mapa stránek || vyhledávání

Pokus o hledání cíle ve vývoji člověka

Vesmír a stvoření mají tři hlavní atributy; čas, prostor a příčinnost. Lze si představit život v jeho komplexnosti bez jednoho z nich, neboli, můžeme při hledání něco vynechat? Ale ještě přednostně; lze to vynechat při hledání Boha? V mnohých mých pokusech o hledání, v mnohých útržcích jsem se dostal do situace, kdy si dávám věci a dění, události a postoje, dohromady pro jediný cíl, poznání sebe sama.

Ačkoliv je Bůh všude přítomen, v tobě je přítomen v nejhlubší a nejústřednější části tvé duše. Přirozené smysly nemohou Boha ani vlastnit, ani se s ním spojit. Nikoliv, tvé vnitřní dary porozumění, vůle a vzpomínky mohou jen toužit po Bohu, ale nemohou být místem Jeho pobytu v tobě. V tobě však je kořen neboli hloubka tvé bytosti, z níž všechny tyto dary vycházejí jako čáry z jediného průsečíku nebo větve z jediného kmene stromu. Tato hloubka je jednota, věčnost – dno duše. Vždyť je tak nekonečná, že jí nic nemůže uspokojit, nebo nic dodat klidu kromě nekonečnosti Boží.  William Law

Adam a Eva po vyhnání ráje, ilustrace z roku 1897.

Adam a Eva po vyhnání ráje, ilustrace z roku 1897.

Ve Starém zákoně v knize Genesis říká v kapitole třetí Hospodin Bůh Adamovi, jako prvnímu člověku, který porušil jeho zákaz, to jednoznačné: „Země bude kvůli tobě zlořečená!“ Co se s tím dalo dělat. Mohl snad praotec Adam se svou ženou Evou nějak protestovat a můžeme my, lidé dneška, toto nějak změnit?

Dnes se stále dokola podivují někteří lidé nad děním ve světě, nad materialismem, konzumem, úpadkem mravů /ó, kolikráte tu již i tento byl/ nad vším, co je mimo dobro, a neuvědomují si, že tak se děje právě na té zlořečené zemi, jež je dědictvím člověka. Je daným polem jeho svobodné vůle k působnosti dle jeho přání, tužeb, chtíčů a chtivosti. To vše získal svou neposlušností. Jinou zemi člověk neobdržel a jinou nemá. Země zlořečená. Lze na takové vystavět nějaký pozemský Ráj?

Někteří lidé se stále a stále obklopují lidmi a vyprávějí jim zkazky, jak se dá všechno lehce změnit, když to a to se z života lidí odstraní. Tito často falešní vůdci o tom píší i obsáhlé knihy a neuvědomují si, že každý jeden člověk je prach a v prach se znovu obrátí, ale že každý jeden člověk má skrytou moc se z této země sám vymanit. A nebo si možná i myslí, že Bůh pošle na lidstvo zkázu a po ní dojde k jeho novému znovuzrození do ideálu. Ale tak to není, protože již jen ten opak dobra, zlo, které prarodiče lidstva měli tu čest poznat jako první, sem přinesli jako dědictví prvního hříchu. Lze jim odpustit to, že chtěli mít podle hadova /Satanova/ příslibu moc jako Hospodin Bůh?

Snad i lze, protože s tím již nejde nic dělat. Rodíme se s důsledkem z té první příčiny a nakonec i jejich syn Kain pak ukázal, že lze zabít i svého rodného bratra jen z toho pocitu, který se zrodil v jeho mysli, ze závisti. Jaký to byl motiv a nemá snad destruktivní sílu a platnost í pro dnešek, ještě v mnoha a mnoha dalších rafinovaných podobách?

Co a jak chtějí dnes někteří lidé napravovat, když samotný Stvořitel jim daroval do základní výbavy těžký život; cituji ze stejné knihy SZ a stejné kapitoly: „Po všechny dny svého života z ní (zlořečené země) budeš jíst v útrapách; bude ti plodit trní a bodláčí a ty budeš jíst polní byliny. V potu tváře budeš jíst svůj chléb, dokud se nevrátíš do země, neboť z ní pocházíš: „Prach jsi a v prach se obrátíš!“? Prachem je skutečně každý a v prach se po smrti každý obrátí, v tom je spravedlnost pro všechny. Ale mnozí nejedí „jen“ polní byliny a nemusí si svůj chléb opatřovat v potu své tváře. Naopak, mnozí žijí v bezmezném blahobytu, bohatství a přepychu a na úkor jiných lidí. Nebylo toto rozdělení lidí záměrem snahy samotného Satana, který k tomu měl svůj závažný „tvůrčí“ důvod?

Ale zpět. V dávných biblických časech, když se lidské plemeno rozmnožilo a žilo v hříchu, až hanba mluvit, poslal na ně dokonce Hospodin zkázonosnou potopu a zachránil právě jen ty, kteří pak mohli začít s novým a čistým štítem. Lidský rod a spolu s ním mnoho druhů zvířat, ptactva a všeliké havěti nebeské byl od trestu zachráněn. První zápalná oběť po opadnutí vod potopy přinesla slib samotného Hospodina /SZ/: „Už nikdy kvůli člověku neprokleji zem, i když jsou myšlenky lidského srdce už od mládí zlé. Nikdy už nepobiji vše živé, jako jsem to učinil. Dokud bude trvat země, nikdy nepřestane setba a žeň, chlad a horko, léto, zima ani noc a den.“ /že bych v tom cítil zákon karmy, akce a reakce, spravedlivé odplaty za vykonané/. A dokonce s Noem a jeho lidmi uzavřel smlouvu novou: „Veškeré tvorstvo už nikdy nebude vyhubeno záplavou vody. Už nikdy nenastane potopa, jež by zničila zemi.“ Něco se však zase časem pokazilo a lidé sklouzli opět do problémů, možná i větších. Že by spoléhali na tuto Smlouvu a říkali si, že se jim nemůže nic stát, zvláště s přihlédnutím k tomu, že Bůh přece neporušuje své zákony /… i smlouvy/?

Později, protože nekonali správně, dostali od Hospodina ještě novou šanci k životu, tzv. Desatero. Ten se již na to zřejmě nemohl dívat a jmenovitě, tedy maximálně srozumitelně, jim vyjmenoval to, co mají dělat, a to, co ne, co je naopak velkým hříchem. Než jim však ta doporučená moudra vytesaná do kamenných desek Mojžíš přinesl, tak si lidé stihli vyrobit zlaté tele a s různými obřady se mu klaněli. Mojžíš však u vybraného národa udělal pořádek. Udržel se však a žili pak lidé v tomto Desateru?

Leč ten samý Hospodin jim pak v dalších generacích, jakoby sám zapomněl na svá přikázání, doporučoval, ba přímo i rozkazoval, koho zabít, komu vyvraždit ženy a děti, kde bude křik, nářek a prolita krev. Byla to zvláštní doba a člověk doslova nevěděl, co činí. Krev na bojištích, krev nevinných obětí v chrámech lidmi postavených na oslavu Boha. Z toho měl vyrůst nějaký ideál a z takto pojatého náboženství se měl stát jeden z pilířů budoucí civilizace?

Carl Bloch (1834-1890) - KristusProroci později mluvili o někom, kdo přijde a všechno napraví. On přišel, jako samo vtělené Slovo, viděl a konal, leč byl svými vrstevníky za novou Pravdu potupně zabit. I když se velmi snažil a přinášel prorokované učení plné nových a mnohem jednodušších doporučení pro život, lásku k Bohu a k bližnímu, odpouštění a pokoru, musel v mladém věku zemřít. Tehdejší světská moc, Řím, by ho nechala žít. Nezradili ho však a nevydali pro smrt lidé jeho vlastního národa?

Uplynuly již téměř dva tisíce roků a vývoj v nich nepokračoval dobře. Vznikla další dvě nová a silná náboženství s pozdějšími rozděleními do mnoha různých skupin a sekt, které však velmi sloužily rozvoji moci světské. Lidé ve jménu různých bohů a božstev, s prapory s kříži či jinými symboly, s modlitbou na rtech vraždili ty, kteří s podobnou modlitbou umírali. Vraždili muže, ženy a děti, vraždili pro bohatství a slávu. Nabízí se otázka – změnilo se to dědictví zlořečené země z počátku?

Očekávaný Mesiáš pro ty tenkráte silnější nebyl tím pravým prorokovaným a spása světa se davově nekonala. Naopak, ti i ti, a do toho další, používali svá náboženství ne ke spáse, ale k dalším rozbrojům a válkám, tedy pravý opak pokojné cesty poznání jednoty-lásky-harmonie a odpouštění, které hlásal pokojný syn Marie. U křesťanů, mohamedánů i židů stále probíhal a probíhá boj o moc. Kolik lidí si ukládá své pravé poklady v nebi, kde je nikdo neukradne? Kolik si je ukrývá na zlořečené zemi, kde je kradou zloději či ničí rez a moli? Kolik lidí při vědomí těžké cesty, ale jisté v jejím konci, jde k Bohu po doslova ostří nože? A kolik jde pohodlnou a širokou cestou do pekel? Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu. Kdo dá na nejasný příslib života věčného po smrti, kdo naopak upřednostní sladkosti vezdejšího života, kde si užívá svými smysly a to zcela naplno? Tady si každý může odpovědět sám.

Mnoho lidí dnes hledá důvody, proč je svět tak rozpolcený, proč pravda a spravedlnost pláče někde v koutku a na výsluní se hřejí vášně lidských myslí, třeba jen ta lež a sobeckost. Tzv. moderní civilizace přinesla politickou podstatu, která ve vývoji určila, že stát a peníze jsou bohem na zemi. Dokonce pod útlakem státu /i států/ a patřičných jejich nástrojů s použitím i těch nejméně čestných prostředků vzniká ve vývoji údajně i sjednocení. Kdo toto akceptuje, kdo si lže sám sobě do kapsy s potlačením svědomí, ten dostává privilegia, moc, jež vedou k pýše, lakotě, ješitnosti a krutosti. Proč tomu tak je?

Na konci individuální cesty v hledání vývoje člověka je pak cíl v opravdovém poznání jako vědění, jímž jedinec neslyšitelné slyší, neviditelné vnímá a nepoznatelné poznává. A jen to osvobozuje, to je tím rozvázaným ranečkem, ve kterém jsou pravé rubíny vnitřního pokladu. To je pravá podstata vzkříšení, a to bez ohledu na civilizaci, ve které člověk žije. Cesta k Bohu, k návratu jeho podstaty v nás do jeho Domova. Ostatní je jen chytáním větru do rukou a lidé budou pobíhat a lapat jej i se svými dětmi; hlavně že se budou smát.

Umíral jeden slavný rabín, vážený muž víry ve své komunitě a rodině. I zeptal se ho jeho nejstarší syn: „Otče, ve svém životě jsi poradil mnoha lidem, chodili za tebou a tys je neodmítl. Můžeš nyní, na konci svého života prozradit to nejhlavnější, co tě provázelo tvým životem a co jsi poznal, že je nejdůležitější?“ Rabín se krátce zamyslel a tichým hlasem řekl: „Synu, všechno je jinak.“

 

Václav Žáček /Venda/
 

Poslední články autora:


Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

50 komentářů

 1. Ahoj všem.
  Jak jsem psal, byli jsme s Vendou včera na rybách. Jeden kapr šupináč, 48 cm. pro mne dobrý. Venda ryby nejí, na mé speciální pánvi si opekl nějakým kořením potřené cukety a k tomu chleba a zeleninový salát. Já klasickou klobásu. Pohoda! Ohýnek voněl, počasí akorát.

  Ale o to teď nejde. Venda chodil kolem rybníka a pak tam seděl na návrší a něco psal. Až dnes jsem zjistil, že tvořil svůj nový příspěvek. Po odpolední kávě, která u vody v přírodě chutná trochu jinak /líp/, se mne zeptal, zda vím něco o termínu zlořečená země. Neřekl žádné souvislosti a na takový stručný dotaz jsem neuměl nijak reagovat. Jen jsem se optal, jestli země s velkým nebo malým písmenem zet? Dnes to vidím v jeho novém článku. Je to zajímavé zjištění a docela podivná situace. Když jsem zkoumal v mé paměti a listoval teď při podvečerní návštěvě u něj v Bibli elektronické / http://www.bible21.cz/online /, uvědomil jsem si, že nevím, jestli Hospodin Bůh, alespoň tento izraelský tu zlořečenou zemi odvolal a změnil na zemi, která oplývá medem, mlékem a strdím, jak to odlišně viděl podle pověsti Praotec Čech???

  Jinak si myslím, že můj kamoš Václav dovršil své útržky a jeho článek se hodí i do snahy pana Staňka uvést tu postupně deset kroků ke vzkříšení evropského civilizačního centra. Proč zrovna jen evropského, to ale fakt nevím. Z Evropy vzešly v minulém století dvě poslední velké a kruté války, v tom předchozím století ještě ty napoleonské…..a mnoho menších – třeba prusko-rakouská / válka dvouměsíční + devět dní, na rakouské straně padlo a bylo raněno přes 70 tis.vojáků /. K jaké době vývoje Evropy jako civilizačního centra by se toto vzkříšení mělo vztahovat, to fakt nevím.

 2. Vendo píšeš:

  …Adam se svou ženou Evou nějak protestovat a můžeme my, lidé dneška, toto nějak změnit?

  Viem odpoveď na Tvoju básnickú otázku : Ano, viem, ako sa zbaviť prekliatia , ktoré spôsobilo zožratie jedného chuťovo nie nalepšieho jablka.

  Že ako? Jednoducho sa zrieknite priblblej rozprávky o Adamovi a Evičke a
  odmietnite zodpovednosť za pažravosť Evičky a Adama…

  Každý je zodpovedný za svoje konania a kolektívna vina je v rozpore s Galaktickou ústavou…

  Nebyť ,,ochutnávky“ tak sme do dnešných dní blbí ako tága , poskakovali by sme po stromoch ako opoidi a pojedali by sme sa navzájom , pretože ,,bez práce nie sú koláče“……

  Že to aj tak v dnešnej dobe vyzerá hrozne, že sme my ľudia na seba zlí ako hovadá, je to možné, lebo sme sa až príliž odtrhli ,,z reťaze“ a modzog, ten sopel začal svoju ,,samostanú evolučnú cestu v našej hlave“…

  Bože môj, kde to spejeme !!!

 3. Však já si na život nestěžuji. Co jsem si v minulých životech nadrobil, to si pokorně jím. Někteří lidé hledají, jak je třeba vzkřísit evropské civilizační centrum. Já hledám, jak se odsud dostat /samozřejmě, smrt čeká každé tělo/, ale hlavně, jak se sem již do dalšího nového zrození nevracet.

  To je, o co jde. Samostatná evoluční cesta v naší hlavě – to je práce mysli, to je práce agenta Satana. S tou myslí je třeba bojovat, na jejím ukáznění, říkal to Ježíš, Kršna, Buddha…… . Ovládnout mysl tak, aby i ona ukázněně směřovala s ovládnutými smysly k poznání sebe sama a své hlavní podstaty- duše ve vyšším vědomí. O to prosím Boha, o jeho Milost.

  Své „štěstí“ mají lidé, kteří toto – Boha, poznání…..- nepotřebují. Užívají se teď a tady a mají svůj život /vtělené duše jako oživujícího principu v pomíjivém těle/ po smrti za navždy ukončený. Ti si užívají již své odměny /falešné/ přímo tady na zemi.

  Václav Žáček

 4. Vendo,píšeš:

  Své „štěstí“ mají lidé, kteří toto – Boha, poznání…..- nepotřebují. Užívají se teď a tady a mají svůj život /vtělené duše jako oživujícího principu v pomíjivém těle/ po smrti za navždy ukončený…

  Nechcem tu na týchto stránkach vyvolať dojem, že všetko čo píšeš je ZLÉ. To určite nie. Už len to, koľko námahy vkladáš do každého článku je obdivohodné, hotový živý ,,apoštol“ Pavol, ktorý pretavil myšlienky virtuálneho Ježišťoka,
  aby boli univerzálné, t.j. aby mohli byť ,,zožrateľné“ aj pre ,,pohanov“…

  Ja som zas živý príklad toho, že : Své „štěstí“ mají lidé, kteří toto – Boha, poznání…..- nepotřebují.
  Jedinú poznámočku mám k časti tejto vety kde si dal slovko štestí do úvodzoviek. Je to nepatričné, také ponižujúce, lebo BOH , ten Protožidovský, ten masový vrah podľa autorov Biblie je zodpovedný za všetko, čo sa udialo u nich v ,,kuchyni“…

  Nie , to je 5.000 ročná lož, propaganda, lebo Toho Boha-Hospodina-Jahwe-ho si ONI vymysleli na svoj obraz a na ďalšie manipulovanie blbých ,,ovečiek“…

  Nie nadarmo kresťanská cirkev označila ,,svojich“ za ,,OVCE“.

  Blbšie zviera na tejto planéte, ani snáď nie je. Však sa na ich osud pozrime. Od rána sa ,,posúvajú“ po pastvinách a lučinách a len žerú a žerú . Je to hlavne pre to, že aj keby chceli, nemôžu nič iné, lebo bez aktívneho ,,modzgu“ sa nedá ani premýšlať… Majú totiž tak malý a málozávitový ,,modzog“, že okrem prijímania impulzov z receptotov na tele a v tele ten ich ONÝ nedokáže nič viac. Je to nie sopel, ale obyčajná ,,sračka“ v hlave ovce..

  Takýto má byť aj vzorový člen sekty Kresťanskej…

  Hlúpy, nevzdelaný, nepremýšlajúci, nerebelujúci, čiže hlavne poslušný. Musí na povel jednať tak, ako si to ,,Pastier“ želá. Ten pastier je však sám Satan, keď HO premeníme na Tebou naznačenú Nadprirodzenú nebytosť..

  Vendo, nechceš mi nahovoriť, ,,Že si takáta Ovca, či Baran“…

  A my Neaznabohovia sme tí, ktorí ,,serú“ na Nadprirodzené nebytosti a ,,robia“ všetko tak, ako im to Príroda pripravila a ešte naviac hľadajú, klopkajú a nie sú posratí z ,,Príkazov z nebies“…

  A ešte si aj užívajú a nie falošne klamú, že oni nesmilnia , nekradnú, nezabíjajú, ale len každý deň sa snažia splodiť potomka, ako to hlásal Protožid Abrahám a občas súložia ,,do prázdna“, ako ich to naučil ten ďalší súdruženko ten zvrátený Onan…

  Vendo, priznať si omyl, nie je nikdy neskoro, tak sa raz len tak nezávisle od bohov , elohimov zastav, prestaň prežúvať a použi svoj ,,SOPEL“. Potom uvidíš Svet v pohľade , ktorý ŤA zmení a možno ŤA aj ,,osvieti“…

  Klasický koniec: Tak nám Pinokia naďalej pomáhaj…

 5. Vendo, mám v tom zmatky, vidím to tak : chovat se podle Desatera a o případný život po životě,vtělení se do jiného přes karmu atd. se nestarat. Stejně ví všichni kulový, jak říkal ten rabín, všechno je jinak.
  http://odkrytelzi.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/budhismus-buddhismus/
  „Křesťanství a Buddhismus jsou vzájemným OPAKEM, vůbec se nepodporují. Křesťanství jasně definuje buddhismus jako učení satanova svodu.“
  https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8E%C3%A1bel
  “ v buddhismu zloduch Mára“
  Venda :
  ..“ je práce agenta Satana. S tou myslí je třeba bojovat, na jejím ukáznění, říkal to Ježíš, Kršna, Buddha“
  Zdá se, že obdobu Satana pěkně puštěného z řetězu má i islám
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Satan
  „V islámu je Satan znám jako Iblí“

  1. Díky za rozbor, který dokládáte odkazy.

   Málokterý člověk si přizná, že „mám v tom zmatky“ – při troše snahy, trpělivosti a pokory však i ty mohou být časem odstraněny.

   Můžete mi prosím dát odkaz na křesťanská novozákonní písma, evangelia, skutky, dopisy či Zjevení, kde je jasně definován buddhismus jako učení satanova svodu? Tady jste mne zaujal.
   Děkuji.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

   Děkuji

   1. Vendo, buddhismus je v mnohém opakem křesťanství.
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Buddhismus
    „Buddhismus bývá označován jako ateistické náboženství[2], ačkoli se v buddhistických textech objevují „božstva“ – bytosti, žijící ve vyšších dimenzích existence. Na rozdíl od teistických náboženství jsou však tato božstva považována za běžné smrtelné a nevědomé bytosti podobně jako lidé nebo zvířata, pouze je převyšují svými schopnostmi a dlouhověkostí. ..Ještě v 19. století nebyl mezi stoupenci různých směrů buddhismu rozšířen pocit příslušnosti k buddhismu jako univerzálnímu náboženství, které nesdílelo ani jednotné označení…Teprve v průběhu 19. století začali mniši různých buddhistických tradic hovořit o jediném buddhismu jako univerzálním náboženstvím, aby odvrátili útoky křesťanských misionářů a koloniálních úředníků. Je paradoxní, že vůbec první pokus o sjednocení buddhismu učinil buddhista ze západu plukovník Henry Steel Olcott.[“
    Takže Bible, evangelia, křesťanští proroci atd. nemohou psát o buddhismu, když ten pojem neexistoval. Filosofie buddhismu je ve sporu s křesťanstvím.
    Nestihám přeji pohodu.

    1. ad:“Takže Bible, evangelia, křesťanští proroci atd. nemohou psát o buddhismu, když ten pojem neexistoval.“ Filosofie buddhismu je ve sporu s křesťanstvím.

     A to je vono.

     ad:“Filosofie buddhismu je ve sporu s křesťanstvím.“

     Filosofie není ve sporu, a pokud to tak někdo cítí, tak je za tím sporem potřeba vidět lidi. Jinými slovy, mysl, ego, netolerance, nepochopení.. .

     Též přeji pohodu.

    2. Vendo, fajn, ne filosofie buddhismu, ale lidé, kteří mají filosofii buddhismu. Takže to vyjde na stejno.
     Buddhismus je v zásadním rozporu s křesťanstvím. Nemá jednoho věčného Boha, vrací karmu zemřelých lidí ( kromě pár těch, co si myslí, že dosáhli nirvánu) na zem do dalších lidí, aby si hříchy předchozích generací odsloužili a vytrpěli. Takové peklíčko na zemi.
     Stále jsem si ještě nezapamatoval, jestli propagujete buddhismus nebo hunduiszmus. Možná je to jedno, prostě stále sjednocujete křesťanství s čímsi. A proč? K čemu je dobré být náboženský schizofrenik?

    3. Nepodepsal jsem se omylem.
     Vendo, fajn, ne filosofie buddhismu, ale lidé, kteří mají filosofii buddhismu. Takže to vyjde na stejno.
     Buddhismus je v zásadním rozporu s křesťanstvím. Nemá jednoho věčného Boha, vrací karmu zemřelých lidí ( kromě pár těch, co si myslí, že dosáhli nirvánu) na zem do dalších lidí, aby si hříchy předchozích generací odsloužili a vytrpěli. Takové peklíčko na zemi.
     Stále jsem si ještě nezapamatoval, jestli propagujete buddhismus nebo hunduiszmus. Možná je to jedno, prostě stále sjednocujete křesťanství s čímsi. A proč? K čemu je dobré být náboženský schizofrenik?

    4. ad:
     „Stále jsem si ještě nezapamatoval, jestli propagujete buddhismus nebo hunduiszmus.“

     Ale to není můj problém, že? Ale že jste to Vy, tak Vám opět sdělím, že nepropaguji žádné z uvedených. Hledám to, co náboženství mají společného. Kořeny! Jinak vyznávám „Jógu slyšitelného životního proudu“, kde má jedinečnou důležitost napojení se na tvořivé Slovo, které bylo na počátku /viz.Jan, kap.první/. Sjednocování, to je špatné pochopení – spíše hledám společné znaky, principy. Různí lidé různých národů a kultur, blízcí učedníci, žáci, satsangiové, následovníci…. Mistrů, kteří je vedli, zůstali pak po smrti svého vůdce kolikráte sami, bez patřičného poučení, bez poznání, daleko k dokonalosti svého Mistra, se pak často dostali na scestí. Je potřeba hledat a pátrat, co je zrno a co plevy. Vím ale, že je to pro samotného člověka těžké. V dnešní době je sice běžné používání širokého spektra informací, mohla by to být velká výhoda, leč může vzniknout opačně až značná přesycenost a bez důkladné schopnosti rozlišovat a bez pomoci vyšších sil, zůstane jen velká hromada zrna a plev a úkol oddělit je od sebe je pak velmi obtížný.

     Pěkný den.
     Václav Žáček

    5. Vendo, tak až s pomocí vyšších sil oddělíte zrno od plev, dopátráte se kořenů společných znaků náboženství, tak jsem na to zvědav. Zatím jste se nedopátral.
     Společným znakem náboženství je, že člověk v ně věří. Což se podle mě dost odlišuje od vyzobávání společných znaků různých náboženství. Zatím to u Vás vypadalo na preferování hinduistické Bhagavadgíty.

    6. Tak na takový příspěvek z odkazu já vhazuji do ringu ručník. Možná měl být ten odkaz od Vás jako fór?! Každý však, i ten promlouvající člověk z videa, může mít jakýkoliv svůj názor.

     Matrixi, myslel jsem, než jsme to otevřel, že jde o seriózní otázku. I když jsem si říkal, že Vy, jako pamětník byste mohl vědět, že vegetariánství jsem tu z mého pohledu popsal a dost k tomu i diskutoval. Třeba tady :
     http://hledani.gnosis.cz/vegetarianstvi-ano-ci-ne/
     http://hledani.gnosis.cz/neber-uplatky-neber-uplatky-neber-uplatky/

     Jak by asi člověk z videa komentoval vyznání jednoho zdejšího autora, kterého vývoj přivedl k vegetariánství :
     „Jenže uběhl nějaký čas, a cosi se stalo. Byly Vánoce, myslím roku 2003. Můj děda tehdy dostal k Vánocům tři živé kapry. Dal je do vany, a začal je zabíjet. Zabil prvního, a protože měl ruce od krve, umyl si je ve vodě, kde plavali zbývající dva kapři. V tu chvíli se stalo něco, co ho velmi překvapilo. Obě zbývající ryby, do té doby tmavě zbarvené, najednou zbělely. Byla to okamžitá a velmi výrazná změna. A bylo naprosto jasné, že kapři pochopili, co se stalo, i co je čeká. Poznali, že jeden z nich chybí a ucítili ve vodě jeho krev.

     V okamžiku, když jsem se tento příběh dozvěděl, jsem se mimoděk naladil na tuhle situaci. Na kratičkou chvíli jsem procítil a prožil ten šílený strach bezmocných tvorů, čekajících na svou smrt. V tu chvíli jsem emočně pochopil to, co jsem měl rozumově již zpracováno. A okamžitě jsem se rozhodl navždy vyloučit maso ze svého jídelníčku. Od této chvíle se můj život změnil – k lepšímu.

     Začalo to asi 10 dnů poté, co jsem se stal vegetariánem. Zcela nečekaně jsem prožil něco, na co do smrti nezapomenu. Byl to okamžik, ve kterém jsem náhle intenzivně pocítil nesmírnou úlevu a lehkost. Byl to pocit, jako bych do té doby nosil na zádech nesmírný těžký balvan, o kterém jsem ale neměl ani tušení. A najednou ho ze mne někdo sejmul. Naráz. Byl pryč. Byla to nesmírná úleva. Nejprve jsem nechápal, co se děje. Nic takového jsem do té doby nikdy nepocítil… Až později jsem si tento nesmírně silný zážitek dal dohromady s nedávným rozhodnutím již nikdy nejíst maso. Byla to velká milost, ve které mi bylo takto ukázáno, že jsem se vydal tím správným směrem.“

     Pěkný den.
     Václav Žáček

    7. Váš závěr z první části příspěvku je správný. Zatím nedopátral.

     ad: „Zatím to u Vás vypadalo na preferování hinduistické Bhagavadgíty.“

     Bhagavadgíta je velmi kvalitní kánon morálních a etických zásad které, když je jim porozuměno, mohou člověku v jeho „hledání cíle“ velmi pomoci. Není to jen můj názor. Jsou to ale jen teorie, doporučení…atd.. Když pak podle nich člověk nejedná, nevezme je za své, nic z toho moudra nemá.

     Svoji cestu jógy jsem tu popsal v mnoha článcích i vzájemné diskuzi a moje hledání cíle již není pokusem, ale pevným směrem.

     Pěkný den.
     Václav Žáček

    8. Vendo, jsme u toho kořene, který hledáte. Nalezení cesty je jedna věc, druhá, kam cesta vede, když narazíme na cestu nám dosud neznámou. Cesty a to i duchovní vytvářeli lidé odedávna a problém je ten, že vedou k obydlí a duchovním hodnotám doby, kdy byla cesta vytvořena.
     Pro Vás je tou cestou Bhagavaghíta, jóga a hinduismus. Článků a hledání hodně. Po cestě možná správné za Vámi jde u nás pár poutníků. Nebude to nové svaté poutní místo, které navštíví milion lidí za rok. Aby to bylo více táhlo, kombinujete to s Biblí a lehkým odstupem od církve. Mně to nevadí, ale ani neláká.

    9. Opravím Vás. Nehledám kořen, ale kořeny. To je podstatný rozdíl.

     Duchovní cestu, na kterou jsem se dostal, nevytvořil člověk. To je potřeba primárně pochopit. A nevede k žádným obydlím. Duchovní hodnoty, které moje cesta vyznává, jsou univerzální. S mým dosavadním poznáním mohu říci, že jsou nadčasové, zrovna jako její Tvůrce.
     Váš úsudek o mé cestě je mylný, ne jenom Bhagavadgíta a hinduismus.. A význam slova jóga jsem tu již objasňoval, ne jednou, a to i v jeho překladu ze sanskrtu.

     Mých článků a hledání je a bylo právě tolik, kolik mělo být. Jinak si to neumím vysvětlit. Neohlížím se za sebe, zda mám nějaké následovníky, to není účelem mého konání na těchto stránkách. Připomínám z Gíty:
     Zpěv II/ 47:
     „Ať tvé činy nejsou spjaty s ovocem tvých činů! Nechť odměna není podnětem tvých skutků! Ale neoddávej se ani nečinnosti!“

     K tomu Vašemu novému svatému poutnímu místu a návštěvě milionu lidí za rok mám dotaz – Pardale, šel jste někdy sám osobně v davu tichých lidí, čítajícím čtyři sta tisíc poutníků? A to se mi stalo v jednu sobotu, v neděli totéž, další dvě soboty a dvě neděle totéž. Takže 2 miliony 400 tis. poutníků jen během mého jednoho mého pobytu. Všední dny nepočítám. A to se opakuje mnohokráte do roka. Teď je tam rozšiřována hlavní hala, kam se vejde pod střechu 750.000 lidí. Vše je perfektně ozvučeno nejmodernější technikou a všichni vidí na stovkách obřích obrazovek svého Mistra. V Dillí se setkání s Mistrem účastní běžně přes milion lidí. Ale to není důležité, ani pro Mistra, ani pro mne.

     Vaše domněnka o tom, jak by a co by mělo více táhnout /koho?/ je také mylná. Že Vám to nevadí, když podle Vás něco kombinuji, je Vaše věc, zrovna tak to, že Vás to neláká.

     Kdybyste se chtěl podívat,tak tu je nový dokument z mého duchovního centra Dera Baba Jamail Singh, District Amritsar, stát Punjab, Indie. Některé záběry v něm jsou z dnešní doby, dokonce tam poznávám jednu paní z Prahy /čas 1:51:52/. Pro doplnění, stát Punjab na severozápadě Indie je státem s převahou vyznavačů sikhského náboženství, ale „Jóga slyšitelného životního proudu“ je zcela něco odlišného od všech náboženství.

     http://rssb.org/videos.php

     V čase 1:41:04 až 10 hovoří hlas moderátora o půl milionu účastníků rozprav Mistra. V takovém davu jsem byl unášen – vůní tisíců těl, rozkvetlého duchovního centra, s vůní učení Mistrů.

     Mějte se hezky.
     Václav Žáček

    10. Vendo, hezky jste to popsal, milion lidí na cestě ke kořenům a Mistrovi, který předpokládám mluvil anglicky.
     Já jsem často na cestě lesní, není moc přes kořeny, krásná příroda, jel jsem dnes kolmo na koupání na pískovně. Dělal jsem okap na zahrádce na chytání dešťové vody, což si přála manželka. Nechal jsem psa si zaplavat a proběhat se. A jsem spokojený. Jsem rád, že nemám kolem sebe davy, Mistr mi tak nějak neschází.
     Doufám, že vydržím zas pár týdnů nediskutovat, stejně je to stojatá voda. Jediné, co mám jisté, že nic nechápu. No a co?

    11. Pardale, pěkně jste popsal přírodu a Vaši vycházku se psem a také práci doma. I já se snažím o obdobné naplnění, i když, domek jsem přenechal synovi a v bytovce s bytem 2+1 není tolik práce. O to více se snažím o práci na své cestě a také o cvičení a pobyt v přírodě.

     Váš včerejší příspěvek mne inspiroval a prakticky na všechny Vaše myšlenky jsem se snažil reagovat.

     Dnes jen doplním Vaši nejasnost. Mistr mluví v jazyce paňdžbábí / pro ty sta tisíce lidí na jeho satsangu/ – je tu do sluchátek překládáno do angličtiny, němčiny, španělštiny,v únoru tam bývá dost Číňanů, tak i čínštiny a dalších mnoha jazyků. Pro nás z Česka i do našeho jazyka. Mistr umí také urdsky a jazyk hindi. Pro nás, pro cizince pak má týdenní seriál odpovědí na naše otázky v angličtině. Umí také výborně španělsky. Kdybyste ještě něco chtěl ujasnit, rád zodpovím.

     K Vaší závěrečné poznámce. Co nechápete, víte Vy sám nejlépe. A pak je tu jiný možný pohled a s ním i otázka – je něco, co nechcete pochopit? A to také víte sám.

     Pěkný den.
     Václav Žáček

 6. Když Vy nerozumíte napsanému. Pak je dost problematické něco více vysvětlovat. A vlastně ani nechci.

  Co bych ale mohl, kdybyste měl zájem, označit Vám mé články na tomto webu, kde si všímám Cesty a mých zkušeností z ní získaných, kterou jsem před 11ti léty dobrovolně a s láskou a v pokoře nastoupil. Ale hlavně, a to je fakt, Vás o ničem nemusím, a ani nechci, přesvědčovat. Každý má svůj život a každý s ním naloží a nakládá, jak sám míní. Seje svoji setbu. A ani tomu dokonce nemusíte věřit. Mohl byste to vtipně obrátit a souhlasit jen s tím, že zemědělec či zahrádkář seje něco pro budoucí sklizeň.

  Vsadil bych se, že neznáte většinu lidmi přijatých zákonů / u vás na Slovensku je přijímá Národní rada Slovenské republiky /. A může Vám to být jedno až do té doby, dokud byste se nedostal do konfliktu, nespáchal něco, za co byste podle příslušného zákona mohl být stíhán, obžalován a pak i odsouzen. V případě vyšších zákonů je to také do jisté míry jedno. Dělejte, jak chcete a věřte – nevěřte čemu a komu chcete.Zásadní informace na Vás stejně čeká.

  Ale na něco se přece jen zeptám. V otázce bude použito tázací zájmeno proč a vy můžete jen odpovědět jednoduše….protože ……. .

  Otázka: Lidé dnes vědí o nemoci tuberkulóza – proč to nevěděli lidé třeba před čtyřmi tisíci léty ?

  Pěkný den.
  Václav Žáček

 7. Vendo,

  správna otázka : ,,Lidé dnes vědí o nemoci tuberkulóza – proč to nevěděli lidé třeba před čtyřmi tisíci léty ?

  Odpovedám ako v škole , celou vetou. O tuberkulóze nevedeli preto, že :

  a, vôbec v biblickej , či feudálnej spoločnosti neexistovala v takom rozsahu,
  aby si ju ľudé vôbec všimli

  b., ,,Veda“ ešte nevymyslela, zopakujem ,,Veda“, nie Náboženstvo, ktoré okrem
  duchovných blábolov nevie nič praktického ľudstvu ponúknuť, napr. ten
  ,,ďalekohľad do mikrosveta“, kde sa tie odporné organizmy , z náboženského
  pohľadu Satančekovia v malom , hemžia, súložia a tak rozširujú túto chorobu
  chudobných…

  c., Ľudí bolo ako sračiek, nemali čo do huby, tak každý ,,umrevší“, pomohol
  živému tým, že im zostalo viac…

  d., Ostatné nespomenuté dôvody, viď Wikipedku

  1. Z té wiki po zadání hesla – tuberkulóza :
   „Kosterní pozůstatky z neolitické osady ve východním středomoří ukazují, že někteří lidé z období 7000 let př. n. l. měli tuberkulózu[18] a známky tuberkulózy se našly i v mumiích z období 3000–2400 let př. n. l.[19] Řecký výraz pro tuberkulózu je phthisis (česky ftíza); okolo roku 460 př. n. l určil Hippokratés ftízu jako nejrozšířenější onemocnění té doby, které zahrnuje vykašlávání krve a horečku a které je téměř vždy smrtelné.“

   Zdůrazňuji, před cca 2,5 tis. let – nejrozšířenější onemocnění.

   Vaše odpověď na moji otázku byla rozborem – snad stačilo,“protože se k tomu museli dostat vývojem poznání“.

   No a k tomu štěstí v uvozovkách. Ty znamenají, že to takto označené štěstí je myšleno ironicky, tedy jako spíš opak štěstí, tedy z mého pohledu. Dost lidí žije v nevědomosti. A s tím nemá cenu nic dělat- vývoj však pokračuje u každého.

   V mém článku cituji ze SZ : „Nikdy už nepobiji vše živé, jako jsem to učinil. Dokud bude trvat země, nikdy nepřestane setba a žeň, chlad a horko, léto, zima ani noc a den.“

   Už je Vám to jasné?

   Pěkné odpoledne.

   Václav Žáček

 8. Vendo píšeš:

  „Nikdy už nepobiji vše živé, jako jsem to učinil. Dokud bude trvat země, nikdy nepřestane setba a žeň, chlad a horko, léto, zima ani noc a den.“

  Už je Vám to jasné?

  Predpokladám, že cituješ Hospodina, ale nie si tak trochu ,,drzí“, že sa oháňaš cudzím perím?

  Si snáď očitým svedkom činov Hospodinových, že ,,veríš“ , že tieto slová vyriekol ,,ON“ a nevymysleli si to tí písálkovia, ktorí ho počas tisícročí formovali a ucapkávali, aby bol ,,výsledok“ taký vierohodný, že až do 20 stor. bola aj Biblia dávaná ako vzor priamo prameniaci od Neho, hoci aj sám virtuálny Mojžiš, ktorého Níl za oných čias dopravil v správnej dobe na správne miesto ,,prezradil“, že s Ním komunikoval, ale ho nikdy nevidel ?…

  Možno sa mu ukázal ako ohnivý krík, prašný výr, či ohnivý výr v noci, keď ich viedol 40 rokov tou inkriminovanou púšťou…

  Aj mannu dostávali len tak akosi čudne, potajomky cez tú ,,Debničku úmluvy“

  Takže Vendo, nie vymyslené citáty niekoho. Daj niečo vlastné, presvedčivé od srdca, hoci na srdce, ako biologickú pumpu by som sa ťiež veľmo nespoľahol…

  1. Gilgamešova Noho, mohl byste konečně vydat nějakou ucelenou studii ke Starému zákonu Bible. Píšete:
   „Si snáď očitým svedkom činov Hospodinových, že ,,veríš“ , že tieto slová vyriekol ,,ON“ a nevymysleli si to tí písálkovia, ktorí ho počas tisícročí formovali a ucapkávali, aby bol ,,výsledok“ taký vierohodný, že až do 20 stor. bola aj Biblia dávaná ako vzor priamo prameniaci od Neho, hoci aj sám virtuálny Mojžiš, ktorého Níl za oných čias dopravil v správnej dobe na správne miesto ,,prezradil“, že s Ním komunikoval, ale ho nikdy nevidel ?…“

   Třeba si detailně povšimnou historie a uvést ty pisálky.

   U uklidním Vás. Boha nikdo nikdo nikdy neviděl. Již byste to mohl vzít na vědomí.

   Do vi.
   Václav Žáček

   1. …Boha nikdo nikdo nikdy neviděl….

    Velmi výhodné pro podvodníky i církve.

   2. …paní doktorko, věříte v Boha?…
    …no nevěřím…nejsou žádné důkazy!!!…nikdo ho nikdy neviděl…

    Ale já jsem vašu piču taky neviděl a věřím, že ju máte!!!

    1. „Máte rozum?“
     „Mám.“
     „Kde? Já ho nevidím“

     – Pokud něco nevím, nemám právo věřit v to.
     – blbec nepochybuje, věří.
     a různé skupiny podvodníků, či církví a sekt mu předepisují, jak správně má věřit, nejraději slepě.

     Jeho vnitřní představový svět tím může být různě ovlivněn, pokud jen věří a neví…..

    2. ad:
     „Máte rozum?“
     „Mám.“
     „Kde? Já ho nevidím“

     – – – – – – – – – –
     Rozum se projevuje. „Vidět“ je v konání člověka.

    3. ad. Venda 19.7.2016 (7:06)

     bingo !!!

     Ale nestačí v něj věřit, ale těmto projevům rozumět, ověřovat si jejich pravdivost,….

    4. ad/“Ale nestačí v něj věřit, ale těmto projevům rozumět, ověřovat si jejich pravdivost,….“

     Projevy rozumu jsou takové, jaké jsou, odpovídající úrovni intelektu „majitele“ rozumu. Ověřování jejich pravdivosti je relevantní. A také většinou subjektivní.

    5. …a Bohumil to ověřené jinde již měl, tedy věděl…proto mohl doktorce směle říci – …věřím, že ju máte…

    6. Jiná věc by byla, kdyby žena, vypadající jako žena, byla však transvestita?
     A rozumový důvod věřit v existenci jejího dámského přirození by se ukázal u transvestitu jako mylný. Ovšem ve filmu neměl JUDr.herec Donutil žádného transvestitu, ale ženu, MUDr. v podání slavné paní Chýlkové….a ta ji zcela jistě má!
     Rozum nerozum, na to by mohl i naivní Bohumil naletět.

     Mňam, Vendův houbový guláš je v žaludku! Děkuji za pozvání a volám, nádobí utřu a sklidím !!

     A když již jsem odbočil z tématu hledání, říkám si, jak Matka a Zdenek a Venda prohlubují „pokus o hledání cíle ve vývoji člověka.“

 9. Pro Vás dobré odpoledne, tady je již večer a já se vrátil z výletu.
  Odpovím zítra. Zajímavé téma.
  Václav Žáček

 10. Dobré ráno pro Vás. Byl jsem dnes na houbách. Teď tu trochu napršelo a není ani zima. Měly by růst. Holubinky mandlové, celokrajové, růžovky, klouzky a babky v množství půl košíku – dnešní můj úlovek.

  Marťasi, tomu Vašemu odkazu rozumím. Sám Starý zákon nemusím, ale setkával jsem se s ním již od dětského věku. A je tu v naší části světa dosti znám.

  Můj článek „Pokus….“ byla taková reakce na články pana Staňka, který hledá vzkříšení evropského civilizačního centra. Dokonce píše i o nějakých krocích, které by k tomu měly snad vést. Zeptal bych se ho přímo, proč v dnešní pokročilé době vývoje, mu jde o vzkříšení jen evropské – samozřejmě bych odpověď nedostal. A mým článkem jsem chtěl naznačit a doplnit, s odvoláním právě na Starý zákon, který je u Staňka /zatím/ stěžejní – viz. v článcích jeho poukazování na Desatero – že Hospodin z tohoto zákona opravdu člověka potrestal. Uvedl jsem i celý další postup vč. příchodu Ježíše a jeho nové nauky, kterou na rozdíl od SZ uznávám.

  Několikráte v různých mých dřívějších článcích i v diskuzi jsem uvedl, že tento hmotný svět není místem k ustanovení pozemského Ráje. Na to je tu příliš silně rozvinutý negativní princip pro ovládání lidí, kteří žijí a rodí se již od počátku s dědictvím hříchu, poznání dobra a zla a používání tzv.svobodné vůle. To je ten problém.

  Židovské náboženství nebudu nijak rozebírat. Informace ze SZ jsou i dosti podrobným popsáním dějin židů a hlavně, mají podpořit výjimečnost – vyvolenost tohoto národa. Vím, že to tak není, ale diskutovat o tom není třeba. K Bohu vede stejná cesta pro všechny, ať je člověk mohamedán, ortodoxní křesťan či vyznává Rudolfa Steinera. I to je tu, nejen ode mne, zde dostatečně uváděno.

  Informace z Vašeho odkazu jsou beze sporu zajímavé. Rusko je vůbec zajímavé a jeho síla /nemyslím vojenská/ se ještě významně projeví.

  Jen ještě jedna myšlenka. Pan Staněk hledá vzkříšení, zjednodušeně řečeno, Evropy. Že by zrovna Evropa měla být vzorem, tím si nejsem tak jist. Ale protože na Zemi nikdy ráj nebude, na to je člověk příliš nedokonalý, nemíním to dál nijak pitvat. Již tento jeho první krok vyjádřeny takto:“Jakmile tedy každý člověk (členové elit zejména) začne dávat své myšlenky a činy do souvislosti s existencí Boha a konečné Spravedlnosti, svět se okamžitě začne měnit k lepšímu. “ je holým a nereálným nesmyslem.

  Pěknou pohodu na Floridu přeje
  Václav Žáček

  1. Diky za odpoved Vendo,

   Sber hub vam vsem v CR zavidim (v dobrem samozrejme), ja zase sklizim preve tento tyden uz dozrale zlate fíky (mnam) ,pred mesicem jsem sklidil moruše a plody mučenky.

   Vendo,ja uz se s nikym,kdo chce budovat „duchovni ci civilizacni centra“ a jeste ke vsemu v Evrope,nepru. Ono to ani nema cenu. Pripada mi to takove detinske az jakoby naivni. Ja porad nemohu pochopit,kde lide v sobe berou to presvedceni,ze pouze a jedine jejich vira je ta spravna ,nebo ze nejake misto,zeme ci narod je zde na Zemi nejak vice vyvolenejsi,duchovnejsi ,nez jine zeme,mista ci narody. Kdo neustale rozdeluje na „my a ti druzi“,tak nic nepochopil a ceka ho jeste hodne navratu.
   Ten odkaz z Leva net je zajimavej,uz s prihlednutim k faktu,ze min 300 let je zde snaha nekterych evropskych skupin dostat Rusko pod svuj vliv,a nebo rovnou na kolena, kdyz ne pod svuj vliv. Netroufam si odhadnout,na kolik je pravdivy udaj ,ze v Rusku nebyl SZ dlouho znam,ale s prihlednutim k faktu,jak je Rusko neustale demonizovano a je uz par stoleti zde snaha o jeho podvoleni,bych se zase tak nedivil,jestli SZ poslouzil jako jeden z nastroju globalnich elit k jeho dobyti.
   Co se tyce jeste vzkrisovani Evropy apod. Takovych Stañku a podobnych „mudrcu“ bylo je a bude jeste hodne. Ja se na to divam s odstupem a vidim,jak stary system (s zidokrestanskymi zaklady) se pomalu hrouti,a ti kteri na tomto systemu lpeji,si preji jeho vzkriseni v ruznych podobach pro danou oblast a dobu poplatnych. Avsak stejne,jako postupne vystridala vira v jedineho Boha viry v bohy, vystrida postupne seberealizace jednotlivcu institualizovana zkostnatela nabozenstvi,ktera jiz svou strukturou a povahou nemaji co nabidnout.

   Pohodu a mir vsem i Vam na Moravu

   Mart’as

 11. Martasi,

  ak si z Floridy, dedukujem správne, že si v Amerike?

  A čo tí ,,pripečení“ amíci , ako sa tam mávajú? To musí byť totálne blbý ,,národ“, však oni ešte v koncom 20. storočia prisahali aj na súdoch na tú ,,Protožidovskú“ Bibliu, akoby to bol zázrak priamo od Nehmotnej nebytosti.

  A beloch s černochom ašte v 60. rokoch 20. stor.nemohol sedieť ani v reštike, či v škole.

  Ozaj ,,jebnutý národ“…

  Asi je tam Židov ako ,,nasratých“ tou Galatickou sliepkou a katolíckej ,,zgerbe“ tolerujú pedofíliju a onaniu asi najviac ,,na svete“. ČI ?…

  A čo tí ,,praví kresťania“, tí Svedkovia Hospodinoví, tí mormóni, ešte sú pri živote, alebo už opustili toto slzavé údolie?

  To je tam asi krajina ,,pokusov“, kde sa to naživo odskúšava, ako sa bude žiť v multinárodnom bahne. Beloch, černoch, indián, mexikán, aleut, ozembuch, no hotová Gomora, Sodoma…

  Mám dojem , že ak to TAM praskne, Svet ako sme ho poznali končí a nastúpi nová generácia , ako z ,,Planety Opíc“…

 12. ad.
  Venda 19.7.2016 (9:15)
  Ověřování pravdivosti – je možné komplexně, mnoha různými způsoby. I když je velmi těžké eliminovat nepravdivost :-) Pak člověk začíná znova.

  1. Pak člověk začíná znova……. a o tom je život. Ale lze se z toho vymanit.

   Matko, to ověřování pravdivosti jste sem přinesla Vy, 19.7.2016 (7:09), ale pokračujte.

    1. bať, bať.
     Jak by řekl básník – strom může dorůst jen do té výšky, jakou mu umožní jeho kořeny. Protože kořeny člověka vycházejí z věčnosti, může i člověk do ní dorůst.

 13. Vendo píšeš:

  ….Protože kořeny člověka vycházejí z věčnosti, může i člověk do ní dorůst…

  Tejto Tvojej myšlienke, ktorú si sformuloval určite sám, bez pomocných biblistických kecov, ale naozaj nerozumiem.

  Korene človeka nepochádzajú predsa z večnosti, ale od opicoidného Adama, takže ľudský rod podľa biblických kecov má svoj jednoznačný začiatok…

  Nie je podstatný stavebný material, z ktorého bol Adam ,,ucapkaný“, teda z tej inkriminovanej hliny Edenu, ale KEDY…

  Biblia , aspň SZ jasne nabáda k tomu, že Adam bol ,,ucapkaný“ až vtedy, keď už bola na svete všetká háveď a tvorstvo vo vzduchu, vo vode a na zemi. Biblia , samozrejme ako každá náboženská ,,hovadina“, zabúda na toho pracovitého, poloslepého ,,krtka“, ktorý denno denne ako ,, tunelár“ hĺby svoje chodbičky tam dole pod trávou, pod tými fialkami a preto ušiel pozornosti Hospodina, pretože bol ,,vymodolevaný v nadpláne, počas ,,voľnej soboty“ a preto , že bol zrobený v šabate, bol potrestaný tým, že každý na ,,neho kašlal“.

  Chudáčik môj…

  No vráťme sa k meritu problému. Takže ak má človek svoj počiatok, nemôže do večnosti dorásť, lebo TO odporuje II. vete termodynamickej, ktorá platí aj na bohov všetkého razenia, keďže sa teoreticky zdržujú a pohybujú TU , v hmotnom priestore.

  Tu niet výnimiek z II. vety termodynamickej len preto, že sú ,,Vymyslení“…

  1. Noho, na závěr se vracíte k meritu problému. Ale ten jste si vytvořil sám a sám si ho pitváte. Napsal jsem:“Protože kořeny člověka vycházejí z věčnosti, může i člověk do ní dorůst.“ A Vy z toho děláte nějaký počátek.

   Ale správně píšete o pohybu TU, v hmotném prostoru. Tady se totiž do věčnosti nedorůstá. Tady ne. Nebo Vy snad věříte ve věčnost hmotného prostoru?

   Pěkný den.
   Václav Žáček

 14. Vendo, správne konštatíruješ :

  ….Tady ne. Nebo Vy snad věříte ve věčnost hmotného prostoru?…

  Vendo, ja ako Neznaboh, skromne podotýkam, že sa vyhýbam slovu ,,verím“, ale ja osobne môžem len ,,tušiť“, že niektorý z TU prezentovaných názorov je možný, alebo aj ano…

  Podobne je to aj ,,vedeckými“ poznatkami, pretože aj veda ,,je vývoji“ a zacvaknúť sa do niektorej momentálne ,,letiacej teórie, je sice možné , ale v rámci flexibility vývoja som pripravený teóriu opustiť, alebo ju ,,klozetom vedomia“ spláchnuť. Nie je však vylúčené, že aj spláchnuté teórie sa znovu vracajú a sú prijímané, keď vývoj a čas prinesú nové dôkazy…

  V tom je rozdiel, medzi skostnatenými a časom ,,preverenými“ bludmi náboženstiev a vedou, ktorá je ,,otvorená“…

  Pri návrate k meritu Tvojej otázke som toho názoru, teda momentálne tuším, že večnosť hmoty veda nikdy nepripúšťala, pretože stále nie je jasné, kde, kedy a hlavne prečo sa hmota vôbec ,,zjavila“, keď všetko vedecké tvrdí, že TU v našom Svete nemá čo hľadať…

  Keďže z toho vyplýva, že čo raz vzniklo , musí aj zaniknúť, tak je len otázkou času, kedy sa to stane…

  Ja sa Ti priznám, že ma trápi aj vedecká konštatácia, že náš Vesmír sa rozpína a dokonca, že toto rozpínanie sa srýchľuje.Na zrýchlenie však nebol objavený ten ONÝ ,čiže TÁ sila, čo to spôsobuje. Zrýchlenie môže vzniknúť len vtedy, keď je sila pôsobiaca na zrýchlovaný objekt stále prítomná…

  Druhá veta termodynamická a jej príbuzné tety-vety ,,nepustia“…

  A ešte jeden podstatný rozdiel. VEDA nemá svojho ,,Pápeža“, ktorý svojvoľne rozhoduje o tom, či je vedecké, prípustné a čo už nie.

  Našťastie….

  1. „Pri návrate k meritu Tvojej otázke som toho názoru, …….,pretože stále nie je jasné, kde, kedy a hlavne prečo sa hmota vôbec ,,zjavila“…….“

   Jan
   1 Prolog
   1 Na počátku bylo Slovo
   a to Slovo bylo u Boha
   a to Slovo bylo Bůh.
   2 To bylo na počátku u Boha.
   3 Všechno povstalo skrze něj
   a bez něj nepovstalo nic, co je.
   4 V něm byl život…….

   Podle mne je cílem a smyslem lidského života poznání sjednocující s Bohem.

   A zase se Vás zeptám – jaký je podle Vás, pane Noho, cíl a smysl lidského života.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

 15. Vendo, píšeš :

  …A zase se Vás zeptám – jaký je podle Vás, pane Noho, cíl a smysl lidského života….

  Na túto otázku som sa pýtal jedného Matuzalema, má už skoro 90 na krku a je ešte v dobrej psychickej a fyzickej pohode a dozvedel som sa, že zmyslom života je ,,splodiť“ potomka a otrčiť kopytá. Nič viac a nič menej. Presne tak, ako je to u kobyliek, vší a leňochodov…

  Muži sú v určitom veku, už úplne zbytoční, tak ako trúdi a musia zákonite kapať…

  Ženy ešte majú sem tam nejakú výpomoc v rodine ale po menopauze to ide s ich psychickým zdravým prudko dole a s fyzickým zdravým postupne tiež…

  Na niektorých ľuďoch je vidieť, že umelé udržiavanie pri ,,neživote“ je zásluhou hnusnej , skostnatenej KC , ktorá má stále v štáte určitý vplyv , pretože niekoho udržiavať pri živote proti jeho vôli je zločin a je to aj v rozpore s Galaktickou ústavou…

  Ano, som aj za eutanáziu aj za odluku Cirkvi od štátu TU , v tejto ,,dodrbanej“ gubernii, myslým tým SR…

  1. Díky za odpověď, která není sice z Vaší hlavy, z toho Vašeho mozkového sopla, jak často píšete, ale prosím, když se s tím ztotožňujete.

 16. Vendo,píšeš:

  …Díky za odpověď, která není sice z Vaší hlavy, z toho Vašeho mozkového sopla, jak často píšete, ale prosím, když se s tím ztotožňujete….

  Chcem len dodať, že máš pravdu, jtorá sa dá aj matematickou rovnicou dokázať :

  Ak tvrdenie a=b a platí b=c, tak platí aj tvrdenie a=c

  Z toho je jasné, že aj ja ,,tuším“, že človek je TU na Zemeplacke len dôvodu,že:

  ,,Zmyslom života je ,,splodiť“ potomka a otrčiť kopytá. Nič viac a nič menej. Presne tak, ako je to u kobyliek, vší a leňochodov…

 17. Pozemský ráj tu nebude. Obzvláště, když je chystáno třeba toto :
  http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/2568-agenda-21-celosvetova-tyranie-jako-udrzitelny-rozvoj-usa-pracuji-na-odlidneni-planety-v-soukoli-se-otaci-i-ceska-republika-koho-obetujeme-nejdrive-sokujici-vize-z-roku-1969.htm

  Ze závěru odkazu vybírám konečnou myšlenku.

  Zní to tak povědomě
  Na závěr pár myšlenek z přednášky doktora Richarda Daye, bývalého ředitele Společnosti pro plánované rodičovství, sponzorované Rockefellery, kterou přednesl na setkání amerických pediatrů ještě v roce 1969.

  Varoval před plánem světových elit, který zahrnuje snížení počtu obyvatel na Zemi, povolenky k rození dětí, sex bez reprodukce, sexuální osvětu mládeže jako nástroje světovlády, podporu potratů jako nástroje ke snížení počtu obyvatel Země, podporu homosexuality, usnadnění umírání a zavedení pilulky smrti, omezení přístupu k bezplatné zdravotní péči, přísně kontrolovaný přístup k lékům, potlačování léčby rakoviny, vyvolávání srdečních infarktů, úmyslně komplikovanou diagnostiku nevyléčitelných nemocí, podporu spotřeby alkoholu a drog, sex a násilí jako součást zábavných programů, kriminalitu jako nástroj ovládání společnosti, větší počet věznic, terorismus za účelem kontroly, odstranění některých knih z knihoven, školní docházku jako nástroj slepého a odevzdaného přijímání názorů a postojů, které nesnesou diskusi ani kritiku.

  Richard Day v roce 1969 řekl, že se plán začal realizovat. V roce 2016 je jasné, že jeho naplňování je v plném proudu.

  A pak hledejte cíl ve vývoji člověka, když tu vládnou pěkní parchanti, že?

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference