mapa stránek || vyhledávání

Čistota

Blaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha. /Evangelium Matouše, 5-8/

Čistota je dokonalostí a spočívá v odvrácení se od mnohotvárných a neustále se nabízejících překážek tohoto světa, které v hojném počtu potkáváme na cestě směrem k Bohu a především ve „vidění Boha“ a sjednocení se s ním.

Je asi faktem podstata následující věty. Mnohé překážky se nám stavějí do cesty.

Lze vyslovit myšlenku, že Bůh je samou podstatou dokonalosti a čistoty a člověk se na lidské úrovni musí snažit o rozvíjení vlastností směřujících k lidské dokonalosti (a je to velký cíl). Dobré je si uvědomit, že by to měl ale být jen prostředek na dosáhnutí spojení s Ním a na podílení se na jeho Božské povaze (těch prostředků je samozřejmě mnohem víc). Důvod, proč je nutná lidská dokonalost, je veskrze jednoduchý. Všechny zlé a negativní vlastnosti vznikají v mysli, o které se dá napsat, že je omámena stvořením, jeho působením, a že jednoduše řečeno, zapomněla na Boha. Pramení to z touhy jednotlivce získat něco pro sebe, ať již kvůli hmotným výhodám, osobní prestiži, smyslové rozkoši či něčemu jinému.

Společným jmenovatelem, který se v tom všem dá najít, je vždy rozšiřování vlastního já, ega, obyčejně na úkor druhých. Ale ve skutečnosti toto já neexistuje. Je jen iluzí mysli, falešným já, odrazem skutečného já, anebo duše (jistě se dá souhlasit s tím, že odraz něčeho již není originálem). Když je tedy pozornost upoutaná a uvězněná něčím neskutečným, vzdaluje se od reality. Jinak se to dá jednoduše vyjádřit; jak je někdo posednutý něčím jiným než Bohem, vzdaluje se tím od Boha. Jeho posedlost a touhy z ní jej odvádějí.

Proto je na lidské úrovni, ve snaze po mystickém spojení s Bohem anebo ve snaze po vstoupení do vnitřních oblastí (často citovaný chrám Boží uvnitř nás), nevyhnutelné a k cíli vedoucí to správné myšlení a jednání. Ve všeobecnosti a jednoduše – cokoliv vede člověka směrem k Bohu je dobré, cokoliv ho vede od Boha a čímž se od Něj vzdalujeme, je zlé (jednoduchá definice dobra a zla a přitom všeříkající). Všechny univerzálně uznané lidské ctnosti jsou spojené s odpoutáním se od já (ega), jsou spojené s klidem a mírem v mysli a s tím, že nebudeme zaujati věcmi a radostmi tohoto světa. Oproti tomu jsou negativní vlastnosti charakterizovány sobeckostí (přímým opakem lásky!!!) a závislostí a vedou tak k nepokoji a rozrušení mysli a neustálým obavám o pomíjející věci, o hmotné statky, o žité závislosti a smyslové rozkoše.

V textech raného křesťanství lze najít seznamy negativních vlastností a projevů člověka. Ježíšovo učení, ať již bylo interpretováno kýmkoliv v těch dobách, potvrzuje, že společným základním rysem negativních vlastností je sobeckost, požitkářství a světské tendence k sobeckým pohnutkám vůbec (opět to malé já a ego).

Od Pavla v jeho Listech Římanům 1:29-32 najdeme toto:

29: Jsou prolezlí nepravostí, podlostí, chamtivostí a záští; jsou plní závisti, vraždychtivosti, svárlivosti, lsti a zlomyslnosti; 30: štváči a pomlouvači, odpůrci Boha, zpupní, arogantní, vychloubační, vynalézaví ve zlu, vzpurní k rodičům; 31: nerozumní, nespolehliví, bezcitní a nemilosrdní. 32: Přestože znají Boží rozsudek smrti nad pachateli těchto věcí, nejenže je sami dělají, ale ještě to ostatním schvalují.

Tomu verši dvacátému devátému předchází ze stejného zdroje jasné vysvětlení a role Boha:

28: Když jim známost Boha nebyla dost dobrá, Bůh je vydal jejich zvrácené mysli, aby dělali, co není správné.

Dodám jen, ano, ano! Bůh je nechává konat podle jejich tzv. svobodné vůle a připravovat si tak svůj pozdější ne lehký osud.

A v Listě Korintským 6:9-10 píše Pavel obdobně:

9: Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, 10: zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.

A poslední Pavel z Tarzu – v Listě Galatským 9:19-21 píše:

19: Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, 20: modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, 21: závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království.

Ale opět, aby bylo jasné, proč to Pavel říká, okopíruji jeho předchozí verše:

16: Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. 17: Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. 18: Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.

Můj článek by měl končit pozitivně. Potlačit všechny ty vyjmenované tendence, které směřují ve svém důsledku od Boha, které jsou zlem? Nechť se to zdá jakkoliv namáhavé, snaha o lidskou čistotu tady na této úrovni je jen prostředkem na spojení se s vnitřním povznášející Hudbou, Slovem, které s konečnou platností vede člověka k dokonalosti. Proto ještě jednou, nejlepším způsobem na dosáhnutí dokonalosti (s ní i ČISTOTY z názvu mého článku) je její hledání v meditaci na Slovo Boží, Ducha svatého, Šabdu…..a tak zcela automaticky vyjdou na povrch a k uvědomění si všech dobrých a povznášejících lidských vlastností – jako smetana na mléku. Jak povídal Ježíš Kristus:

Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. (Matouš 6:33)

 

Václav Žáček /Venda/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 3
Print Friendly, PDF & Email

40 komentářů

 1. Výborné pojednání. Ač to nemusí být na první pohled patrné, stejným tématem se zde nedávno zabývala Věra z Vysočiny, když se odvolávala na citát z Bible: „Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde.“ Čistota tedy neznamená jen zřeknutí se tělesnosti, ale – jak článek také uvádí, jde hlavně o čistotu myšlení, tedy upřímnost – dětem vlastní. Klasický příklad takové upřímnosti je uveden v pohádce (chtělo by se říci v podobenství) Císařovy nové šaty. Tam všichni dvořané předstírají, jak jsou císařovy šaty nádherné, ale jen dítě prolomí atmosféru lži, když řekne, že císař je nahý. Jiným příkladem může být příběh Jana Křtitele, který měl odvahu říci, že vládce Herodes žije v hříchu s manželkou svého bratra Filipa Herodiadou. Přišel kvůli tomu o hlavu. Příběh Jana Křtitele ukazuje, že čistota vyžaduje odvahu a je spojena s obrovským rizikem. My starší s tím máme smutnou zkušenost, když jsme byli nuceni předstírat, že okupace v roce 1968 nebyla okupací, ale bratrskou pomocí. Čistý zůstal jen zlomek lidí jako například Marta Kubišová nebo Kamila Moučková, tedy hlavně lidé sdružení v Chartě 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Později i signatáři petice Několik vět. Dnes žijeme ve svobodě a čistota myšlení by teoreticky neměla být žádným problémem. Není to tak úplně pravda. Byli jsme zvyklí žít ve lži a ani po třiceti letech jsme tohoto zvyku všichni nezbavili. Vidíme například premiéra, který ovlivňuje rozdělování státních dotací a příjemcem těchto dotací je on sám (jeho firma). On sice tvrdí, že se své firmy zbavil, ale každému je jasné, že až skončí v politice, vezme si ji zpět a shrábne s ní i všechny dotace, které během jeho účasti v politice získala. Je to jednoduché jako násobilka, nicméně obrovská část lidí tuto zjevnou lež nechce vidět.

  Chceme-li mít opravdovou čistotu myšlení, musíme smířit s tím, že možná skončíme jako Mistr Jan Hus.

  1. Premiér jedná podle postupu, který zavedly západní státy – co udělat s továrnami, když jde do politiky. Nebyl to jeho originální nápad.

   1. Nemáte pravdu. Co vím, ve Spojeném království a na Slovensku vedou Babiše dál jako majitele jeho firem. Evropská unie zavádí přesný opak toho, co říkáte. Zavádí zákon o praní špinavých peněz, který stanoví, že každá firma musí zveřejnit své hlavní majitele. To znamená, že u akciové společnosti nestačí zveřejnit jako majitele jinou firmu (případně se sídlem v daňovém ráji). Musí být zveřejněny konkrétní fyzické osoby. Už nebude možné, aby ředitel firmy řekl, že neví kdo je jejím vlastníkem – kdo je jeho zaměstnavatelem :-) Neuvěřitelné, ale takové věci se stávají a s přijetím zmíněného zákona tomu snad bude konec.

    Jediný, komu zákon o praní špinavých peněz vadí, je Babiš.

    Ať je to, jak chce, až Babiš odejde z politiky, shrábne dotace státu, které rozděloval, dokud byl v jeho čele. Lze namítnout, že on o těch dotacích nerozhoduje přímo. On však přímo rozhoduje o lidech, kteří o tom rozhodují. A Babiš jasně ukázal, že pokud mu někdo nebyl po vůli, tak letěl. https://www.info.cz/cesko/cistky-na-ministerstvech-zacaly-konci-namestek-pro-hazard-zavodsky-i-namestkyne-na-vnitru-20923.html

   2. Dalo by se odpovídat na jednotlivé věty, ale hlavní je – že je to otázka ostatních podnikatelů, komu jdou dotace. Dělat z toho problém pro celou zemi je v zájmu těch ostatních podnikatelů. Nejhorší podnikatelé ti, co přivedli továrny ke krachu.

  2. ad – Dnes žijeme ve svobodě a čistota myšlení by teoreticky neměla být žádným problémem. Není to tak úplně pravda. Byli jsme zvyklí žít ve lži a ani po třiceti letech jsme tohoto zvyku všichni nezbavili.
   ____________

   Pavle, vidíte se? Zase ten všezastřešující plurál.

   1. Ano, vidím se. Patřil jsem mezi 99,9% občanů účastnících se divadla, jemuž komunisté říkali volby. Šlo však o demonstraci ochoty žít v duševní špíně. Stydím se nesmírně a až se u nás komunisté znovu dostanou k moci, už se jim znovu nepodvolím, ať to stojí, co to stojí.

   2. → Pavle, vidíte se? / Ano, vidím se.

    Ahoj, ty máš teda nervy, smekám..:-)

    „Rozhrabujte hnůj tak, rozhrabujte hnůj onak, bude to pořád jen hnůj. Zatímco si lámete hlavu, mohli byste navlékat perly pro radost nebes.“

    „Letnímu vánku o bouři, studniční žábě o moři a polovzdělanci o tom,
    co nikdy ve škole neslyšel, nevyprávěj.“

   3. Pavel v. píše o svém svazáckém závazku :“ až se u nás komunisté znovu dostanou k moci, už se jim znovu nepodvolím, ať to stojí, co to stojí.“
    Komentář: nestojí to nic, jsou to jen cobykdyby kecy.
    A) Komunisti se k moci znovu nedostanou, protože máme demokracii
    B) Komunisti se od moci nikdy nedostali, protože máme demokracii.
    C) Jako v tom vtipu, budu volit komunisty, ale ještě nevím, ve které straně.

   4. Zdravím Vás Viero,
    tento vstup není k dané tématice. Napsal jsem příspěvek k diskusi u Vašeho článku

    „Redukce potřeb a váha štěstí – Věra z Vysočiny – 4.6.2020 – Hledání Světla“

    a rád bych, abyste si jej přečetla.

    zraví „?“

   5. Pardale,

    jako vtip možná dobré, ale dnes už to neodpovídá realitě. Dnes už jsou komunistů prosté strany. Takže bývalé komunisty v nekomunistických stranách už volit nemusíte.

    Píšete, že komunisti se už k moci znovu nedostanou, ale oni jsou součástí vládní koalice, takže oni u moci jsou pod svou značkou. Což je něco podobného, jako kdyby se v Německu podíleli na vládě nacisté.

    Komunisté u nás provedli 248 justičních vražd, 450 lidí zavraždili na hranicích, 8000 lidí umučili ve vězeních, 200 000 nevinných lidí věznili. To nejsou cobykdyby kecy, to je realita. Potomkům lidí, kterým komunisté zničili život, vaše vtipkování vtipné nepřipadá. Čelíme vlkovi zatím v beránčím rouše. Opakovat stejnou chybu je zoufale neinteligentní.

   6. Váš příspěvek u mého článku jsem četla, děkuji, odpovídala jsem vám :-)

   7. Pavle v., píšete :(komunisté) „jsou součástí vládní koalice, takže oni u moci jsou pod svou značkou.“
    Psal jste :“Stydím se nesmírně a až se u nás komunisté znovu dostanou k moci, už se jim znovu nepodvolím, ať to stojí, co to stojí.“
    Závěr z toho je, že jsou u moci, zmíněná situace nastala a Vy se jim nepodvolíte, ať to stojí, co to stojí.
    Takže teď už jsem zvědav jen na skutek místo slipů.

 2. Výborný článek. Nezabývám se texty křesťanství, ale zde vidím, že vyjadřují úplně stejné myšlenky jako Bhagavatgíta.
  Abychom si zde v hmotném světě mohli „užívat“, má mysl dvě funkce – pokrýt a stáhnout. Živá bytost, duše, je čistá, nepatrná částečka Boha, jeho věčným služebníkem. Zde v hmotném světě na to chceme zapomenout a být sami poživatelem. Právě k tomu slouží falešné ego, myslím si, že jsem toto hmotné tělo – „já a moje“. Zapoměl jsem, kdo ve skutečnosti jsem.
  Naše svobodná vůle je nepatrná, spočívá v tom, jestli otočím svou tvář k Bohu a nebo k máji (iluzi)

  Několik veršů z Bhagavatgíty k tomuto tématu :
  TEXT 59: Přestože může být vtělená duše omezena v uspokojování smyslů, zalíbení ve smyslových objektech jí zůstává. Zanechá-li však těchto činností díky tomu, že pozná vyšší chuť, pak bude její vědomí neochvějné.
  TEXT 60: Ó Arjuno, smysly jsou tak silné a dravé, že násilím unášejí i mysl člověka, který umí rozlišovat a snaží se je ovládnout.
  TEXT 61: Ten, kdo drží své smysly na uzdě, dokonale je ovládá a zaměřuje své vědomí na Mě, je člověk ustálené inteligence.
  TEXT 62: Když osoba rozjímá o smyslových objektech, vyvíjí k nim připoutanost. Z připoutanosti se projevuje chtíč a z chtíče povstává hněv.
  TEXT 63: Z hněvu povstává naprostá iluze a z iluze zmatení paměti. Když je zmatena paměť, dojde ke ztrátě inteligence, a když je ztracena inteligence, padá živá bytost znovu do hmotné tůně.
  Trochu mi chybí v článku popsání přesného procesu dosažení dokonalosti, ale chápu, že to nelze uvádět na těchto stránkách. Tímto i odpovídám na dřívější dotaz paní Věry na mě na popsání procesu.

 3. → … a až se u nás komunisté znovu dostanou k moci, už se jim znovu nepodvolím, ať to stojí, co to stojí.

  Neplánuj!..:-))) Netušíš jak je to k smíchu nejen tomu „nad námi“..:-)))

 4. → Patřil jsem mezi 99,9% občanů účastnících se divadla, jemuž komunisté říkali volby.

  A teď patříš kam, komu? Kdo jseš, co jseš?

  „Být levicový stejně jako pravicový je jeden z nesčetných způsobů, jež si člověk může vybrat, chce-li se stát imbecilem.“ — (José Ortega Y Gasset)

  ps: je mi tě líto. z tvejch příspěvků (lze-li tu hitparádu stupidit vůbec nějak nazvat) zoufalství jen kape.

  ps2: screen tohoto příspěvku opět uložen.

 5. Vendo, nějak se v tom ztrácím.

  Vyjmenováváte citací z Bible, pokud jsem dobře počítal, 44 nectností (špatných vlastností) vedoucí ke zlu a odklonu od Boha. Ani jednou tam není sobeckost, kterou považujete za hlavní vlastnost vedoucí ke zlu. Sobeckost je vlastnost, která pomáhá přežít. V přírodě zcela běžná, lvice žere úlovek jako první, mláďata pak. Kdyby zahynula matka, zahynou i mláďata. ALE. Lvice ochraňuje mláďata, dokud její srdce bije. Od mláďat neuteče. Stejně tak kosatky a sloní matky.
  Píšete :“ Oproti tomu jsou negativní vlastnosti charakterizovány sobeckostí“.
  Lidská společnost žije s křesťanstvím 2 000 let. Mnoho křesťanů přijalo ušlechtilé zásady křesťanství, hlavně ve vztahu ke svému okolí. Kdo k tomu potřeboval složité eseje, potlačování ega a falešného já ? A kdo to potřebuje dnes? Proti zlu stojí výchova v rodině, přejímání vzorů chování a jednání k okolí. Včetně nesobeckosti. Maso se bralo ze společného pekáče a samozřejmostí bylo, že spravedlivý díl zbude na matku, která třeba ještě něco dodělávala. „Už jezte, dokud je to teplý“.
  Píšete: „Proto ještě jednou, nejlepším způsobem na dosáhnutí dokonalosti (s ní i ČISTOTY z názvu mého článku) je její hledání v meditaci na Slovo Boží, Ducha svatého, Šabdu…“
  Tak jste si zase zameditoval a zašabdoval a jste čistý jak lilium.

  1. → Tak jste si zase zameditoval a zašabdoval a jste čistý jak lilium.

   WOW! To je tak krásný, trefný a upřímný!..:-)

  2. Pardale, to, píšete je nekonzistentní. Na jedné straně „Sobeckost je vlastnost, která pomáhá přežít.“ Na druhé straně „A kdo to potřebuje dnes? Proti zlu stojí výchova v rodině, přejímání vzorů chování a jednání k okolí. Včetně nesobeckosti.“

   Přejímání vzorů jednání od rodičů není ta jediná správná cesta. Svět se totiž mění a rodiče nás nemohli připravit na něco, co v jejich době ještě neexistovalo. Dalším problémem je skutečnost, že rodiče nám s tím, co bylo dobré, předali také obrovské množství předsudků, to jest nepravd. Ty představují falešné cesty na mapě tvořené našimi vědomostmi, podle níž kráčíme životem. Můžeme však s falešnou mapou dojít k cíli? Jediným správným řešením je neustále svou životní mapu opravovat, tedy být připraven se kdykoliv vzdát něčeho, o čem jsme si mysleli, že je to zaručeně správné a hotové. Znamená to neustále pochybovat. Nabádá nás k tomu pohled do historie ukazující, jaké fatální chyby dělali naši předkové. Nezlehčoval bych tedy Vendovy eseje.

   1. –>pavel v.
    Ano, svět se mění, člověk se mění, názory se mění, správná řešení jsou dočasná. Z rodiny jde o základ nejen pracovních návyků, ale i emočních, což podporuje správná, slušná rozhodnutí v jakékoliv situaci. Když dobré řešení neexistuje, tak alespoň zabránit nejhorším rozhodnutím (nemusí se tomu říkat přímo odporovat zlu).
    Sedlák byl univerzální pracovník – musel umět všechno: dnes zootechnik, agronom, meteorolog, stavebník, opravář čehokoliv včetně tehdy jednoduchých strojů. A rodiče vychovatelé dětí hlavně příkladem v práci a osobním životě. Žádné velké filosofie.
    V praxi, ve vědě i v technice uspějí lépe ti, kdo mají schopnost spojit mezioborové vztahy, mají alespoň základní zkušenosti a znalosti z vedlejších oborů. Ten vzor z rodiny spočívá také v tom, vůbec se do té pro člověka úplně nové práce se souběhem možností pustit. Umět se i pro to rozhodnout. Když se stavěl z větší částí svépomocí dům, tak člověk učil dělat spoustu věcí, včetně komunikovat s řemeslníky.
    Budu chvíli filosofovat. Sobeckost dohnaná do meditačně šabdové absurdity znamená, že když máme dům s ne plně nevyužívanými všemi místnostmi, velkou zahrádku, plyn, elektřinu, vodu, které využíváme lehce nad nutné minimum, máme notebooky, mobily, dvě televize, auto, čtyři bicykly, spoustu zbytečných oblečení, jíst by se dalo střídměji, když ve světě lidi hladoví atd. – tak jsme sobci, protože v našem okolí jsou bezdomovci a ve světě je spoustu lidí, kteří žijí špatně a pomoc by si zasloužili.
    Na druhou stranu rozumné sobectví zaměřené na podporu vlastní rodiny umožňuje vytvořit prostředí, v němž se dají tvořit pro společnost potřebné hodnoty včetně duševních, a vychovat děti k vzdělání a k práci, která je potřebná a užitečná. Bohatí lidé jako třeba Edison, Ford, Jobs, u nás Křižík nebo sponzor studentů Hlávka.. vytvořili velké hodnoty.
    Takže o tom byl můj příspěvek, od reality utržené meditování, přehnané soustředění se na sebe sama, na supernesobeckost a jakousi budoucí spásu (odžití karmy..), je záležitostí pro toho, kdo se tak rozhodl jít. Přínos pro ostatní je oslaben pro obrovskou ztrátou času na tyto meditace a prostocviky. Takže i to může být ta vaše falešná cesta, rozhodně není přínosem pro každého. Je to jako ty všelijaké zmatené diety. Jak pravil psycholog Cyril Höschl: Kachnička se šesti mnohé vyřeší.
    Čili cest je plno a dobrá vyšlapaná cestička se stává širokou cestou i pro další.

   2. Stejně jako vy si myslím, že když je někdo boháč, nemusí být nutně sobec. Bill Gates spolu se svou ženou založil Nadaci Billa a Melindy Gatesových. Nadace, která je považována za největší soukromou charitativní nadaci na světě, rozděluje peníze na univerzitní stipendia pro zástupce menšin, prevenci AIDS, boj s nemocemi, které ohrožují hlavně země třetího světa, a další účely. V současné době financuje tato nadace 90 % celého projektu eradikace dětské obrny, neboť Světová zdravotnická organizace již přesunula financování na další nemoci. V červnu 1999 daroval Gates se ženou této nadaci 5 miliard dolarů, což je historicky absolutně největší jednorázový dar od žijící osoby. Gates daroval přes 100 milionů dolarů na pomoc dětem postiženým AIDS. 26. ledna 2005 oznámila nadace, že darovala dalších 750 milionů dolarů mezinárodnímu Fondu pro vakcíny, který bojuje s nemocemi jako např. černý kašel, spalničky, dětská obrna a žlutá zimnice.

    Bohatí lidé jsou motorem pokroku. Dnes je módou plivat na civilizaci Západu, která na technologickém pokroku měla největší podíl. To je nespravedlivé, protože díky technologickému pokroku se zásadně snížila extrémní chudoba ve světě. Podle odhadů žilo na začátku 19. století v extrémní chudobě více než 80 % světové populace. Na začátku 20. století to dle dat Světové banky bylo 36 %. Toto číslo se následně podařilo snížit na 8 % (přibližně 623 milionů) v roce 2018.

    Ve světě ročně umře 6 milionů dětí hladem. Tato hrůza nemůže věřícího člověka nechat klidným. Většina z nás se pokouší oklamat své svědomí nějakými charitativními dary, ale tato většina tuší, že když dá na charitu zlomeček svých příjmů, že se tím nezachrání. Když analyzujeme příčiny hladu v subsaharské Africe, zjistíme, že jde o země rozvrácené občanskou válkou nebo o země, kam Sovětský svaz vyvážel svou revoluci, nejčastěji však obojí. Příkladem budiž Severní Korea, Kuba, Zimbabwe, Venezuela, Sýrie. Většina zbídačelých zemí trpí vnitřním napětím, protože má despotickou vládu uměle drženou u moci nějakou totalitní velmocí (včetně Íránu a Saúdské Arábie). Mohlo by se zdát, že to jsou věci, na něž takzvaný obyčejný člověk nemá vliv, ale není to pravda. V politice vládne populismus – politici se řídí průzkumy veřejného mínění. Pokud jdou na ruku totalitním režimům, pak proto, že dav to tak chce. My, věřící lidé se ale nemusíme nechat unášet davem. A je jen otázkou času, kdy to ostatní také pochopí.

    Pardale, píšete o „pracovních návycích“. Když dovolíte, mluvil bych raději o překonávání (přirozené) lenosti. Děti se učí překonávat lenost postupně, s rozdílnými úspěchy. Někdo se to nenaučí a zůstane mentálně dítětem celý život. To se týká hlavně myšlení. Když jsem dělal konstruktéra ve vývoji nových výrobků, řešil jsem hlavně proč to, co na výkrese vypadalo tak slibně, v praxi příliš nefungovalo. Když se podařilo analyzovat příčinu chyby, ukázalo se většinou, že je to banalita, která mě v průběhu návrhu mohla napadnout, kdybych nové řešení lépe promyslel. Tak je to i v životě. Většinou jsme líní přemýšlet, držíme se schémat, která už v nových podmínkách nefungují, protože svět se změnil. Jestli je dnes svět veliká vesnice, jsou díky informacím, které máme, nároky na nás kladené jiné než u našich otců a dědů.

   3. Psal jsem o příčinách hladu ve světě – o rozvrácených zemích. Nejhorší je to v subsaharské Africe. A tam je „nejhladovější zemí“ Středoafrická republika. Ještě za císaře Bokassyho (nechvalně proslulý samozvaný vládce země) v 70. a taky v 80. letech bylo 90 procent populace SAR vzdělaných, lidé měli i střední a vysoké školy. Ale během války se rozpadlo veškeré školství. Teď je mezi dospělými až 70 procent negramotných. V zemi bohaté na zdroje mají obří zájmy zahraniční investoři i celé státy. Čína si v SAR otevřela zlaté doly, ruští žoldáci zvaní Vagnerova skupina tu pro Moskvu ilegálně těží diamanty. Doutnající konflikt cizincům navíc usnadňuje dostat, po čem touží – zisky z přírodního bohatství se k většině obyvatel SAR vůbec nedostanou. https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/rozvracene-staty-stredoafricka-republika/r~3bd33d40c1d411eab408ac1f6b220ee8/ https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/cina-tezba-zlata-knez-aurelio-gazzera-stredoafricka-republik/r~78b74880fb2511e984c6ac1f6b220ee8/

    Případ Středoafrické republiky ukazuje, že hlad ve světě se nedá řešit jen charitou. Charitativní pomoc nelze distribuovat do zemí, kde operují vojáci totalitních států. Jediným řešením je donutit k pořádku totalitní země podle vzoru Ronalda Reagana a Margaret Tchatcherové. Podmínkou úspěchu je hluboká sounáležitost EU a USA. Lidé usilující o rozbití EU (KSČM, SPD, Klausové) nepřímo umožňují rozvrat subsaharských států.

   4. A ještě Pardale k Vašemu pro Pavla V.:
    ad/Přínos pro ostatní je oslaben pro obrovskou ztrátou času na tyto meditace a prostocviky.

    Co je to ztráta času, když čas stále plyne, tělo se neustále mění, stárne….. .

    Vaše výlety na kole, se psem a do přírody Vám snad vrací čas?

    Václav Žáček

  3. ad/Tak jste si zase zameditoval a zašabdoval a jste čistý jak lilium.

   O své čistotě nerozhoduji jen já sám.

   Proto zopakuji, že hledání čistoty v sobě samém v meditaci na Slovo Boží, Ducha svatého, Šabdu… je prvotní akcí a po ní přichází s vyšší Milostí uvědomění si všech dobrých a povznášejících lidských vlastností v sobě samém a potlačení těch opačných. Proto i ten citát na závěr mého článku.
   „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.“

   Je to o tom prošení, kdy nám bude dáno, o hledání a nalézání, o tlučení a otevření – viz. Matouš 7:7-8

   Dospěl jsem k tomu. A není to o vyslechnutí kázání pana faráře, o dání příspěvku do pokladničky, o klanění se modlám. . . . . . .

   ad/Lidská společnost žije s křesťanstvím 2 000 let. Mnoho křesťanů přijalo ušlechtilé zásady křesťanství, hlavně ve vztahu ke svému okolí.

   Nevyčleňoval bych a nedělil od sebe kdo žije či nežije s křesťanstvím 2000 let. Mimochodem, počítáte-li křesťanství od data ukřižování Ježíše Krista, tak to není ještě dva tisíce let. Křesťanství bylo přijato mnohem později. Máte pravdu, že mnoho lidí přijalo ušlechtilé zásady křesťanství, ale také mnoho lidí je nepřijalo a konalo proti nim právě v tom vztahu ke svému okolí.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

   1. Vendo, psal jste v článku :„Proto ještě jednou, nejlepším způsobem na dosáhnutí dokonalosti (s ní i ČISTOTY z názvu mého článku) je její hledání v meditaci na Slovo Boží, Ducha svatého, Šabdu…“
    Nevím k čemu mi bude dosáhnout dokonalosti a čistoty. Když polemizujete o tom, co je ztráta času, tak o dokonalosti a čistotě, pokud vůbec se dá nějak určovat, tak polemizovat o tom, je ztráta času jasná.
    Nevím, proč se navážíte do vyslechnutí pana faráře a přemýšlení o tom, co řekl. Vy asi nevíte taky, prostě jen tak se v tom pošťourat.
    Neklaním se modlám, dokonce to Bible zakazuje. To jste asi u jiného náboženství nebo jako obvykle u několika najednou.
    Nevím, co se Vám nezdá na darech pro opravu kostela, které jsme třeba tuhle neděli dávali. Nejsou to modly, ale úcta k hodnotám, které vytvořily předchozí generace. Vy si příspívejte klidně nějakému Mistrovi od Sant Matu do Indie nebo nikomu, jak libo.
    Jistě, že během NECELÝCH 2000 let (abyste neměl co čeho šťourat) se mnoho lidí řídilo křesťanskými zásadami a pomohlo vytvořit vyspělou západní kulturu. Mnoho křesťanů, kteří se dostali na vrchol moci, toho zneužilo a žilo život neslučitelný s tím, co hlásají. Prostě jako vládci a politici dříve , nyní a v budoucnu.
    Co na to zvuk Šabd?

   2. ad/Nevím k čemu mi bude dosáhnout dokonalosti a čistoty. Když polemizujete o tom, co je ztráta času, tak o dokonalosti a čistotě, pokud vůbec se dá nějak určovat, tak polemizovat o tom, je ztráta času jasná.

    Nevíte? Tak to Vám nepomohu. Leda že byste se podíval na dosti diskutované mé dřívější články:
    hledani.gnosis.cz/dokonalost/
    https://hledani.gnosis.cz/dokonalost-2-cast/
    https://hledani.gnosis.cz/dokonalost-treti-pokracovani/

    A ještě drobnost:

    polemika >> ostrý názorový spor
    diskuze, diskuse [dyskuse] >> rozprava, výměna a obhajoba názorů,

    Polemiku s Vámi nevedu. Víte proč? Protože s nevědoucím člověkem, jak jste o sobě přiznal, by to byla skutečně ztráta času.

    Pěkný den.
    Václav Žáček

   3. A ještě k Vašemu přátelskému rýpnutí v celkem hloupoučké otázce – „Co na to zvuk Šabd?“

    Šabd pochází ze sanskrtu. V Ježíšově učení bylo použito označení pro totéž jako Slovo či Logos, jako Duch Svatý. Kdybyste měl zájem, napíši Vám mnohá další pojmenování.

   4. Vendo, píšete:

    Proto zopakuji, že hledání čistoty v sobě samém v meditaci na Slovo Boží, Ducha svatého, Šabdu… je prvotní akcí a po ní přichází s vyšší Milostí uvědomění si všech dobrých a povznášejících lidských vlastností v sobě samém a potlačení těch opačných.
    _________________________

    Vendo, připomínám vám a vašemu alteregu svoje otázky, aby to nevyšumělo v meditaci doztracena, jako obvykle.

   5. Vendo, kde v Ježíšově učení je zvuk šabd? A slovo Logos v Bibli není. Boží slovo nebo Hospodinovo slovo Bible píše s malým s. Slovo šabd jsem ani nehledal, Ježíše by jistě potěšilo, že je to slovo ze sanskrtu, tedy jazyka, kterým nemluvil, byl Žid.
    Zaměňte si slovo polemizovat za diskutovat, obojí se zabývá tím, se dávají odpovědi na dané téma, což není Váš případ.

   6. Ano, Slovo je v evangeliu Jana. Máte oba pravdu, Slovo v Bibli je. Psal jsem :“Boží slovo nebo Hospodinovo slovo Bible píše s malým s.
    Slovo s velkým S jsem nehledal, protože může být na začátku věty a hledá se to hůř ( Starý zákon má Slovo mnohokrát. Šlo mi o to, že velkým písmenem je móda psát kdeco.

    A v té novotvorbě jde často o to, co se v běžné řeči označuje jako velký *****, psáno s malým písmenem.
    Takže díky, dostal jsem lehce po papuli, je to součást té diskuze/polemiky.

  4. Sobeckost je podle mě opak lásky, která je velmi důležitá na cestě návratu.

   Láska také pomáhá přežít a možná že i víc, nemyslíte?

   ad/ Lvice ochraňuje mláďata, dokud její srdce bije. / kosatky i sloní matky /

   To ale pramení z lásky, ne?

   Zdravím.
   Alois

   1. → Sobeckost je podle mě opak lásky, která je velmi důležitá na cestě návratu.

    Tak to určitě, Álois. Vod děvky zpět domů k manželce, za tmy, nad ránem, znáš Álois, zažils „lve“?..:-)))

   2. Aloisi, nevím, jaká cesta návratu, asi opět do toho astrálu, co s karmošem Vendou očekáváte.
    Jistě ochrana mláďat je instinkt, který lze chápat jako láska. Ale psal jsem a naznačil, že lvice žere úlovek první a pak až mláďata. Takže formálně je to sobeckost, ve skutečnosti láska – aby mláďata přežila, musí být lvice při síle..
    Žil jsem v nevědomosti a klamu. Měli jsme nedávno nekulaté výročí svatby. Žili jsme dobře, užili jsme si lásky duchovní i podduchnovní tělesné. A terazky se dozvídám, že to bylo všechno špatně, nesměřoval jsem duši k astrálu, dokonalosti, čistotě, nesobeckosti, jsem alergický na slovo karma.
    Po léta jsem k své ženě choval lásku a sobeckost (= nedopřál jsem a nepřeju ji nikomu jinému).
    Alois píše zhruba, že z nesobeckosti plyne láska. Lojza by to vzal logicky asi líp, ale zkusím to.
    Z nesobeckosti plyne láska. Logické výroky jsou jen ty, jejichž pravdivost lze ověřit. Což s nesobeckostí a láskou nebude jednoduché.
    Vezmu to jako implikaci z A => B. Pak platí nonB => nonA.
    implikace – slovně „jestliže A, potom (pak) B“
    nesobeckost => láska. Když platí A (nesobeckost), tak platí i B (láska). Pak z nelásky plyne sobeckost. Což může a nemusí být pravda celá. Z nelásky můžou plynout třeba i intimní kopy, jak uvádí Lojza. A opak kopu do intimity je kopnutí do zadku. Ani jedno není projevem lásky. Ach jo.
    https://dml.cz/…pdf
    Logické výroky, implicitní. Jsou možné tyto případy:
    I. A platí, B platí.
    II. A platí, B neplatí.
    III. A neplatí, B platí.
    IV. A neplatí, B neplatí.
    Náš případ je první : Když platí A, platí také B (možnost I.),

    Ilustrujme si to na příkladě. Výrok A nechť třeba znamená „prší“ a výrok B nechť znamená ,,je mokro“.
    Řekneme-li, že A neplatí, znamená to podle předcházejícího totéž jako nonA platí, t. j. „neprší“. Podobně tvrzení, že výrok B neplatí, znamená totéž jako tvrzení, že nonB platí, t. j. „je sucho“. To znamená: Když prší, je zcela určité mokro, ale podle toho, že neprší, ještě nemůžeme rozhodnout, je-li mokro či sucho, neboť je-li mokro, může to nastati i jindy, než prší ( nškdo zaléval záhon). Pravdou je, že když je sucho (nonB), tak neprší (nonA), protože z deště plyne mokro.

    Vendovi ještě poznámku : nepřiznal jsem nevědomost, ale to, že nevím k čemu mi bude dokonalost a čistota, pokud se vůbec něco takového dá definovat, a natož dosáhnout.

 6. ad – Když dobré řešení neexistuje, tak alespoň zabránit nejhorším rozhodnutím (nemusí se tomu říkat přímo odporovat zlu).
  __________________

  a občas taky přijde rána osudu, kterou nezbývá než vydržet, přečkat. I s tím se v životě musí počítat.

  1. trpícího ránou osudem lze i tiše obejmout, jako malé dítě obejmout, které si přijde pofoukat bolístku
   dnes jsme slzely obě…těžké počty…

 7. → Vendo, připomínám vám a vašemu alteregu svoje otázky, aby to nevyšumělo v meditaci doztracena, jako obvykle.

  Počítej s „klasikou“.:-) Zmrdí tance, atd., viz. → http://dfens-cz.com/zmrdi-i-zasveceni/

  zkrátka ČISTO – ČISTOTA, kam jen voko dohlýdne, až by se z ní jeden poblil…:-))))

  1. Teda Honzo!!! – S tím „zmrdem“ jste u mne zabodoval! G-R-A-T-U-L-U-J-I !!!

   1. → S tím „zmrdem“ jste u mne zabodoval! G-R-A-T-U-L-U-J-I !!!

    Za to poděkujme společně tomu „nad námi“, že snad i admina konečně osvítil a pustil. Znáte to sám, ne, když pámbů dopustí i motyka spustí?..:-))
    Ale nepředbíhejme, je to zase a „jenom člověk“.

 8. Logos – Janovo evangelium 1:1

  En arche en ho logos, kai ho logos pros ton theon, kai theos en ho logos.
  Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.

  https://cs.qwe.wiki/wiki/John_1:1

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference