mapa stránek || vyhledávání

Oslava – Vyznání

Poslouchej melodii Šabdu
  a zkroť svou vzpurnou mysl. (REFRÉN)

Miliony jiných metod ji nezkrotíš,
  podřídí se jedině tak, že bude naslouchat této melodii.
Jogíni praktikují své vlastní metody,
  zatímco učenci jsou zaneprázdněni
  vědomostmi a diskuzí.
Asketové se unaví pokáním
  a celibátníci svým bojem s chtíčem.
Stoupenci dhján-jógy jen sami sebe klamou
  ve vnitřním rozjímání.
Kněží čtou a přednášejí svatá písma
  -i oni plýtvají energií, když se učí, když kážou.

Inteligence ani bystrost nejsou nic platné
  -učenci se nakonec budou muset kát.
Žádná jiná praxe nebude účinná,
  jedině praxe Šabdu tě sjednotí s Bohem.
Když žák s touhou v srdci
  potká Mistra, který zná tajemství Šabdu,
  a oddá se
  praxi Šabdu,
  jedině tehdy začne kontrolovat svou mysl.

Oddávat se vášním nikam nevede,
  obětuj tedy své tělo a mysl na oltář lásky.
Vznětliví a nečestní
  nebudou nikdy důvěřovat melodii Šabdu,
  neboť tato melodie přichází z nejvyššího nebe
  a vzácný je voják-Sant, jenž ji zachytí.
Ten podřídí svou mysl,
  získá nad ní vládu
  a oblehne pevnost na nebi Trikuty.
Za ní leží zákopy Sunu a dále náhorní planina,
  jež označuje hranice Mahá Sunu.
Pak duše rozrazí bránu Bhanvar Gufy,
  skrze niž ji Mistr ukáže
  křišťálový palác Pána.

Je to naprosto fascinující podívaná
  -každý paprsek září jako slunce,
  každé slunce září neobvyklým světlem,
  každý měsíc vykresluje miliony obrazů.
Nebeskou báň srdce osvětluje
  světlo vyšších oblastí
  odrážející se skrze miliardy vnitřních nebí.
V celé té hře je tajemná zápletka
  -to však potvrdí jen vzácný gurumuk,
  jenž obrátil dolů směřující proud své pozornosti.

Jak daleko mohu zajít v líčení nevyzpytatelných tajemství?
Ti, kdož chtějí vědět, musejí vstoupit do mystického stavu.
Jsem jako němý, pojídající sladkosti,
  neschopný vylíčit chuť, kterou okouší.
Jak jen bych kdy mohl popsat jedinečnost a skvělost
  nevýslovných, nepopsatelných říší?
Avšak Rádhá Svámí je nesmírně potěšen,
  že může tato skrytá tajemství vynést na světlo.

bačan 9, šabd 9

Vysvětlivky:

Šabd – zvuk, hlas, slovo, chvalozpěv; proud božské energie, jenž je v základu všech věcí a jenž stvořil a udržuje vesmír; nazývá se také Slovo, Jméno, Duch Svatý, Logos, Zvukový proud, hudba sfér…atd.. Právě s pomocí Šabdu, věčné Boží moci, byly seslány duše dolů ze svého původního domova, aby osídlily stvoření, a s pomocí téže moci se musejí i vrátit zpět. Avšak nikdo jiný než pravý Mistr nemůže žáku tajemství Šabdu odhalit a napojit na něj jeho vědomí.

Stoupenci dhján-jógy – ti, kdo praktikují tuto jógu, jóga kontemplace a zbožné meditace. Dhján-jóga usiluje o dosažení jemnějších úrovní vědomí pomocí kontemplace.

Sant – mystik nejvyšší úrovně, jenž v sobě realizoval Boha a dosáhl oblasti věčnosti a čistého ducha.

Trikuty – centrum kauzální oblasti a sídlo univerzální mysli neboli Brahma, vládce tří světů – hmotného, astrálního a kauzálního. Trikuty je druhou oblastí na vnitřní cestě popsané Santy.

Sun – toto slovo, odvozené ze sanskrtského šunja, se obvykle překládá jako dutina, prázdnota nebo vakuum. Santové je používají k označení třetí oblasti, zvané též Dasvan Dvár, a výrazem Mahá Sun označují oblast nepropustné temnoty mezi Dasvan Dvárem a Bhanvar Gufou.

Bhanvar Gufá – „rotující“ jeskyně, název nejvyšší oblasti stvoření, ležící na prahu věčnosti. Právě zde zvolá postupující duše „sóhang“ („já jsem toto“), když si uvědomí svou naprostou totožnost s Bohem, je však od něj stále ještě oddělena.

Gurumuk – ten, jehož tvář /muk/ je obrácena ke guruovi; ten, kdo se naprosto oddal guruovi, v protikladu k manmukovi, jenž je otrokem mysli.

Rádhá Svámí – Pán(svámí) duše (rádhá); pán Anámi („bezejmený“) vládce osmé duchovní oblasti)

Bačan – slovo nebo slova, řeč, učení, pokyny, příkazy, přísloví.

Přeji všem ty nejkrásnější svátky s prožíváním klidu v duši, bez připouštění si vlivů světa, v radosti s blízkými.
 

Václav Žáček /Venda/
Z knihy učení Sant Matu – „Sár Bačan ve verších“
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.6
hlasů: 5
Print Friendly, PDF & Email

258 komentářů

 1. Janovo zjevení 13:10
  10Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí Boží lid osvědčit trpělivost a víru.
  10 Αν κάποιος προορίζεται για αιχμαλωσία, πηγαίνει σε αιχμαλωσία.+ Αν κάποιος θανατώσει με σπαθί, πρέπει να θανατωθεί με σπαθί.+Εδώ είναι που περιλαμβάνεται η υπομονή+ και η πίστη+ των αγίων.

  překlad:
  10 Je-li kdo předurčen pro zajetí,jde dál zajatý.+Má-li kdo být zabit mečem,viditelně/zjevně/ bude zabit mečem.+
  vsuvka/glosa/:
  Na tomto místě/svitku/,kdo prvně obdržel/obsahuje/ uvnitř domov+a zvukový proud svatých/oddaných/.

  ->Na tomto místě svitku se při překladu dostal ten ,kdo prvně obdržel /obsahuje/ uvnitř domov+a zvukový proud svatých /oddaných/.

  *zajatec->podvědomá touha oddělit od sebe dva stavy mysli,neboť se mylně domnívá,že spolu nemohou koexistovat;->rozdělená,duální mysl ->duch
  *zabit mečem->proměněn,osvobozen pomocí rozumu , bdělé pozornosti a jeho podstaty,kterou je milosrdenství
  *vnitřní domov->bod spojení,milosrdenství,
  *vnitřní světelný zvukový proud->světlo z bodu spojení/kulička vakua/+proud->vír,torus-> vnitřní Slovo

  —-
  Janovo zjevení 1:1
  1Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát; naznačil to prostřednictvím anděla svému služebníku Janovi.
  1.Αποκάλυψη+ από τον Ιησού Χριστό, την οποία του έδωσε ο Θεός,+ για να δείξει στους δούλους του+ όσα πρέπει να γίνουν σύντομα.+ Και απέστειλε τον άγγελό του+ και την παρουσίασε με σημεία+ μέσω αυτού στο δούλο του Ιωάννη,

  překlad:
  1. Vrátí se skrývané +od vnitřního Světla Proudu/průchod/,ji,které předává Bůh,+během zobrazení /vidění/ uvnitř duše/lásky bezpodmínečné/ tato+podobenství nezbytné zde nejdříve proměnit /na jiné věci/.+A od země/vědomí/ uvnitř přinést trik/rozluštění/ +a do současnosti přeložit/přiblížit/ má znamení/symboly,pokyny/ skrze jeho uvnitř lásky/citu/ milosrdenství.

  1. Vrátí se skrývané od vnitřního Světla Proudu,to,které předává Bůh během zobrazení uvnitř duše /lásky bezpodmínečné/, tato podobenství je nezbytné zde nejdříve proměnit.A od vědomí uvnitř přinést rozluštění a do současnosti přeložit /přiblížit/ moje znamení /symboly,pokyny/ skrze jeho uvnitř citu milosrdenství.

 2. → Když žák s touhou v srdci potká Mistra, který zná tajemství Šabdu, a oddá se praxi Šabdu, jedině tehdy začne kontrolovat svou mysl. Pak pochopíte.

  Žáčku, žáčku, věř nebo nevěř, ale existuje ještě jinej levl. Levl, který je naprosto „bez touhy“. Až ho dosáhneš (je to sice blbý slovo, protože není čeho dosahovat, ba naopak, ale jiný mě teď nenapadá), pak si teprv můžeš odfrknout a říct si: pochopil jsem.

  1. …….ale jiný mě teď nenapadá

   Není to jen pro teď. Totiž tam kde nic není, tam ani čert nebere.

   1. co furt máte s těmi čerty, satany,….
    to mi v pátek též jedna vykladačka písma u nás na náměstí zakazovala, doporučovala, před satanem varovala…. Že takto si sama v srdci satana vytváří a uchovává, netušila.

 3. → Mistr, zasvěcený, pomazaný, do něhož vstoupil Duch svatý, znovu zrozený, ten, který přichází pro vybrané duše……. .
  Ježíš nepřišel na svět jen pro to, aby tu učil lidi morálce a etice.
  Vždy na Zemi existuje Kristus, jako Syn Boha v Jeho trojjedinosti.
  _______________

  Álois, Álois, tomuhle se obvykle říká: neví čí je. Bordel v hlavě, bordel všude. Marná sláva, způsob řeči je obrazem ducha. V daném případě pomatence.

  ps: ta rozpolcenost vtělená v „trojjedinost“, neologismus a s&h jak z praku, věru nemá chybu..:-))))))))
  Proti gustu žádnej dišputát, stejně jako je Vaše věc, jaký dohody jste sám se sebou uzavřel.

 4. → Ježíš nepřišel na svět jen pro to, aby tu učil lidi morálce a etice.

  Zaplaťpámbů. Na rozdíl od mnohých, místní věrozvěsty (rozuměj též: kupčíky, farizeje a vykladače Písma) nevyjímaje, to měl Ježíš v hlavě určitě setskara srovnaný. Ježíš byl „od nátury“ rebel. A proto skončil, tak jak skončil. A proto je svět tam kde je.

  1. Tož těším se na vykladače, jak Vám to zas nandají. Jak jsem již psala, potkala jsem takovou jednu striktní vykladačku písma, a to Vám Ti je síla, když začne dokazovat, zakazovat,… hotový nebe v jejím pekle :-)

 5. Jan 3:16
  16Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
  16 »Διότι ο Θεός αγάπησε+ τον κόσμο τόσο πολύ, ώστε έδωσε τον μονογενή του Γιο,+ για να μην καταστραφεί όποιος ασκεί πίστη+ σε αυτόν,+ αλλά να έχει αιώνια ζωή.
  překlad:
  16 Skrze spojení Bůh toužil svět natolik vyplnit,že rodí maličké Oko Boží proto,aby nezničil kdokoli zvířecí kůže smlouvu uvnitř něho,ale aby měl/cítil/ navždy Život-Duši-Domov.
  * zvířecí kůže-> člověk->slepý v otroctví pudů a pudových emocí
  * Život-Duši-Domov-> trvale bod spojení

  Jan 3:17
  17Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
  17 Διότι ο Θεός απέστειλε τον Γιο του στον κόσμο, όχι για να κρίνει+ αυτός τον κόσμο, αλλά για να σωθεί+ ο κόσμος μέσω αυτού.
  překlad:
  17 Kvůli spojení Bůh obětoval Syna= Oko Boží jeho uvnitř země/nevědomí,podsvětí/,ne proto aby rozdělil onen svět,ale proto,aby zabránil špatnému vývoji lidstva Silného jeho.
  *17 Kvůli spojení Bůh obětoval Syna= Oko Boží jeho uvnitř země/nevědomí,podsvětí/,ne proto aby rozdělil onen svět,ale proto,aby zachránil svět/vědomí/ uvnitř Něho.
  *obětovat-> dát,odevzdat,vzdát se

  Jan 3: 34
  34Ten, koho poslal Bůh, mluví slova Boží, neboť Bůh udílí svého Ducha v plnosti.
  34 Διότι αυτός τον οποίο απέστειλε ο Θεός λέει τα λόγια του Θεού,+ γιατί εκείνος δεν δίνει το πνεύμα με μέτρο.
  překlad:
  34 Skrze spojení,samo co vysílá, Bůh říká slova Boží,protože skutečně nedává/neuděluje/
  Ducha /génia,intelekt/ podle ustanovení/postupu,principů->zásad,pravidel,zákonitostí/.

  Jan 3:35
  35Otec miluje Syna a všecku moc dal do jeho rukou.
  35 Ο Πατέρας αγαπάει+ τον Γιο και έχει δώσει τα πάντα στο χέρι του.
  překlad:
  *35 Otci Láska Synem a je darem Jednoty uvnitř ruky jeho.
  *35 Otec Lásky Synem a poskytuje ochranu uvnitř ruky jeho.

  * Otec -> Rozum
  * Matka -> Láska ,Milosrdenství
  * Syn je jméno,Syn Boží = „oko Boží“-> zrak Boží ,Syn=“získáno při zkouškách“
  * uvnitř ruky-> to,co ruka drží je náplní vědomé mysli

  Jan 4:34
  pozn.: odvíjí se od „vody ze studny“ a
  4:31->“Mistře,poděl se !“->sdílení,příděl duchovní stravy->zkušenosti s citem->moudrost

  34Ježíš jim řekl: „Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo.
  34 Ο Ιησούς τούς είπε: «Η τροφή+ μου είναι να κάνω το θέλημα+ εκείνου που με έστειλε και να τελειώσω το έργο του.

  Opět jak je krásně vidět dvojsmyslná a v obou případech pravdivá informace podle rady: co dělá tvoje pravice, ať o tom neví tvoje levice ->překlad:

  34 Světlo jim pravilo: „Mou duchovní stravou je,abych pozorovalo a tvrdě se namáhalo,to vůle/přání/ toho,který vedle Spojení /spojky,bodu spojení/ a abych konečně smrti dosáhlo,to práce Jeho.

  34 Světlo jim pravilo: „Mou duchovní stravou je,abych pozorovalo a tvrdě se namáhalo,to vůle/přání/ toho,co mým /ega/ bodem spojení a abych smrti /znovuzrození/dosáhlo,to práce jeho.

  * tvrdě pracovalo -> na svém sebepoznání
  * toho,který vedle Spojení-> Otec Duch
  * spojení ->Bod spojení,kulička vakua,duše,součást Velké Matky,Nadduše
  * smrti ->to turn (end-over-end)-> obrácení přes smrt-> znovuzrození

  Oba,Otec/duch,mysl/ i Matka/duše,bod spojení/ pracují společně na proměně myšlení/Vědomí/,oni jen spolu tvoří a spolutvoří Srdce jedno,Boha celého,Vědomí /i vědomí/.-> odtud “ podobojí“

  Jan 5:37,38
  37A sám Otec, který mě poslal, vydal o mně svědectví. Vy jste však nikdy neslyšeli jeho hlas ani jste nespatřili jeho tvář
  38a jeho slovo ve vás nezůstává, poněvadž nevěříte tomu, koho on poslal.
  37 Επίσης, ο Πατέρας που με έστειλε έχει δώσει ο ίδιος μαρτυρία για εμένα.+ Εσείς ούτε τη φωνή του έχετε ακούσει ποτέ ούτε τη μορφή του έχετε δει·+ 38 και ο λόγος του δεν παραμένει σε εσάς, επειδή αυτόν που απέστειλε δεν τον πιστεύετε.
  překlad:
  37 Též Otec/ Znalec pole nevědomí/,který mě poslal, mi nabízí/poskytuje,dává/ soukromě mučednickou smrt /prostřednictvím mysli/.Vy nemáte ani Hlas jeho uvnitř ke slyšení/nemáte uši ke slyšení/,vždyť ani podobu Jeho nejste schopni obsáhnout.
  38 a slovo Jeho nezůstává/ nežije/ uvnitř vás,protože ten,který vysílá,není Bodem spojení /spojkou/.

  Jan 6:39
  39a jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den.
  39 Αυτό είναι το θέλημα εκείνου που με έστειλε, να μη χάσω κανένα από όλα όσα μου έχει δώσει αλλά να το αναστήσω+ την τελευταία ημέρα.
  překlad:
  *39 To je vůle/přání/ toho,co mě poslal,ne aby ztratil kohokoli z Jednoty, co mi držet dá,ale aby vzkřísil/vrátil život/ na konci hoření/dne/.
  *39 To je vůle/přání/ té,která mně spojením/spojkou/,ne aby ztratila kohokoli z Jednoty, co mi držet dá, ale aby vzkřísila/vrátila život/ na konci hoření/dne/.

  Jan 7 :28 ,29
  28Tu Ježíš, když učil v chrámě, hlasitě zvolal: „Znáte mě a víte také, odkud jsem. A přece jsem nepřišel sám od sebe, ale poslal mě ten, který je pravdivý; toho vy neznáte.
  28 Γι’ αυτό, ο Ιησούς φώναξε καθώς δίδασκε στο ναό και είπε: «Και εμένα γνωρίζετε και από πού είμαι γνωρίζετε.+ Και δεν έχω έρθει με δική μου πρωτοβουλία,+ αλλά αυτός που με έστειλε είναι πραγματικός,+ και εσείς δεν τον γνωρίζετε.
  překlad:
  28 Dvou to Světlo volalo, protože učí uvnitř spojení/chrámu/ vrátit se domů/bezpečně/ a pravilo: „A mě jste si vědomi a odkud jsem se ptáte/přemýšlíte/.A já jsem nepřišel upozorňovat z mé vůle,ale toho,kdo mi nastavil vnitřní svět vpravdě,a ten/vnitřní svět/ vy neznáte.
  28 Země/Vědomí/ to Světlo volalo, protože učí uvnitř vrátit se domů/bezpečně/ a pravilo: „A mě jste si vědomi a odkud jsem se ptáte/přemýšlíte/.A já jsem nepřišel upozorňovat z mé vůle,ale toho,kdo mi nastavil vnitřní svět vpravdě,a ten/vnitřní svět/ vy neznáte.
  * volalo-> zevnitř komunikovalo
  * chám-> bod ,místo spojení se Zdrojem uvnitř nás samých

  Jan 7: 29
  29Já však ho znám, neboť jsem od něho a on mě poslal.“
  29 Εγώ τον γνωρίζω,+ επειδή είμαι εκπρόσωπος από αυτόν, και Εκείνος με απέστειλε».
  překlad:
  29 Já jsem si ho vědom,protože jsem Zdroje slovo od něho/mluvčí/,a Tento mě našel .“
  29 Já jsem si ho vědom,protože jsem Zdroje okem/zrakem/ Jeho,a ten mi tady shromáždil.“
  ———-
  PS: Příběh o Ježíšovi je skutečnou zkušeností Otce a Matky,proměněnou na Moudrost.
  Je psán v obrazových symbolech.Těm je možno porozumět v jakékoli době,protože
  s každou dobou se významy slov mění.A toho si Tvůrce byl a je vědom.A je na každém
  z nás,jestli touto zkušeností projdeme také.Proto jsme také tady a teď.

  7 Jména, která se dávají věcem světa, jsou velice klamná. Obrací totiž myšlení od toho, co je pevně dáno, k tomu, co pevně dáno není. Ten, kdo slyší ‚Bůh‘, nechápe to, co je pevně dáno, ale zná to, co pevně dáno není. Tak se to má také s ‚Otcem‘, se ‚Synem‘ i se ‚Svatým duchem‘, s ‚křtem‘, se ‚světlem‘ a se ‚vzkříšením‘, s ‚církví‘ i se vším ostatním. Nezná to, co je pevně dáno, ale zná to, co pevně dáno není. Nenaučí se to, co je pevně dáno. Jména, která lze slyšet, jsou ve světě proto, aby klamala. Kdyby byla v aiónu, nebyla by užívána jako jména ani by nebyla kladena mezi světské věci. Mají svůj konec v aiónu./Filipovo ev./

  8 Jedno jediné jméno se ve světě nevyslovuje: Jméno, které dal Otec Synovi a které je vyvýšené nade všechno – jméno Otce. Syn by se nestal Otcem, kdyby nepřijal jméno Otce. Ti, kteří je mají, ti je znají, ale nevyslovují je. Ti, kteří ho nemají, ti ho neznají. Pravda však dala vzniknout jménům ve světě kvůli nám, protože je nemožné, abychom jí bez těchto jmen pochopili. Pravda je jedna a kvůli nám je mnohostí, abychom se, sami v lásce, poučili skrze mnohé./Filipovo evan./

  1. Hvězdičko, namátkou jsem si vybral malou část z Vašich nových překladů.

   Jan 6:39
   39 a jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den.
   39 Αυτό είναι το θέλημα εκείνου που με έστειλε, να μη χάσω κανένα από όλα όσα μου έχει δώσει αλλά να το αναστήσω+ την τελευταία ημέρα.
   překlad:
   *39 To je vůle/přání/ toho,co mě poslal,ne aby ztratil kohokoli z Jednoty, co mi držet dá,ale aby vzkřísil/vrátil život/ na konci hoření/dne/.
   *39 To je vůle/přání/ té,která mně spojením/spojkou/,ne aby ztratila kohokoli z Jednoty, co mi držet dá, ale aby vzkřísila/vrátila život/ na konci hoření/dne/.

   Zadal jsem překlad tohoto verš z řečtiny do češtiny na Googlu a v českém jazyce je to takto:

   „39 To je vůle toho, kdo mě poslal, neztratit vše, co mi dal, ale vzkřísit + to poslední den.“

   Vy máte dvě alternativy svého překladu:

   39 To je vůle/přání/ toho,co mě poslal,ne aby ztratil kohokoli z Jednoty, co mi držet dá,ale aby vzkřísil/vrátil život/ na konci hoření/dne/.

   39 To je vůle/přání/ té,která mně spojením/spojkou/,ne aby ztratila kohokoli z Jednoty, co mi držet dá, ale aby vzkřísila/vrátila život/ na konci hoření/dne/.

   Bible v angličtině /King James Version/ má tento verš takto:

   {6:39} And this is the Father’s will which hath sent me, that of all which he hath given me I should lose nothing, but should raise it up again at the last day.

   Google to přeložil do češtiny doslova:

   A to je vůle Otce, která poslal mě, to všeho, co mi dal, jsem měl neztratit nic, ale měl by to vzkřísit v poslední den.

   Samozřejmě, že gramatika je špatná.

   Ještě jeden překlad z tohoto znění – je z Authorized King James Bible

   39 And this is the Father’s will which hath sent me, that of all which he hath given me I should lose nothing, but should raise it up again at the last day.

   39 A tohle je vůle Otce, kterýž mne poslal, vůle všeho, co mi dal, nemám nic ztratit, ale v posledním dni bych to měl znovu pozvednout.

   Opět gramatika příliš neučesaná.

   Dovolím si dva dotazy, které Vás snad nerozčílí:

   1/ překládáte již mnohokráte přeložené – proč ?

   2/ předpokládám, že text Nového zákona máte v řečtině, a to buď Sinajský kodex / originál je uložen v Britské knihovně v Londýně / a nebo máte k dispozici Vatikánský kodex, z něhož jsou k dispozici fotografické kopie a vědci je mohou ve Vatikánské knihovně studovat. Oba tyto texty jsou ze čtvrtého století n.l.. Jak to tedy je s Vaším řeckým zdrojem?

   Ještě byste se mohla dostat k dalším textům / Bezuv kodex, Alexandrijský kodex /, i když pochybuji, že byste se dostala do knihovny University of Cambridge.

   https://cs.wikipedia.org/wiki/Sinajsk%C3%BD_kodex
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Vatik%C3%A1nsk%C3%BD_kodex
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandrijsk%C3%BD_kodex
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Bez%C5%AFv_kodex

   Na závěr:
   Z Jan 6, 39 jsem si zadal tento do vyhledávače – Váš text v řečtině – a našlo mi to, že to pochází ze „Strážní věže“, Strážná věž hlásající Jehovovo království.

   https://wol.jw.org/el/wol/b/r11/lp-g/bi12/43/6#study=discover

   Pak by bylo jasné, odkud čerpáte řecký překlad.
   Jste jehovistka, Hvězdičko?

   Pokud ano a pokud čerpáte z překladu Bible do řeckého jazyka z knihovny Strážní věže, tak mi již na otázku číslo 2 neodpovídejte.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

   1. Venda 13.1.2020 (10:15)

    ad. namátkou jsem si vybral malou část z Vašich nových překladů.Zadal jsem překlad tohoto verš z řečtiny do češtiny na Googlu …

    Takovou hloupost neudělá ani žák prvního stupně ZŠ.

    ad.Vy máte dvě alternativy svého překladu:

    Nemohu za to,že neumíš číst.Tvoje pohnutky jsou ze zla,ze tvé vlastní chudoby srdce,
    proto neumíš číst,ani vidět,ani slyšet.Zatím tě zajímají jen povrchnosti,což odvrací tvou pozornost.A když jdeš páchat zlo,odvrátí ji samotný Otec.

    Ačkoli nemáš uši k slyšení ani oči k vidění,natož abys vůbec realizoval to,o čem tu píšeš,přesto ti to zopakuji:

    Realizovala jsem uvnitř sebe vnitřní zvukový a světelný proud,vnitřní Slovo,
    již před dvanácti lety.Čili přímé spojení s Bohem a v Bohu.Co víc si mohu přát?
    A zde jsem psala a píši o mé zkušenosti,o mém svědectví,že je to možné a že má
    každý hledat toto přímé spojení v sobě samém.Také sem vkládám Otcova Slova,
    ba i jeho nabídku milosti smrti a rozumu.
    Mé kroky,mou mysl, neřídíš ty, ale Otec a Matka.
    Otec řídí mou pozornost.Je to tak,jak je napsáno:
    „Kdo se napil z mých úst, bude jako já. Já se stanu jím a skryté se mu odhalí.“

    Na všechny tvé hloupé otázky falešného ega jsem zde již dávno odpověděla.
    Můžeš si to dohledat.

    ad.Jste jehovistka, Hvězdičko?Pak by bylo jasné,..

    Tvoje představy a domněnky jsou jen tvoje.:))Nezávidím ti je,protože sis z nich sám
    postavil okolo sebe hradbu,a sám si ji budeš muset také,kámen po kameni,zbourat
    stejným způsobem.

    κύριος ->κῡ́ριος
    1.pán , mistr , opatrovník , vládce , majitel
    2.Vážený pane
    3.Řecký překlad Tetragrammatonu v Septuagintě

    3.κῡ́ρῐος->Řecký překlad Tetragrammatonu v Septuagintě

    Tetragrammaton
    ->Čtyři hebrejská písmena יהוה (v přepisu , YHWH nebo JHVH) použitá jako nevymahatelné jméno Boha v hebrejské Bibli , různě přepisovaná jako Jehova nebo Jehovova .

    Septuagint
    ->Starověký překlad hebrejské bible do řečtiny provedený Židy žijícími v Alexandrii ve prospěch Židů, kteří zapomněli na jejich hebrejštinu

    1Za svými choutkami jde, kdo se zříká druhých, pohotově rozpoutává sváry .
    2Hlupák si nelibuje v rozumnosti, nýbrž v obnažování svého srdce.
    3Kam vejde svévolník, vchází opovržení a potupa s hanbou.

    14Rozumné srdce hledá poznání, kdežto ústa hlupáků se honí za pošetilostí.

   2. Jan 6:39
    39 τοῦτο δέ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με,
    ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέν μοι μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ [ἐν] τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
    překlad:
    39 To je vůle/přání/ té,která mně spojením/spojkou/,ne aby ztratila kohokoli z Jednoty, co mi držet dá, ale aby uvnitř ní vzkřísila/vrátila život/ na konci hoření/dne/.

    *hoření-> očista ohněm->očista pomocí rozumu

    http://www.greekbible.com/index.php

    ——
    2.Timoteovi 4:3
    3Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním.
    3 Διότι θα υπάρξει μια χρονική περίοδος στην οποία δεν θα ανέχονται την υγιή διδασκαλία,+ αλλά, σύμφωνα με τις επιθυμίες τους, θα συσσωρεύουν για τους εαυτούς τους δασκάλους για να τους γαργαλούν τα αφτιά·

    překlad:
    3 Kvůli spojení začnou dočasně obíhat v kruhu uvnitř kterého nebudou přijímat Hlasu/Zvuku,Slova/ učení,ale harmonizovat s těmi touhami jejich,budou pro sebe samotné shromažďovat mistry/učitele/ proto,aby jim lechtali uši,

    *lechtat uši->jen to,co chtějí slyšet,“brnkání“ na emoce->pád na pudovou rovinu

    2.Timoteovi 4:4
    4Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.
    4 και θα απομακρύνουν τα αφτιά τους από την αλήθεια, ενώ θα εκτραπούν σε ψεύτικες ιστορίες.

    překlad:
    4 a odejdou uši jejich od pravdy/ne+skryté/,zatímco budou vedeni na scestí falešnou historií/falešným vyprávěním,záznamy minulosti/.

 6. Kolemjdoucí pro Vendu z 9.1.2020 (17:42): Nejprve jsem na projevy Vašeho povýšeneckého EGA nechtěl vůbec reagovat, ale teď jsem změnil názor, protože devastujete myšlení lidí, jako je naše Hvězdička, když jí podporujete a chválíte za ty její překlady, které nejsou nikomu k potřebě. Lépe by udělala, kdyby rovno říkala „lež“ a zase jenom „lež“ bez vysvětlování, jako to dělá náš Honza s těmi svými komentáři – s&h!
  Ptáte se: „Vy jste v mém výchozím článku něco nepochopil? Potřebujete nějak význam cizího slova upřesnit?“ – To mi od Vás připadá jako nechutný vtip! Chápu Vás velice dobře a je mi z Vás a těch Vašich „eniky-beniky-Šabdu-bé“ na zvracení… Je rozdíl když cituje pravdu opravdový guru, nebo jen ubožák, který se za něho vydává. Pochopil jste?

 7. → Pravdou je, že učení Mistrů je pro živé po všechny časy a platí pro celý svět bez přerušení a bez výjimek.

  Chááá, chááá. (Hurvínek)

  „Ego učitele nikdy nepřizná, že ho žák něčemu naučil. Pouze ten, který to připustí, pochopil jednu z největších pravd a začne růst na rozdíl od toho, kterému vyschla moudrost ve stejný čas, jako inkoust razítka na jeho diplomu. Následující dobu zvládnou nejlépe ti, co pochopili princip propojení.Nejsou učitelé a nejsou žáci“….. (Jiří Woodman)

  1. Pro některé z mistrů je největší odměnou, když ho žák přivede k slzám, byť třeba jen jedné jediné.

 8. Pane Kolemjdoucí, ak chcete byť žiakom nášho majstra, ktorý bol už 3x v Indii a opäť sa tam chystá, nemôžete o ňom písať také veci, ako píšete. To ho môže uraziť! Bol ste Vy v Indii? Určite nie, tak vidíte! A poznáte sanskrt? Tiež asi nie! Kto sa nášmu Vendovi vyrovná, že áno?!? Poníženosť a skromnosť nie je zlo, ale dar! Neviem, aký mudrc to napísal, ale myslím, že je to pravda!

  1. Já jsem byl v Rusku a viděl jsem Lenina a taky to nikdo nedocení:-))

 9. Pane Degone,
  nemile jste mě překvapil.
  Nejsem guru, ale jsem již 16 roků žák Mistra Gurinder Singh, zvaného Baba Ji.
  Tady jsou stránky, kde se lze dozvědět více :
  https://www.rssb.org/index.html

  Sanskrt je jazyk, kterým se v Indii nemluví. Je něčím jako latina třeba v lékařství, obzvláště pro zprostředkování bohaté duchovní tradice této země.

  Že jsem byl v Indii nic neznamená. Kolemjdoucí mě nepochopil. Já se tu nevydávám za hlasatele pravdy.

  Napsal jsem mu:

  Proti tomu jak se snaží Hvězdička o rozkódování nic nemám. To je její určitě záslužná činnost. O tom jste mi ale nepsal.

  Ona by se mohla snažit, když jste ji zase vzpomněl, chovat se k bližnímu svému podle toho evangelia, které jsem uvedl a které již nepotřebuje žádné rozkódování. Ale mezi námi, Kolemjdoucí, to je její věc, její karma.

  Sanskrt je jazyk. který se používá v Indii. Byl jsem tam 3 x a zase se tam chystám. Speciální slova tu překládám do srozumitelných slov. Nic na tom nevidím špatného. Vy jste v mém výchozím článku něco nepochopil? Potřebujete nějak význam cizího slova upřesnit? Jakého?
  – – – – – – –

  Před tím mi Hvězdička napsala že jsem neupřímný, lstivý, pomstychtivý, falešný, prodejný a především psychopatický manipulátor ….. . A já ji zdvořile upozornil, že Ježíš Kristus nabádal k neodsuzování – citoval jsem ji příslušný odkaz na Matouše.

  Co je na tom, pane Degone, podle Vás špatného?

  Kolemjdoucí, ač jsem mu vysvětlil co je Šabd, si z tohoto Ducha svatého, Slova….atd. dělá legraci. Ano, píšu česky a kdykoliv budu kopírovat něco přepisovat do češtiny a ve zdroji bude něco ze sanskrtu, dám tam vysvětlivku = přeložení. Samozřejmě že by bylo ode mne hloupé, kdybych to neudělal. Pak bych opravdu vypadal blbě.

  Pane Degone, dovolím si na Vás dotaz – setkal jste se osobně někdy s Brunem Groningem?

  Díky.

  Václav Žáček

  1. Aha, tak už ne Sant Mat, ale již 16 roků (je V. Žáček) žák Mistra Gurinder Singh, zvaného Baba Ji.

   Hurá letadlem do Indie. https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekologick%C3%A1_stopa
   Ekologická stopa letadlem přes půl Zeměkoule se tříděním odpadu a vegetariánstvím nikdy nevyrovná.
   Baba Ji je o tom multikultináboženství, které nám Venda přibližuje.
   https://www.rssb.org/index.html
   „Radha Soami Satsang Beas (RSSB) je spolu se svými mezinárodními přidruženými společnostmi duchovní organizace založená na učení všech náboženství a věnovaná procesu vnitřního vývoje pod vedením duchovního učitele…Vegetariánská strava podporuje úctu a empatii pro celý život a uznává, že za zbytečný život je třeba zaplatit dluh…Je to osamělá praxe, která se provádí v tichu vlastního domova …V jádru učení RSSB je víra, že lidský život má duchovní účel – zažít Boží božství, které sídlí v nás všech. Díky této zkušenosti si uvědomíme pravdu o konceptu, že existuje pouze jeden Bůh a všichni jsme vyjádření jeho lásky. ..Členové se nemusí vzdát své kulturní identity nebo náboženské preference, aby se vydali touto cestou…Dobrovolná služba je páteří všech činností souvisejících s RSSB. Všechny administrativní funkce, výstavba indických a mezinárodních center, krmení stovek tisíc návštěvníků, kteří navštěvují centrálu v Indii, psaní a překlady knih a časopisů vysvětlujících učení, provádějí členové dobrovolně..“
   Zaráží mě výstavná centra toto RSSB v Indii na videu, dobrovolníci stavěli dobře. A dobře krmili statisíce návštěvníků hlavní centrály v Indii. Centra jsou ve více jak 90 zemích.
   Svědci Jehovovi mají asi 8,7 milionů lidí a „Všichni vykonávají veškeré činnosti ve sborech i mimo něj bez nároku na finanční odměnu“. Až na výjimky.

   Tak jo, jdu třídit zážitky v klidu vlastního domova. Dnes jsem byl tři hodiny venku, zažil jsem studený chlad, takže jak mi psal Venda, se blížím. Nevím sice čemu se blížím, asi zažít ten filosofický pojem Boží božství. Bůh je jeden. A který to je, to ví snad jen Bůh.

   1. ad. „…Bůh je jeden. A který to je, to ví snad jen Bůh….“
    JJ, on ten Bůh není schizofrenní, to jen my, tedy někteří lidé, vymýšlí co a jak vlastně a co a jak vlastně nikoliv, i co se počtu Bohů týká.
    Tedy jiné je to s různými samozvanými prostředníky,…těch je, jé je.

 10. → Pardal se zastavil.

  Budiž mu to jen ke cti. Mezi těmi místními „kolotočáři“,“kejklíři“ s pojmy a dojmy, je to svýho druhu výhra a spása zároveň..:-)

 11. Honzo – súhlasím! Možno nám Pardal svojím bystrým vedeckým vnímaním nahradí nášho už zaslúžilého pána Žáčka, ktorý všetko zakladá na „osobných stretnutiach“. Ja osobne mu v tom želám „veľa úspechu“!

 12. Jenom doplním k onomu → Pardal se zastavil

  Točí se a točí v rozšiřujících se kruzích,
  sokol neslyší sokolníka;
  věci se rozpadají a střed už nedrží;
  jen anarchie se roztahuje světem,
  krvelačný příliv bije a všude
  se utápí obřad nevinnosti;
  nejlepší jsou zcela nepřesvědčiví
  a nejhorší se vášnivě snaží.

  (William Butler Yeats „Druhý příchod“)

 13. Šabd a člověk a příroda.https://www.stoplusjednicka.cz/cesta-za-nalezenim-vnitrniho-klidu-je-meditace-jen-nafoukla-bublina
  „Z výzkumu vyplynulo, že soustředěná meditace má za následek měřitelné změny v mozku v oblastech spojených s pamětí, vědomím sama sebe, empatií a stresem, konkrétně v hipokampu, zadní cingulární kůře, mozečku a dalších jeho částech. Mozky nově meditujících také zaznamenaly zmenšení amygdaly, oblasti mozku spojené se strachem, úzkostí a agresivitou. Menší velikost amygdaly korelovala také se sníženou úrovní stresu.
  Iniciátorka výzkumu účinků meditace na lidský mozek Brita Holz, členka týmu v Massachusettské nemocnici, k zjištěným výsledkům uvedla: „Je úžasné si uvědomit, že je lidský mozek tvarovatelný a že právě my můžeme pomocí meditace hrát aktivní roli při jeho přetváření, což se projeví na celkovém lepším zdraví a kvalitě lidského života…
  Nepotřebujete žádné speciální pomůcky, ani konkrétní prostředí. Védská meditace je otevřena pro každého. Jediné, co potřebujete, je 15–20 minut času…Usaďte se na židli s oporou zad (či křeslo, gauč…) a zavřete oči.
  Komentář : Zmenšení amygdaly je otázka, zda je to dobře. Něco jako amgdalu mají živočichové, savci hodně obdobnou člověku. Amygdala neustále sleduje dva jevy -POHODA -NEBEZPEČÍ. V nebezpečí i domnělém se aktivuje a máme stres. Jenže intuiutivní a rychlá rozhodnutí jsou stále třeba, evolučně nás zachraňovalo a dovedlo k dnešku.
  Následujících 20 minut nedělejte vůbec nic.“
  1)Cvičil jsem asi 20 let jogu, hlavně jsem si myslel, že to prospívá tělu, tedy i duchu. A omezuje to obecně žravost, nacpaný člověk cvičit jogu nemůže. Meditační kouči říkají, že odvalení nežádoucích myšlenek (zatížení) má jít od uzdravené mysli k zdravému tělu.
  2)Teď si myslím, že než sedět a meditovat je lepší být v přírodě na zdravém vzduchu. Čili obojí- pohyb i mysl a příroda, k níž jako dnešní vládci planety jsme původně patřili.

   1. → Pardal se rozpohyboval.

    V Berouně řekne Beroun!..:-)))

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference