci na to reptají, a řekl jim: „Nad tím se urážíte?

     Izajáš 55, 9 Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.

    6. Potěšil jste mne.
     Často tu vyznávám svoji lásku k učení Ježíše Krista.
     Konečně jeden Anonym, který to pochopil.
     Jste na dobré cestě. Té nejlepší.

     Díky.
     Václav Žáček

    7. Matrixi, čtete-li mé články a diskuzi, víte, kdo Ježíš byl, jak o něm píšu. A píšu o tom často. S láskou a hlubokým obdivem cituji jeho slova, která jsou uvedena v evangeliích. Jeho učení, kterým žiji. Jeho moudro, které je mi světlem.

     Jen Vás opravím – 1.pád – kdo, co. To kdo se vztahuje více k člověku, to co, podle mne, více k neživé věci.

     Kdo Ježíš byl? Já to vím, ale zdejší stránky, životnost mé klávesnice a můj čas, mi nedovolují, abych to všechno vyjádřil. To je ukryto v mém srdci. A vy? Nevím, jestli byste to dokázal číst.

     Odpovím odkazem na slova evangelia z Jana 13:13-15 a mým pokorným pokusem o vysvětlením.
     Ježíš zde říká: Nazýváte mne Mistrem, a to je správné, protože jsem vás zasvětil a přivedl na cestu. Já jako váš Mistr vám myji nohy, abych vám ukázal, že si přeji, abyste i vy byli pokorní, laskaví a pomáhali jeden druhému v duchu lásky a harmonie. Chci, abyste pochopili hloubku lásky Mistra k žákům, a očekávám, že i vy žáci budete milovat jeden druhého v duchu a v pravdě.

     V 13:18 říkal Ježíš svým učedníkům: “ Nemluvím o vás všech. Já vím, které jsem vyvolil; ať se ale naplní Písmo: ‚Ten, který jí se mnou chléb, pozvedl patu proti mně.“
     Ježíš říká – určil jsem pouze jednoho, který mne jako Mistra bude po mé smrti zastupovat, a já vím, koho jsem si jako následovníka vyvolil pro to, aby se naplnilo Písmo. Dodávám – ve všech posvátných knihách se píše o tom, že ty duše, které jsou připraveny a označeny Otcem, žijící Mistr spojuje se Slovem, Duchem svatým. Mimochodem, Hevězdička tu nedávno uvedla snad desítky pojmenování z jiných lidských jazyků pro křesťanské Slovo – Ducha Svatého. A Ježíš tím i říká; A protože vás již brzy opustím, jmenoval jsem svého nástupce, aby se o vás staral a vedl nové hledače po pravé Cestě. On se bude starat o ty, které jsem zasvětil, a bude také zasvěcovat duše, které mu Otec svěří, aby zde byl jeden ovčák a jedno stádo tak, jak si Otec přeje.

     Každý Mistr určí svého nástupce, který má – viz.předchozí závěr – jediný úkol od Otce. Bylo tomu tak i před Ježíšem, kdy se, tak jako dnes dostávalo mnoho duší na Cestu, ale pokud by neměli to pravé vedení, ztroskotali by – Mistr je k tomu vždy potřeba.

     Jsem rád, zrovna tak i nad Anonyme, že máte pevnou víru, věříte v Boha a konáte přikázání, která nám, hříšným duším / kdybychom nebyli hříšné duše, již bychom tu nebyli / Synové přinášejí.

     Mějte se hezky.

     ‘19Říkám vám to už teď, předtím než se to stane, abyste, až se to stane, uvěřili, že já jsem.

   2. Vendo, pokorné jsou leda tak ovce a ovce jsou služebníky satana. Pokora a pokora srdce je něco jiného.

    Matouš 11, 29 Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.

    1. A já na to – lékaře potřebují nemocní, ne zdraví.

 8. Matrixi, hovoríš, ako by si čítal z Katechizmu a to nie je pre Teba moc dobré…

  Citátmi a opakovaním ,,slov“ niekoho, ktorýani neexistoval, len ho pár Protoždov včetne toho na hlavu padlého Šavla umelo pretlačilo do ,,života po živote“, nezískaš nič…

  Ani do toho Protožidovského Nebíčka sa nedostaneš, lebo velebením nejakého mutanta porušuješ Protožidovsé Desatoro, lebo podľa neho len Boh-Hospodin je v tomto Univerze jedinou Nebeskou autoritou…

  …Ostatní sú podhodení a treba sa nich pozerať ako na ,,náboženský odpad“…

  Porušuješ Desatoro aj v tom, že serieš na ,,Šabat“ a nie si obrezaný a nebol si ani ,,zasvätený“, teda ,,nie si hoden“ jeho Lásky ,ni Svetla…

  Podľa mňa, ešte tak Vendo má šancu sa dočasne prebojovať do toho Protožidovského očistca , ako ,,nepomazaný“ zástupca ,,karmistov tretieho dobrozdania“…

  Lebo aj vykladači už vykladeného a ,,zjavitelia“ už zjaveného sú tam dočasne na výstrahu ostatným ,ako ,,rarity ducha“ , prizývaní…

  Nechcem Ti to otvorene povedať, ale ako jeho kamarát Ti to zjavím: Si mu ukradnutý….

  Som na pochybách, či sem dať ,,TO“ inkriminované Amen…

  Bábo poraď…

  A ver, že je to pre Teba veľmo , ale veľmo dobrá správa…

  1. Matrixi, hovoríš, ako by si čítal z Katechizmu

   Toho jsem si vůbec nevšiml, můj příspěvek vyznívá spíš jako, po vaší smrti zůstanou akorát vzpomínky bližních, to je ten duch a život :)

   1. ad.:vzpomínky bližních, to je ten duch a život :)

    To má být život věčný? Matrixi, už Vaše vnoučata si na Vás ani nevzpomenou..

  2. Noho, píšete:
   „Matrixi, hovoríš, ako by si čítal z Katechizmu a to nie je pre Teba moc dobré….“

   Jakým právem soudíte co je pro koho dobré? Můžete to stručně objasnit?

   Díky

 9. Matrixi, píšeš:

  …..Toho jsem si vůbec nevšiml, můj příspěvek vyznívá spíš jako, po vaší smrti zůstanou akorát vzpomínky bližních, to je ten duch a život :)..

  Žiaľ, musím Ti Matrixi vyjaviť, že spomienky blížnych, sú ako ,,prd v gatiach“. Stačí pár ,,sekúnd“, maximálne pri ,,bombardóne“ pár minút a po smrade, či spomienke, nezostane atóm na atóme…

  Čiže tadiaľto cesta duše k ,,večnej sláve“ nevedie…

  Ja znovu zopakujem súdruhovia mierne veriaci, pojem duše je scestný a vymysleli ho ,,cirkvóni“ Staroegypťanov, a tieto výtrysky ich chorých modzgov zanechali vážne stopy u pastierov kôz, oviec a muflónov a neskoršie u tej psychicky
  narušenej sekte Protokresťanov a cez nich až k vám , novodobým pacientom toho inkriminovaného dr. Chocholouška…

  …..Zopakujem, ,,duša“ je čisto náboženský pojem a s realitou predvčerajšieho ,
  včerajšieho, či dnešného Sveta je nezlučiteľný.

  Kde by sa v ľudskom tele mohla táto ,,anomália“ vyskytnúť a načo by človeku vôbec bola…

  Je to niečo, ako ,,chvostík“ u Adama, ktorý ho ešte mal, ale už Kainove deti ho nemali. Evolučne im ,,odhnil“…

  Prosím , ak viete, načo by človeku bola ,,duša“ ,kde sa nachádza,z čoho je zložená, hoďte to do pľacu, čakám na Slovo bežného smrteľníka posadnutého náboženskými bludmi…

  Máte vy, nábožní ľudkovia vôbec predstavu, že pri kontakte ,,duše“ s atómami z tohoto sveta by prišlo ,,k výbuchu“, ako keď sa hmota tohoto Sveta stretne s antihmotou z iného Sveta, či umelo vyvinutou antihmotou z tohoto Sveta…

  Teda tam, kde bolo ,,telo, ktoré v sebe nieslo dušu“, by zostala len veľká čierna diera v Zemeplacke a jej nositeľ by sa neposkladal do pôvodného celku ani pri ,,poslednom súde“…

  Bože môj, to predsa nemôže nastať ani v najdivšom sne u toho Tajtrlíka z Vatikáňu…

  1. Ježíš říkal vem svůj kříž a následuj mě. Jeho Duch je živý. A poselství zde na Zemi nesmrtelné, rok se počítá před a po Ježíši. Nechcete to taky zkusit? Ne dělám si srandu. Ale už takovým vynálezem se zapíšete do dějin, nebo něco vybudovat, zasadit stromek, produkovat zajímavé myšlenky.

   Že duše neexistuje a je to jen výplod mozku je svérázné tvrzení a cením si vašeho názoru. Co teprve až vědci vyvinou umělou inteligenci a ta bude vědět, že ji žádné nebe nečeká a při vypnutí proudu je s ní amen.

   1. Já si naopak necením názoru GN, ale ani ho neodsuzuji.
    Je to hřích, co píše.
    A jak říkal Ježíš…..zasel si semínko své sklizně a na to logicky navazuje, že bude mít svoji úrodu. Takové semínko vždy klíčí a přináší mnohonásobnou úrodu.

 10. Matrixi, píšeš:

  …..Že duše neexistuje a je to jen výplod mozku je svérázné tvrzení a cením si vašeho názoru…

  To je na ,,veriaceho“ veľmy odvážna myšlienka a môžeš ju kľudne hocikedy odvolať, lebo Ti ,,TO“ môže len priťažiť…

  Myslým to úprimne . Jednoducho ,,Duša“ je výplod náboženských diletantov, lebo v tele by musela počas celého života ,,byť“ niekde, v nejakom orgáne , v telesných šťavách , či hlienoch , prítomná a v hmotnom svete by sa mala ,,nejako preja-
  vovať“…

  Keďže tak nečiní, je iba zbožným prianím každého ,,veriaceho“ človeka, aby tomu tak bolo…

  … To, že niekto ,,deklaruje vieru“, ešte vôbec nenaznačuje to, že ,,o tom je aj presvedčení“…

  Tretí stupeň ,,viery v Boha „, je ,,položenie svojho života“ na oltár Boží, teda samosprznenie ,,Dychu Božieho“ vo svojom tele a to sa v dejinách človečenstva ešte doposial nestalo, alebo sa to minulo verejného ohlasu, hoci to je len a len vôla každého jednotlivca, ktorý by sa ,,na to podujal“…

  Že vraj platí : Kde niet Života, už niet ani Duše, lebo tá je ako potkan a uteká ako prvá z neživej ulity.. Matej 32.5.12…

  Ak by sa teda niekto odvážil prekonať ,,strach zo smrti“, len preto, že chce dokázať svoju Vieru a Lásku k Stvoriteľovi, ON to určite pochopí….

 11. jó, babí rady se Vám zde zachtělo?
  pomsta bývá sladká,
  tož jsem ji zas jednou použila,
  „vrazila“ jsem „Malýmu Napoleonovi“
  do náruče mrňavýho vnoučka,
  Ale s láskou. Faaaaakt :-)
  A protože klučina ještě nemluví,
  neodvážil se ho vyděsit
  a slova děťátko nechápe…. :-)))))
  Ale přece jen bylo dítko tentokrát nejisté.

 12. @ – Jsem v pozdním zimním odpoledni opět u Vendy.

  Objasněno.

 13. 3x zavináč ,

  dal som si preklik , čo si dal a ja som sa tam kukol:

  Bola tam položená do ,,pléna“ otázka, či je možné vidieť : živého Boha .

  Otázka je pomerne blbá, lebo neviem, či sa jedná o boha zo Starého zákona, čiže toho Odporného splachovača všetkého živého, alebo o toho Láskavého Oplodňnovača nšťastnej to Marienky, ktorú nabúchal a potom ju opustil a hodil ju do náručia prestárlého a už málo sexuálne aktívneho Jožinka Achájskeho, z ktorého tak razom spravil prvého literárne známeho ,,paroháča“…

  Keďže sa asi jedná o dve Entity zo záhrobia, myslým si, že tieto nie je možné ,,očami pozemskými uvidieť“..

  Jedine ho môže zazrieť ten, ktorému narástlo ,,tretie oko“.

  ….Ja osobne tuším, že sa jedná o Vendu , toho známeho proroka aj z týchto stránok…

  Vendo, máš slovo a priznaj ,,farbu“…

  1. Gilgamešova noho,
   ty tři zavináše nebyl Venda, ten odkaz jsem sem uložila já, nepovažovala jsem za podstatné užít žádný svůj nick („matka“, nebo některé z dříve používaných – „Zdenka-matka“, „*“ ).

  2. Gilgameško tobě nakonec ten had ukradl tu rostlinu nesmrtelnosti?

   Jedine ho môže zazrieť ten, ktorému narástlo ,,tretie oko“.

   Starozákonní Bůh se ukázal.

   Exodus 33:17,18,19,20,21,22

   23 Až dlaň odtáhnu, spatříš mě zezadu, ale mou tvář nespatří nikdo .“

 14. ad.

  Hvězdička
  1.2.2017 (22:05)

  ad.matka

  Nelžu.
  Máte krátkou paměť. Měla jsem zde (nejen) nick “ * “ , až následně jste přišla Vy, se svým nickem, a to bez ohledu na to, že se různé osoby budou díky stejnému, či podobnému nicku plést. Což jsem dala najevo.
  Protože jsem již nemínila dobrovolně sdílet stejně vyslovený nick, opustila jsem ho.

  1. A kdybyste pochybovala – zeptejte se těch, kdo pamatují můj nick “ * “ na Novinkách, které byly zrušeny někdy v r. 2010. Proto jsem chtěla ten nick zachovat i zde, protože někteří z nich čtou i píší zde.
   I když – již to není podstatné, proč byl ten nick pro mne tak důležitý. A další věc – jste naprosto jiná Hvězdička, než já. To je doufám naprosto zřejmé všem.

   1. Protože i když někdo v matrixu přes mou výhradu, nebo i ve skutečném životě použije a zneužije mé jméno, v konečné fázi netuší, že
    energie oblafnout nejde.
    A ve skutečném životě se proti tomu velmi tvrdě ohrazuji a bráním, jakmile něco takového zjistím.
    Zároveň však z několika zkušeností vím, že ono zneužití jména nevede ku prospěchu samozvaného uživatele, dokonce se i nevyplácí.
    Pohár bude nucen vypít až do dna, pokud se jménem ode mne převzal to, co neměl.

    1. Jednou, matko, opustíte i tělo. A Váš nick? Zůstane tu, ale to, co jste pod ním psala / jako v nějakém úkrytu /, co působilo jako myšlenka na jiné, z čeho vznikl možná i čin, se pořád započítávalo.
     Měnit nicky jako spoďáry lze, ale následkům ani tak nelze utéci.

    2. Vendo,
     mám Vám vysvětlit, proč jsem použila @@@, jen proto, abych si mohla odškrtnout : „objasněno?“
     Mistře, to je přece v nekonečnosti zbytečné. Do nekonečna se obhajovat.
     Jak jsem psala, vím, že jednomu (nejméně) z Vás, zde přítomnému nic objasňovat nemusím.
     Ale objasnit Vám mohu, proč jsem přestala používat nick Zdenka. Protože jiná paní používala dříve, než já, velmi podobný nick Zdeňka a lidem jsme se pletly. Ona ale udělala fantastický krok, když své jméno trochu pozměnila a bylo jasno, kdo je ona a kdo já. Přesto – vývojem jsem dospěla k jinému jménu. A nebyla to výměna spoďárů. To není ani pro aborigince, kteří k výměně jmen dozrávají.
     Jo a ještě k oněm myšlenkám – víte, ta cesta od mé strany obrazovky ke druhé straně obrazovky prochází bludištěm a ejhle, není to kopírka, aby na druhé straně byla zaznamenána myšlenka tak, jak byla vyslána. Zvlášť, když k těm textůpm přidávám věčnou enigmu.

    3. Není jednodušší napsat pravdu, např. jmenuji se Zdenka Procházková, jsem z Havířova a jsem v důchodě. Nebo se snad bojíte, že nějaký úchylák si Vás najde?

     Nikdo, to zdůrazňuji, neuteče před myšlenkou, před skutkem činem, před tím, co tu napsal, ať má nick jakýkoliv.

     Ale Vy se tu chováte, dovolím si to napsat, velmi slušně, píšete básničky, své myšlenky balíte do krásných slov.
     Rozdíl mezi Zdeňka a Zdenka je obrovský. Ani ne tak v tom háčku, ale v tom, že s těmito jmény žijí dvě ženy. Možná, pokud jedna z nich není Radka a druhá Josefína. A možná jedna z nich je třeba i muž. A není to nakonec jedno? Lidé rádi hrají své hry. Tato je neškodná.

     pěkný den

    4. ad. Venda 2.2.2017 (9:48)
     – jako že rozkaz, provedu, napíši své občanské jméno?
     Ne. Po té, co si mne jedna bytost našla, další bez mého svolení zveřejnila mé jméno, internetové adresy atd., nevidím jediný důvod.
     To nebyla v druhém případě neškodná hra. Jména a nicky nejsou hygienické zařízení, aby je někdo používal a zneužíval. Proti tomu se ohrazuji.

    5. Vendo, neznám přesný význam slova paranoidní.
     Ale pokud se mi stalo, že jsem nechtěla jméno zveřejnit a ejhle, bez mého svolení se tak stalo, … a nyní odmítám svým obvyklým způsobem návrh zveřejnit jej opět….považujete-li to za paranoiu – prosím, jak je libo.

    6. Matko, podívejte se pro vysvětlení do slovníku.
     Ale napsat byste mi mohla – objasnit toto, co jste mi napsala :

     ad. Venda 2.2.2017 (9:48)
     – jako že rozkaz, provedu, napíši své občanské jméno?

     Co to slovo rozkaz ???

    7. ad.
     Venda pro Matku
     2.2.2017 (15:54)
     A já Vám svým obvyklým drsným způsobem (použité slovo rozkaz) napsala, že své jméno nezveřejním.
     Ano, bylo by to nejspíš velmi, velmi jednoduché ho zveřejnit.
     Ale důvody, proč nikoliv, jsem také částečně uvedla. Těch různých napadení, které se odehrály na Novinkách (nejen), mám dost a dost, nejsem zvědavá na něco podobného ve skutečným životě.
     I bez toho se mi toho tady dostává dost a dost. A to mi bohatě stačí k tomu, že mám co řešit, klíčovat, proč se co děje. Nemíním se více zaplétat do další pavučiny.
     Vlastně – víte něco o síti – mřížce? Tuším Indrově mřížce? Pokud si vzpomínám, už se zde o tom psalo. Ale mohla by být důležitá, jako odpověď na vizi Degonovu.

 15. A vida, matko, jak to funguje! Po zavržení „nekonečné absolutní Lásky“ si dokážete udělat pořádek i na gnosis. Gratuluji!

  1. Naopak, Lojzo, to je nekonečno. Kdyby to bylo jinak, budu dále objasňovat, dám odkaz na weby, kde jsem svůj nick “ * “ používala a současně tou dobou i zde na gnosis (ale zde komentáře z té doby nejsou a já si je nezapisuji na památku, či co).
   Ale kdo rozlišit chce, rozliší, energii neoblafne nikdo. A velmi dobře vím, že ani já.
   A dále – ti, kdo, kdo jsou zde a ten nick pamatují z dřívějška – jestli čtou, netuším, ale jeden člověk zde píše naprosto jistě a jemu nic vysvětlovat nemusím. I to je nekonečnost, nekonečnost absolutní lásky :-)

 16. matko,

  no, no. Toľko kecov okolo tej Lásky všeobecnej. Je to len náhodný zhluk slov. Niekto počas života JU zažil, iný ju hľadá do neskorej jesene života a iný Ju..

  Ale dajme láske už pokoj , taký, ako si zaslúži, lebo je to úkaz, ktorý sa v dnešnej dobe vyskutuje málokedy…

  Ale v tých biblických časoch sa vraj Láska hemžila a hmýrila, ako ,,črievičky papučníkové“ v kvapke dažďovej vody…

  Kto sa chce vrátiť do tých ,,zlatých časov“, môže si ľahnúť na kolajnice a počkať pár minút a JE TAM ..

  Zažije ešte nezažité… Možno…

  Takže poučenie z krízového vývoja je jasné. Nechajte Lásku na pokoji, ona sa odbaví sama a tú svoju obyčajnú lásku si užívajte ako sa vám zachce..

  Toto si už zaslúži Amen, lebo to boli skoro slová ,,pánové“..

  1. Gilgamešova noho,
   no no no
   slova Páně?
   Prostředníka mi netřeba :-))))))))))))))))
   Ale ste hodnej.

 17. matko,

  ja som len ,,kamarát od Hospodina“ a preto som v slove ,,PÁN“ použil len také malilinkaté písmenká, aby nedošlo k nedorozumeniu …

  A prečo som použil to slovo pán? No preto, že len tí sú oslovovaní ,,pán“, ktorí vyfasovali ,,medzi palcami na nohách“, toho pižviždíka, či ako ho …

  Takže všetko je týmto objasnené, a nič sa už nemusí doobjasňovávať…

  1. Gilgamešova noho, hezký den přeji :-) A´t již s velkým, či malým…

 18. Více jak hodinu jsem si pročítal některé příspěvky. Zabrousil jsem i do toho „Nadjá“ a něco mne tam inspirovalo. A pak jsem četl Bibli, jisté kapitoly a přemýšlel. A kamoš Václav vaří něco z hlívy ústřičné – Anonyme, zavináči, ujasněno?

  Jaký luxus, zamyslel jsem se. A výsledek? Dal jsem jej sem, pod „Slabikář“.

  Píši to s otazníky – jako to, v čem bych mohl dále hledat hlubší objasnění; možná i někdo jiný?

  Lpění, někdo lpí na něčem a nic neví, co má vědět, aby nelpěl – co je to, co by měl vědět?

  Rozlišování – někdo nerozlišuje, neumí poznat, co je pravé a co falešné; jak se ve všem orientovat?

  Život – co bylo dříve, život na planetě nebo planeta sama?

  Věčnost – je či není?

  Pomíjivost – vyzáří poslední částice, nezbude prý ani jediný atom, a to za biliony, biliony a biliony let, ale před tím ještě, biliony a biliony a miliardy a miliony let zpět, zanikne život – lze v tom hledat přirozenost?

  Co zanikne – těla, stromy, prostředí, voda, atmosféra…..?

  Moudrá kniha říká – „Duše se nikdy nerodí ani neumírá. Nevznikla, nevzniká a nevznikne – je nezrozená, věčná, existuje trvale a odpradávna. Nezahyne, je-li zabito tělo. Tak jako si člověk obléká nové šaty a odkládá staré, duše přijímá nová hmotná těla a odkládá stará a neužitečná. Duše nemůže být nikdy rozsekána žádnou zbraní, spálena ohněm, rozmočena vodou ani vysušena větrem. Existuje trvale, je všudypřítomná, stálá, nehybná a věčně stejná. Je řečeno, že duše je neviditelná, nepochopitelná a neměnná. Když to víš, neměl by se rmoutit kvůli tělu!“

  A naděje, že jednou nebude potřeba již ten tělesný obal – duše bude čistá a zářící, ať je její planeta pokryta popelem či krátery a s nimi zmizí i pohřbená těla, schránky duší těch bilionů a bilionů živočichů za dlouhé věky jejich vývoje, které došly k přeměně; a byla ta planeta vskutku jejich?

  A cherubové, usazeni východně od zahrady v Edenu dostanou od Něj pokyn – pusťte ty čisté duše ke stromu života, zaslouží si to.

  Zjevení, kap.22: – a v samém závěru POZOR; odejmutí podílu na stromu života.

  A v „Závěrečných slovech“:
  6/ a řekl mi: Tato slova jsou věrná a pravá; Pán, Bůh dávající Ducha prorokům….
  – – – – – – – – – –

  Jsem velmi rád, že náš Pán dává slova mnoha prorokům – bylo tomu tak vždycky a je nezpochybnitelné, že Pán, Bůh ty proroky znal a zná pro nyní i čas budoucnosti, nebo to snad zpochybnit a nemít podíl na stromu života?
  – – – – – – – – – –

  Tzv. „čína“ z hlívy voní, nevadí někomu, že jsem byl pozván na oběd?
  Objasněno, zavináč – já si ho někdy dám, Venda ne, je vegetarián.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference