mapa stránek || vyhledávání

Oslava – Vyznání

Poslouchej melodii Šabdu
  a zkroť svou vzpurnou mysl. (REFRÉN)

Miliony jiných metod ji nezkrotíš,
  podřídí se jedině tak, že bude naslouchat této melodii.
Jogíni praktikují své vlastní metody,
  zatímco učenci jsou zaneprázdněni
  vědomostmi a diskuzí.
Asketové se unaví pokáním
  a celibátníci svým bojem s chtíčem.
Stoupenci dhján-jógy jen sami sebe klamou
  ve vnitřním rozjímání.
Kněží čtou a přednášejí svatá písma
  -i oni plýtvají energií, když se učí, když kážou.

Inteligence ani bystrost nejsou nic platné
  -učenci se nakonec budou muset kát.
Žádná jiná praxe nebude účinná,
  jedině praxe Šabdu tě sjednotí s Bohem.
Když žák s touhou v srdci
  potká Mistra, který zná tajemství Šabdu,
  a oddá se
  praxi Šabdu,
  jedině tehdy začne kontrolovat svou mysl.

Oddávat se vášním nikam nevede,
  obětuj tedy své tělo a mysl na oltář lásky.
Vznětliví a nečestní
  nebudou nikdy důvěřovat melodii Šabdu,
  neboť tato melodie přichází z nejvyššího nebe
  a vzácný je voják-Sant, jenž ji zachytí.
Ten podřídí svou mysl,
  získá nad ní vládu
  a oblehne pevnost na nebi Trikuty.
Za ní leží zákopy Sunu a dále náhorní planina,
  jež označuje hranice Mahá Sunu.
Pak duše rozrazí bránu Bhanvar Gufy,
  skrze niž ji Mistr ukáže
  křišťálový palác Pána.

Je to naprosto fascinující podívaná
  -každý paprsek září jako slunce,
  každé slunce září neobvyklým světlem,
  každý měsíc vykresluje miliony obrazů.
Nebeskou báň srdce osvětluje
  světlo vyšších oblastí
  odrážející se skrze miliardy vnitřních nebí.
V celé té hře je tajemná zápletka
  -to však potvrdí jen vzácný gurumuk,
  jenž obrátil dolů směřující proud své pozornosti.

Jak daleko mohu zajít v líčení nevyzpytatelných tajemství?
Ti, kdož chtějí vědět, musejí vstoupit do mystického stavu.
Jsem jako němý, pojídající sladkosti,
  neschopný vylíčit chuť, kterou okouší.
Jak jen bych kdy mohl popsat jedinečnost a skvělost
  nevýslovných, nepopsatelných říší?
Avšak Rádhá Svámí je nesmírně potěšen,
  že může tato skrytá tajemství vynést na světlo.

bačan 9, šabd 9

Vysvětlivky:

Šabd – zvuk, hlas, slovo, chvalozpěv; proud božské energie, jenž je v základu všech věcí a jenž stvořil a udržuje vesmír; nazývá se také Slovo, Jméno, Duch Svatý, Logos, Zvukový proud, hudba sfér…atd.. Právě s pomocí Šabdu, věčné Boží moci, byly seslány duše dolů ze svého původního domova, aby osídlily stvoření, a s pomocí téže moci se musejí i vrátit zpět. Avšak nikdo jiný než pravý Mistr nemůže žáku tajemství Šabdu odhalit a napojit na něj jeho vědomí.

Stoupenci dhján-jógy – ti, kdo praktikují tuto jógu, jóga kontemplace a zbožné meditace. Dhján-jóga usiluje o dosažení jemnějších úrovní vědomí pomocí kontemplace.

Sant – mystik nejvyšší úrovně, jenž v sobě realizoval Boha a dosáhl oblasti věčnosti a čistého ducha.

Trikuty – centrum kauzální oblasti a sídlo univerzální mysli neboli Brahma, vládce tří světů – hmotného, astrálního a kauzálního. Trikuty je druhou oblastí na vnitřní cestě popsané Santy.

Sun – toto slovo, odvozené ze sanskrtského šunja, se obvykle překládá jako dutina, prázdnota nebo vakuum. Santové je používají k označení třetí oblasti, zvané též Dasvan Dvár, a výrazem Mahá Sun označují oblast nepropustné temnoty mezi Dasvan Dvárem a Bhanvar Gufou.

Bhanvar Gufá – „rotující“ jeskyně, název nejvyšší oblasti stvoření, ležící na prahu věčnosti. Právě zde zvolá postupující duše „sóhang“ („já jsem toto“), když si uvědomí svou naprostou totožnost s Bohem, je však od něj stále ještě oddělena.

Gurumuk – ten, jehož tvář /muk/ je obrácena ke guruovi; ten, kdo se naprosto oddal guruovi, v protikladu k manmukovi, jenž je otrokem mysli.

Rádhá Svámí – Pán(svámí) duše (rádhá); pán Anámi („bezejmený“) vládce osmé duchovní oblasti)

Bačan – slovo nebo slova, řeč, učení, pokyny, příkazy, přísloví.

Přeji všem ty nejkrásnější svátky s prožíváním klidu v duši, bez připouštění si vlivů světa, v radosti s blízkými.
 

Václav Žáček /Venda/
Z knihy učení Sant Matu – „Sár Bačan ve verších“
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.6
hlasů: 5
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference