mapa stránek || vyhledávání

Čistota

Blaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha. /Evangelium Matouše, 5-8/

Čistota je dokonalostí a spočívá v odvrácení se od mnohotvárných a neustále se nabízejících překážek tohoto světa, které v hojném počtu potkáváme na cestě směrem k Bohu a především ve „vidění Boha“ a sjednocení se s ním.

Je asi faktem podstata následující věty. Mnohé překážky se nám stavějí do cesty.

Lze vyslovit myšlenku, že Bůh je samou podstatou dokonalosti a čistoty a člověk se na lidské úrovni musí snažit o rozvíjení vlastností směřujících k lidské dokonalosti (a je to velký cíl). Dobré je si uvědomit, že by to měl ale být jen prostředek na dosáhnutí spojení s Ním a na podílení se na jeho Božské povaze (těch prostředků je samozřejmě mnohem víc). Důvod, proč je nutná lidská dokonalost, je veskrze jednoduchý. Všechny zlé a negativní vlastnosti vznikají v mysli, o které se dá napsat, že je omámena stvořením, jeho působením, a že jednoduše řečeno, zapomněla na Boha. Pramení to z touhy jednotlivce získat něco pro sebe, ať již kvůli hmotným výhodám, osobní prestiži, smyslové rozkoši či něčemu jinému.

Společným jmenovatelem, který se v tom všem dá najít, je vždy rozšiřování vlastního já, ega, obyčejně na úkor druhých. Ale ve skutečnosti toto já neexistuje. Je jen iluzí mysli, falešným já, odrazem skutečného já, anebo duše (jistě se dá souhlasit s tím, že odraz něčeho již není originálem). Když je tedy pozornost upoutaná a uvězněná něčím neskutečným, vzdaluje se od reality. Jinak se to dá jednoduše vyjádřit; jak je někdo posednutý něčím jiným než Bohem, vzdaluje se tím od Boha. Jeho posedlost a touhy z ní jej odvádějí.

Proto je na lidské úrovni, ve snaze po mystickém spojení s Bohem anebo ve snaze po vstoupení do vnitřních oblastí (často citovaný chrám Boží uvnitř nás), nevyhnutelné a k cíli vedoucí to správné myšlení a jednání. Ve všeobecnosti a jednoduše – cokoliv vede člověka směrem k Bohu je dobré, cokoliv ho vede od Boha a čímž se od Něj vzdalujeme, je zlé (jednoduchá definice dobra a zla a přitom všeříkající). Všechny univerzálně uznané lidské ctnosti jsou spojené s odpoutáním se od já (ega), jsou spojené s klidem a mírem v mysli a s tím, že nebudeme zaujati věcmi a radostmi tohoto světa. Oproti tomu jsou negativní vlastnosti charakterizovány sobeckostí (přímým opakem lásky!!!) a závislostí a vedou tak k nepokoji a rozrušení mysli a neustálým obavám o pomíjející věci, o hmotné statky, o žité závislosti a smyslové rozkoše.

V textech raného křesťanství lze najít seznamy negativních vlastností a projevů člověka. Ježíšovo učení, ať již bylo interpretováno kýmkoliv v těch dobách, potvrzuje, že společným základním rysem negativních vlastností je sobeckost, požitkářství a světské tendence k sobeckým pohnutkám vůbec (opět to malé já a ego).

Od Pavla v jeho Listech Římanům 1:29-32 najdeme toto:

29: Jsou prolezlí nepravostí, podlostí, chamtivostí a záští; jsou plní závisti, vraždychtivosti, svárlivosti, lsti a zlomyslnosti; 30: štváči a pomlouvači, odpůrci Boha, zpupní, arogantní, vychloubační, vynalézaví ve zlu, vzpurní k rodičům; 31: nerozumní, nespolehliví, bezcitní a nemilosrdní. 32: Přestože znají Boží rozsudek smrti nad pachateli těchto věcí, nejenže je sami dělají, ale ještě to ostatním schvalují.

Tomu verši dvacátému devátému předchází ze stejného zdroje jasné vysvětlení a role Boha:

28: Když jim známost Boha nebyla dost dobrá, Bůh je vydal jejich zvrácené mysli, aby dělali, co není správné.

Dodám jen, ano, ano! Bůh je nechává konat podle jejich tzv. svobodné vůle a připravovat si tak svůj pozdější ne lehký osud.

A v Listě Korintským 6:9-10 píše Pavel obdobně:

9: Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, 10: zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.

A poslední Pavel z Tarzu – v Listě Galatským 9:19-21 píše:

19: Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, 20: modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, 21: závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království.

Ale opět, aby bylo jasné, proč to Pavel říká, okopíruji jeho předchozí verše:

16: Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. 17: Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. 18: Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.

Můj článek by měl končit pozitivně. Potlačit všechny ty vyjmenované tendence, které směřují ve svém důsledku od Boha, které jsou zlem? Nechť se to zdá jakkoliv namáhavé, snaha o lidskou čistotu tady na této úrovni je jen prostředkem na spojení se s vnitřním povznášející Hudbou, Slovem, které s konečnou platností vede člověka k dokonalosti. Proto ještě jednou, nejlepším způsobem na dosáhnutí dokonalosti (s ní i ČISTOTY z názvu mého článku) je její hledání v meditaci na Slovo Boží, Ducha svatého, Šabdu…..a tak zcela automaticky vyjdou na povrch a k uvědomění si všech dobrých a povznášejících lidských vlastností – jako smetana na mléku. Jak povídal Ježíš Kristus:

Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. (Matouš 6:33)

 

Václav Žáček /Venda/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 3
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference