mapa stránek || vyhledávání

Dvě otázky…

Kdysi jsem napsal článek o základních otázkách. O takových, které se dostávají v různém stádiu vývoje člověka, lidstva, v jeho daném životě tzv. „na pořad dne“, do přístupu k řešení v jeho rozumovém potenciálu. U některých lidí jsou ale nedůležité a po odpovědích na ně nijak netouží. Takový člověk nemusí být ale nikterak opožděný; prostě k nim ještě nedospěl a jeho životní zájmy jsou zcela jinde.

Pro ilustraci – jaké to byly otázky:

„Kdo a co jsme? Co je to vše, co vidíme okolo sebe? Co je důvodem tohoto stvoření? Jaké je naše poslání v tomto stvoření? Existovali jsme před svým narozením? Jestliže ano, v jaké podobě a v jakých podmínkách? Budeme „existovat“ po smrti? Pokud ano, v jakém stavu se budeme nacházet? Co je realitou nebo základní esencí našeho bytí? Co je lidský život? Byli jsme sem posláni? Jestliže ano, kdo nás sem poslal a proč? Co jsou všechny jevy našeho univerza? Proč je vše takové, jaké je, proč to není jiné? Co je hlubokou realitou či významem všeho? Bylo toto vše stvořeno? Jestliže ano, kým? Kdo je Stvořitel? Co je jeho přirozeností a bytím? Skutečně existuje Bůh? Jestliže ano, jaké jsou jeho vztahy k nám? Co je to čas? Co je to prostor? Bude celý tento výtvor přírody nakonec zničen? Jestliže ano, proč a kdy? Co nastane po tomto zničení? Co je to smrt? Co je po smrti? Je smrt skutečně bolestivá? Jestliže ano, jak můžeme tuto bolest odvrátit a rozluštit tajemství smrti?“

Zaobírám se nimi do jisté míry stále a stále vidím kolem sebe i nové lidi, které to zajímá. A k jejich zodpovězení hledají i různé směry v oblasti studia filosofie, teologie, mystiky či s pomocí vědy. Vše je tak naprosto v pořádku.

Nedávno se mi dostaly „do rukou“ materiály z webu https://docplayer.cz/19102760-Uvod-wingmakers-com-tvurci-kridel.html.

Ten materiál, který mám již roky vytištěn, má název SVRCHOVANÁ JEDNOTA – pro upřesnění zdroje, který teď nehledám – web WingMakers.com (TvůrciKřídel a ještě tam hraje roli motto Lyricus). Jsou v něm pokládány různé otázky Jamesovi. Nepůjdu do nějakých podrobností, ale abych se dostal k těm dvěma mým otázkám z názvu mého článku, nasměrovaly mne ty jeho odpovědi k jednomu pohledu na svět.
Nejprve cituji:

Lidské bytosti jsou jak dimenzionální tak mezidimenzionální. Prvotní Zdroj je souhrnem nás všech. Je to naše kolektivní Jáství. Není Bohem žijícím někde ve vzdáleném koutě vesmíru. Prvotní Zdroj je Lidským Kolektivem, nezatíženým HMS /zkratka z Human Mind System/. Prvotní Zdroj rozděluje sám sebe na svá individualizovaná vyjádření – nás. Na počátku jsme obydleli dimenze, které nebyly hmotné, ale existovaly v kvantových úrovních času a prostoru. Nicméně jak rostla hustota dimenzí prostřednictvím expanze (s)tvoření (našeho (s)tvoření), my, coby individualizované mezidimenzionální bytosti, jsme byli svedeni ke vstupu do lidského těla. Toto svedení bylo spolu-spiknutím sil vedených bytostí zvanou Anu, Králem Anunnakiů, který potřeboval zotročit pracovníky pro dolování fyzického zlata, které bylo přítomno na Zemi ve velkém množství. Tyto bytosti známé pod názvem Atlantiďané, byly mezidimenzionální bytosti žijící na Zemi a Anu je s velkou vychytralostí přesvědčil, aby se vtělily do lidských nástrojů. Toto vtělení bylo velkým experimentem v projektování lidstva a Systém Lidské Mysli (HMS) byl jádrem tohoto projektu. Anu se domníval, že jediný způsob, jak zotročit Atlantiďany, je uzavřít je do systému mysli, který bude redukovat jejich schopnost vyjádřit svou přirozenost a namísto toho bude vyjadřovat programy obsažené v HMS. Tyto programy byly výtvorem Anua a jeho vědců.

Objevuje se tu ANU! V jedné odpovědi James poskytuje bližší informace na otázku „Kdo byl ANU, jaký byl jeho účel a proč?“

Odpověď:

„Anu vystoupal do pozice kralování Anunnakiům v důsledku své skvělé vynalézavosti a manipulativní mysli, která ho vynesla do pozice „Spasitele“ své rasy, což vnímal jako své přirozené rodné právo ve všech dimenzích svého stvoření. Téměř ve všech lidských definicích je Anu Bohem. Anuův účel má mnoho podob a je problematické ho postihnout, protože velmi záleží na časoprostorových souřadnicích, ze kterých k tomu přistupuješ. Z jednoho pohledu můžeš říci, že jeho genialita mu zajistila jistý stupeň Božství a z jiného úhlu pohledu můžeš říci, že byl Satanem. Pravda je, že je obojím – podle lidského měřítka. V mezidimenzionálních úrovních existence, kde entity či bytosti existují jako individuální projev Prvotního Zdroje, jsou rasy bytostí, které existují v odlišných vibračních hustotách. Existuje velké množství rozličných ras a stejně jako v Přírodě, existuje přirozený výběr, jež určuje, který druh dosáhne dominantního postavení mezi různými druhy. Anunnakiové jsou rasou bytostí, která dosáhla význačnosti v mezidimenzionálních úrovních a byl to právě jejich král, Anu, který předvídal proces, který ho katapultoval do pozice Krále. Tento příběh byl vyprávěn stovkami různých způsobů v různých mytologiích, avšak Anu je uctíván jako Bůh na této planetě těmi, kdož jsou upřímní a neuvědomují si původ konceptu Boha. Anuův účel, tak jak se dotýká lidstva, bylo vytvořit fyzicky manifestovanou rasu bytostí, kterou by mohl kontrolovat. Byl to jeho tvůrčí impulz, který ho vedl do postavení Boha, který je uctíván svým stvořením. Věděl, že to se může stát jen tehdy, pokud bude schopen uvěznit pravou podstatu lidstva v lidském nástroji, který byl vybaven Systémem Lidské Mysli a jeho různými pod-systémy. Impulz stát se Tvůrcem-Bohem byl fasetou (krystalickou ploškou) Anuovi svrchovaně nadané mysli, což byl důsledek jeho genetického kódování, takže byl schopen toto vymyslet jako způsob záchrany své rasy a civilizace. Vycházelo to z jeho potřeby, že začal tvořit rasu dělníků na Zemi.

Trvalo jen deset tisíc let od prvního experimentu Anunnakiů s lidskou genetikou, než se lidská rasa vyvinula do stádia, kdy se lidský projev stal klíčovým prvkem, jež zaujal jiné mezidimenzionální rasy. Toto zaujetí vytvořilo různé mytologie o mimozemšťanech, kteří žijí na jiných planetách podobně jako lidé a používají vesmírné dopravní prostředky, aby navštívili Zemi – někdy s dobrým úmyslem, jindy ne tak přátelsky. Nicméně jak jsem zmínil dříve, lidská rasa je vpravdě jedinou životní formou svého druhu v celém vesmíru, co se týká úrovně její hustoty a projevené fyzičnosti. V důsledku Anuova experimentování v projektování lidských nástrojů může být uvězněna Systémem Lidské Mysli.“

Takže první má otázka z názvu článku má již konkrétní podobu – jsme tu někým mnohem vyspělejším vyprojektování, uměle „dotvořeni“?

Nepodceňuji ty, kteří se zajímají o tyto otázky. Ale ještě doporučím ke „studiu“ další stránky: https://www.suenee.cz/tag/anunnaki/

Druhý můj pohled, má druhá otázka je mnohem jednodušší a odpověď na ni má podklad v tom, že tu jsme, že jsme se tu vyvinuli, byli stvořeni a náš vývoj pokračuje samotným tvůrčím potenciálem duší, které tvoří základ života zde. A je velmi těžko poznatelný, ba možno napsat, že nepoznatelný?

Použiji k tomu knihu s názvem „DEN PO ROSWELLU, Záhadné technologie, tajné služby a studená válka“ – je to svědectví plukovníka US Army Philipa J.Corsa; vydal PRÁH v roce 2015… a některé myšlenky z ní.

Roswellský incident, také známý jako roswellská událost nebo roswellská katastrofa, bylo pozorování neidentifikovaného létajícího objektu, jeho havárie a vyproštění údajných trosek přibližně 127 km od města Roswell v Novém Mexiku v červenci 1947. No údajných? Došlo z pochopitelných důvodů k maximálnímu utajení všeho, co se této události týkalo. V těchto rocích začínaly mezi velmocemi velké problémy /dva vymezené tábory, byť ještě nedávno spojenci/ a tak jakékoliv vyzrazení něčeho, co by mohlo vést k získání náskoku třeba ve vojenských technologiích, ve zbraňových systémech… by bylo pro druhou stranu nežádoucí.

O této události existuje velmi mnoho informací, stačí jen zadat do vyhledávače heslo ROSWELL rok 1947. Uvedená kniha je však dílem plukovníka, který z titulu své funkce měl k lecčemu přístup a na vlastní oči viděl „čerstvě“ mrtvého mimozemšťana, obdržel podrobné zprávy z pitvy i ostatních mrtvých těl a poté zadával zkoumání mnoha vzorků materiálů vč. samotného vesmírného plavidla mimozemšťanů různým špičkovým institucím, ať již vojenského či civilního sektoru.

Knihu nemám ještě zcela dočtenou, ale dostávám se k pocitu, že druhá otázka je složitější. Ta předchozí ve SVRCHOVANÉ JEDNOTĚ tlumočí informace jakoby od jiných entit. Jsou námi, lidmi neověřitelné, jsou podány k věření, i když mnozí v nich můžeme najít i logické odpovědi. Jsou to mýty, legendy?

Katastrofa v Roswellu se udála a zůstaly po ní hmatatelné věci. Již i dříve než v roce 1947, ale od tohoto roku již přicházely informace postupně o stovkách pozorování UFO. Zatím se asi nikdy nestalo, že by vláda kterékoliv země mohla být přímo kontaktována mimozemskou civilizací a přinést zásadní poselství lidstvu. Zatím jen může vznikat pocit, že jsme sledováni – s otázkami proč a za jakým účelem? Hlídá nás někdo, sleduje vývoj a zkoušky kupříkladu našich zbraní a našich problémů, které si sami vytváříme? Kde je asi vesmírná základna nějaké mimozemské civilizace, která nemůže být zatím naší technikou objevena? Udály se podobné havárie v Sovětském svazu, dnešním Rusku? Má zkušenosti Čína či další velké země? Američané studovali od roku 1947 materiály a technologie, ale podle popisu autora knihy se nedostali k něčemu zatím převratnému, lépe řečeno k tomu, co by nás posunulo k přímému kontaktu s úrovní mimozemských pozorovatelů – návštěvníků.

V knize je možné vyčíst hlavní směry „po Roswellu“?:

Co získala a co dodnes tají americká armáda? – a tají něco tzv. druhá strana?

Roswell a nové technologie – třeba jen zařízení pro noční vidění, čip s integrovaným obvodem, laser…?

Strategické plánování „po Roswellu“ – třeba důraz na rychlost rozvoje raketové techniky, požadavek na vybudování základny na Měsíci?

Roswell a studená válka – vše bylo hlídané, ale propletenec tajných služeb, rozvědek a kontrarozvědek a fakt, že informace pronikaly vzájemně – každý získával to nejdůležitější.

Informace a dezinformace – hrály významnou roli. Americká vláda zadala třeba i výrobu různých sci-fi filmů, které měly pravdivý základ, ale které byly v podstatě neuvěřitelné.

Bude jednou potřeba bránit celou naši Zemi? S podotázkou, zda je možné vzdorovat mimozemským technologiím, které dokáží jen „uletět“ ze sledování nejmodernějších radarů, řečeno jednoduše – zmizet!

Z té části mého článku „o Roswellu“ vzniká pro mne tedy druhá otázka. Existuje v naší blízkosti mimozemská, vyspělá civilizace, nebo jen její vyslanci, která byla, tak jako my stvořena nějakým svým vývojem a která má náskok, protože pochází ze starší /vývojově/ části vesmíru a která již dávno pochopila otázky jedinečnosti života a která, a to bych si přál, pochopila úžasnost vědomého života a jeho kompletnosti? Osobně by mi nevadilo nebýt tu sami a přál bych si, abychom byli nějakou vyspělou civilizací „posunuti“ k vědomí toho, co a čím je život sám. Zatím, pokud tu návštěvníci jsou, jsme zřejmě z jejich pohledu těmi, kteří se rvou o různé výklady, kdo – co je Bůh… a jsme v důsledku ovládáni nižšími smyslovými touhami.

Na závěr tu okopíruji některé vzácné myšlenky vzácné lidské duše, „spícího proroka“ Edgara Cayce:

„Každá duše je součástí univerzálního vědomí či Boha.“

„Bytost byla vždy součástí univerzálního vědomí, ale byla obdařena svobodnou vůlí – což ji umožňuje, aby si byla vědoma sebe sama jakožto samostatné jednotky, nicméně s Tvořivými silami představující celek.“

„Každá duše má uvnitř sebe možnosti univerzálního vědomí.“

„Za prvé analyzuj sama sebe. Poznej sama sebe, neboť ten, kdo zná sama sebe, zná také Boha. A uvědom si, kde a kdo je tvůj Bůh. Odpovědi na tuto otázky nalezneš pouze uvnitř sama sebe.“

 

Václav Žáček /Venda/
P.S. je docela možné, že po přečtení uvedené knihy ještě něco doplním.
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.2
hlasů: 10
Print Friendly, PDF & Email

95 komentářů

 1. Od Vás bych Vendo nečekal, že budete ztrácet čas takovými tématy, jako je ufo, anunaki, zda je někde okolo nás jiná vyspělá civilizace atd. Mája má nekonečně mnoho způsobů, jak nás živé bytosti upoutat materiálními věcmi a řešit nepodstatné. Krišna říká Ardžunovi v Bhagavatgítě, že inteligence nerozhodných je rozvětvená. Mysl nám nabízí nekonečně mnoho materiálních témat. Dovedou nás ale tyto témata ke konečnému cíli života, nebo zase budeme „žvýkat již tisíckrát přežvýkané ?

 2. Vendo, ten začátek článku se mi jevil jako dobrý, ale když jste začal rozebírat ty nesmysli okolo „svrchovanej jednoty“ a existenci „Anu“, tak jsem si nebyl jist jestli si z nás chcete dělat srandu, nebo to myslíte vážně. Je zřejmé, že nemáte ani ponětí o tom co znamená myslický život a to, co je realita a co pustá fantazie na oblbnutí lidí. Doporučuji se vzpamatovat z těch blábolů a nesmyslů! Nejsem si jist, jesli to vůbec dokážete…

  1. Nikdy jsem si z nikoho srandu nedělal.

   ad/co znamená myslický život
   Asi jde o překlep a správně má být mystický?
   A nebo něco od slova mysl – myslit?

   Pěkný den.
   Václav Žáček

 3. Před třemi léty tu napsal pan Jaromír Kučera článek o Pádu duše? Možná jste to Vy, nevím? Pár myšlenek od tohoto Jaromíra kopíruji:

  „Mnoho lidí se ptá: „Jak živá bytost, která byla s Krišnou, spadla do hmotného svĕta?“ Zde je odpovĕď. Pokleslá živá bytost je v této situaci vlivem Pánovy hmotné energie. Ve skutečnosti nepoklesla. Uvádí se příklad: Když přes mĕsíc letí mraky, zdá se, že se mĕsíc pohybuje. Mĕsíc se však ve skutečnosti nehýbe. Také živá bytost nepoklesla, protože je duchovní jiskra Nejvyššího. Myslí si však: „Poklesla jsem. Jsem hmotná. Jsem toto tĕlo.“

  Tĕlo nemá s duší nic společného. S tím můžeme mít zkušenost. Tĕlo se mĕní, umírá, ale já jsem stejný. Představu, že jsme s tĕlem nĕjak spojení, vytváří klamná energie Krišny. Tato energie se vyvine, když na Krišnu zapomeneme.

  Jinak vyjádřeno, naše iluzorní ztotožňování se s tĕlem je jen následek toho, že jsme zapomnĕli na Pána. Chtĕli jsme zapomenout; chtĕli jsme se vzdát Krišny a užívat si hmotného svĕta. Krišna nám proto k tomu dává příležitost. Když například hrajete určitou roli v divadle a máte přitom pocit „Jsem král“, pak můžete svou roli zahrát opravdu výtečnĕ.

  . . . . . . . . .

  Ani my nemáme nic do činĕní s hmotným svĕtem, ale klamná energie nás naučila uvažovat „jsem Ind“, „jsem Američan“, „jsem intelektuál“, „jsem dĕlník“, „jsem to“, „jsem ono“, „musím udĕlat tohle“, „mám tolik povinností“. To jsou všechno iluze. S žádným z tĕchto nesmyslů nemáme nic společného, a přesto je bereme velmi vážnĕ: „Musím jednat takto. Jsem to. Jsem ono.“

  Vysvĕtlení je zde: „Není-li človĕk ovlivnĕn matoucí energií Nejvyšší Osobnosti Božství, nepřichází v úvahu spojení čisté duše, jež má čisté vĕdomí, s hmotným tĕlem.“ Človĕk, kterému se nĕco zdá, může ze snu zakřičet: „Tady je tygr, tygr! Zachraňte mĕ!“ Človĕk, který bdí a sleduje to, může říci: „Kde je tygr? Proč křičíš?“ Snící človĕk však opravdu cítí, že ho napadl tygr.

  Vztah duše s tĕlem postrádá smysl, je to, jako když si človĕk vytváří představu ve snu. Zdá se mu, že vidí tygra, a tak vytváří hrůzostrašnou situaci. Není se však čeho bát – žádný tygr tam není. Onu situaci vytvořil sen“

  konec citace – více zde: https://hledani.gnosis.cz/pad-duse/

  Chci jen dodat. Za svůj život jsem se potkal s mnoha lidmi, kteří vyznávali lecjaké učení či filosofie a možná by si i mysleli, že znají odpovědi na ty otázky v článku V.Žáčka. A tak by si i mysleli, že mají pro svůj život něco, co je může od někoho jiného odlišovat. Pan Venda tu nastiňuje problém, který chápu takto:

  – jsme tu v tzv.realitě někým vyspělým nějak dotvořeni, pro nějaký účel?

  – vyvinuli jsme se z „počátku, kdy bylo Slovo, to bylo u Boha“…….atd.a nyní jsme, a nepostrádá to logiku, po neurčitém počtu let vývoje někým sledováni?

  Často jsem se potkal s lidmi, kteří uznávají dílo Zecharii Sitchina a vůbec ho nekonfrontují s Bhagavadgítou či Novým zákonem. Pro ně je tam nastíněno moderní pojetí, kterému rozumí a působí na ně důvěryhodně. Pan Jaromír Kučera píše o iluzi. Každý má jistou svobodu, to je fakt. A ta odpovídá jeho stupni vývoje ve světě i co se týká intelektuálního poznání .

  A tak si myslím, že nad tím, co tu překopíroval pan Venda není třeba se podivovat. Pan Jaromír o sobě píše, že je Kučera. Není to také typická iluze?

  Po krátké neúčasti.

  Luboš

 4. Vendo, už jste mnohokrát rozvíjel myšlenky východních náboženství a teď tu máme něco ze západu- Atlanťany a „bytostí zvanou Anu, Králem Anunnakiů, který potřeboval zotročit pracovníky pro dolování fyzického zlata, které bylo přítomno na Zemi ve velkém množství.“
  Zlato je neomezeně stálé, fyzické bylo vždycky a velké množství, nyní k dohledání není. Asi ti kluci Anunaci ho odvezli do mezidimenzionálního prostoru.
  Jak píšete: „Lidské bytosti jsou jak dimenzionální tak mezidimenzionální. “
  Vypadá to, že ten James, co ho citujete, tvořil v době, kdy se překouřil marihuanou a byl v tom mezidimenzionálnu.
  Zatím jste myšlenky a citace rozvíjel. Myslím, že by to chtělo zase zpátky myšlenky zavíjet, koncentrovat v citáty. Z každého z více jak 100 článků vytáhnout jeden Venda citát, který by zachytil hlavní myšlenku. Snad nějaká byla a dá se dohledat.
  Katastrofa v Roswelu 1947 a následující celosvětové politické změny. Už víme, jak UFO u nás podnítilo Vítězný únor 1948? Už se ví, kde udělali ufoni chybu, že to nefungovalo?
  Dám hned odpovědi. NE. NE. Záhady je třeba hýčkat, ne obajsnit.
  Máte rád otázky, v článku máte 48 otazníků, odpovědi snad příště.

  1. „Jak píšete: „Lidské bytosti jsou jak dimenzi………

   Pardale, jak jsem to překopíroval, to by bylo přesnější. Mírně je v tom totiž rozdíl. Není to z mé hlavy – odkaz jsem dal.

  2. Vendo, netuším, co řešíte. Já jsem větu kopíroval z Vašeho článku. A tam píšete cituji:“ „Lidské bytosti jsou jak dimenzionální tak mezidimenzionální. “
   Takže příště snad pište licituji. Že to není z Vaší hlavy chápu; nechápu, proč to citujete a pak couváte. Prostě v Americe se nějaký James zkusil živit psaním. A nic moc. Píše jak pro Anunaky těžili fyzické zlato. Kdyby napsal, že Anunaci obtěžkávali zlatíčka (zlatovalsé holky s naší DNA) tak je mi to jasnější.
   Když budeme citovat každou blbost na internetu, tak se inernet musí ucpat.

 5. Díky Pardale, Váš názor jste tu sdělil. Jde o téma. A Vy jste se vyjádřil.

  Nemám před čím couvat a tak necouvám. Pokud jste si odkaz přečetl, dobře. Pokud ne, taky dobře.

  Nikomu tu nic tím nevnucuji, chápete? Uvádím jen dvě otázky a jistě je variant a názorů třeba na ten vznik života mnohem víc.

  V té knize o Roswellu, havárie létajícího talíře, jeho mrtvá posádka, ……a pak kapitola o mimozemské biologické entitě, o pitvě všech orgánů….a pak pokrok v nových pozemských technologiích, kupř. tranzistor, první vynález po Roswellu /Tranzistorový jev (efekt) byl objeven a tranzistor vynalezen 16. prosince 1947 v Bellových laboratořích týmem ve složení William Shockley, John Bardeen a Walter Brattain. BTW-ta jména vědců z Bellových laboratoří se tam v knize autora objevují, zrovna tak jako desítky autentických politiků, vědců a vojáků té doby /…..a moje nepochopení faktu, že jediný žijící ufon, přeživší havárii, byl zastřelen puškou M1, ač neměl /neměli/ žádné zbraně.

  Co jsem svým článkem chtěl říci? Na jedné straně mýty, legendy, /téměř/ nic, co by věda mohla uznat /a proč také/ a za tím nebo před tím možná genetická manipulace….., umístěno v čase x desítek tisíc let zpět /stovek tisíc?/. A proti tomu rok 1947, 4.červenec, havárie……a člověk moudrý zkoumá, využívá mimozemské technologie a i buduje obranu proti dalším návštěvníkům. I když mohl nechat mimozemskou entitu žít a dostat se k novému poznání……..raději ne…pár výstřelů a vyřešeno.

  Jistě uznáte, že nějaký ranhojič třeba ze 14. století a jeho ošetřování lidí se nedá srovnat s dnešní lékařskou praxí. A to jde jen o rozdíl v pár stovkách roků. Tím chci říci, že naše věda ví pořád ještě málo, lépe řečeno, neví, kolik toho je ve stvoření poznatelného a neví, kolik toho již poznala.

  Název mého článku je „Dvě otázky“. Jsou do jisté míry základní a pak může vznikat mnoho dalších. Proto asi i ten Váš údiv nad počtem otazníků.

  Pardale, na závěr, nesdílím s Vámi žádnou starost o ucpání internetu.

  Mějte pěkný den.

 6. Vážení diskutéri, nerád sa miešam do pozoruhodnej polemiky o Dänikovskom očialu z rokov 1968 – 1970, o MZC (mimozemských civilizáciách), kedy tento švajčiarský spisovateľ svojimi kozmickými víziami ohúril svet a ktoré teraz spomína aj pán Venda ako západom propagovanú možnú kozmologickú filozofiu (keď už vyčerpal tú východnú), ale pre tých mladších by som odporúčal pojednanie „Däniken, UFO, Biblia a veda“ od Igora Kapišinského na adrese: http://docplayer.net/40640974-Obsa-h-editorial-daniken-ufo-biblia-a-veda-etika-vedy-vedotechniky-v-kontexte-high-tech-spolocnosti-23.html, kde sa tieto teórie analyzujú.
  Záver je asi takýto – citujem: „Kto je natoľko hlúpi, že berie takéto nezmysly vážne, zaslúži si, aby bol podvádzaný“.
  Pekný deň všetkým!

  1. Degone, nevyčerpal. Ale dál to, pro některé lidi zde, v té tzv. východní /ne filosofii ale v učení/ již není.
   Na ten odkaz se podívám později.

  2. ad. Venda 19.2.2019 (13:36)
   „… Ale dál to, pro některé lidi zde, v té tzv. východní /ne filosofii ale v učení/ již není….“
   Jé, Vy jste „hodnej“, že nás takto šetříte.

   Eh, jak se mýlíte, vytváříte rozdíly, bloky, jak ta myšička: „Tomu dala, tomu nic, tomu kousek, tomu víc. Na toho maličkého nic nezbylo….“
   A včíl špekulujte, co udělá ten maličký, aby se nasytil.

  3. Matko, a přesně vo tom to je. Nerozumíte a tak si uděláte prču. Nač by Vám to bylo? Na nějaké informace podané speciálně Vám byste mlčela a nebo maximálně byste napsala básničku…….a propukl by tu hlahol.

  4. ad. anonym 4 19.2.2019 (16:03)
   „Matko, a přesně vo tom to je. Nerozumíte a tak si uděláte prču. Nač by Vám to bylo? Na nějaké informace podané speciálně Vám byste mlčela a nebo maximálně byste napsala básničku…….a propukl by tu hlahol.“

   * Špatně jste můj komentář přečetl, nebo jej naprosto nepochopil. To není v žádném případě hrubá sranda.
   * Nač by mi to bylo? Protože nemohu (a nikdo nemůže) obsáhnout informace z celého internetu, je třeba si v matrixu velmi opatrně vybírat.
   * Nač by mi to bylo? Tedy informace podané speciálně pro mne? Informace lze podat různě, tzn. i člověka lze probudit různě. A takovou bytost pak „vidíte padnout na boha“.
   * Jo, že nejsem na páně Václavovo východní učení dostatečně zralá? To není určující.
   * Kdysi jsem také na jiné učení nebyla zralá, dokonce se někteří jeho dřívější absolventi podivovali : „Jak ses Ty, která se celý život hrabeš v zemi a hnoji, mohla dostat mezi nás,…“ A přesto, že jsem nebyla podle některých připravena, dělo se ….. a já o tom občas něco málo sdělím v „říkání“…
   * A že občas (skutečně jen občas) mlčívám? Nač žvanit ke žvanění?
   A jindy mlčím – nač žvanit k souznění?
   Ale stále se učím.
   * Že bych napsala básničku? To, co píši v krátkých řádcích, nejsou básničky.
   A opravdu není rozhodující, že pro má říkání třeba někdo nedozrál, či jim nerozumí tady a teď.
   * A že by propukl hlahol? No, nevím, nevím. Příliš hluku je příliš.

  5. Jo a anonyme 4 ,
   jsem přesvědčena, že pan Žáček pochopí, co jsem tím svým příspěvkem o myšičkách chtěla říci :-)

 7. Vendův článek naprosto chápu. Jistě mohl nastínit více možností, ale neudělal to.

  Věda? Má v historii vesmíru / přes těch 13 miliard roků/ nějaký nevyřešený fyzikální problém? Jestli má nevyřešený problém, a já myslím že ano, tak je to pouze na fyzikální úrovni. Umí odpovědět na tuto otázku mimo fyziku – Co je důvodem tohoto stvoření?

  Co potom může příznivec vědy ke vzniku života sdělovat a co zpochybňovat a co může sdělovat z poznání jiných úrovní?

  1. Aloisi, Co je důvodem tohoto stvoření?
   Věda to neví, ba vědci jsou přesvědčeni, že vesmír a náš svět vznikl, to je nebyl stvořen, ale přetvořil se jevy, jejichž podstatu lze popsat prostředky přírodních věd, kromě samého zlomku sekund počátku Velkého třesku.
   Předpokládám, že Vám a zbytku světa neuznávajícího vědecký přístup ten důvod stvoření znám je. Takže se to brzy dozvíme.
   Takže ještě pár set otazníků a poslední otazník bude, o čem ta diskuze vlastně byla. Jasno už máme v objevu tranzistoru – v červenci Roswellský incident v Novém Mexiku a v prosinci už v bellových laboratořích V New Jersey vynález hrotového tranzistoru… Tenké vrstvy germáni se neosvědčily. Dnešní tranzistory potřebují jako výchozí materiál velice čistý křemík.
   Podrobný popis vynálezu tranzistoru o Rowellu nic neví.
   https://www.zive.cz/clanky/william-shockley-muz-ktery-zmenil-tranzistor-i-jedno-udoli/sc-3-a-177456/default.aspx

  2. Tak tu otázku opravuji tak, aby byla blíže vědě:

   Co je důvodem tohoto vzniknutí? /světa /

   Prosím, popište stručně ty jevy pro vzniknutí, jejichž podstatu lze popsat prostředky přírodních věd….kdy, kde a jak vznikl vědomý život?

   To budete moc hodný a zdejší diskutující si to jistě ze zájmem přečtou.

  3. Aloisi, aha tak jsme ve 4.B a chyběl jste. Na otázku se neodpovídá otázkou. Co je důvodem vzniknutí světa je Váš problém, užijte si to.
   Psal jsem, že se svět přetvořil v souladu s přírodními zákony.
   Najděte si heslo Velký třesk a vznik života na Zemi, když něčemu nebudete rozumět, tak to vynechte.

 8. https://aeronet.cz/news/video-mluvil-jsem-s-vudci-ostatnich-planet-pozoruji-nas-z-dalky-a-jsou-znepokojeni-vyvojem-evropske-unie-pouhych-5-dni-po-brexitu-pronesl-jean-claude-juncker-v-evropskem-parlamentu-informace/

  Dva kousky :

  “Viděl jsem, slyšel a poslouchal jsem některé vůdce jiných planet…”
  Jean-Claude Juncker mluvil souvisle a jasně a to, co řekl, vyděsilo i tlumočnice, které poslancům do sluchátek tlumočili Junckerův proslov do ostatních jazyků. Šéf Evropské komise totiž naprosto šokujícím způsobem oznámil, že byl a stále je v kontaktu se Syndikátem, který řídí na této planetě tzv. vyšší procesy řízení. Odhalil skutečnost, že projekt Evropské unie je pozorován jinými entitami, z jiných planet, z jiných světů a procesy v EU po Brexitu je vedou k velkému znepokojení s vývojem celé Evropské unie a světové bezpečnosti ohledně proliferace jaderných zbraní. Jean-Claude Juncker doslova uvedl následující výroky:

  “Měli byste vědět, že ti, kteří nás z dálky pozorují, jsou znepokojeni. Viděl jsem, slyšel a poslouchal jsem některé vůdce jiných planet. Jsou velmi znepokojeni, protože zpochybňují způsob, jakým bude Evropská unie pokračovat. A proto bychom měli upokojit Evropany a ty, kteří nás pozorují z dálky.”

  . . . . . . . .

  Výroky lídrů tohoto světa už se těmito informacemi ani netají, po Brexitu začaly procesy zrychlovat takovým tempem a tak nebezpečným směrem, že není čas s ničím otálet a je potřeba uvolnit co nejvíce informací tak, aby byla naděje na přežití. Lidstvo brzy zažije “Druhý příchod” a podoba “Boha” vás vyděsí více, než hollywoodská tvorba a jejich programovací videa, která lidstvo na tento moment a okamžik už připravují. Jenže být připraven a být na všechno připraven, v tom je ten zásadní rozdíl. A když víme, jak a s kým Juncker komunikuje skrze projektor, pomalu se mu přestávám divit, že hledá útěchu v alkoholu. Jak často ho nutí používat Archu, to se neodvažuji ani představovat. Jenže takto zasvěcení slouží a musí sloužit. Jak uhnou, zemřou, zmizí, jsou sesazeni, nahrazeni, zahynuti jako princezna Diana atd.

  . . . . . . . . .

  A něco z diskuze:

  Přibližná historie zveřejnění UFO tématiky – předání volné energie a ET/UFO technologie 1993 – 2018 ?

  Součástí předvolební kampaní v USA 2016 bylo také odhalení UFO/ET technologií pro veřejnost. ? Zde Greer sděluje datum 1993 kdy měl kontakt s Laurencem Rockefellerem, který jej ujistil, že vlivné rodiny mají zájem na tom aby to vynesl na veřejnost, přikládám obrázek ze Sirius 2013 kde o tom hovoří, je to významné datum.
  https://www.youtube.com/watch?v=RqlYlPFf7VM&index=2&list=PLWF5bhKtbzX_4VjglwdVmwN6GbfktjqwU
  ***
  PRG: 1993 – 1996 Dokumenty o Iniciativě Laurence Rockefelera pro zveřejnění UFO. http://www.paradigmresearchgroup.org/Rockefeller_Initiative_Documents.htm

  2001 Mnoho vysoce postavených armádních svědků vypovědělo před NPC o utajování ET/UFO/volné energii v rámci NASA a armádních projektů od dob založení OSN, CIA, NATO, NASA po 50 letech, tedy post válečná elita. ?
  https://www.youtube.com/watch?v=VrRwTAEvkX0&list=PLWF5bhKtbzX_4VjglwdVmwN6GbfktjqwU&index=1

  2009 Dr. Steven M. Greer Evropský exoPoliTický summiT o volné energii pro všechny. ? Příslib nové energie ? https://www.youtube.com/watch?v=PeYfA5AILPg&list=PLWF5bhKtbzX_4VjglwdVmwN6GbfktjqwU&index=3

  2010 Dopis Stevena M. Greera prezidentu Obamovi http://objevto.blog.cz/1005/dopis-stevena-m-greera-prezidentu-obamovi

  27. září 2010 OSN jmenuje zástupce lidstva pro komunikaci s mimozemšťany https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/212524-osn-jmenuje-zastupce-lidstva-pro-komunikaci-s-mimozemstany.html

  2013 Díky Steven Greer za další geniální projekt Sirius 2013 pro veřejnost. ? https://www.youtube.com/watch?v=RqlYlPFf7VM&index=2&list=PLWF5bhKtbzX_4VjglwdVmwN6GbfktjqwU

  2013 Disclosure – Veřejná slyšení – Stephen Bassett and Steven Greer Citizen Hearing On GFL/AGC
  https://www.youtube.com/watch?v=fh2-NpcoflU&list=PLWF5bhKtbzX_4VjglwdVmwN6GbfktjqwU&index=8

  2014 21 Disclosure in 2015? Stephen Bassett has a plan – 3 moves to disclosure – Basset představuje tři kroky jak dosáhnout zvěřejnění. Move #1: The Petition. Move #2: Citizens Hearing
  on Disclosure Move #3: Congressional
  Hearing Initiative. Petice – veřejná slyšení – veřejná slyšení před kongresem. http://blog.altpov.tv/disclosure-in-2015-stephen-bassett-has-a-plan/

  Duben 16, 2015 “Exopolitika Hillary Clinton”: ZALOŽÍ HILLARY SVOU PREZIDENTSKOU KAMPAŇ NA SPISECH UFO? http://www.exopolitika.cz/zalozi-hillary-svou-prezidentskou-kampan-na-spisech-ufo/2225

  2015 Veřejné slyšení před kongresem: Congress UFO Secret Meeting 2015 HD Documentary The Disclosure Projects https://www.youtube.com/watch?v=BF8eztsVr40&index=12&list=PLWF5bhKtbzX_4VjglwdVmwN6GbfktjqwU

  29. 1. 2016 Josef Doležal a Stephen Bassett – Jedinečný rozhovor o UFO, válce i migraci –
  Bassett hovoří o iniciativě Laurence R. v letech 1993-1996 o zveřejnění UFO http://www.czechfreepress.cz/uvadime-videa/josef-dolezal-a-stephen-bassett-jedinecny-rozhovor-o-ufo-uprchlicich-valce-ceske-titulky.html

  25. 5. 2016 Steve Bassett odborník na mimozemské záležitosti v Bílém domě * “E.T. je skutečný”: Obama se rozhodl zveřejnit detaily o UFO!
  http://tn.nova.cz/clanek/e-t-je-skutecny-obama-se-rozhodl-zverejnit-detaily-o-ufo.html

  18. říjen 2016 Podle publikované části emailové komunikace mezi Johnem Podestou (šéf kampaně Hillary Clinton) a bývalým astronautem NASA Edgarem Mitchellem by nám tato mimozemská technologie mohla být na dosah. http://www.energiezivota.com/co-za-cim-je/821-byvaly-astronaut-et-technologie-je-na-dosah

  21.10.2016 Mimozemšťania, voľná energia a Vatikán. WikiLeaks odhalil bizarné e-maily bývalého astronauta – Portál WikiLeaks nedávno zverejnil tisíce e-mailov Johna Podestu, šéfa predvolebnej kampane Hillary Clintonovej a niekdajšieho poradcu prezidenta Baracka Obamu. http://www.zive.sk/clanok/120201/mimozemstania-volna-energia-a-vatikan-wikileaks-odhalil-bizarne-e-maily-byvaleho-astronauta

  Rok 2017 – Dr. Steven Greer vydal nový klíčový dokument a knihu, projekt Unacknowledged 2017 – Ukázky z dokumentu zde: Sirius Disclosure YouTube: https://www.youtube.com/user/SDisclosure/videos

  1997 – 2017 Seznam světových novin,
  které kdy psaly o UFO v letech 1997-2017
  PRG – Stephen Bassett – archív představuje mimořádnou mediální a politickou práci v rámci globálního míru a ukončení ilegálního utajování mimozemských technologií.
  http://www.paradigmresearchgroup.org/articles/PRGarticles.html

  2017 – Dokumenty pro veřejnost pro rok 2017 a extra vysoká politika 3/12/2017 UPDATE – Steve Bassett PRG http://www.paradigmresearchgroup.org/Update-3-13-17.html

  1. (anonym 4 23.2.2019)
   Když oblbovat, tak proč ne s UFO? Jako náhrada za Stvořitele světa se to dobře hodí. Jo, a když je možné komunikovat se Stvořitelem světa, tak proč by to nešlo i s kozmickým Syndikátem, že jo? Nebo si z nás dělá někdo srandu???
   Možno je to obojí, že jo???
   To všechno je vhodná potrava pro naší naivitu, neboli – hloupost!
   Čau!

  2. ad.“Viděl jsem, slyšel a poslouchal jsem některé vůdce jiných planet…”

   J’ai vu->já jsem viděl
   et entendu->a slyšel
   et écouté ->a poslouchal
   plusieurs ->několika
   des->z
   dirigeants->vůdců
   d’autres ->ostatních
   planètes ->planety
   qui sont très inquiets puisqu’ils s’interrogent sur la voie que l’union européenne va poursuivre

   Já jsem viděl/pozoroval/ a slyšel a naslouchal několika ostatním/dalším/ vůdcům/lídrům/ planety,kteří jsou velmi znepokojeni, protože se ptají na cestu, kterou bude Evropská unie usilovat.

   *vidět->postřehnout,pozorovat,sledovat,vnímat
   *poslouchat->naslouchat,zachytávat,dozvědět se
   *vůdce->političtí vůdci,kapitáni,kormidelníci,šéfové,bosové,…

   *planètes/planet,mn.č./ je překlep mluveného slova planetes/plnety,j.č./->
   1.Les orbites des planètes=>oběžné dráhy planet
   2.éclipses des planetes par la Lune=>zatmění planety Měsícem

   PS:Co dokáže jedna čárka ve slově,kde ani nebyla.Chaos a zatmění v hlavě->domněnky,
   představy,iluze,strach.Autor článku je „opilý“,neví o čem píše.Zvláště když ještě zmiňuje
   v kontextu archu úmluvy.Ano,tomu se říká smažit se v „oni pekelném“.

   Archa úmluvy je skutečně mocnou „zbraní“ pro každého,kdo ji v sobě již našel.

 9. Hvězdičko, dobrý rozbor. Juncker je lucemburský politik. Úředními jazyky jsou lucemburština, němčina a francouzština. Video je (asi) z roku 2016.
  https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/jean-claude-juncker-believes-aliens-8393024
  Můj odkaz asi nikdo zde nečetl, také to považuje za překlep
  „Viděl jsem, poslouchal a slyšel mnoho vůdců jiných planet a jsou velmi znepokojeni tím, že se ptají na průběh, který bude EU sledovat.
  Jiní však tvrdili, že to bylo prostě přeřeknutí a že Juncker chtěl říci „mnoho vůdců naší planety“. Dalo by se očekávat i to, že chtěl říci : mnoho jiných vůdců planety…
  .. divák na YouTube dodal: „Takže to zamíchalo slova. Velký problém: Zkuste mluvit čtyřmi jazyky, aniž byste udělali chybu, obzvláště s tak velkou odpovědností.“
  Aeronet jako vždy má své verze pravdy:
  https://aeronet.cz/news/video-mluvil-jsem-s-vudci-ostatnich-planet-pozoruji-nas-z-dalky-a-jsou-znepokojeni-vyvojem-evropske-unie-pouhych-5-dni-po-brexitu-pronesl-jean-claude-juncker-v-evropskem-parlamentu-informace/

 10. Pro zájemce je tu dokument v češtině přímo o Roswellu, přímo podle autora knihy colonelovi P.J.Corso.

  Lze ho stáhnout a pak poslechnout: https://www.ulozto.cz/!ZI1JEBsC5TBE/den-po-incidentu-v-roswellu-cz-360p-h-264-aac-mp4

  Fakt je ten, že tato utajená a utajovaná událost zapřičinila mnohé postoje v „rodící se“ studené válce konce čtyřicátých a v začátku padesátých let, kde bylo hlavní náplní obou zúčastněných stran „studeně“ válčit na poli vývoje zbraní a různých technologií, zastrašovat, podplácet, získávat informace, utajovat a soupeře se snažit porazit……. .

  Autor, zmíněný Corso byl pracovně na oddělení Foreing Technology a Army Research and Development v Pentagonu. Kdo a co o práci těchto institucí zde ví? Snad jen to, že zaměstnávaly i mnohé vědce zachráněné z nacistického Německa.

  Jeho nadřízeným byl Arthur Trudeau, generálporučík, významný voják a organizátor : třeba tady https://valor.militarytimes.com/hero/100437
  Ten o událostech v Roswellu a vše, co to přineslo výzkumu, vývoji nových technologií a materiálů, potažmo zbraní, věděl především.

  Vše o Roswellu se dostalo k další vojenské kapacitě generálovi Nathanu Twiningovi:
  zde více o něm
  https://www.nationalaviation.org/our-enshrinees/twining-nathan/

  Zajímavou roli sehrála ustavená skupina admirála Roscoe Hillenkoertter – více o něm zde: https://www.wanttoknow.info/600228nytimes
  Měla za úkol pátrat po původu létajících talířů a sbírání informací o nich od lidí, kteří se s tím fenomenem setkali. Současně ale měla jeho skupina za úkol vyvracet jejich existenci. A zdá se, že se to daří a dařilo.

  Zajímavá postava je důstojníka Steve Arnolda z 509.letecké jednotky v Novém Mexiku, nedaleko od Roswellu, který byl ve službě v okamžiku havárie: / pro někoho to již mohou ale být ty fake news :

  Ukázka:

  „Mezi členy vojenského týmu je Steve Arnold a to, co vidí, ho udivuje. Toto plavidlo bylo ještě téměř zcela neporušené a částečně pohřbené v písku v důsledku úžasného nárazu. Ve srovnání, Arnold cítí, že by letoun byl zcela zničen. Zdálo se, že plavidlo má tvar půlměsíce nebo má kulatý delta tvar. Arnold vidí několik malých, tmavě šedých těl rozkládajících se na písku v blízkosti plavidla. Také vidí další v blízkosti otvoru v plavidle. Arnold zpočátku si myslí, že to musí být nějaké tajné ruské řemeslo.

  Jedna bytost je stále naživu. Snaží se utéct. Někteří z vojáků křičí na to, aby přestali běžet, a zároveň zablokovali kola do svých komor. Oni skončí zapalování a zabíjet cizince. Bezprostředně po zastřelení cizince se vrátí důstojník Arnold a řekne mu, aby zabránil skupině civilistů, kteří se ukázali, že se přiblíží k řemeslu a tělům.

  Hasič Steve Dwyer dorazí s Roswell požární sbor. On také vidí podivné, havarované plavidlo a cizí těla. Jakmile je člověk nesen přímo na nosítkách, Dwyer se dostane dost blízko, aby se podíval dolů do očí cizince. Dwyer dostává nějaké duševní informace od toho, že mu říká, že ví, že umírá.
  Kopírováno a přeloženo odsud: https://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=en&u=http://www.aliens-everything-you-want-to-know.com/RoswellMainCrashSite.html&prev=search

  A dobový tisk:
  https://books.google.cz/books?id=NfEDAAAAMBAJ&pg=PA46&lpg=PA46&dq=Steve+Arnold,+Roswell&source=bl&ots=4hXSpqVkaO&sig=ACfU3U14RqI0BbFLp0TzyieKw5hZSO2TxQ&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwi7iNycutbgAhWSlRQKHT8iCr4Q6AEwB3oECAMQAQ#v=onepage&q=Steve%20Arnold%2C%20Roswell&f=false

  I odborná veřejnost, ta především, v dobách rostoucí studené války, musela být do jisté míry klamána. Dnes po více jak sedmdesáti létech se informace vynořují. Nejen o Roswellu a tehdejší jisté havarii mimozemské lodi.

  Že to není v učivu základních, středních či vysokých škol?
  Že nebyly odtajněny materiály mimozemského původu, které vedly k vývoji nových technologií a zbraní? To lze i pochopit.

  Kolega Venda sem dal článek jako dvě otázky.
  Mají, podle mne, jeden základ. Vědomý a inteligentní život, který ve hmotném světě pracuje na svém, tzv. „vývoji“ / nebo destrukci?/ vznikl stvořením Nejvyšší Síly, Bohem, jeho záměrem, tvůrčí silou Ducha…..jak kdo chce toto přijmout, to je každého věc. Pak ale má otázku – byli jsme jako lidstvo „přetvořeni“ jinou pokročilou civilizací. To je ta první část – ANU. A nebo se vyvíjíme bez takového zásahu, ale protože vysíláme do prostoru mnohé důkazy o naší existenci / již dlouhé roky/, staly jsme se objektem zkoumání vyspělejších forem života.

  Je jisté, jak to pozoruji, že věděcký svět nechce tuto druhou možnost uznat. Možná by tím něco ztratil, kdo ví.

  Kolega Venda napsal něco, co mi k němu příliš nesedí. Beru to jako jeho pokus o jisté informace, které naši tzv. realitu mohou ovlivnit.

  Zdraví Alois

  1. toto jsem napsal blbě :
   „Kolega Venda napsal něco, co mi k němu příliš nesedí. Beru to jako jeho pokus o jisté informace, které naši tzv. realitu mohou ovlivnit.“

   Tyto informace neovlivní tzv. realitu. Myslel jsem to jako to, že to sem, na gnosis může dát jisté impulsy.

  2. Aloisi, z principu UFO je název pro neidentifikovatelné létají objekty. Některé lze postupně vysvětlit jako pozemské jevy, jiné ne. Zatím. Příkladem jsou třeba woframové spirály nalezené, myslím, na Severním Uralu. Vysvětlení se časem našlo – zbytky po shoření družice. Jiné objekty považované za UFO mohou být utajované pozemské zbraně, vydávat je za UFO vyhovuje utajení jejich zjistitelných projevů.
   Důvod skepse vědy k mimozemšťanům je jednoduchý. Zatím v pozorovaném vesmíru nebylo nalezeno nic, co by popíralo teorii relativity a zákon zachování hmoty + energie dohromady. Není možno cestovat mimo prostor a čas. Z toho plyne:
   1)Nelze se ani přiblížit rychlosti světla s tělesem nenulové klidové hmoty. Zatím poletí naše sondy k nejbližší hvězdě (a nevíme jestli je tam život) kolem 20 000 let.
   2)Energie pro urychlení na mnohem vyší rychlost je tak velká, že i vyspělé civilizace musí zvažovat, jaký jim to přinese užitek, zda tuto energii nevyužígt ke zlepšení a zajištění života na jejich rodné planetě.
   3)Solární plachty a sondy podporované laserem jsou z principu velké tenké plochy a mají malou hmotnost užitečného nákladu.
   4) Automatické sondy jsou prakticky nepoužitelné k navázání komunikace mezi civilizacemi. Jenom výměna signálu letícího rychlostí světla tam a zpět k nejbližší hvězdě trvá přes 8 let. A jaký nepatrný podíl vyslané energie k druhé hvězdě doletí. Navigovat takovou sondu je tedy nemožné v reálném čase. Signály do vesmíru radiové se vysílají ze Země jen něco přes 100 let a televizní ještě méně.
   Čili jestli si nás nějaká civilizace vytypuje, tak už se možná stalo dávno na základě pozice Země ve sluneční soustavě.
   5) Věda nikdy nepopírala možnost mimozemského rozvinutého života a vyspělých civilizací. Říká je rozumně, že pravděpodobnost setkání vyspělých civilizací je velmi malá. A přínos pro nás je těžko odhadnutelný. Nesmírně nákladná a energeticky náročná cesta k Zemi, aby nám sdělili funkci tranzistoru, to je pravděpodobnost zanedbatelná.. Asi jako, že výbuchem granátu v místní knihovně se složí z písmenek vědecká encyklopedie.

  3. V příspěvku včera v 10:10 jsem nepoužil ani jednou termín UFO. Nerozebírám tam rychlosti ani nenulové klidové hmoty…..atd..

   V knize, kterou Venda uvádí je faktem to, že v Novém Mexiku něco = kosmický koráb, plavidlo, objekt….., spadlo.

   Pro představu. Kdyby to něco spadlo ve střední Evropě pět tisíc let před naším letopočtem / že by doba kamenná?/, tak těch pár žijících lidí, kteří by rozbité „něco“ našli by si z toho vzali to, co by se jim hodilo k okamžité potřebě. Nejlépe jako zbraně nebo jejich součást. Nepátrali by po odolnosti vláken, o nočním vidění, o destičkách mikročipů, tištěných spojů, laseru a jeho paprsků…..atd..

   V roce 1947 byla ale zcela jiná situace. Tu havárii v Roswellu nešlo navíc úplně utajit. Stala se. Co se ale tajilo byl pozdější armádní – vědecký, především armádou placený výzkum toho, co se hodilo pro vlastní pozemský vývoj. Že se vynalezlo něco nového na základě zkoumání mimozemských technologií a výrobků z této havárie, není nic neobvyklého. Každý by tak postupoval a snažil se také ten výzkum, v dané politické konstelaci, co nejvíce utajit. /nekopírovali snad kupříkladu mnoho výrobků současní Číňané?/ Že se upřednostňuje vojenský výzkum, zbraňové systémy, to je pochopitelné.

   Vendův článek ale není o rychlostech světla, o potřebě energií, o sondách… . Nad tím je dobré se zamyslet. V úvodu svého příspěvku jste použil slovo zatím. Ano, zatím. Ale již za deset roků, za rok, za týden, může být vše jinak.

  4. Aloisi, psal jste :“A nebo se vyvíjíme bez takového zásahu, ale protože vysíláme do prostoru mnohé důkazy o naší existenci / již dlouhé roky/, staly jsme se objektem zkoumání vyspělejších forem života.Je jisté, jak to pozoruji, že věděcký svět nechce tuto druhou možnost uznat.“
   Vysvětlil jsem Vám, jaké jsou hlavní příčiny proč věda má pochynosti o objektech UFO. Nepsal jste o UFO, ale o události v Roswellu, což je počátek událostí UFO, což ví každý.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/UFO

  5. Že se upřednostňuje vojenský výzkum, zbraňové systémy, to je pochopitelné.
   ——————————————-

   No, a jeto pochopitelné?
   Já to nechápu a chápat nechci!

  6. Pane Pardale,
   nevšiml jsem si Vaší odpovědi – Pardal 26.2.2019 (14:03).

   Z té u mne vznikl na Vás jeden malý dotaz. Jste člověk vzdělán v přírodních vědách a tak si myslím, že byste na to mohl mít názor.

   Připustil byste hypoteticky, že když by naše planeta vznikla před cca 4,6 mld. léty a s přihlédnutím k tomu, že vesmír jako takový je cca 3 x starší, že by v něm mohla existovat planeta, která by měla „vývojový náskok“ v řádu milionů roků?

   Děkuji za odpověď.

  7. Inspirativní článek – ukázka:
   Mám pár otázek ohledně verze obrazu světa, který jste uvedl. Za prvé: mimozemšťané k nám přilétají jen na chvíli, nebo se již tady pevně usadili?

   Ne, jsou to výzvědné mise. Od té doby, co jsme začali zkoušet atomové zbraně, počet návštěv mimozemských civilizací na naší planetě zřetelně vzrostl: mimozemšťané jsou zjevně znepokojeni naší schopností ničit i našimi zbraněmi hromadného ničení. Pozorování takzvaných UFO i jejich počet značně vzrostly poté, co jsme vyvinuli jaderné zbraně a vodíkovou bombu.

   To je fakt a máme pro to velké množství svědků, kteří byli zapojeni do nejtajnějších projektů a byli přítomni v jaderných zařízeních, kde přistávala mimozemská plavidla, aby sledovala naši činnost.

   …..
   A ke konci postoje vlád, především mocností.

   Více tady:
   https://ac24.cz/-/mimozemstane-nas-povazuji-za-problematickou-civilizaci-odbornik-prinasi-dukazy?redirect=%2Fweb%2Fac24%2Fuvod%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_6LN4ieZ8eFrT%26p_p_lifecycle%3D2%26p_

   P.S.
   Vědecky založený člověče pod nickem Pardal, neodepsal jste mi na moji otázku z 1.3. ač běžně odpovídáte. Jsou tady tři základní možnosti, které cítím :
   a/nechcete
   b/otázce nerozumíte
   c/mohl byste, ale možná byste popřel něco, co je Vaším intelektuálním poznáním

   Pardale, ale i pro ostatní. Souhlasím s tím, že máme svobodu /svobodnou vůli/ a tak uznávám, že mi nemusíte odpovídat a a Vaše případné mlčení mi nevadí.

  8. Kolega Alois se ptá vědecky založeného pana Pardala. A není to otázka nijak hloupá. „Připustil byste hypoteticky, že když by naše planeta vznikla před cca 4,6 mld. léty a s přihlédnutím k tomu, že vesmír jako takový je cca 3 x starší, že by v něm mohla existovat planeta, která by měla „vývojový náskok“ v řádu milionů roků?“

   Ano, stále hledáme odpovědi na různé otázky. Mohla by existovat planeta s nějakým vývojovým náskokem?

   Já nevím.

   Ale co tahle situace. Existuje mnohovesmír – multivesmír ? Je to teorie, ostatně jako mnoho jiných teorií – třeba jednotná teorie pole, teorie superstrun, teorie chaosu…. .

   A tady se nabízí logická odpověď – nevím-li / a kdo by věděl /, mlčím. A nebo nevím-li a navíc té teorii nefandím, proč bych měl odpovídat.

   Dnes před závody ve stíhačce žen – MS v biatlonu – jsme uvažovali o teorii, že mladá Markéta Davidová vyhraje a dokonce jsme našli i to, co by se muselo prakticky stát. Praxe naše teorie odmítla. Inu tak.

  9. Vendo a Aloisi, nemyslím, že řešíte něco rozumného s UFO ani to, že to řešíte rozumně.
   Alois píše :“Ne, jsou to výzvědné mise. Od té doby, co jsme začali zkoušet atomové zbraně, počet návštěv mimozemských civilizací na naší planetě zřetelně vzrostl: mimozemšťané jsou zjevně znepokojeni naší schopností ničit i našimi zbraněmi hromadného ničení. Pozorování takzvaných UFO i jejich počet značně vzrostly poté, co jsme vyvinuli jaderné zbraně a vodíkovou bombu.“
   Komentář : Od té doby (počátku jaderné energie), se změnilo všechno. Hlavně pak je snadná možnost šíření informací. Před 100 lety žilo 90% lidí u nás na vesnici a vědělo v neděli po kostele z hospody před obědem, co se děje do 10 km od vsi. Dnes může o svých názorech informovat kdokoli, o UFO slyšel každý. Celá zem sleduje silný vítr. Před 100 lety by sedlák vyšel na dvůr a podíval se, jestli to nesebralo tašky na kolně a šel spát.
   Nevím, co jsou výzvědné mise, co potřebují vyzvídat, když do vesmíru vysíláme desítky let zprávy z celého světa. A stav vědy je plně na internetu.
   Nějaká mise sem k nám může letět desítky tisíc let a informace tam a zpět rychlostí světla desítky let. Takže to na vyzvídání nevypadá. Ani na zásah proti naší civilizaci, ono stačí, jak proti sobě zasahujeme sami.
   Vdálené exoplanety dělí právě ta vzdálenost a nemožnost se přiblížit rychlosti světla. Už jsem psal, život ve vesmíru je velmi pravěpodobný včetně rozvinuté cilizace a výzvědné mise a UFOnci u nás, tak hloupí asi nebudou, aby investovali nesmírné prostředky kvůli nulovému užitku

  10. Pan Pardal mohl odpovědět možná více a povšimnout si celkem 3 x zopakované otázky. Nakonec odpověděl na něco, co sem Alois dal jako odkaz, ze kterého citoval, tedy co napsal jiný člověk Stephen Greer.

   A pan Pardal se tak přes Aloise i pustil do diskuze o obsahu sdíleného odkazu z AC24.cz. Ale o tom není třeba diskutovat. Btw, o ničem, když na to dojde, není třeba diskutovat. A proč by o tom, co se píše v odkazu, měl diskutovat zrovna Alois.

   Aloisovi bych doporučil třeba toto i s odkazem na diskuzi dole pod článkem : http://www.osel.cz/10194-postavime-laserovou-svitilnu-pro-prilakani-mimozemskych-astronomu.html
   Není to jednodušší?

   Ale stejně ani to neodpovídá na tu Aloisem položenou otázku – připustit, nepřipustit, zda může být ve Vesmíru civilizace, která má ve svém vývoji nějaký náskok, myšlen je významný náskok, jak Alois uvádí, milionů let.

   Alois se neptá, jestli by se sem chtěla tato civilizace přiletět podívat a již vůbec, jestli by chtěla něco nám, lidem, předat. 25.2. si pak dělá pan Pardal již vyloženě legraci. Cítím to z jeho poukázání na cíl návštěvy, to s tím tranzistorem…..
   – 5) Věda nikdy nepopírala možnost mimozemského rozvinutého života a vyspělých civilizací. Říká je rozumně, že pravděpodobnost setkání vyspělých civilizací je velmi malá. A přínos pro nás je těžko odhadnutelný. Nesmírně nákladná a energeticky náročná cesta k Zemi, aby nám sdělili funkci tranzistoru, to je pravděpodobnost zanedbatelná.. Asi jako, že výbuchem granátu v místní knihovně se složí z písmenek vědecká encyklopedie.

   Tu knihu o Roswellu a havárii jsem si zakoupil a není tam v ní nikde psáno, že by nám někdo z kosmických hlubin něco záměrně dovezl k poznání pro naši vědu / pro vojenské-válečné účely/. Ta havárie /možná/ byla a tím, že to plavidlo tu zůstalo, byl poskytnut „materiál“ ke zkoumání.

   Nic víc za tím není třeba hledat.

   Venda sem ale donesl jinou zajímavou myšlenku –
   „Ale co tahle situace. Existuje mnohovesmír – multivesmír“? Tedy více dimenzionální vesmír. Proč se i nad tím nezamyslet? Asi ale vím proč. Protože naši vědci si nic takového nepřipouští; že by z jiné dimenze, jiného časoprostoru se sem mohl dostat nějaké jiný, sebe vědomý vyspělý život na mnohem rozvinutější úrovni.

   Jasně, to je sci-fi.
   Luboš

 11. „Asi jako, že výbuchem granátu v místní knihovně se složí z písmenek vědecká encyklopedie.“

  Divím se, že Pardálovi nevadí, jak málo pravděpodobná je „vědecká teorie“ vzniku vesmíru : Velký třesk (anglicky Big Bang) je vědecká obecně přijímaná kosmologická teorie, která popisuje raný vývoj a tvar vesmíru. !!
  To je stejný příklad jako s výbuchem granátu v knihovně.

  1. Jromíre, Velký třesk je velmi pravděpodobný, astronomická měření jej potvrzují (ranný vývoj vesmíru). Jestli máte jiné výsledky měření, zveřejněte je.

  2. Velký třesk myslím nejde zpochybnit. To, proč k němu došlo a podle čeho se věci následně děli není jasné. Věda nepočítá s možností, že ho způsobila inteligentní entita a vývoj šel podle záměru této entity, ale vyvrátit tuto možnost nedokáže.

  3. Když je dostatek času a Vesmír ho má nekonečno, tak se i z výbuchu granátu složí vědecká encyklopedie!

  4. Matrixi
   ale musí vědět jak, musí se jet podle programu. Není to pokus-omyl, protože tu nejsou žádné nepodařeniny, žádné žirafy s ploutvemi, vše je tu neskutečně propracované a vysoce funkční.

  5. A vliv člověka – civilizace? Asi mizivý – může za to Vůle Boha, že jo? A tak i to funkční vymírá rychlým tempem. Žáby, mloci a další obojživelníci jsou nejohroženější skupinou živočichů na naší planetě. V současnosti je třetina ze šesti a půl tisíce popsaných druhů řazena mezi ohrožené živočichy a některé se zřejmě brzy přesunou mezi vyhynulé.
   A může za to cizopasná houba.

   https://www.novinky.cz/veda-skoly/184213-zaby-vymiraji-zabiji-je-cizopasna-houba.html

  6. Milénium

   Kdyby byly odjakživa žirafy s ploutvemi, tak si toho ani nevšimnete, protože by to bylo přirozené.

  7. Matrixi,

   beru to od Vás jako žert, nebo to myslíte vážně?
   Můžete ukázat na příklady takovýchto funkčně nadbytečných a pouze překážejících částí těla jako by byly ploutve u žirafy u existujících živočichů?

  8. Matrixi,
   unikl mi ten Váš Plesiosaurus.
   To byl ale normální regulérní a smysluplně funkční vodní živočich, jen měl delší krk. To není sudokopytník živící se keři a kterému by se na těle pletly ploutve.
   Takže ty omyly a nesmysl v náhodné tvorbě typu pokus omyl nejsou nikde k nalezení. Stejně jako evoluční vývojové mezičlánky.
   To jsou věci.

  9. Milenium,
   Vy jste fakt d…l. (Prosím admina, ať to pustí, protože to není nadávka, to je medicínská diagnóza.)

   ad.: Takže ty omyly a nesmysl v náhodné tvorbě typu pokus omyl nejsou nikde k nalezení.

   Samozřejmě, že vývoj v přírodě je pokus – omyl. Už jsem tady psal, že to, co je nefunkční, odumře. Zůstává jen to, co je funkční. Proč např. mutují chřipkové viry? A kolik těch virů už odumřelo a pro Milenium už nejsou nikde k nalezení. To byl jen jeden malinký příklad. V přírodě jsou jich tisíce, miliony. A co brontosauři dinosauři, atd. Kolik milionů živočichů už vymřelo? A pro Milenium to nikde není k nalezení.

  10. Anonyme, klidně si poslužte, mě nemůžete nadávkou nikterak poškodit, dávno se mě nedotýkají.
   Milenium o voze, Vy o koze. Pokus omyl a nefunkční výsledek není příklad něčeho, co je schopné zcela bez potíží žit, množit se mnoho generací a být nakonec vyhubeno pádem meteoritu nebo změnou klimatu apt. To co jste napsal je normální běžný vývoj plně funkčních organismů pouze reagující na vnější vlivy.
   Nefunkční výsledek pokus omyl by bylo zplození oné žirafy s nadbytečnými a nepoužitelnými ploutvemi, nebo stvoření leoparda pro život v oceánu.

  11. …Nefunkční výsledek pokus omyl by bylo zplození oné žirafy s nadbytečnými a nepoužitelnými ploutvemi, nebo stvoření leoparda pro život v oceánu.

   A co třeba siamská dvojčata. Narodí se a nejsou schopny žít, pracovat, uživit se. Tedy slepá vývojová větev.

   …To co jste napsal je normální běžný vývoj

   A vývoj není pokus – omyl? Nebo zase mě odpálkujete, že je to program?

 12. Jasně, vesmír má nekonečně mnoho času, takže jednou se prostě musí vygenerovat ta encyklopedie náhodným výbuchem (anglická nebo česká? Aha, vlastně všechny.)

  A podle tohoto scénáře musí jednou vzniknout i vesmírná knihovna encyklopedií.
  Ostatně, kdo ví – je možné, že její prvotisky už vesmírem lítají. Vždyť stvořit je následkem velkého třesku je mnohem jednodušší, než takto stvořit živou buňku.
  I když, pravda, z hlediska nekonečnosti pokusů je pravděpodobnost stvoření živé buňky stejná, jako pravděpodobnost stvoření vesmírné knihovny všech encyklopedií.
  Takže teď už to chce jen pořádný grant a výzkum…

  Aby se toho někdo nechytil (v dnešním panoptiku je všechno možné), dodávám, že je to ironie, vyplývající z toho, že:
  Lidé jsou schopni tvrdit nehorázné hlouposti – a zvlášť tehdy, když si myslí, že z nich mluví věda.

  1. JK berte to tak, hrál jste někdy automaty? Máte třeba 6 válců na kterém jsou různé obrázky a na každém jeden stejný a při dostatku času a losování se jednou ty stejné obrázky sejdou v řadě, to je ale náhodička? Někdo by řekl nemožné. Ale těch válců může být i 100 a při dostatku času se ty stejné obrázky jednou zákonitě musí sejít v jedné řadě taktéž, nechci tady počítat pravděpodobnost, je nízká ale s rostoucími pokusy se dramaticky zvyšuje šance, že se to povede. Je otázka jak se generují Vesmíry a jestli to probíhá v čase, jestli na to je potřeba nějaký čas a nebo vůbec.

  2. nechci tady počítat pravděpodobnost, je nízká ale s rostoucími pokusy se dramaticky zvyšuje šance, že se to povede.
   —————————————–

   Jaká je pravděpodobnost, že se to nepovede nikdy?

  3. Jaká je pravděpodobnost, že se to nepovede nikdy?

   To by musela být pravděpodobnost 0, a to nejde.

  4. Matrixi,

   vědecké teorie jsou plné bláznivých představ a vy jste použil jednu z nich: při nekonečném množství pokusů přece musí jednou vyjít kýžený výsledek… Je to lež. Například u těch vašich válců jste zapomněl, že je někdo musel vyrobit, dát jim řád a někdo s určitou inteligencí je musí obsluhovat. (Kdybyste měl třeba inteligenci slimáka, tak ten knoflík nebudete umět ani zmáčknout a ty válce vás nebudou ani zajímat.)

   Takže hru s jakkoli bláznivými představami a statistikou počítající s nekonečnem si hrajte beze mne. Já vám akorát mohu sdělit skutečně vědecký důvod, proč nemá smysl se těm bláznovstvím věnovat:

   Energie bez inteligence a řádu nedokáže stvořit jediný atom hmoty. Nikdy. Taková energie umí atomy ničit, ale neumí je tvořit. Tečka.

  5. JK,
   souhlasíte s tím, že Bůh je věčný? Energie bez inteligence má rozměr m2kgs-2, podléhá tedy času a prostoru. Bůh nemůže tedy být energie s inteligencí. Tečka.

  6. Lojzo,

   zkuste si ten váš totální myšlenkový zkrat opravit sám – ať se to dá brát jenom jako zkrat a nikoli trvalá hloupost.

  7. JK,
   zkratovanej jste Vy. Já nemám co opravovat. V tomto vesmíru platí nezpochybnitelný zákon o zachování energie. Podle Vás Energie s inteligencí stvořila tento vesmír, pak jej uzamkla zákonem o zachování energie? A jak ta energie s inteligencí vládne tomuto vesmíru, když je to uzavřený systém a žádná energie do něj nemůže vstoupit?

   Zkuste na mě jinou pohádku, tu o vousatém dědečkovi na obláčku už znám:-))

  8. Lojzo,

   …já nemám co opravovat…

   Rozumím – tím příspěvkem ukazujete, že ve vašem případě jde o druhou možnost: trvalou hloupost (a ta vás nutí k hloupým dedukcím).

   Jestli neuznáváte, že Bůh je ZDROJEM veškeré tvorby, tak se nemáme o čem bavit.
   Jestli to uznáváte, pak by vám mělo být jasné, že pro Tvůrce platí jiná pravidla, než pro tvorbu. Že rozdíl mezi Tvůrcem a tvorbou je podobný, jako mezi elektrárnou a elektřinou.

   Takže Bůh je (mimo jiné) tvůrcem energie s inteligencí (a řádem).
   Správně jste uvedl, že energie se měří v joulech – jenže ty vám o inteligenci v energii neřeknou vůbec nic, protože inteligence se v joulech neměří.

   Nakoplo vás to už správným směrem, nebo potřebujete další vysvětlování (abyste měl co opravovat)?

  9. ad.: Že rozdíl mezi Tvůrcem a tvorbou je podobný, jako mezi elektrárnou a elektřinou.

   JK,
   veškerá lidská přirovnání jsou směšná, protože podléhají času. Bůh je ale věčný, věčnost.

 13. Lojzo,

  …veškerá lidská přirovnání jsou směšná, protože podléhají času. Bůh je ale věčný, věčnost…

  Když si znovu přečtete vaše poslední tři příspěvky, tak zjistíte, že směšný je váš myšlenkový postup. Chtěl jste vyvrátit mé tvrzení, že
  energie bez inteligence a řádu není schopna stvořit jediný atom
  a když jste zjistil, že jste „šlápl na hrábě“, tak jste skončil u „Bůh je věčný“.

  (A to už nechci rozpitvávat, jak zkreslené jsou i vaše představy o věčnosti a Bohu.)

  Ale neposmívám se. Jenom se usmívám.

  1. JK,
   usmívejte se dál. Já jsem na žádné hrábě nešlápl. Jestliže se někde pohne jeden jediný atom, tak už to není věčnost. Jestliže je někde nějaká inteligence, tak už to nemůže být věčnost. Předpokládám, že inteligence přemýšlí a rozeznává minulost, přítomnost a budoucnost. NYNÍ žádnou inteligenci nemá.

   (A můžete si tu s Kafemlýnkem mlet o nějakém božském vědomí jak dlouho chcete.)

  2. Lojzo,

   kdybych vám řekl, v jakém vztahu je Bůh s nekonečnem, opět byste prohlásil, že je to pohádka. Takže si na to budete muset přijít sám (a pak si toho budete vážit).

   Jenže to je v tomto sporu podružná věc. Podstatné je, že platí mé tvrzení:
   Energie bez inteligence a řádu nedokáže stvořit jediný atom hmoty.
   Jinými slovy:
   Jedině patřičná inteligence a řád dokážou z energie tvořit atomy hmoty.
   Důkazy toho jsou v celé přírodě.

   To znamená, že následkem velkého třesku – který je prezentován jako náhodná energie bez inteligence a řádu – nemohla být stvořena vesmírná tělesa, ani živé organismy.

   (A jestli to nevyhovuje vaší filosofii, nesnažte se znásilňovat tato fakta, ale opravte si vaši filosofii.)

  3. Já Vás rozsoudím. Milenium stvořil vesmír, takže byl u toho. A dává za pravdu JK. Takže je to jasné, už toho nechte!

 14. Lojzo a Matrixi,

  zde musím být na straně JK, v tomto to vidím naprosto stejně.

 15. ….jsme v galaktické ZOO ?

  „Tato záhada je také známá jako Fermiho paradox, který se zabývá otázkou, proč s miliardami a miliardami hvězd stále nepřišel žádný kontakt z venku. Proč se nám ještě nepovedlo při tolika objevech narazit na mimozemský život?

  Odpovědí na tyto hypotetické otázky je mnoho. Jednou z možných odpovědí na Fermiho Paradox je ta, se kterou přišli výzkumníci skupiny METI minulý týden.

  V Paříži se společně sešli vědci, kteří pracují pro skupinu METI, jejíž název by se dal do češtiny přeložit jako „vysílání k mimozemské inteligenci“, a diskutovali na toto téma. Ačkoliv existuje mnoho teorií o tom, proč jsme se ještě s mimozemšťany nespojili, zdá se, že právě teorie o galaktické zoo je nezajímavější a dává skutečně smysl, svým způsobem.

  První známá „zoo hypotéza“ pochází ze 70. let a hovořila o tom, že mimozemšťané jsou mnohem vyvinutější než lidé a nechtějí do našeho vývoje nijak zasahovat. John Ball, který prováděl výzkum pro MIT, v roce 1973 prohlásil.

  „Mimozemský inteligentní život může být téměř všudypřítomný. Neschopnost navázat s těmito bytostmi kontakt, může být chápána z hlediska hypotézy, kdy nás jako lidskou rasu postavili stranou, jako součást galaktické zoo.“

  Jinými slovy, jak vysvětlil Josh Hrala pro Science Alert v roce 2016, hypotéza zoo předpokládá, že mimozemský život existuje někde tam venku, ale je natolik pokročilý, že se námi nechce zabývat, ať už proto, že nechtějí ovlivňovat naši společnost a raději nás monitorují z dálky.

  I když tato hypotéza nemůže nabídnout více odpovědí než tuto, alespoň jde o nějaké vysvětlení toho, proč se zdá být vesmír kolem nás tak osamělý a tichý.

  Celý text tuná:
  https://ac24.cz/-/jsme-soucasti-galakticke-zoo-kterou-chrani-mimozemstani-?redirect=%2Fweb%2Fac24%2Fuvod%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_6LN4ieZ8eFrT%26p_p_lifecycle%3D2%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dv

 16. „Oficiální věda existenci Nemesis či Nibiru až dosud vehementně popírala. Konkrétně do ledna letošního roku, kdy byla tato planeta opravdu objevena astronomy z California Institute of Technology v USA. Těleso je desetkrát hmotnější než Země a na jeho povrchu panuje teplota -226 °C.“

  Je to závěr článku odsud: https://ceskoaktualne.cz/2019/05/vesmir/zpusobi-zahadna-planeta-novou-vlnu-vymirani-na-zemi/

  Kdo ví víc a seriózní info od opravdových vědců??

  http://mediaassets.caltech.edu/evidence_of_ninth_planet

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference