mapa stránek || vyhledávání

Dvě otázky…

Kdysi jsem napsal článek o základních otázkách. O takových, které se dostávají v různém stádiu vývoje člověka, lidstva, v jeho daném životě tzv. „na pořad dne“, do přístupu k řešení v jeho rozumovém potenciálu. U některých lidí jsou ale nedůležité a po odpovědích na ně nijak netouží. Takový člověk nemusí být ale nikterak opožděný; prostě k nim ještě nedospěl a jeho životní zájmy jsou zcela jinde.

Pro ilustraci – jaké to byly otázky:

„Kdo a co jsme? Co je to vše, co vidíme okolo sebe? Co je důvodem tohoto stvoření? Jaké je naše poslání v tomto stvoření? Existovali jsme před svým narozením? Jestliže ano, v jaké podobě a v jakých podmínkách? Budeme „existovat“ po smrti? Pokud ano, v jakém stavu se budeme nacházet? Co je realitou nebo základní esencí našeho bytí? Co je lidský život? Byli jsme sem posláni? Jestliže ano, kdo nás sem poslal a proč? Co jsou všechny jevy našeho univerza? Proč je vše takové, jaké je, proč to není jiné? Co je hlubokou realitou či významem všeho? Bylo toto vše stvořeno? Jestliže ano, kým? Kdo je Stvořitel? Co je jeho přirozeností a bytím? Skutečně existuje Bůh? Jestliže ano, jaké jsou jeho vztahy k nám? Co je to čas? Co je to prostor? Bude celý tento výtvor přírody nakonec zničen? Jestliže ano, proč a kdy? Co nastane po tomto zničení? Co je to smrt? Co je po smrti? Je smrt skutečně bolestivá? Jestliže ano, jak můžeme tuto bolest odvrátit a rozluštit tajemství smrti?“

Zaobírám se nimi do jisté míry stále a stále vidím kolem sebe i nové lidi, které to zajímá. A k jejich zodpovězení hledají i různé směry v oblasti studia filosofie, teologie, mystiky či s pomocí vědy. Vše je tak naprosto v pořádku.

Nedávno se mi dostaly „do rukou“ materiály z webu https://docplayer.cz/19102760-Uvod-wingmakers-com-tvurci-kridel.html.

Ten materiál, který mám již roky vytištěn, má název SVRCHOVANÁ JEDNOTA – pro upřesnění zdroje, který teď nehledám – web WingMakers.com (TvůrciKřídel a ještě tam hraje roli motto Lyricus). Jsou v něm pokládány různé otázky Jamesovi. Nepůjdu do nějakých podrobností, ale abych se dostal k těm dvěma mým otázkám z názvu mého článku, nasměrovaly mne ty jeho odpovědi k jednomu pohledu na svět.
Nejprve cituji:

Lidské bytosti jsou jak dimenzionální tak mezidimenzionální. Prvotní Zdroj je souhrnem nás všech. Je to naše kolektivní Jáství. Není Bohem žijícím někde ve vzdáleném koutě vesmíru. Prvotní Zdroj je Lidským Kolektivem, nezatíženým HMS /zkratka z Human Mind System/. Prvotní Zdroj rozděluje sám sebe na svá individualizovaná vyjádření – nás. Na počátku jsme obydleli dimenze, které nebyly hmotné, ale existovaly v kvantových úrovních času a prostoru. Nicméně jak rostla hustota dimenzí prostřednictvím expanze (s)tvoření (našeho (s)tvoření), my, coby individualizované mezidimenzionální bytosti, jsme byli svedeni ke vstupu do lidského těla. Toto svedení bylo spolu-spiknutím sil vedených bytostí zvanou Anu, Králem Anunnakiů, který potřeboval zotročit pracovníky pro dolování fyzického zlata, které bylo přítomno na Zemi ve velkém množství. Tyto bytosti známé pod názvem Atlantiďané, byly mezidimenzionální bytosti žijící na Zemi a Anu je s velkou vychytralostí přesvědčil, aby se vtělily do lidských nástrojů. Toto vtělení bylo velkým experimentem v projektování lidstva a Systém Lidské Mysli (HMS) byl jádrem tohoto projektu. Anu se domníval, že jediný způsob, jak zotročit Atlantiďany, je uzavřít je do systému mysli, který bude redukovat jejich schopnost vyjádřit svou přirozenost a namísto toho bude vyjadřovat programy obsažené v HMS. Tyto programy byly výtvorem Anua a jeho vědců.

Objevuje se tu ANU! V jedné odpovědi James poskytuje bližší informace na otázku „Kdo byl ANU, jaký byl jeho účel a proč?“

Odpověď:

„Anu vystoupal do pozice kralování Anunnakiům v důsledku své skvělé vynalézavosti a manipulativní mysli, která ho vynesla do pozice „Spasitele“ své rasy, což vnímal jako své přirozené rodné právo ve všech dimenzích svého stvoření. Téměř ve všech lidských definicích je Anu Bohem. Anuův účel má mnoho podob a je problematické ho postihnout, protože velmi záleží na časoprostorových souřadnicích, ze kterých k tomu přistupuješ. Z jednoho pohledu můžeš říci, že jeho genialita mu zajistila jistý stupeň Božství a z jiného úhlu pohledu můžeš říci, že byl Satanem. Pravda je, že je obojím – podle lidského měřítka. V mezidimenzionálních úrovních existence, kde entity či bytosti existují jako individuální projev Prvotního Zdroje, jsou rasy bytostí, které existují v odlišných vibračních hustotách. Existuje velké množství rozličných ras a stejně jako v Přírodě, existuje přirozený výběr, jež určuje, který druh dosáhne dominantního postavení mezi různými druhy. Anunnakiové jsou rasou bytostí, která dosáhla význačnosti v mezidimenzionálních úrovních a byl to právě jejich král, Anu, který předvídal proces, který ho katapultoval do pozice Krále. Tento příběh byl vyprávěn stovkami různých způsobů v různých mytologiích, avšak Anu je uctíván jako Bůh na této planetě těmi, kdož jsou upřímní a neuvědomují si původ konceptu Boha. Anuův účel, tak jak se dotýká lidstva, bylo vytvořit fyzicky manifestovanou rasu bytostí, kterou by mohl kontrolovat. Byl to jeho tvůrčí impulz, který ho vedl do postavení Boha, který je uctíván svým stvořením. Věděl, že to se může stát jen tehdy, pokud bude schopen uvěznit pravou podstatu lidstva v lidském nástroji, který byl vybaven Systémem Lidské Mysli a jeho různými pod-systémy. Impulz stát se Tvůrcem-Bohem byl fasetou (krystalickou ploškou) Anuovi svrchovaně nadané mysli, což byl důsledek jeho genetického kódování, takže byl schopen toto vymyslet jako způsob záchrany své rasy a civilizace. Vycházelo to z jeho potřeby, že začal tvořit rasu dělníků na Zemi.

Trvalo jen deset tisíc let od prvního experimentu Anunnakiů s lidskou genetikou, než se lidská rasa vyvinula do stádia, kdy se lidský projev stal klíčovým prvkem, jež zaujal jiné mezidimenzionální rasy. Toto zaujetí vytvořilo různé mytologie o mimozemšťanech, kteří žijí na jiných planetách podobně jako lidé a používají vesmírné dopravní prostředky, aby navštívili Zemi – někdy s dobrým úmyslem, jindy ne tak přátelsky. Nicméně jak jsem zmínil dříve, lidská rasa je vpravdě jedinou životní formou svého druhu v celém vesmíru, co se týká úrovně její hustoty a projevené fyzičnosti. V důsledku Anuova experimentování v projektování lidských nástrojů může být uvězněna Systémem Lidské Mysli.“

Takže první má otázka z názvu článku má již konkrétní podobu – jsme tu někým mnohem vyspělejším vyprojektování, uměle „dotvořeni“?

Nepodceňuji ty, kteří se zajímají o tyto otázky. Ale ještě doporučím ke „studiu“ další stránky: https://www.suenee.cz/tag/anunnaki/

Druhý můj pohled, má druhá otázka je mnohem jednodušší a odpověď na ni má podklad v tom, že tu jsme, že jsme se tu vyvinuli, byli stvořeni a náš vývoj pokračuje samotným tvůrčím potenciálem duší, které tvoří základ života zde. A je velmi těžko poznatelný, ba možno napsat, že nepoznatelný?

Použiji k tomu knihu s názvem „DEN PO ROSWELLU, Záhadné technologie, tajné služby a studená válka“ – je to svědectví plukovníka US Army Philipa J.Corsa; vydal PRÁH v roce 2015… a některé myšlenky z ní.

Roswellský incident, také známý jako roswellská událost nebo roswellská katastrofa, bylo pozorování neidentifikovaného létajícího objektu, jeho havárie a vyproštění údajných trosek přibližně 127 km od města Roswell v Novém Mexiku v červenci 1947. No údajných? Došlo z pochopitelných důvodů k maximálnímu utajení všeho, co se této události týkalo. V těchto rocích začínaly mezi velmocemi velké problémy /dva vymezené tábory, byť ještě nedávno spojenci/ a tak jakékoliv vyzrazení něčeho, co by mohlo vést k získání náskoku třeba ve vojenských technologiích, ve zbraňových systémech… by bylo pro druhou stranu nežádoucí.

O této události existuje velmi mnoho informací, stačí jen zadat do vyhledávače heslo ROSWELL rok 1947. Uvedená kniha je však dílem plukovníka, který z titulu své funkce měl k lecčemu přístup a na vlastní oči viděl „čerstvě“ mrtvého mimozemšťana, obdržel podrobné zprávy z pitvy i ostatních mrtvých těl a poté zadával zkoumání mnoha vzorků materiálů vč. samotného vesmírného plavidla mimozemšťanů různým špičkovým institucím, ať již vojenského či civilního sektoru.

Knihu nemám ještě zcela dočtenou, ale dostávám se k pocitu, že druhá otázka je složitější. Ta předchozí ve SVRCHOVANÉ JEDNOTĚ tlumočí informace jakoby od jiných entit. Jsou námi, lidmi neověřitelné, jsou podány k věření, i když mnozí v nich můžeme najít i logické odpovědi. Jsou to mýty, legendy?

Katastrofa v Roswellu se udála a zůstaly po ní hmatatelné věci. Již i dříve než v roce 1947, ale od tohoto roku již přicházely informace postupně o stovkách pozorování UFO. Zatím se asi nikdy nestalo, že by vláda kterékoliv země mohla být přímo kontaktována mimozemskou civilizací a přinést zásadní poselství lidstvu. Zatím jen může vznikat pocit, že jsme sledováni – s otázkami proč a za jakým účelem? Hlídá nás někdo, sleduje vývoj a zkoušky kupříkladu našich zbraní a našich problémů, které si sami vytváříme? Kde je asi vesmírná základna nějaké mimozemské civilizace, která nemůže být zatím naší technikou objevena? Udály se podobné havárie v Sovětském svazu, dnešním Rusku? Má zkušenosti Čína či další velké země? Američané studovali od roku 1947 materiály a technologie, ale podle popisu autora knihy se nedostali k něčemu zatím převratnému, lépe řečeno k tomu, co by nás posunulo k přímému kontaktu s úrovní mimozemských pozorovatelů – návštěvníků.

V knize je možné vyčíst hlavní směry „po Roswellu“?:

Co získala a co dodnes tají americká armáda? – a tají něco tzv. druhá strana?

Roswell a nové technologie – třeba jen zařízení pro noční vidění, čip s integrovaným obvodem, laser…?

Strategické plánování „po Roswellu“ – třeba důraz na rychlost rozvoje raketové techniky, požadavek na vybudování základny na Měsíci?

Roswell a studená válka – vše bylo hlídané, ale propletenec tajných služeb, rozvědek a kontrarozvědek a fakt, že informace pronikaly vzájemně – každý získával to nejdůležitější.

Informace a dezinformace – hrály významnou roli. Americká vláda zadala třeba i výrobu různých sci-fi filmů, které měly pravdivý základ, ale které byly v podstatě neuvěřitelné.

Bude jednou potřeba bránit celou naši Zemi? S podotázkou, zda je možné vzdorovat mimozemským technologiím, které dokáží jen „uletět“ ze sledování nejmodernějších radarů, řečeno jednoduše – zmizet!

Z té části mého článku „o Roswellu“ vzniká pro mne tedy druhá otázka. Existuje v naší blízkosti mimozemská, vyspělá civilizace, nebo jen její vyslanci, která byla, tak jako my stvořena nějakým svým vývojem a která má náskok, protože pochází ze starší /vývojově/ části vesmíru a která již dávno pochopila otázky jedinečnosti života a která, a to bych si přál, pochopila úžasnost vědomého života a jeho kompletnosti? Osobně by mi nevadilo nebýt tu sami a přál bych si, abychom byli nějakou vyspělou civilizací „posunuti“ k vědomí toho, co a čím je život sám. Zatím, pokud tu návštěvníci jsou, jsme zřejmě z jejich pohledu těmi, kteří se rvou o různé výklady, kdo – co je Bůh… a jsme v důsledku ovládáni nižšími smyslovými touhami.

Na závěr tu okopíruji některé vzácné myšlenky vzácné lidské duše, „spícího proroka“ Edgara Cayce:

„Každá duše je součástí univerzálního vědomí či Boha.“

„Bytost byla vždy součástí univerzálního vědomí, ale byla obdařena svobodnou vůlí – což ji umožňuje, aby si byla vědoma sebe sama jakožto samostatné jednotky, nicméně s Tvořivými silami představující celek.“

„Každá duše má uvnitř sebe možnosti univerzálního vědomí.“

„Za prvé analyzuj sama sebe. Poznej sama sebe, neboť ten, kdo zná sama sebe, zná také Boha. A uvědom si, kde a kdo je tvůj Bůh. Odpovědi na tuto otázky nalezneš pouze uvnitř sama sebe.“

 

Václav Žáček /Venda/
P.S. je docela možné, že po přečtení uvedené knihy ještě něco doplním.
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.2
hlasů: 10
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference